Message to Luz de Maria (in English and Slovak) – 27 December 2021

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

DECEMBER 27, 2021

[See Slovak Translation below]

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart:

IN UNION WITH MY CHILD JESUS, I CALL YOU TO CONTINUE ON THE WAY TOWARDS CONVERSION.

It is urgent that you understand that conversion is continuous:

It concerns every moment.

It means bearing My Son, grafted into your life of communion with Him.

It means receiving Him in the Eucharist, in fulfilling and living out the Commandments and the Sacraments.

People of My Son, conversion is constant.

HUMAN BEINGS MUST REALISE THAT THEY ARE LIVING A PROCESS OF CONVERSION.

Each step of the person who walks towards conversion is one more step towards living out the Sermon on the Mount.

My children’s hearts are constantly anxious. Because of this, committing yourselves to a life in My Son gives you peace, gives you hope and increases your Faith because My Son is Love, and that is what those who decide to follow in His Footsteps receive.

CHILDREN, IF YOU ARE IN A LIFE OF SIN, REPENT AND CHANGE!

Call upon Me, knowing that you will not succeed on your own. I will not abandon you: I am your Mother, keeping you by My Side and correcting you when you are not on the right path.

Beloved People of My Son, obey the call to humility, to fraternity, to Faith. Faith that increases with the Eucharistic Food, Faith that increases with prayer born of the heart in recollection, without distractions, prayer born of a pure and peaceful heart.

REMAIN ON SPIRITUAL ALERT, FOR EVIL IS LYING IN WAIT FOR MY SON’S PEOPLE.

I invite you to unite as My Son’s People and, in His likeness, to give to the needy.  I ask you for an ACT OF CHARITY towards your fellow man on December 29th.

I invite you as My Son’s People to unite in an ACT OF FRATERNITY towards your neighbor and help those in need on December 30th.

I invite you to unite as My Son’s People and give joy to a child on December 31st.

In this way you will begin with a heart centred on good deeds.  These actions will demonstrate to evil that the People of My Son are not asleep.

This January 1st, I invite you to be one with your brothers and sisters, to love your fellow men, to be grateful for the deeds and acts of your brothers and sisters towards you.

I invite you to be authentic, improving in your spiritual life. You will improve by being better children of My Son and blessings will be drawn to you.

People of My Son, I look upon those who refuse to change. These children of Mine do not see themselves, and that is very dangerous at this time in the face of the wiles of the Devil.

I call you to pray to the Most Holy Trinity in your morning prayers that you would recognise My beloved Angel of Peace.

I call you to pray for My Son’s Church: this prayer is urgent.

Children of My Immaculate Heart, I beg you to pray for peace in the world.

I call each one of you who form the People of My Son to personal prayer, so that each of you would ask for discernment before attending to what you are called to in general.  You have been sealed with the Blood of My Son and need no other seal.  Not everything that seems good for humanity really is so.

People of My Son, I love you, I protect you and bless you.

Pray for your brothers and sisters who are blinded by the things of the world.

Pray in peace. Salvation is attainable at all times for human beings until the final breath of life.

Have faith.  A people with Faith are needed. Do not lose Faith.

EACH OF THE STARS ON MY MANTLE MULTIPLY TO INFINITY IN ORDER TO ILLUMINATE THE PATH OF EACH ONE OF MY CHILDREN.

Receive My special Blessing.

MY IMMACULATE HEART WILL TRIUMPH.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

We are receiving a call to conversion! Our Blessed Mother indicates to us the seriousness and urgency of the call.

Brothers and sisters, our Mother asks us especially to practice mercy and to fulfill the Beatitudes as a means for us to learn that not everything is about material gestures: she rather leads us to become aware of the value of works and acts done with love, repentance and fraternity, since we will need these spiritual goods at a later time.

Brothers, let us keep our candles lit: what Heaven has announced to us is being fulfilled.  The true objective of the reality in which we have been living is coming to light. Let us discern.

Amen.


POSOLSTVO NAJSVÄTEJŠEJ PANNY MÁRIE JEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

27 DECEMBRA 2021

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

V Zjednotení s MOJIM DIEŤAŤOM JEŽIŠOM VÁS VYZÝVAM, ABY STE POKRAČOVALI NA CESTE K OBRÁTENIU. Je to naliehavé, aby ste pochopili, že konverzia je nepretržite potrebná: Týka sa to každého okamihu. Znamená to nosiť Môjho Syna, vštepeného do vášho života v spoločenstve s Ním. Znamená to prijať Ho v Eucharistii, pri plnení a prežívaní prikázaní a sviatostí. Ľudia Môjho Syna, treba obrátenie neustále.

