Message to Valentina Sydney Seer – 17 November 2021

This Message is in both English and Slovak. See Slovak version at the end of the English text.

Message to Valentina Sydney Seer – 17 November 2021

[See website: valentina-sydneyseer.com.au]

Lord Jesus is moving through the World

When I first came into the church, our Lord Jesus said to me, “Offer Me all the souls that are yearning and waiting for help. Offer Me the world. The world needs My help and My Mercy.”

“Do you know that now I pass very often throughout the world; that is why I ask you to pray for the world. People suffer now because they are very much controlled because of the injections; they suffer both mentally and spiritually from all of this. When people ask Me, I come, and I never refuse. Oh, how sad I Am when I see the poor people and the refugees dying. They need help. How it saddens Me to see all of that; it shouldn’t be like that.”

“Do you know that half of the world’s population is now undernourished and hungry, and many are dying of starvation?”

“How selfish are the governments in the world when they turn their backs on all of this, pretending to care, but they do not want to know. There are so many rich people that have too much, and they are very selfish. They are only for themselves; they are greedy. Their hearts are very hard and cold towards the poor people; they have no feelings and no compassion.”

“One day, all of them will come before Me and will give an account for all they did not do. It will be a very harsh judgement. That is why now I pass through the world very often, to give strength to my poor children.”

“Valentina, remember Esther in the Bible and how she pleaded with the King for her people. Esther pleaded from her heart with the King. She pleaded for her people, and she saved her people from not being killed. Since she pleaded so sincerely, so simply, and so beautifully, God could not refuse her plea, and He granted her anything she asked. Now is the same, as history repeats itself.”

“Now I need many Esther’s in the world to plead with Me, to plead sincerely so that their prayers can reach Heaven. When their prayer is so sincere, I cannot refuse it.”

“Most of all, Valentina, the people in the world, they need repentance. That is why, when you go to people, encourage them and speak to them of repentance and conversion, so that they can come closer to Me. “

Today, Lord Jesus was wearing a wine-burgundy coloured tunic, enhanced with beautiful golden embroidery, to remind us that He is King and that we will celebrate the Solemnity of Christ the King on Sunday. I watched as He came from the Holy Altar and passed very quickly along all the aisles in the church and blessed all the people present, and took away their anxiety and any negativity that was present in the church. Oh, how beautiful is our Lord.

As I was dictating this message to my friend, we were sitting together, when suddenly I saw glowing swirls of golden light coming towards us, to where we were seated. The golden light came and swirled between us, and with it came a most beautiful and rich fragrance.

Suddenly the air around us was overwhelmed with a sweetness; a beautiful floral scent, and a fragrance of incense, like the most exquisite perfume imaginable, made from all the most beautiful flowers in the world. It was so strong and powerful. The heavenly fragrance settled between the two of us and just above the book in which the message was being written. It lasted for quite a long time.

Lord Jesus, we praise You, and we thank You for your Holy Presence.


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 17.11.2021 Pán Ježiš prechádza svetom

Keď som prvýkrát prišla do kostola, náš Pán Ježiš mi povedal: „Ponúkni Mi všetky duše, ktoré túžia  a čakajú na pomoc. Ponúkni Mi svet. Svet potrebuje Moju pomoc a Moje milosrdenstvo.“

„Vieš, že teraz chodím veľmi často po svete; preto vás prosím, aby ste sa modlili za svet. Ľudia teraz trpia, lebo sú veľmi kontrolovaní kvôli injekciám; týmto všetkým trpia duševne aj duchovne. Keď sa Ma ľudia pýtajú, prichádzam a nikdy neodmietam. Ach, aký Som smutný, keď vidím umierať chudobných ľudí a utečencov. Potrebujú pomoc. Ako Ma zarmucuje, keď to všetko vidím; nemalo by to tak byť.“

„Viete, že polovica svetovej populácie je teraz podvyživená a hladná a mnohí zomierajú od hladu?“

„Aké sebecké sú vlády vo svete, keď sa tomu všetkému otočia chrbtom, tvária sa, že ich to zaujíma, ale nechcú to vedieť. Je veľa bohatých ľudí, ktorí majú príliš veľa a sú veľmi sebeckí. Sú iba pre seba; sú chamtiví. Ich srdcia sú veľmi tvrdé a chladné ku chudobným ľuďom; nemajú nijaké city ani súcit.“

„Jedného dňa všetci prídu predo Mňa a budú sa zodpovedať za všetko, čo neurobili. Bude to veľmi tvrdý rozsudok. Preto teraz veľmi často prechádzam svetom, aby Som dal silu svojim úbohým deťom.“

„Valentína, spomeň si na Ester v Biblii a na to, ako prosila kráľa za svoj ľud. Ester zo srdca prosila kráľa. Prosila za svoj ľud a zachránila svoj ľud, aby nebol zabitý. Keďže prosila tak úprimne, tak jednoducho a tak krásne, Boh nemohol odmietnuť jej prosbu a vyhovel jej všetko, o čo požiadala. Teraz je to rovnaké, lebo história sa opakuje.“

„Teraz potrebujem veľa Ester na svete, aby Ma prosili, aby Ma úprimne prosili, aby ich modlitby mohli dosiahnuť Nebo. Keď je ich modlitba taká úprimná, nemôžem ju odmietnuť.“

„Najviac, Valentína, ľudia na svete potrebujú pokánie. Preto, keď idete k ľuďom, povzbudzujte ich  a hovorte im o pokání a obrátení, aby sa ku Mne mohli priblížiť.“

Pán Ježiš mal dnes oblečenú tuniku vínovo-bordovej farby, vylepšenú nádhernou zlatou výšivkou, aby nám pripomenul, že je Kráľ a že v nedeľu budeme sláviť slávnosť Krista Kráľa. Sledovala som, ako prišiel od Svätého oltára a veľmi rýchlo prešiel všetkými uličkami v kostole a požehnal všetkých prítomných ľudí a odstránil ich  úzkosť a všetku negativitu, ktorá bola v kostole prítomná. Ó, aký krásny je náš Pán.

Keď som diktovala túto správu svojmu priateľovi, sedeli sme spolu, keď som zrazu uvidel žiariace víry  zlatého svetla, ktoré sa blížili k nám, tam, kde sme sedeli. Zlaté svetlo prišlo a vírilo medzi nami a s ním prišla tá najkrajšia a najbohatšia vôňa.

Zrazu bol vzduch okolo nás zaplavený sladkosťou; krásna kvetinová vôňa a vôňa kadidla, ako ten najúžasnejší parfum, aký si možno predstaviť, vyrobený zo všetkých najkrajších kvetov na svete. Bolo to také silné  a mocné. Nebeská vôňa sa usadila medzi nami dvoma a tesne nad knihou, v ktorej sa písalo posolstvo. Trvalo to dosť dlho.

Pane Ježišu, chválime Ťa a ďakujeme Ti za Tvoju svätú prítomnosť.