Two Messages to Luz de Maria (in Slovak) – 19 23 December 2021

POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 19.DECEMBRA 2021

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, Božie požehnanie je pre všetkých.

AKO PRINC NEBESKÝCH LÉGIÍ VÁS VYZÝVAM, ABY STE SA ZO SRDCA MODLILI, ABY STE PONÚKLI CHVÍĽU SVOJHO DŇA, ABY STE SA ZA DETÍ TOHOTO OTCA PRIHOVORILI. Hrozby hroziace ľudstvu budú pokračovať; temnota postupuje bez zastavenia. Mocnosti prejdú od hrozieb k zbraniam, vďaka čomu bude celé ľudstvo žiť v úzkosti a nedostatku všetkého potrebného na ľudskú existenciu. Chránim vás, a aby Som vás ochránil, musím vám najprv oznámiť, čomu budete čeliť, aby sa každý jednotlivec mohol duchovne napraviť, byť tvorom viery a potom sa pripraviť. Keď sa blíži zmena doby, ľudstvo postihne veľké utrpenie.

Sila nášho Kráľa a Pána je nekonečná. Kto je ako Boh? Nie je nikto ako Boh! Na Zemi existujú ekonomické sily, ktoré sa prezentujú ľudskou silou, nahrádzajú Božiu moc a spôsobujú ľuďom vážne škody. Buďte deťmi pripútanými k pravej náuke – tvorom viery a vytrvalosti. V tomto čase diabol kúsok po kúsku podkopáva ľudí, ktorí kráčajú po boku Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, a napĺňa ich aroganciou, netrpezlivosťou, pýchou            a sebectvom. DÁVAJTE POZOR, BOŽÍ ĽUDIA! Niektorí padajú pre svoj majetok a pohŕdajú Svätou Trojicou a našou Kráľovnou a Matkou. Ľudstvo musí byť duchovne zamerané, musí byť viac z Boha, inak ho Diabol povedie k tomu, aby upadlo do najväčších hriechov tela, aké ešte nikdy neboli spáchané.

Pod ochranou Ducha Svätého rozlišujte skutky a skutky, ktoré je potrebné vykonať. Čoskoro bude ľudstvu vložená pečať zla: „Kto má uši, nech počúva“. (Lk 6:8-13; Zj.2:11) ROZLIŠUJTE BOŽIE DETI, ROZLIŠUJTE.

Hlavné globálne inštitúcie sa podriadili v poslušnosti pozemským mocnostiam a ľudskosť je popretá. Noví antikristovia budú dávať o sebe vedieť, kým sa neobjaví majster neprávosti. BOŽIE DETI, CHRÁNI VÁS NAJSVÄTEJŠIA TROJICA, NAŠA KRÁĽOVNÁ A MATKA A NEBESKÉ ARMÁDY, AK STE STVORENIA DOBRA, V KONANÍ BOŽSKEJ VÔLE. Žehnám vás; zostaňte ukrytí v tieni Najvyššieho. Nebojte sa, zachovajte si vieru, nebojte sa. Držím svoj meč vysoko na znak ochrany pre každého z vás.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Svätý Michal Archanjel nás nástojčivo vyzýva konať dobro. Kresťania sa musia odlišovať konaním dobra a konaním dobrých skutkov, ako nám to prikazuje náš Pán Ježiš Kristus. Tým, že plníme to, čo sa od nás žiada, a ponúkame to pre spásu duší, spolupracujeme na pláne spásy. Svätý Michal nás varuje a my vieme, čo nás čaká:

Zem sa bude ďalej triasť, voda bude bičovať národy a sopky budú aj naďalej prekvapovať. Bez straty viery pokračujme v náprave, obetovaní, milujme Boha nadovšetko a blížneho ako seba samých, ktorí sme poslami Božej lásky, a povedzme so Svätým Michalom Archanjelom: Kto je ako Boh! Nie je nikto ako Boh! Amen.


Posolstvo Matky Spásy z 23. decembra 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

DO JASLIČIEK POLOŽTE NAJLEPŠIU OBEŤ MÔJMU SYNOVI:

OBRÁTENIE

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

VOLÁM VÁS, ABY STE NAŠLI ÚTOČISKO V MOJOM LONE, BEZPEČNOM ÚTOČISKU PRE ĽUDÍ MÔJHO SYNA. Hľadáte hmotné útočisko bez toho, aby ste si pripravili útočisko ducha? Deti Môjho Syna, ľudia Môjho Syna: Buďte najprv duchovnými bytosťami, telesného srdca, čistých citov, bratstva, rozsievačmi       nádeje, milovníkmi pokoja a svornosti, usporiadanými vo svojich činoch a skutkoch, úctivými a vzdelanými vo vzťahoch s bratmi. Buďte ľuďmi, ktorí si vážia prácu svojho brata a rešpektujú ju, aby si vaši blížni vážili vás.

