Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 30 June 2021

30 júna 2021 @ 15:00 hod – Ježiš Božieho milosrdenstva – Oslava Môjho Najsvätejšieho Srdca

Farská kaplnka Sv. Rozálie, Hampton Bays, New York

Môj syn,

Dnes k vám prichádzam prvýkrát po niekoľkých rokoch ako Ježiš Božieho milosrdenstva a robím tak na oslavu mesiaca Jún, ktorý je zasvätený Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu ako Ježišovi Božieho milosrdenstva.

Na oplátku oslavujem tých z vás, Mojich bratov a sestry, ktorí ste prežili mesiac Jún v úcte k Môjmu posvätnému Srdcu, lebo práve vďaka vašej úcte vám bude odmenou Nebeské kráľovstvo. Preto sa pýtam každého z vás, Moji bratia a sestry, či ste si v poslednom mesiaci Jún uctievali každý deň Moje Sväté Srdce a Môj dar Božieho milosrdenstva?

Prosím vás všetkých, Moji bratia a sestry, aby ste pokračovali vo svojej úcte k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, a to nielen každý deň a vo všetkých ohľadoch v mesiaci Jún. Žiadam vás, aby ste pokračovali vo svojej úcte k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu každý deň a všetkými spôsobmi po celý rok, najmä v týchto konca časov, keď je krátky čas vedúci k splneniu Mojej misie k vám, deťom Otca, tak, ako to bolo v minulosti ustanovený Otcom od počiatku vekov. Ako Som to už urobil v minulosti, ešte raz vás žiadam, aby ste do svojich každodenných modlitieb zahrnuli nasledujúcu modlitbu ku Mne ako k Ježišovi Božieho milosrdenstva, zvlášť keď vstávate zo spánku tvárou v tvár každému novému dňu:

„Ó, Ježišu Božieho milosrdenstva, vyslyš moje prosby k Tebe, lebo som tu, aby som plnil Tvoju vôľu!“

Žiadam vás, aby ste túto modlitbu zahrnuli iba do svojich každodenných činností, ak máte v úmysle riadiť sa jej významom po celý deň, najmä v týchto konca časov vás žiadam, aby ste boli úplne pripravení konať svoju vôľu každý deň, lebo keď sa blížime k vyvrcholeniu konca časov, jedným z týchto dní v nie príliš vzdialenej budúcnosti bude deň, ktorý sa zapíše do histórie ako deň, ktorý navždy zmenil ľudstvo.

Všetci, ktorí ste požehnaní prítomnosťou Môjho Božieho milosrdenstva, musíte byť pripravení na poslednú obetu v nie príliš vzdialenej budúcnosti a je v najlepšom záujme vášho ducha a duše, aby ste mali pravdu s Otcom v Nebi a s Jeho Synom Vykupiteľom a žiť svoj život pod plášťom Môjho Božieho milosrdenstva zabezpečí, že vaša budúcnosť bude oslávená s vašimi blízkymi, členmi rodiny a priateľmi, keď sa vydáte na poslednú cestu späť do nebeského kráľovstva. Preto vás ešte raz žiadam, aby ste svoj deň začali nasledujúcou modlitbou:

„Ó, Ježišu Božieho milosrdenstva, vyslyš moje prosby k Tebe, som tu, aby som plnil Tvoju vôľu!“

Keď začínate svoj deň, skutočne to znamená, že ste tu, aby ste plnili Moju vôľu, lebo ste v očiach svojho Pána a Vykupiteľa Bojovníkom mocných modlitieb a teraz sa od vás žiada viac ako kedykoľvek predtým, aby ste sa pripravili na posledné dni konca časov a pripraviť sa nielen na seba, ale tiež viesť svojich blízkych, členov rodiny a priateľov, aby sa zhromaždili pod plášťom a ochrana Môjho Božieho milosrdenstva do budúcnosti je krátka; čas sa kráti. Keď teda hovoríte, že ste tu, aby ste konali Moju vôľu, musíte to myslieť celým svojím srdcom, mysľou a dušou, lebo budúcnosť ľudstva závisí od sily vašich modlitieb.

Ako to ustanovil Otec v Nebi, musíte si predovšetkým uvedomiť, že Som tu s vami v týchto konca časov a budem s vami počas celej tejto cesty, takže sa nebojte budúcnosti, ktorá leží pred vami. Ak sa modlíte túto špeciálnu modlitbu každý deň na začiatku svojho dňa, budem k vám hovoriť inšpiráciou alebo slovom tak, aby ste vedeli, ako každý deň robiť Moju vôľu. Ak urobíte, čo sa od vás žiada, nebudete sa báť budúcnosti tohoto sveta, ani sa nebudete báť Môjho večného nepriateľa, toho zlého, ktorého dni sú už spočítané.

Počas dňa vám často opakujem Moje slová:

„Ó, Ježišu Božieho milosrdenstva, vyslyš moje prosby k Tebe, lebo som tu, aby som činil Tvoju vôľu!“

Keď to urobíte, príde na vás moc Ducha Svätého a smrteľná rana Syna človeka prebodnutá kopijou vojaka vyleje nielen Moju obetavú Krv, ale aj moc Môjho Božského milosrdenstva, ktorá obklopí všetkých stúpencovMojej Božskej vôle.

Vďaka ochrane Otca v nebesiach, Jeho Syna Vykupiteľa prostredníctvom Jeho Božieho milosrdenstva a Tvojej Nebeskej Matky a všetkých Anjelov a Svätých budete mať úplnú ochranu Nebeských ríš, ktoré vás prevedú týmto konca časov – a nakoniec prídete do nebeského kráľovstva. A keď to viete, čoho sa bojíte?

Správa sa skončila 15:27

Ned Dougherty http://www.endtimesdaily.com