Message to Luz de Maria – 6 December 2021

Message to Luz de Maria – 6 December 2021

[English translation and Slovak translation (see below)]

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO HIS BELOVED LUZ DE MARIA

DECEMBER 6, 2021

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

RECEIVE THE BLESSING THAT I CALL DOWN UPON EVERYONE IN THE NAME OF THE DIVINE WILL, BEARING FRUIT IN THOSE WHO ARE DULY PREPARED IN THE SPIRIT.

Children of Our King, I see that some of you are very confused: others are very sure of themselves, while others are mocking the warnings of the Father’s House.

You have not yet understood that it is necessary for you to maintain a permanent state of peace. The Devil is upon you like a roaring lion, (I Pet. 5:8)  People of God.

PREPARE YOURSELVES: DO NOT FORGET, PREPARE YOURSELVES!

Our beloved land of Our Lady of Guadalupe will be strongly shaken. If this people pray with strength, love and faith, they will be heard and the damage will be minimized.  Prayers must be governed by Faith and the proper state of Grace of all who pray.

I WISH TO ASK A GREATER NUMBER OF PEOPLE WITHIN HUMANITY TO PRAY.

Central America is being scourged, its soil shaken. These Christian lands have been taken over by communism (1); they have been served on a platter by their rulers, by those who, as stewards of evil, are preparing to offer souls as spoils to the Antichrist.

Be firm, People of Our King and Lord Jesus Christ, with no lukewarmness at this time. Examine yourselves conscientiously: this is how you must prepare yourselves, leaving behind the rags that you are carrying and which prevent you from ascending spiritually.

Evil keeps you attracted to worldliness and it is vital that you do not allow yourselves to be seduced by diabolical trickery.

Set out now on the path to which each one of you has been called within what has been entrusted to you, without wasting time, which is running out.

DARKNESS IS COMING!

Pay attention, darkness will come to Earth without your expecting it. Spiritual preparation is necessary: look within yourselves –

How are you acting?

How is your character?

Is your thinking correct or are you dominated by evil desires towards your fellow men which lead you to envy and a lack of charity?

You must learn to forgive yourselves and to forgive your neighbour. Do not judge: leave judgment to God.

Change your lives; do not indulge in improper desires that lead you away from Our King and Lord Jesus Christ and Our Queen and Mother of the End Times.

AS PRINCE OF THE HEAVENLY LEGIONS I COME WITH TRUTH IN MY MOUTH. I do not come to alarm you, nor to make you worried or anxious. I do not wish to frighten you, but on the contrary, I ask you:

Why are you frightened if you live doing good?

How is it that the children of God, who work and act for good, are alarmed at revealed Truth?

YOU ARE THE CHILDREN OF OUR KING AND LORD JESUS CHRIST, THOSE WHO LIVE IN THE SHADOW OF THEIR LORD, FEARING NEITHER DAY NOR NIGHT BECAUSE THEY REMAIN SECURELY UNDER DIVINE PROTECTION.

Who does not wish to know the Truth of what coming in order to prepare?

Fear is normal for man, although it is the children of God’s task to diminish fear towards the things of Our King and Lord Jesus Christ described in the book of Revelation. Humanity is called to trust more in the Most Holy Trinity and Our Queen and Mother and less in itself.

“Remember then what you received and heard; obey it, and repent. If you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you.” (Rev. 3:3)

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for Indonesia: it will suffer and suffer severely.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for the Balkans: world powers have come to this region.

Pray children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for Mexico: it will be severely shaken.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for the United States.

You are being taken from one place to another, from one setback to the next as regards health, and there is panic:

Where is Faith, where is “I believe in You Lord”?

Where is Faith in the protection of Our Queen and Mother and the protection of the Angelic Choirs?

Onward, People of God, onward!

YOU WILL NEVER BE FORSAKEN.

MY LEGIONS ARE COVERING YOU: DO NOT FEAR.

St Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Communism …

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html]

COMMENTARY BY LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence; (4) he will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler. (5) You will not fear the terror of the night, or the arrow that flies by day, (6) or the pestilence that stalks in darkness, or the destruction that wastes at noonday. (7) A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. (8) You will only look with your eyes and see the punishment of the wicked. (9) Because you have made the Lord your refuge, the Most High your dwelling place, (10) no evil shall befall you, no scourge come near your tent. 11 For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. (Ps 91:3-11)

Amen.


Posolstvo od Svätého Michala skrze Luz de Mária 6. decembra 2021 Prichádza tma.

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

PRIJMITE POŽEHNANIE, KTORÉ V MENE BOHA ZOSTÚPI NA KAŽDÉHO, PRINESIE OVOCIE V TÝCH, KTORÍ SÚ NÁLEŽITO PRIPRAVENÍ V DUCHU.