ĽUDSKÉ BYTOSTI SI MUSIA UVEDOMOVAŤ, ŽE ŽIJÚ PROCES OBMENY. Každý krok človeka, ktorý kráča k obráteniu, je ďalším krokom k prežívaniu utrpenia a trestov na vrchu. Srdce Mojich detí je neustále znepokojené. Z tohoto dôvodu vám odovzdanie sa životu v Mojom Synovi dáva pokoj, dáva vám nádej a zvyšuje vašu vieru, lebo Môj Syn je Láska, a to dostávajú tí, ktorí sa rozhodnú nasledovať v Jeho šľapajach.

DETI, AK STE V HRIEŠNOM ŽIVOTE, ČIŇTE POKÁNIE A ZMEŇTE SA! Volajte na Mňa s vedomím, že sami neuspejete. Neopustím vás: Som vaša Matka, držím vás po svojom boku a napravujem vás, keď nie ste na správnej ceste. Milovaní ľudia Môjho Syna, poslúchnite výzvu k pokore, k bratstvu, k viere. Viera, ktorá rastie s eucharistickým pokrmom, viera, ktorá rastie s modlitbou zrodenou zo srdca v sústredení, bez rozptyľovania, modlitbou zrodenou z čistého a pokojného srdca.

ZOSTAŇTE V DUCHOVNEJ POHOTOVOSTI, LEBO NA ĽUD MÔJHO SYNA ČAKÁ ZLO. Pozývam vás, aby ste sa zjednotili ako ľud Môjho Syna a na Jeho podobu dávali núdznym. Žiadam vás o na 29. decembra AKTU DOBROČINNOSTI ku vašim blížnym. Pozývam vás ako ľud Môjho Syna, aby ste sa 30. decembra zjednotili v AKTE BRATSKÉHO SVOJHO blížneho a pomohli tým, ktorí to potrebujú. Pozývam vás, aby ste sa zjednotili ako ľud Môjho Syna a rozdávali radosť dieťaťu 31. decembra. Týmto spôsobom začnete so srdcom zameraným na dobré skutky. Tieto činy ukážu zlu, že ľud Môjho Syna nespí. Tohto 1. januára vás pozývam, aby ste boli jedno so svojimi bratmi a sestrami, aby ste milovali svojich blížnych, aby ste boli vďační za skutky a činy svojich bratov a sestier k vám. Pozývam vás, aby ste boli autentickí a zdokonaľovali sa vo svojom duchovnom živote.

Zlepšíte sa tým, že budete lepšími deťmi Môjho Syna a pritiahnu vás požehnania. Ľudia Môjho Syna, pozerám sa na tých, ktorí sa odmietajú zmeniť. Tieto Moje deti sa nevidia, a to je v tejto dobe veľmi nebezpečné zoči-voči úskokom diabla. Pozývam vás, aby ste sa vo svojich ranných modlitbách modlili k Najsvätejšej Trojici, aby ste spoznali Môjho milovaného anjela pokoja. Pozývam vás, aby ste sa modlili za Cirkev Môjho Syna: táto modlitba je naliehavá. Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, prosím vás, aby ste sa modlili za pokoj vo svete.

Pozývam každého z vás, ktorí tvoríte ľud Môjho Syna, k osobnej modlitbe, aby ste každý z vás požiadali o rozlišovanie skôr, ako sa budete venovať tomu, k čomu ste povolaní vo všeobecnosti. Boli ste zapečatení Krvou Môjho Syna a nepotrebujete nijakú inú pečať. Nie všetko, čo sa zdá byť dobré pre ľudstvo, to tak naozaj je. Ľudia Môjho Syna, milujem vás, chránim vás a žehnám vám. Modlite sa za svojich bratov a sestry, ktorí sú zaslepení vecami sveta. Modlite sa v pokoji. Spása je pre ľudské bytosti vždy dosiahnuteľná až do posledného dychu života.

Majte vieru. Potrební sú ľudia s vierou. Nestrácajte vieru.

KAŽDÁ Z HVIEZD NA MOJOM PLÁŠTI SA DO NEKONEČNA ROZMNOŽUJÚ, ABY SVIETILI NA CESTU KAŽDÉMU Z MOJICH DETÍ. Prijmite Moje špeciálne požehnanie.

MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ.

Matka Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Prijímame výzvu na konverziu! Naša Presvätá Matka nám naznačuje vážnosť a naliehavosť tohto volania.

Bratia a sestry, naša Matka nás zvlášť prosí, aby sme praktizovali milosrdenstvo a plnili blahoslavenstvá, aby sme sa naučili, že nie všetko je o materiálnych gestách, ale vedie nás k tomu, aby sme si uvedomovali hodnotu skutkov a skutkov vykonávaných s láskou, pokánie a bratstvo, lebo tieto duchovné dobrá budeme potrebovať v neskoršom čase. Bratia, majme zapálené lampy: to, čo nám Nebo oznámilo, sa plní. Skutočný cieľ reality, v ktorej žijeme, vychádza na svetlo. Poďme rozlišovať. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm