Message to Luz De Maria (in English and Slovak) – 7 January 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

7 JANUARY 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

To My Beloved People:

MY BLESSING IS WITH MY CHILDREN SO THAT THEY WOULD BE CREATURES OF GOOD.

My People, as you begin, apply what you have forgotten and what is indispensable within every institution: RESPECT FOR ONE ANOTHER. This is not the time for you to live subject to a worldly way of thinking that dominates you, because this would lead you to fall under the dominion of a power that is not Mine.

You are experiencing hard times, although some feel that it is a respite, without looking beyond what their eyes can see or perceiving how much is approaching again for all humanity, provoking constant expressions of dissatisfaction in various countries, causing serious rebellions with great repression by the rulers.

FREEDOM IS BEING WITHHELD: THE RULERS DOMINATE THE INSTITUTIONS AND ARE MAKING MY CHILDREN LIVE IN CAPTIVITY.

You are in transition between what you as humanity have been and what you will be as part of a so-called “order” (1) which is not My Will.

The announced persecution of My Mother’s children is at an apex; the tentacles of the Antichrist (2), traffickers of My sheep, are ceaselessly poisoning the hearts of My People so that they would rebel against Me. That is why My children do not know how to adore Me, they forget that I am in you, they seek Me only when they feel threatened or afraid, they are stubborn, they mock Me, I speak to them and they forget, yet I do not forget My Words.

THEY HAVE FORGOTTEN ME, THEY HAVE CEASED TO LOVE MY WILL, THEY DO NOT WISH TO RECEIVE ME IN MY BODY AND BLOOD. Loving and imitating My Mother is a thing of the past; inviting Me to stay is an obstacle to you; you do not desire healthy thoughts or a meek heart. The desire to do good is not even thought about.

The technological advancements used to do evil to human beings are causing you to be among the workers of the Antichrist.

You have become a darkened humanity among whom loyalty does not exist; betrayal goes ahead without reflection, and from this is born institutional schism; from this will be born the schism of My Church.

I HAVE CALLED YOU TO CONVERSION – IT IS URGENT…

Among My People there are so many people who are not authentic: they act in contempt of the Divine Law, they do not fulfil the Sacraments, they live with their own “god” fabricated at their convenience. They choose their ego in order to please themselves with all that is contrary to Me, because if they would serve Me they would not be able to do so much evil.

You will see a new liberal religion, innovations within society, innovations within institutions.  These innovations will be welcomed by a great number of My children, who will fall into them.

MY CHILDREN, THE GREAT INNOVATION IS WHAT YOU KNOW ALREADY – THERE IS NO OTHER… IT IS LIVING IN MY WILL. (Mt. 7:21)

The consequences of wrongful human works and actions continue…

Great nations and small nations will go from living in heat to cold, from drought to floods, from passive volcanoes to abrupt eruptions, from peace to death, from abundance to lack of food and medicines and of everything that humanity uses for its well-being.  Therefore, plagues that seemed to have been eradicated will appear again as new ones in places that have not been spoken about, but now will be, and war, unthinkable some time ago and avoided on various occasions, will occur.

The purification of this generation, which is immersed in its human self, will lead it to live in the cruellest loneliness if it does not renounce its “ego”.

I AM PRESENT AND WATCH YOU CONTINUALLY.

I love you, I protect you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN.

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN.

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN.

(1) Concerning the new world order…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/NEW%20WORLD%20ORDER.html]

(2) Concerning the tentacles of the Antichrist…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html]

(3) The great persecution…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/PERSECUSION.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Our Lord Jesus Christ is making a clear appeal to us in this difficult time for humanity.

Respect for the Holy Trinity and for our Blessed Mother is paramount at a time when discernment must be present.

As human beings we need to know how to respect one another for the sake of fraternal coexistence, which is fundamental at this time.

Our Lord Jesus Christ warns us that we are living in a time of transition, progressively going towards another model of life that will not be guided by the Divine Will, but by the Antichrist.

What are we waiting for in order to convert?

What are we waiting for to respect our neighbor?

What are we waiting for?

Will it only be when it sees darkness, pain and inner loneliness that humanity will seek its King and Lord Jesus Christ, adding more pain to that of purification?

Amen.


Mariánske zjavenia Luz de Mária, Argentína Piatok 7. januára 2022

Sloboda je zamknutá, vládcovia ovládajú inštitúcie a vedú Moje deti, aby žili v zajatí Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista Jeho milovanej dcére Luz De Mária

Mojim milovaným ľuďom:

MOJE POŽEHNANIA SÚ S MOJIMI DEŤMI, ABY MOHLI BYŤ DOBRÝMI TVORMI. Moji ľudia, buďte na začiatku v súlade s tým, na čo ste zabudli a čo je nevyhnutné v každej inštitúcii: ÚCTA JEDNOHO K DRUHÉMU. Toto nie je čas, aby ste žili podľa svetských myšlienok, ktoré vás ovládajú, lebo by vás to viedlo k tomu, aby ste upadli do nadvlády moci, ktorá nie je Moja. Prežívate ťažké časy, aj keď to niektorí pociťujú ako oddych, bez toho, aby ste sa pozreli mimo váš pohľad a nevideli, koľko sa toho pre celé ľudstvo opäť blíži, čo bude v rôznych krajinách vyvolávať neustále prejavy nespokojnosti, čo spôsobí vážne rebélie s veľkými represiami zo strany vládcov. SLOBODA JE ZAMKNUTÁ, VLÁDCI OVLÁDAJÚ INŠTITÚCIE A VEDÚ MOJE DETI K ŽIVOTU V SÚŽENÍ. Ste v prechode od toho, čím ste boli ako ľudstvo a čím budete ako súčasť „takzvaného poriadku“ (1), ktorý nie je Mojou vôľou. Ohlásené prenasledovanie ku deťom Mojej Matky vrcholí, bez zastavenia chápadiel Antikrista (2), obchodníkov s Mojimi ovcami, otrávia srdcia Môjho ľudu tak, že sa vzbúria proti Mne. Preto Ma Moje deti nevedia zbožňovať, zabúdajú, že Som v nich, hľadajú Ma, iba keď sa cítia ohrozené alebo cítia strach, sú tvrdohlavé, posmievajú sa Mi, hovorím im a zabúdajú, ale Nezabúdam na svoje Slová.

NA MŇA STE ZABUDLI, PRESTALI STE MILOVAŤ MOJU VÔĽU, NECHCETE PRIJAŤ MOJE TELO A MOJU KRV. Milovať a napodobňovať Moju Matku je minulosťou, pozvať Ma, aby Som zostal s vami, je prekážkou, netúžite po zdravých myšlienkach, po mäkkom srdci, túžba robiť dobro nie je ani pomyslená. Technologický pokrok, ktorý používate na páchanie zla na ľudských tvoroch, vás vedie k tomu, aby ste sa stali súčasťou Antikristových pracovníkov. Stali ste sa očerneným ľudstvom, v ktorom lojalita neexistuje, zrada sa prenáša bez uvažovania a odtiaľ sa zrodila schizma inštitúcií, odtiaľ sa zrodí schizma Mojej Cirkvi.

POVOLAL SOM VÁS NA KONVERZIU, JE TO SÚRNE…

V Mojom ľude je toľko stvorení, ktoré nie sú pravdivé, konajú v pohŕdaní Božím zákonom, neplnia sviatosti, žijú s vlastným „bohom“, ktorý si vymysleli podľa svojich predstáv. Vyberajú si svoje „ego“, aby sa potešili všetkým, čo je v rozpore so Mnou, lebo keby Mi slúžili, nedokázali by napáchať toľko zla. Uvidíte nové liberálne náboženstvo, novinky v spoločnostiach, novinky v inštitúciách. Tieto novinky privíta veľká časť Mojich detí, ktoré im prepadnú. DETI MOJE, VEĽKÁ NOVINKA JE TÚ, KTORÚ POZNÁTE, INÁ NIE JE… JE TO ŽIVOT V MOJEJ VÔLI. (Mt. 7,21)

Dôsledky ľudského bezprávia a konania pokračujú… Vo veľkých národoch a v malých národoch budú žiť od tepla po chlad, od sucha po záplavy, od pasívnych sopiek po prudké erupcie, od mieru po smrť, od hojnosti po nedostatok jedla a liekov a všetkého, čo ľudský tvor využíva na svoju činnosť, blahobyt. Mory, o ktorých sa zdalo, že sú vyhubené, sa preto opäť objavia ako novinka na miestach, o ktorých sa nehovorilo, no teraz už budú a prebieha vojna, ktorá bola pred časom nemysliteľná a v niektorých prípadoch sa jej dalo vyhnúť.(3) Očista tejto generácie, ktorá je ponorená do svojho ľudského ja, ju privedie k životu v najkrutejšej osamelosti, ak sa nevzdá svojho „ega“. NÁJDEM SA PRÍTOMNÝ, KEĎ SA NA VÁS NEUSTÁLE POZERÁM? Milujem vás a chránim vás.

Váš Ježiš.

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1)Nový svetový poriadok, prečítajte si…

(2)Tykadlá antikrista, čítaj…

(3)O veľkom prenasledovaní si prečítajte…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Náš Pán Ježiš Kristus k nám v tejto ťažkej chvíli pre ľudstvo jasne volá. Úcta k Najsvätejšej Trojici a k našej Presvätej Matke je prvoradá vo chvíľach, keď musí byť prítomná rozlišovacia schopnosť. Ako ľudské stvorenia sa musíme vedieť navzájom rešpektovať pre bratské spolužitie, ktoré je v tejto dobe zásadné. Náš Pán Ježiš Kristus nás varuje, že žijeme v prechode, v postupnej zmene smerom k inému modelu života, ktorý nebude vedený Božou Vôľou, ale Antikristom. Amen.

Zdroj: www.revelacionesmarianas.com