Message to Luz de Maria (in Slovak) – 17 July 2021

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 17 July 2021

Posolstvo Matky Spásy zo 17. júla 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

MUSÍTE SI BYŤ NAVZÁJOM OCHRANNÝMI ŠTÍTMI

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Prichádzam so svojou Láskou, aby Som vás znovu vyzvala, aby ste boli bdelé ku času, ktorý prežívate.Chcete zachrániť svoju dušu? Žiť v našich Najsvätejších Srdciach? Ako chcete viesť svojich bratov, keď ste duchovne slepí? Musíte žiť evanjelium bez prekrútenia, bez zmien vhodných súčasnému modernizmu, ktorý vás vedie k času temnoty, odpadlíctvu, hriechu a najmä proti daru života. Prosím o záväzok pre každé z Mojich detí, aby ste boli nástrojmi lásky, a tak priťahovali svojich blížnych k Môjmu Synovi a k tejto Matke, bez toho aby ste zabúdali, že sláva diela vo všetkých skutkoch je pre Boha, nie je vaša.

Ako Matka vám musím zdôrazniť, že najťažšie chvíle sú vám bližšie, než si myslíte. Preto nalieham, aby ste sa obrátili, a tak otvorili svoj duchovný zrak a nechali sa viesť Božím Duchom. Trápia vás problémy, ktoré vám prichádzajú do cesty. To, deti Moje, sa deje, keď syn neprávosti rozkazuje na Zemi, zväčšuje neprávosť šírením hriechu, odpadlíctvom, a tým priťahuje krvavé, bolestné, strastiplné chvíle prenasledovania, ktoré zažije Cirkev Môjho Syna. Tieto chvíle sú vážne a v okamihu sa zmenia z nepozorovaných na veľmi vážne pre Cirkev Môjho Syna.

Musíte byť naozajstné, žiť v Láske Môjho Syna, aby ste boli JEDNOTOU (1) čo je v tejto dobe, kedy si musíte byť navzájom ochrannými štítmi, nevyhnutné, aby ste vo svojom bratovi hľadali Môjho Syna. Stále nechápete, že ak nebudete žiť vo vnútornom tichu, zídete na iné cesty a bude pre vás ťažké vstúpiť do dôverného vzťahu s Mojím Synom. V tejto dobe je naliehavo nevyhnutné vstúpiť do duchovnej blízkosti s Mojím Synom, aby ste sa nenechali ovplyvniť názormi druhých. Chcete nájsť blízkosť k Môjmu Synovi a ku Mne?

Stíšte sa, zostaňte v tichu, upokojte sa, modlite sa. Je naliehavo potrebné, aby ste zostali v blízkosti Môjho Syna, aby ste boli posilnené tvárou v tvár nadchádzajúcim udalostiam pre celé ľudstvo. Ľudské utrpenie nebude ľahké, skúšky nebudú ľahké, a tým menej, ak nemáte lásku. Urobte sa hodné pomoci nášho najmilšieho anjela pokoja.(2) Temnota nie je iba neschopnosť vidieť kvôli tme samotnej, ale je to temnota duše, ktorá vám nedovolí rozlišovať medzi dobrom a zlom. Preto sa toľko duší vrhne do večného ohňa. Detičky, toto je posledná satanova šanca, ako vás prinútiť k pádu, buďte bdelé, aby ste nespadli do pokušenia [Mt 26, 41], lebo už nie sú dlhé roky, keby ste museli čakať na naplnenie toho, čo niektorí nedokážu zahliadnuť.

Modlite sa za celé ľudstvo.

Modlite sa, veľké sopky Etna a Yellowstone sa stávajú aktívne.

Modlite sa, klíma sa mení. (3)

Modlite sa, nezabúdajte, že prebieha tichá vojna.

Žehnám vám svojím plášťom, žehnám vám svojím Najsvätejším Srdcom, žehnám vám našimi Najsvätejšími Srdcami.

Matka Mária.

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

(1) O jednote Božieho ľudu si prečítajte …

(2) O Anjelovi pokoja si prečítajte …

(3) Vážna zmena podnebia, prečítajte si …

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia:

Vnútorná zmena je urgentná, aby nás udalosti nezastihli spať a nečakali na znamenia. Žijeme v neustálych zmenách, čo bolo zlé pre ľudstvo, pre túto generáciu sú to normálne záležitosti. Existuje však niečo, čo sa nemení, a to je Boží zákon, Božia láska a bratstvo, ktoré nás naučil Kristus. Napĺňajme prikázanie lásky. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/