K jasliam, kde sa narodil Spasiteľ ľudstva, prišli jednoduchí ľudia, tí, ktorí sa živili prácou a pásli svoje stáda. Ako Môj Syn pasie svoje stádo, každého z vás, nech ste kdekoľvek, tak sa rmúti nad pádom každého zo svojich detí a raduje sa, keď sa k nemu jediné vráti. Malý Božský Ježiš, ktorého Som od Jeho narodenia držala v náručí, poznamenával činy a skutky svojich detí, pre ktoré prišiel na svet, aby sa stal Spasiteľom ľudstva.

Zo vzdialených krajín sa Mu prišli pokloniť traja králi a Božie požehnanie išlo s nimi. Preto ten, kto chce zostať s Mojím Synom, musí vedieť, že nie je držaný vo svojej vlastnej krajine fyzicky, ale aby bol uznaný za dieťa Môjho Syna, musí prejsť vyprahnutými krajinami, kde ich občas prepadne samota, kde úsilie po hľadaní útočiska vo svete takmer zdoláva ich sily, kde nedostatok potravy ich vedie k tomu, aby ju hľadali v iných krajinách, kde prebytok potravy otravuje dušu. Moje deti, želám si, aby ste zostali v Mojom Lone, Arche Spásy a Útočisku, každé z vás, tvárou v tvár toľkým bolestiam, ktoré prichádzajú ako dôsledok zla, ktoré sa zmocnilo tých, ktorí skrze ekonomickú moc navrhli šíriť zúfalstvo v Mojich deťoch po celej Zemi a otvoriť cestu Antikristovi, bičovať túto generáciu, ktorá dovolila preniknúť zlu skrze nedovolené činy a konanie. Už predtým Som svoje deti vyzvala, aby boli pozorné ku hviezde Slnka. Narušuje zdanlivý pokoj ľudstva, silne otriasa zemou, aktivuje nebezpečné tektonické zlomy a sopky. Vyzvali sme vás, aby ste sa pripravili na život bez pohodlia elektriny a prostriedkov komunikácie.

DETI, PRIPRAVTE SA! TOTO JE UTRPENIE, KTORÉ BOLO PREDPOVEDENÉ SKÔR, TOTO JE ONO, NIE INÉ. Udržujte sa nažive Duchom, modlite sa srdcom a nemodlite sa to, čo vás napadne zo strachu.

Modlitby, pri ktorých vám strach a nepokoj nedovoľujú modliť sa srdcom alebo rozjímať o vedení Božím Duchom, majú k modlitbe veľmi ďaleko. UDRŽUJTE POKOJ, MOJE DETI, UDRŽUJTE KĽUD A DÔVERU, LEBO SVÄTÁ TROJICA JE PRIPRAVENÁ, ABY JEJ ĽUDIA BOLI CHRÁNENÍ, a jej ľudia sú všetci tí, ktorí činili pokánie alebo robia pokánie s pevným zámerom zmeny, aby šli k Bohu, ktorý je „Alfa a Omega“[Zj 22, 13], a že pre Boha nie je nič nemožné. Pýtajte sa samy seba, deti: Volá nás naša Matka v túto noc narodenia Dieťaťa Krista k svojmu Synovi s vážnosťou a zapálením? Deti, iba málo Mojich detí očakáva slávnosť narodenia Môjho dieťaťa Ježiša s úctou a láskou, ktorú si zaslúži: Prežívajú Štedrý večer v zmätku sveta, uprostred neresti na plážach, a nie v rodine. Vianoce prijímajú v rovnakom prostredí, bez úcty a uznania obete Spasiteľa ľudstva.

Svätý Jozef a JA sa na nich pozeráme s ľútosťou! Vidíme, ako nahrádzajú Môjho Syna, Spasiteľa ľudstva, farebnou postavou, ktorá odvádza srdce maličkých od pravého poznania zrodenia Môjho Syna, Vykupiteľa ľudstva. Vyzývam vás na modlitbu srdcom a na to, aby ste do jasličiek položili najlepšiu obeť Môjmu Synovi: obrátenie. Žehnám vám, deti, a vyzývam vás, aby ste sa nebáli, ale dôverovali.
Milujem vás, deti. Matka Mária.