Message to Luz de Maria – 29 November 2021

Message to Luz de Maria – 29 November 2021

[Manuel Silveira: meditationsoncatholicism.blog — English Translation provided here]

[See Luz de Maria website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm] in English and other languages

[See Slovak translation of this Message at the end of this English version (below)]


MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

NOVEMBER 29, 2021

Beloved children of My Immaculate Heart:

THE DIVINE WILL CALLS YOU URGENTLY TO MAINTAIN PEACE, SERENITY AND OBEDIENCE.

Be custodians of Divine Love and be fraternal. Be creatures of good, trusting in Divine Protection without neglecting what you must fully accomplish.

I see so many of My children lacking in love for their neighbor, domineering and full of pride, to the delight of the Devil. My Pain is so strong when I see arrogance, pride, mockery, lies and falsehood prevailing in you, ignoring the calls for you to be creatures of peace and good. Humanity is rife with impostors at this time who are leading My Son’s People away from all that is good and that leads you to Eternal Salvation.

Power on Earth bears the mark of those who are scourging My children by means of dark and shady alliances, cornering them and inviting them to a feast where they will be annihilated by those wolves who share a common purpose. My Son’s People are rushing to receive the poisons offered to them amidst the feigned silence of those who ought to be warning them and of loud voices that are being stifled, thereby prolonging the sorrowful Passion of My Son in His People.

YOU FIND YOURSELVES IN CHAOS … and yet so many of My own still do not see, do not hear, being spiritually blind and deaf! How I grieve as the Mother of this generation wounded by evil!

The Church of My Son is being shaken, but the Faith of my children who are convinced and converted must remain firm.

Frightened humanity shelters silently in homes that are centers of mass concentration, where technology is predominant, ruling over you.

Children of My Immaculate Heart:

It is important to raise up your Immune System (*): the body is the Temple of the Holy Spirit, do not forget.

It is important to increase your love for God and your neighbour, to be fraternal so that you would share your gifts, without forgetting that everything which My Son has given you in order to work in His Vineyard (cf. Mt. 20) is not yours: the Owner of the vineyard is My Son. You are servants in the vineyard and as good servants you must spread My Son’s Word, making known the Sacred Scriptures, as well as spreading these Calls of Divine Love in order to train others to labor in the vineyard elsewhere.

Serious events are approaching; I invite you to anoint the doors of your homes again with blessed oil or water; seal yourselves on your foreheads.

Fire will fall from the sky: do not lose your sanity over this – surrender to the Divine Will and trust, invoking St. Michael the Archangel and humbly asking him to go before each one of you.

Pray, My children: pray for Mexico, it will be forcefully shaken.

Pray, My children: war is silently progressing.

Pray, My children: the volcano on the island of La Palma will regain strength.

DO NOT REFUSE THIS CALL OF MINE; WALK TOWARDS MY SON; DO NOT BE FOOLISH – BE EXPERTS IN LOVE AND ALL THE REST WILL BE ADDED UNTO YOU.

I expect you to be convinced and converted, my children. Conversion is essential for you at this time.

I POUR OUT MY MOTHERLY BLESSING UPON THOSE WHO TAKE THIS CALL SERIOUSLY, STRENGTHENING THEM IN HOPE.

Mother Mary

HAIL MARY, MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY, MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY, MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(*)Medicinal plants…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

During this Call of our Mother, I was given the following Vision:

I saw much of humanity moving around almost without thinking in search of what they need in order to survive.

Our Mother said to me:

“Daughter, humanity is not accustomed to fasting, and faced with the threat of not having the food to which they are accustomed, people succumb in fear.

If only they had more Faith!

If only they would listen to My Calls!”

I am allowed to see brothers fighting in order to be the first to enter – as Our Blessed Mother says – a feast which will then lead them where they will not want to be the first to enter.

Let us not enter into despair and sleepless nights filled with fear. Our Mother increases our Hope so that like Noah, Abraham, Isaac, Moses and the chosen ones who were faithful to God’s call, we would not lose Faith, and so that our Hope would continually increase, because we are called to be useful servants.

“Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of Heaven.”(Mt 18:3)


Pozdvihnite svoju lásku k Bohu a k blížnemu. Posolstvo od Panny Márie skrze Luz de Mária

29 novembra 2021

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca!

BOH VÁS NALIEHAVO VYZÝVA, ABY STE SI UDRŽALI POKOJ, KĽUD A POSLUŠNOSŤ.

Buďte strážcami Božskej Lásky a buďte bratskí. Buďte stvoreniami dobra, dôverujte Božej ochrane bez         toho, aby ste zanedbávali to, čo musíte splniť v plnej miere. Vidím, že mnohým Mojim deťom chýba láska k blížnemu, presýtenými pýchou a aroganciou, ktoré sú potešením Diabla. Môj smútok je taký silný, keď vidím, že vo vás prevláda arogancia, arogancia, výsmech, klamstvo a klamstvo, vynechávajúc výzvy, aby ste boli tvormi pokoja a dobra. V ľudstve je v tejto dobe prebytok podvodníkov, ktorí držia ľud Môjho Syna ďaleko od všetkého dobrého a od toho, čo ho vedie k večnej spáse. Sila na Zemi je poznačená tými, ktorí prostredníctvom temných a temných spojenectiev bičujú Moje deti, zaháňajú ich do kúta a pozývajú ich na hostinu, na ktorej budú zničené tými vlkmi, ktorí majú spoločný cieľ. Ľudia Môjho Syna sa ponáhľajú prijať toxíny, ktoré sa im ponúkajú uprostred skrytého ticha, ktoré zachovávajú tí, ktorí by mali bdieť, a silných hlasov, ktoré sú umlčané, a tak predlžujú v ľude Môjho Syna jeho bolestné umučenie. SÚ V CHAOSE…

A toľko Mojich, ktorí pokračujú bez toho, aby videli, bez toho, aby počúvali, sú slepí a duchovne hluchí! Ako smútim ako Matka tohoto pokolenia zraneného zlom! Cirkev Môjho Syna je otrasená, ale viera musí zostať pevná v presvedčených a obrátených deťoch. V tichu sa vystrašené ľudstvo ukrýva v domoch, centrá masovej koncentrácie s prevahou techniky, ktorá v nich dominuje.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: Je dôležité pozdvihnúť imunitný systém (*), telo je chrámom Ducha Svätého, nezabudnite na to. Je dôležité, aby ste pozdvihli svoju lásku k Bohu a blížnemu, aby ste boli bratskí, aby ste sa delili o dary bez toho, aby ste zabúdali, že všetko, čo vám Môj Syn dal, aby ste pracovali na svojej vinici (porov. Mt. 20), nie je vaše, Vlastníkom vinice je Môj Syn. Ste služobníkmi vo vinici a ako dobrí služobníci musíte šíriť Slovo Môjho Syna, oznamovať Sväté písmo, ako aj šíriť tieto výzvy Božej lásky, aby ste na iných miestach formovali ďalších robotníkov vinice. Blížia sa silné udalosti, pozývam vás opäť pomazať dvere svojich domovov požehnaným olejom alebo vodou, zapečatiť si čelá. Oheň bude padať z Neba, nestrácajte kvôli tomu zdravý            rozum, odovzdajte sa Božej vôli a dôverujte, vzývajte Svätého Michala Archanjela a proste ho s pokorou, aby šiel pred každým z vás.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Mexiko, je otrasené silou.

Modlite sa, deti Moje, vojna postupuje v tichosti.

Modlite sa, deti Moje, sopka na ostrove La Palma znovu naberá silu.

NEODMIETAJTE TOTO MOJE VOLANIE, KRÁČAJTE K MÔJMU SYNOVI, NEBUĎTE HLÚPI, BUĎTE ODBORNÍCI V LÁSKE A OSTATNÉ BUDE DANÉ AJ VÁM. Čakám vás presvedčené a obrátené, deti. V tejto chvíli je pre vás najdôležitejšia konverzia. VYLIEVAM SVOJE MATERINSKÉ POŽEHNANIE TÝM, KTORÍ TÚTO VÝZVU PRIJÍMAJÚ VÁŽNE, POSILŇUJÚC ICH V NÁDEJI.

Matka Mária.

Zdravas Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.

(*) Liečivé rastliny…

KOMENTÁR

Bratia a sestry:

Počas tohoto materinského povolania som dostala nasledujúcu víziu: Videla som veľkú časť ľudstva pohybovať sa takmer bez premýšľania pri hľadaní toho, čo potrebuje na živobytie.

Naša mama mi hovorí:

„Dcéra, ľudský tvor nie je zvyknutý postiť sa a pred hrozbou, že nebude mať potravu, ako je zvyknutý, podľahne strachu. Keby iba mali viac Viery! Keby iba počúvali Moje Volania!“

Je mi dovolené sledovať bratov, ako bojujú o to, aby vstúpili prví, ako hovorí Naša Presvätá Matka, na hostinu, ktorá ich potom zavedie tam, kam nebudú chcieť vstúpiť prví. Nevstupujme do zúfalstva a bezsenných nocí naplnených strachom. Naša Matka zväčšuje našu nádej, aby sme ako Noe, Abrahám, Izák, Mojžiš a vyvolení, ktorí boli verní Božiemu volaniu, nestratili vieru a naša Nádej sa neustále zväčšovala, lebo sme povolaní byť užitočnými služobníkmi. Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Kráľovstva Božieho, nevojdete do Kráľovstva Nebeského. (Mt, 18, 3).