Deti nášho Kráľa, pre niektorých sa na vás pozerám tak zmätene, pre iných tak sebavedomo, pre iných sa na vás posmešne pozerám, pred čím vás varuje Otcovský dom. Ešte ste nepochopili nevyhnutnosť, aby ste si udržali trvalý stav mieru. Diabol ako revúci lev (1Pt 5:8) je nad vami, ľud Boží. PRIPRAVTE SA, NEZABUDNITE, PRIPRAVTE SA! Naša milovaná krajina Guadalupe je silne otrasená. Ak sa tento ľud bude modliť so silou, s láskou a vierou, bude to vypočuté a pustošenie bude minimalizované. Modlitby sa musia riadiť vierou a správnym stavom milosti každého z tých, ktorí sa modlia. ŽELÁM SI, ABY SA V ĽUDSTVE MODLILI VÄČŠÍ POČET ĽUDÍ. MODLITE SA ĽUDIA.

Stredná Amerika je bičovaná, jej pôda je otrasená. Tieto kresťanské krajiny si zmonopolizoval komunizmus (1), na podnose ich naservírovali ich vládcovia, tí, ktorí sa ako správcovia zla chystajú obetovať svoju korisť duší Antikristovi. Ľudia Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista buďte pevní, v tomto čase nijaká vlažnosť. Svedomite sa skúmajte, takto sa musíte pripraviť, nechať handry, ktoré nosíte a nedovolia vám duchovne v zostúpiť. Zlo vás priťahuje k svetskému a je potrebné, aby ste sa nenechali zlákať diabolskými trikmi. Nastúpte teraz! na ceste, na ktorú bol každý z vás povolaný v rámci toho, čo vám bolo zverené, bez plytvania časom; čas beží.

PRICHÁDZA TMA! Dávajte pozor, temnota prichádza na Zem bez toho, aby ste to očakávali. Je potrebná duchovná príprava, pozrite sa na to: ako sa správate? aká je vaša postava? Je vaše myslenie správne alebo vás ovládajú zlé túžby ku blížnym a vedú vás k závisti a nedostatku lásky? Musíte sa naučiť odpúšťať sebe a odpúšťať blížnemu. Nesúďte, nechajte súdy na Boha. Zmeňte svoj život, neoddávajte sa nevhodným túžbam, ktoré vás                   odvádzajú od nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a našej Kráľovnej a Matky konca Časov.

AKO PRINC NEBESKÝCH LEGIÍ PRICHÁDZAM S PRAVDOU V MOJICH ÚSTACH. Neprichádzam vás znepokojovať, ani vás znepokojiť, nechcem vás strašiť, ale naopak, žiadam vás: Prečo sa bojíte, ak žijete             dobre? Ako to, že Božie deti, ktoré konajú a usilujú o dobro, sú znepokojené zjavenou pravdou?

SÚ DETI NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KTORÉ ŽIJÚ V TIENI SVOJHO PÁNA, NEBOJA SA ANI DŇA ANI NOCI, LEBO ZOSTAŇU V BEZPEČNOSTI V BOŽSKEJ OCHRANE. Kto by nechcel poznať Pravdu toho, čo má prísť, aby sa pripravil? Strach je u človeka normálny, aj keď je to od Božích detí, aby zmenšili strach zo záležitostí nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista podrobne popísaných v knihe Zjavenie. Ľudské stvorenie je povolané viac dôverovať Najsvätejšej Trojici a našej Kráľovnej a Matke a menej sebe.

„Pamätajte na to, čo ste prijali a počuli; uskutočňujte to a čiňte pokánie. Lebo ak nebudete bdieť, prídem ako zlodej, neviete, v ktorú hodinu vás prekvapím.“ (Zj 3:3).

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Indonéziu, trpne a silno trpí.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Balkán, svetové mocnosti prišli na toto územie.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Mexiko, silne sa otriasa.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Spojené štáty.

Prenášajú sa z jedného miesta na druhé, od neúspechu k neúspechu v zdraví a prepadajú panike:

Kde je Viera, kde je to „Verím v Teba Pane“? Kde je Viera v ochranu našej Kráľovnej a Matky a ochrana Anjelských zborov? Choďte vpred, Boží ľud, choďte vpred! NIKDY NIE STE OPUSTENÍ. MOJE LÉGIE VÁS CHRÁNIA, NEBOJTE SA!

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÉHO.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÉHO.

KOMENTÁR

bratia:

3 Lebo on ťa vyslobodí z osídla vtáka

a pred smrteľným morom.

4 Prikryje ťa svojimi pastorkami,

a pod jeho krídlami nájdeš útočisko;

jeho vernosť je štítom a štítom.

5 Nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šíp, ktorý letí cez deň,

6 ani mor, ktorý steká v tme,

ani ničenie, ktoré márni na poludnie.

7 Po tvojom boku môže padnúť tisíc,

desaťtisíc po tvojej pravici,

ale nepriblíži sa k tebe.

8 Budete sa pozerať iba očami

a uvidíte odplatu bezbožných.

9 Pretože si si urobil príbytok Hospodina,

Najvyšší, ktorý je mojím útočiskom[a]-

10 Nedopustíme, aby ťa postihlo žiadne zlo,

nepriblíž sa k tvojmu stanu mor.

11 Lebo svojim anjelom bude prikazovať o tebe

aby ťa chránil na všetkých tvojich cestách. Amen. (Ž 91:3–11)