Message to Luz de Maria – 20 November 2021

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

NOVEMBER 20, 2021

[This Message is in English and Slovak. The Slovak version follows the English text]

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart:

MY IMMACULATE HEART WILL TRIUMPH AND THERE WILL BE TRINITARIAN LOVE THROUGHOUT THE EARTH.

THE EARTH WILL FLOW WITH MILK AND HONEY (Num. 13:27) AND THE CHILDREN OF THE HOLY TRINITY SHALL BE ITS REFLECTION.

Beloved children:

THE TIME IS NOW!  You have fallen into wicked hands. The “antidote” is a fantasy whose course has been stipulated by Satan and his earthly legions.

Many of My white-haired children will gradually disappear, without this being the Will of the Eternal Father. Strings are being pulled: the middle-aged will follow. Unknown forms of suffering will arise unexpectedly. How My Maternal Heart groans!  What lamentation everywhere!

I CALL YOU TO TRUE, CONSCIOUS, DEEP AND CONVINCED FAITH.

Humanity’s conversion must take place now; this is urgent so that you would discern the right path and not be like the Pharisees, whom evil uses in order to penetrate where it cannot enter by itself.

People of My Son, beloved of My Immaculate Heart:

So much fear has been acquired in the life of the world because of rejecting My Son…. This is what makes you act without reflecting.

My Son’s People must pray without neglecting the Holy Rosary, unceasingly receiving My Son in the Holy Eucharist, duly prepared through the Sacrament of Reconciliation.

Those who do not keep their hearts and actions on the path of Divine Truth will be unable to see what is real … You need to convert!

Everyone within this People has tasks entrusted to them. Woe to those who, having been called to a particular mission, do not take it seriously. Poor children of mine!

Humility is the crown for this time; pride is a serpent that turns against those who own it.

Prepare yourselves, beloved children of My Immaculate Heart, pray with the heart:

Pray children, pray for Germany; it will experience pain.

Pray children, pray for France: society will rise up and suffer.

Pray children, pray for the United States: pain will not go away.

Pray children, pray for Central America: exceedingly great suffering is coming.

Pray children, pray for Puerto Rico: its soil will shake.

Pray children, pray for Spain: humanity will judge it.

Nature will rise up, wreaking havoc.

Above human misery and rebellion, I love you as the Mother of all humanity; I hold you within My Immaculate Heart, Ark of Salvation.

I bless you; I offer you My Motherly Mantle, under cover of which you will find great teachings, these being the footprints of My Divine Son, unveiling Divine Mercy.

DO NOT FEAR: I AM YOUR MOTHER, I LOVE YOU.

MY BLESSING IS WITH EACH ONE OF YOU.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN


Teraz je ten čas! Skrze Luz de Mária 20. novembra 2021 Posolstvo od Panny Márie.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE VÍŤAZÍ A BUDE TROJIČNOU LÁSKOU NA CELEJ ZEMI. ZEM BUDE POKRYTÁ MLIEKOM A MEDOM (Nm. 13:27) A DETI SVÄTEJ TROJICE BUDÚ JEJ ODRAZOM.

Milované deti:

TERAZ JE TEN ČAS! Padli ste do zvrátených rúk. „Protijed“ je fantázia o osude, ktorý určil satan a jeho pozemské légie. Veľká časť Mojich bielovlasých detí postupne zmizne, bez toho, aby to bola vôľa Večného Otca. Za nitky sa ťahá, pokračuje sa v strednom veku. Ako Srdce Mojej Matky stoná, ako všade nariekam! VYZÝVAM VÁS K SKUTOČNEJ, VEDOMEJ, HLBOKEJ A PRESVEDČENEJ VIERE. Obrátenie ľudského stvorenia musí nastať teraz, je naliehavé, aby rozpoznali správnu cestu a neboli ako farizeji, lebo zlo ich využíva na to, aby preniklo tam, kam sa samo nedostane. Ľudia Môjho Syna, milovaného Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Toľko strachu získaného vo svetskom živote pohŕdaním Mojím Synom… To ich núti konať bez rozmyslu.

Ľudia Môjho Syna sa musia modliť bez toho, aby opustili Svätý ruženec, bez toho, aby prestali prijímať Môjho Syna vo Svätej Eucharistii, riadne pripraveného vo sviatosti zmierenia. Kto neudrží svoje srdce a svoje činy na ceste Božskej Pravdy, nebude schopný vidieť realitu… Musí sa obrátiť! Všetci majú v rámci tohoto ľudu zverené úlohy. Beda tým, ktorí sú povolaní na určitú misiu a neprijímajú ju vážne, chudobné sú tieto Moje deti! Pokora je korunou pre túto chvíľu, pýcha je had, ktorý sa obracia proti tým, ktorí ju vlastnia. Pripravte sa, milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, modlite sa srdcom:

Modlite sa deti, modlite sa za Nemecko, žijete v bolesti.

Modlite sa deti, modlite sa za Francúzsko, spoločnosť povstáva a trpí.

Modlite sa deti, modlite sa za Spojené štáty, bolesť nezmizne.

Modlite sa deti, modlite sa za Strednú Ameriku, utrpenia prichádza príliš veľa.

Modlite sa deti, modlite sa za Portoriko, jeho pôda sa trasie.

Modlite sa deti, modlite sa za Španielsko, ľudstvo to odsudzuje.

Príroda sa zdvíha a spôsobuje zmätok. Nad ľudskou biedou a vzburou, ako Matka všetkých ľudí vás milujem, uchovávam vás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci, Arche spásy. Žehnám vám, ponúkam vám svoj materinský plášť, pod ním chránení, nájdete veľké učenia, ktoré sú stopami Môjho Božského Syna odhaľujúceho Božie                    milosrdenstvo. NEBOJTE SA, SOM VAŠA MATKA, MILUJEM VÁS. MOJE POŽEHNANIE JE S KAŽDÝM Z VÁS.

Matka Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.