Message to Luz de Maria (in Slovak) – 1 November 2021

Posolstvo archanjela Michala z 1. novembra 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

ZEMI BUDE VNUTENÁ TEMNOTA

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Slovo prichádzajúce z výsosti je pravda. Ako princ Nebeských Légií vás spolu so svojimi Légiami bránim pred zlom. Stojím s veľkým mečom… Mám svoju ruku pripravenú, aby som dal povel svojim légiám a konal zvláštnym spôsobom na pomoc deťom nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista. Ako generácia ste sa nechali oklamať a prijali ste to, čo je v rozpore s Božím zákonom – zákonom, ktorý vedie každého človeka k tomu, aby zostal vo svojom ťažisku, s cieľom, aby nebolo nijaké rozdelenie medzi tým, čo je prirodzené a čo je v človeku duchovné.

To, čo je ustanovené v zákone Božom, musí viesť ľudstvo k tomu, aby bolo predĺžením Božej vôle, ktorá všetko riadi. Preto tí, ktorí poznajú Boží zákon, sa správajú spravodlivo v rámci poznania a plnenia prikázaní. Praktizujte Boží Zákon: nerecitujte ho naspamäť, ale za každým výrokom zistite, koľko z neho bolo porušených a koľko ste ešte nesplnili. Buďte stále duchovnejší, oddeľte sa od sveta, aby ste neupadli do nevedomosti a následkom toho dali prednosť osobným kritériám, a neboli schopní rozlišovať, čo je dobré a čo zlé. Boží ľud:

Existuje toľko falošných doktrín (1) bez spirituality, ktoré nevedú k svätosti alebo bratstvu, kde cieľom je vychovať arogantných ľudí, ktorí všetko vedia, ktorí neprijímajú Svätú náuku a chodia z jedného miesta na druhé.

Tieto stvorenia bez lásky v srdci konajú vo svojom vlastnom záujme. V kresťanstve spiritualita formuje ľudí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, hľadajúcich čnosti a dary pravej liturgie, sviatostí a prikázaní – ľudí oplývajúcich láskou, porozumením a láskou k blížnemu. Ľudia pevnej viery a vedomostí.

DUCHOVNO VEDIE K HĽADANIU SVÄTOSTI. Hľadať v iných vodách to, čo si myslíte, že nemôžete nájsť vo Svätom písme, je znakom toho, že nie ste ľudia naklonení jednote a poznaniu, ktoré vás vedú k poriadku, láske a viere. Ľudia nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista: Toto je čas, keď sa ľudstvo vzbúri proti svojim vládcom, tým, ktorí ho viedli k utrpeniu. Neistota prichádza k ľudstvu tvárou v tvár smrti toľkých bratov a sestier, neistota tvárou v tvár prichádzajúcemu hladomoru, tvárou v tvár krokom k vojne, ktoré budú čoraz zreteľnejšie, keď budú prechádzať od hrozieb k zbraniam, od provokácií. k akcii, podnecovaní démonmi, ktorí sa pohybujú po Zemi a proti ktorým sme boli poslaní bojovať. Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa zo srdca Svätý ruženec.

Prijmite nášho Kráľa vo Svätej Eucharistii, vhodne pripraveného, aby ste sa neodsudzovali prijatím Ho v stave hriechu. Buďte pokojnými tvormi, aby vás diabol neposadol. Satanovým cieľom je podmaniť si vás. Ako Boží ľud to nedovoľte. Budete svedkami znamení na oblohe, ktoré nebudete vedieť vysvetliť. Ste povolaní milovať a zostať v službe Najsvätejšej Trojici pri hľadaní duší, aby sa nestratili.

Deti nášho kráľa, modlite sa za Ameriku: úzkosť ľudí povedie k protestom a covid znovu nadobudne silu.

Deti nášho Kráľa, modlite sa: veľký národ požiada svojho vládcu o odchod do dôchodku a bude chcieť vyzdvihnúť ženu. Deti nášho Kráľa, modlite sa: sopky sa budú naďalej prebúdzať s veľkou silou a budú brániť leteckej doprave. Zem sa bude triasť, čo spôsobí väčšie trápenie. Deti nášho Kráľa, modlite sa: na Zem je vnucovaná temnota – temnota, ktorá nepochádza z Božskej ruky. Zostaňte v strehu, ľud nášho kráľa: komunizmus napreduje a zapája sa do boja pomocou umenia diabla, aby si podmanil svoje národy, ktoré budú volať po slobode. Po celej Zemi budú povstania, preto Moje nebeské légie zostanú s vami. (2) DÁVAJTE POZOR! Vyvolajú nedostatok, aby vytvorili spoločenský chaos. Ponáhľajte sa: nečakajte na znamenia, aby ste mohli konať, lebo potom sa nebudete môcť pripraviť. Žijete v očakávaní, preto vstúpte do Božskej Lásky, požiadajte o Božiu ochranu a obranu Našu Kráľovnú a Matku Konca Časov. (3) Vážte si lieky, ktoré vám dalo Nebo, nepohŕdajte nimi. (4) Buďte jednotní, buďte bratskí – jednotní, zjednotení. KRISTUS VÍŤAZÍ, KRISTUS KRAĽUJE, KRISTUS VLÁDNE. Vo vernosti a láske k Najsvätejšej Trojici, Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

1. Prečítajte si o falošných doktrínach…

2. Prečítajte si o sociálnych konfliktoch…

3. Knižočka o Kráľovnej a Matke z posledných časov: STIAHNUŤ…

4. Brožúra o liekoch, ktoré Nebo odhalilo: STIAHNUŤ…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry: Dnes večer mi bolo dovolené vidieť niektoré z Nebeských légií. Videla som Svätého Michala Archanjela, ktorý bol impozantný vo svojom brnení a so zdvihnutým mečom, hoci jeho dobrota a láska v Ňom zostali. Bolo mi dovolené vidieť niekoľko krajín v Južnej Amerike, ktoré sa zúčastňujú sociálnych povstaní; Videla som aj Kubu. Videla som Zem v temnote a uprostred temnoty som videla ľudské bytosti útočiť na svojich bratov a sestry, ale Nebeské légie prichádzali zachrániť Boží ľud. Videla som ľudí modliť sa na odľahlých miestach alebo vo svojich domovoch. Napriek tomu bude Boží ľud a tí, ktorí sa obrátia, pociťovať prítomnosť Nebeských légií, čo dáva ľudstvu silu a nádej. Svätý Michal archanjel, daj nám svoju vernosť, aby sme boli verní ako Ty. Amen.