Message to Luz de Maria (in Slovak) – 24 October 2021

Posolstvo Ježiša z 24. októbra 2021. Skrze: Luz de Mária (Argentína).

NECHCEM VÁS VYDESIŤ, ALE VAROVAŤ

Moji milovaní ľudia:

POVZBUDZUJEM VÁS SLOVOM ZO SVOJHO DOMU, ABY SOM VÁS VAROVAL, NIE ABY SOM VÁS VYSTRAŠIL. Vzývajte Ma vo dne v noci,(1) vo vhodnú i nevhodnú dobu, rovnako ako Moju Matku a nebeské zbory. Vzývajte Svätého Michala archanjela a nebeskej légie, aby vás chránili a vy zostali stále verní. Toto je vhodný čas na to, aby ste činili pokánie a stali sa stvoreniami viery skôr, než sa udalosti objavia pred ľudstvom.

MOJI ĽUDIA, MILUJEM VÁS A VYZÝVAM VÁS, ABY STE SA ČO NAJSKÔR OBRÁTILI.

Zachráňte si dušu: odvráťte sa od zla, nezapájajte sa do pohanstva, nezúčastňujte sa svätokrádeží, lebo sú nakoniec znesvätením toho, čo predstavuje Mňa. V tejto dobe je toľko prekliatych uchvatiteľov, ktorí prenikli do Môjho Domu(2) [Gal 1, 8; Aj Kor 12, 3]. Vyrastajte duchovne, neprajte blížnemu zlo a nepodieľajte sa na tom, keď je urážaný váš brat. Zakazujem vám podieľať sa na prenasledovaní vašich bratov. Moje deti, buďte bratské, rešpektujte veci svojich blížnych bez toho, aby ste sa podieľali na vandalizme, ktorý sa objaví. Nechcem vás vydesiť, ale varovať. Najskôr sa pripravte duchovne a potom si prichystajte potravu podľa toho, aké prostriedky má každé z vás k dispozícii.

Rozmnožím, čo Moje deti majú, ak to, čo získajú, bude skutočne zodpovedať ich možnostiam. Moji najdrahší, nečakajte na zajtrajšok, pripravte sa teraz! Majte čistú dušu a požehnané sviece, rovnako ako požehnané hrozno a zimné oblečenie. Majte zásoby vody, ktorá je základným prvkom života. MOJE DETI, UVAŽUJTE DO HĹBKY O MOJÍCH SLOVOCH, ABY STE NEPREHLIADLI TO, ČO VÁM MOJE SLOVA HOVORIA.

Obráťte sa, aby to, čo vás čaká, bolo znesiteľnejšie, a aby ste si uprostred nedostatku zachovali vieru a nádej. Môj milovaný ľud, Moja Cirkev smeruje k úplnému rozkolu,(3) buďte duše s vriacou modlitbou. Ľudstvo sa odovzdalo do moci zla. Modlite sa, deti, modlite sa srdcom, prijímajte Ma vo svätej Eucharistii v duchu adorácie as vedomím, že JA Som váš Boh.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, obetujte, postite sa, ako vám to telo dovolí, aby ste rozoznali znamenia šelmy a neboli zmätené.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Turecko, padne v boji.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, tí, ktorí sa modlia, udržujú Môj ľud stojaci.

Modlite sa, Moje deti, viera je podkopávaná, a ničitelia viery majú odvahu konať proti Mojej cirkvi, a Moje deti mlčia. Môj vyslanec (*) príde po vystúpení antikrista a Moje deti ho spoznajú. Modlite sa, Moje deti, obráťte sa ihneď! Ten okamih je na dohľad. Milujem vás Mojím Najsvätejším Srdcom. Nie ste samy, ste Môj ľud. Žehnám vám.

Váš Ježiš.

(*) Anjel pokoja, ktorý bude požehnaním pre svätý Zvyšok.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

(1) Náš Pán Ježiš Kristus nás v posolstve zo 16.06.2010 pozýva, aby sme Ho vzývali takto: Milované deti: v každom čase počas dňa ma volajte: Ježišu Kriste, zachráň ma! Ježiš Kriste, zachráň ma! Ježiš Kriste, zachráň ma! V každom okamihu pokušenia, v každom okamihu sucha, v každom okamihu starostí, v každom okamihu, v ktorom sa cítite ďaleko odo Mňa: Ježišu Kriste, zachráň ma!

(2) Anathema: výraz gréckeho pôvodu znamená vyhnanie, odísť von. V novozákonnom biblickom zmysle je to ekvivalent exkomunikácie osoby zo spoločenstva viery, do ktorej patrí.

(3) O schizme v cirkvi…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Náš milovaný Pán Ježiš Kristus ma poslal, aby som naliehala na mojich bratov a sestry, aby si robili zásoby jedla, liekov, ktoré denne používajú, vody a liekov, ktoré nám dalo Nebo. Zisťujeme, že sa pozeráme smerom k horizontu našich životov, a pritom vidíme, ako sa približujú tí, ktorí sú proti ľudskosti. Náš Pán nám to hovorí, aby sme pochopili, ako sa udalosti, ktoré nám od roku 2009 zjavuje, napĺňajú pred našimi očami. Čo je na tomto momente iné, je to, že časy sa už zrýchlili, keďže nás Nebo nás vopred varovalo, že to urobia.

„Kto má uši, nech počúva.“ (Mt. 13:9) Amen.