Message to Valentina Sydney Seer (in English and Slovak) – 24 December 2021

Message to Valentina Sydney Seer (in English and Slovak) – 24 December 2021

Christmas Eve

[See Website: http://valentina-sydneyseer.com.au/24-december-2021/]

[See Slovak Translation at the end]

Australia gives our Lord the most Pain

During my evening prayers the day before, I was lamenting to our Lord, “Lord, now there are so many restrictions placed upon us, and there is so much pain and sickness in the world. A few years ago, You told me how a beautiful peace descends upon Christmas Eve in every nation of the world.”

“Maybe a miracle will happen this year?” I said, “Because You will permit it. Maybe everything will be alright, and there will be no more Coronavirus?”

This morning while I was praying, our Lord Jesus came, and He said, “I heard your plea last night.”

“But I tell you, Australia gives Me the most pain of all the nations! I will tell you why.”

He showed me; it was like a thin piece of steel, a rod, pressing onto the soft and sensitive tissue between the Toes of our Lord, like pinning Him down. It is constantly pressing down so that He is feeling terrible pain. It is extremely painful. I could see the thin steel rod stretching all the way from Australia up to Heaven.

“That is how I receive pain from Australia,” He said.

“It is sent to Me all the way up to Heaven. It is constant pain.”

“The people of Australia like to have good times, good things, they like to travel, they like to make money and enjoy themselves. They are greedy, worrying about how much money they will make, all for their self-interest. They like to keep industry going to make big profits. They want to make everything beautiful, more than any other nation in the world, but they don’t want to accept any suffering that comes to them. They constantly complain. They want to do everything the way they used to. It’s all ‘me, me, me,’ and they don’t worry about others.”

Lord Jesus lamented, “But nobody wants to repent. They don’t worry about repentance.”

“Today, I Am going to be offended very much because when people gather together, many will party and drink.” Our Lord was very serious and upset about Australia.

I said, “Lord, I am very sorry. Not all of the people know this.”

Lord have mercy on the people of Australia and on your priests.


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 24.12.2021 na Štedrý večer

Austrália dáva nášmu Pánovi najväčšiu bolesť

Počas mojich večerných modlitieb som deň predtým nariekala nad naším Pánom: „Pane, teraz je na nás kladených toľko obmedzení a na svete je toľko bolesti a chorôb. Pred niekoľkými rokmi si mi povedal, ako na Štedrý večer v každom národe sveta zavládne krásny pokoj.“

„Možno sa tento rok stane zázrak?“

Povedala som: „Lebo to dovolíš. Možno bude všetko v poriadku a už nebude nijaký koronavírus?

Dnes ráno, keď som sa modlila prišiel náš Pán Ježiš a povedal: „Včera večer Som počul tvoju prosbu.“

„Ale hovorím vám, Austrália Mi spôsobuje najväčšiu bolesť zo všetkých národov! Poviem ti prečo.“

Ukázal mi; bolo to ako tenký kus ocele, tyč, ktorá tlačí na mäkké a citlivé tkanivo medzi prstami nášho Pána, ako keby Ho prišpendlila. Neustále to tlačí nadol, preto On cíti strašnú bolesť. Je to mimoriadne bolestivé.

Videla som tenkú oceľovú tyč, ktorá sa tiahla z Austrálie až do Neba.

Povedal: „Takto dostávam bolesť z Austrálie, Je Mi poslaná až do Neba. Je to neustála bolesť.“

„Obyvatelia Austrálie majú radi dobré časy, dobré veci, radi cestujú, radi zarábajú peniaze a užívajú si. Sú chamtiví, obávajú sa, koľko peňazí zarobia, všetko pre ich vlastný záujem. Radi udržujú priemysel v chode, aby dosahovali veľké zisky. Chcú urobiť všetko krásnym, viac ako ktorýkoľvek iný národ na svete, ale nechcú akceptovať nijaké utrpenie, ktoré k nim príde. Neustále sa sťažujú. Všetko chcú robiť tak, ako kedysi. Všetko je to‚ ja, ja, ja‘ a nestarajú sa o ostatných.“

Pán Ježiš nariekal: „Ale nikto nechce činiť pokánie. Nestarajú sa o pokánie.“

„Dnes Ma veľmi urazia, lebo keď sa ľudia stretnú, mnohí budú žúrovať a popíjať.“

Náš Pán bol z Austrálie veľmi vážny a rozrušený.

Povedala som: „Pane, veľmi ma to mrzí. Nie všetci ľudia to vedia.“

Pane, zmiluj sa nad ľudom Austrálie a nad svojimi kňazmi.

http://valentina-sydneyseer.com.au/24-december-2021/