Message to MDM (in Slovak) – 4 March 2015

MOJI ODDANÍ, ZASVÄTENÍ SLUŽOBNÍCI, KTORÍ ZOSTÁVAJÚ VERNÍ MÔJMU SLOVU, POVSTANÚ A POVEDÚ VÁS

knihapravdy.sk

4. marec 2015 o 22:12 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, Môj hlas bol potlačený duchom temnoty v čase, kedy Ma ľudia najviac potrebujú. Duchovný boj je urputný a je to boj Môjho kráľovstva proti silám Zlého. Napriek tomu mnohí ľudia sú k tejto skutočnosti nevšímaví, lebo duch zla vylieva nové falošné učenie, ktoré navonok bude vnímané ako populárne, obdivované, prijaté s vďakou a potleskom tými, ktorí tvrdia, že hovoria Moje Slovo, ktoré ale nie je

odo Mňa.

Zlý je opatrný, ľstivý a prefíkaný, a tak keď jeho agenti predkladajú nový prístup k Môjmu učeniu, môžete

si byť istí, že bude vystrojené veľkolepým spôsobom, aby sa zdalo, že je správne. Moc Mojich nepriateľov dusí vieru Môjho ľudu a Môj ľud nevidí, čo sa mu predkladá. Zmätok nepochádza odo Mňa. Moje Slovo je jasné, Moje učenie je večné. Ľudstvo prijalo humanizmus a ateizmus ako náhradu za Mňa. Bol Som odhodený a Moje Slovo je tolerované iba v niektorých častiach, zatiaľ čo v iných častiach bolo prekrútené, aby sa hodilo potrebám hriešnikov, ktorí chcú ospravedlniť svoje neresti. Môžu medzi sebou prehliadať kacírstva, ale JA Som vševidiaci

a budem súdiť kresťanov podľa toho, ako odmietajú Moje Slovo a podľa činov, ktoré prijímajú, ktoré sú namierené proti Mne. Kresťania sú vo svete rýchlo vylučovaní zo spoločnosti a budú trpieť veľkým nedostatkom kvôli nenávisti, ktorá vo svete existuje ku Mne. Som opovrhovaný tými, ktorí Ma kedysi poznali, ale teraz Ma odmietli.

Som sotva tolerovaný tými, ktorí vedia, kto JA Som, ktorí nepovažujú za dôležité niektoré z Mojich učení, lebo Pravda je im nepríjemná. Počas Môjho času na Zemi sa Mi mnohí vyhýbali, najmä tie pyšné duše, ktoré viedli Moje stádo v chrámoch. Kázali Slovo Božie, ale neradi počuli Pravdu z Mojich úst, z úst pravého Mesiáša.

Dnes existujú Moji neverní služobníci, ktorí sa nedokázali držať Pravdy. Mnohí z nich už neprijímajú Moje sväté Slovo, ktoré, ako pramenitá voda, zostáva krištáľovo čisté. Skalili vodu, ktorá vyviera z Ducha Svätého,

a nevinné duše ju budú piť. Pravda bude prekrútená a mnohí budú nútení prehltnúť učenie temnoty, ktoré bude jasne žiariť, ako oslňujúci hviezda. Toto nové falošné učenie nebude mať so Mnou nič spoločného a iba tí, ktorí veria vo sväté evanjelium a odmietajú sa od neho odchýliť, nájdu večný život.

Prišiel Som vám priniesť Pravdu, aby Som vás zachránil, a vy ste Ma preto ukrižovali. A predsa, skrze svoju smrť na kríži, Som porazil smrť. Všetko, čo Som urobil, bolo pre vás a všetko, čo pochádza z Môjho víťazstva nad smrťou, je vaše. Život tela sa stane vaším, ak vo Mňa veríte, a vaša duša bude žiť naveky. Odmietnite Ma pred Mojím Druhým príchodom a nebudete pripravení Ma privítať. Ak prijmete lži, hoci už poznáte Pravdu Môjho Slova, upadnete do zúfalstva. A teraz mám byť ešte raz ukrižovaný a tentoraz bude málo smútku pre Moje Telo – moju Cirkev – lebo Ma opustíte v čase, kedy prídem vo Veľký deň. Budem zabudnutý, ale podvodník bude zbožňovaný, uctievaný a prijatý ako vladár, zatiaľ čo JA budem ležať v stoke a pošliapaný.

Iba mocou Ducha Svätého budú Moji skutoční nasledovníci schopní vydržať túto bitku o duše a JA vám dám každú milosť, aby ste otvorili oči k Pravde a zabránili tomu, že budete pohltení klamom. Moji oddaní zasvätení služobníci, ktorí zostávajú verní Môjmu Slovu, povstanú a povedú vás po ceste Pravdy. Títo Moji statoční zasvätení služobníci dostanú mimoriadne milosti, aby umožnili kresťanom jasne vidieť rozdiel medzi dobrom a zlom. Zmužte sa, vy všetci, a vedzte, že tieto milosti sú teraz vylievané na týchto Mojich služobníkov, lebo bez ich schopnosti viesť by ste zistili, že je ťažké hlásať Pravdu.

Milujem vás všetkých. Nikdy vás neopustím. Pritiahnem vás k sebe a naliehavo vás pozývam modliť sa modlitby modlitebnej kampane, aby ste dostali požehnania, ktoré sú potrebné na ceste pred vami. Duch Svätý spočíva na vás a budete naplnení každým možným darom, aby ste si zachovali svoju oddanosť ku Mne. Vždy Ma

volajte o pomoc, aby Som vám dal odvahu, silu a schopnosť jednať so svojimi nepriateľmi s láskou a súcitom, ktoré sú potrebné, ak sa máte stať Mojím skutočným učeníkom. Avšak milovať Mojich nepriateľov

neznamená, že prijmete kacírstvo. Tiež prosím, aby ste odmietli zapliesť sa do akejkoľvek nenávisti v Mojom

svätom mene. Hlásajte Moje Slovo. Nie je potrebné ho brániť.

Váš milovaný Ježiš Kristus Spasiteľ a Vykupiteľ všetkého ľudstva