Message to Valentina Sydney Seer – 21 November 2021

Message to Valentina Sydney Seer – 21 November 2021

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/21-november-2021/]

[This Message is in both English and Slovak. The Slovak translation follows the English, see below]

Holy Mary, Mother and Queen of the Cenacle Rosary

This morning while I was praying my morning prayers, our Blessed Mother and our Lord Jesus came, smiling and happy.

Smiling, they said, “You see, today we have come to you since yesterday you could not attend the Cenacle Rosary in the Church. So, we have come to see you and to cheer you up!”

Usually, each Friday, I attend Holy Mass, and afterwards, we pray the Cenacle Rosary in our Church. However, yesterday I could not go anywhere because of the severe wet weather.

Blessed Mother said, “I tell you how happy we are, me and my Son Jesus when you pray the Cenacle Rosary in a group or at home.”

“You have no idea how powerful is the Cenacle Rosary. If only people would understand, they would never run away from it, but they would join the group. My children, help me with your prayers so that I can tie the devil. Right now, he is very aggressive, and he is destroying all parts of the world and humanity. He is causing division in the governments, in families, and is scattering my poor children all over the world. I cry for them. Look at the refugees; nobody really has compassion for them.”

Then the Blessed Mother talked about people in the world not wanting to help the refugees and the poor. She said, “Their hearts are becoming like a rock, no compassion. The poor refugees are dying of hunger and starvation, and nobody wants them. They close the doors to them. How sad it is for my Son Jesus to watch all that.”

“Encourage my children to pray the Holy Rosary so that the victory will come soon to the world. Tell everyone that I am ever so present in the Cenacle Rosary, and I am guiding you. Encourage one another to pray.”

“These are the times that people need to pray very much for victory to come.”

Blessed Mother Mary was radiant with holiness; so much light was emanating from her. She wore a beautiful dress, all in pure white, with a silvery glow. Just below each shoulder attached to her dress was a layer of the same white flowing fabric, narrow in width, falling gently to the ground, and wider at the bottom.

On each of the two layers of fabric, just below her shoulders, I could see two silvery shiny ornaments, like the brightest stars, and they were emanating so much golden light. I watched as the light continued to pour out and move in many directions around our Lady, completely surrounding her. She was all aglow in so much light.

These two ornaments, emanating the golden light, represent graces given. They are graces pouring out to show us how powerful is the Cenacle Rosary.

I kept looking at Blessed Mother, so in awe of her beauty. Around her neck, held by a beautiful chain, I could see a most beautiful ornamental plaque with a silver border. It was quite large, rectangular in shape, like a necklace with a nameplate, and on it were inscribed the words:

‘Holy Mary, Mother and Queen of the Cenacle Rosary, pray for us.’

For a long time, I remained admiring the words on the plaque. Blessed Mother wanted me to see them.

Thank you, Blessed Mother, and pray for us.


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 21.11.2021 Svätá Mária, Matka a Kráľovná.

Večeradlo Ruženec.

Dnes ráno, keď som sa modlila svoje ranné modlitby, prišli naša Presvätá Matka a náš Pán Ježiš, usmiati a šťastní.

S úsmevom povedali: „Vidíš, dnes sme k tebe prišli, keďže si sa včera nemohla zúčastniť na modlitbe ruženca v kostole. Tak sme ťa prišli pozrieť a rozveseliť!“

Zvyčajne sa každý piatok zúčastňujem Svätej omše a potom sa v našom kostole modlíme večerný ruženec. Včera som však nemohla nikam ísť pre hrozné vlhké počasie.

Blahoslavená Matka povedala: „Hovorím vám, akí sme šťastní, JA a Môj Syn Ježiš, keď sa modlíte večerný ruženec v skupine alebo doma.

„Nemáte potuchy, akú moc má večeradlový ruženec. Keby to iba ľudia pochopili, nikdy by pred tým neutekali, ale pridali by sa ku skupine. Deti Moje, pomôžte Mi svojimi modlitbami, aby Som mohla zviazať diabla. Práve teraz je veľmi agresívny a ničí všetky časti sveta a ľudstva. Spôsobuje rozdelenie vo vládach, v rodinách a Moje úbohé deti rozháňa po celom svete, plačem kvôli nim. Pozrite sa na utečencov; nikto s nimi nemá súcit.“ Potom Svätá Matka hovorila o ľuďoch vo svete, ktorí nechcú pomáhať utečencom a chudobným.

Povedala: „Ich srdcia sa stávajú ako skala, bez súcitu. Chudobní utečenci umierajú od hladu a smädu a nikto ich nechce. Zatvárajú pred nimi dvere. Aké smutné je pre Môjho Syna Ježiša sledovať to všetko.”

„Povzbudzujte Moje deti, aby sa modlili Svätý ruženec, aby víťazstvo čoskoro prišlo na svet. Povedzte všetkým, že som stále prítomná vo Večeradlovom ruženci a vediem vás. Povzbuďte sa navzájom k modlitbe.“

„Toto sú časy, keď sa ľudia musia veľmi modliť, aby prišlo víťazstvo.“

Blahoslavená Matka Mária žiarila svätosťou; vychádzalo z Nej toľko Svetla. Mala na sebe nádherné šaty, celé čisto biele, so striebristým leskom. Tesne pod každým ramenom pripevneným k Jej šatám bola vrstva rovnakej bielej splývavej látky, úzkej na šírku, jemne klesajúcej k Zemi a širšej dole. Na každej z dvoch vrstiev látky, tesne pod Jej ramenami, som videla dve strieborné lesklé ozdoby, ako tie najjasnejšie hviezdy, a vyžarovali z nich toľko zlatého svetla. Sledovala som, ako sa svetlo ďalej rozlievalo a pohybovalo sa v mnohých smeroch okolo našej Pani, úplne ju obklopovalo. Celá žiarila v takom množstve svetla. Tieto dve ozdoby, vyžarujúce zlaté svetlo, predstavujú dané milosti. Sú to milosti, ktoré sa vylievajú, aby nám ukázali, aký mocný je ruženec vo večeradle.

Stále som hľadela na Presvätú Matku, tak v úžase nad Jej krásou. Okolo Jej krku, držaného krásnou reťazou, som videla najkrajšiu ozdobnú plaketu so strieborným okrajom. Bola dosť veľký, obdĺžnikového tvaru ako náhrdelník s menovkou a boli na ňom napísané slová:

‚Svätá Mária, Matka a Kráľovná Večeradla, oroduj za nás.‘

Dlho som zostala obdivovať slová na pamätnej tabuli. Blahoslavená Matka chcela, aby som ich videla.

Ďakujeme Ti, Blahoslavená Matka, a oroduj za nás.

http://valentina-sydneyseer.com.au/21-november-2021/