Message to Valentina Sydney Seer (in English and Slovak) – 31 December 2021

Message to Valentina Sydney Seer – 31 December 2021

Saint Padre Pio pleads to our Lord for the World

[See Website: http://valentina-sydneyseer.com.au/31-december-2021/]

I prayed the rosary, and then I pleaded to our Lord for the world. I asked if He could heal the world from this terrible virus that is upon us all so that in the new year, the world would be healed from this horrible disease, and the people would be freed from the controls by the governments, constantly telling us what to do.

When I pleaded to our Lord, I thought, ‘I know what I’m going to do. I’m going to ask all the Heavenly Saints to intercede for us. I’m going to ask each one that I know of by name!’

I thought, ‘Wow, we have so many Saints in Heaven, why not ask them to intercede for us.’

I then prayed, “All of you Saints, Apostles and Martyrs, please intercede for the world for the poor people on earth. You are so close to our Lord. I am sure He won’t say no to you.”

I called upon everyone I could think of; I called each of them by name.

When I finished making my prayer offerings to all the Saints, St Padre Pio suddenly appeared to me about an hour later. He looked so radiant and beautiful. He was holding Baby Jesus in His Arms. Baby Jesus appeared as a little toddler.

St Padre Pio then sat Baby Jesus on a small side cabinet and turned to talk to me. He raised his arms to Heaven and started speaking to me in Italian. He said, “Valentina, I have come to tell you that for what you asked, you put the whole of Heaven in ecstasy. Our Lord specially chose me to come to you, and I also come to tell you that I interceded for what you asked for humanity, to free them from this Coronavirus because people are suffering.”

“I really pleaded with our Lord and asked Him to have mercy, but I could not convince Him for what I asked. With all my pleading, our Lord’s answer is No.”

“But do you know why? I will tell you. Our Lord is very offended by humanity in the world; they ignore Him, and they live in terrible sin, worse than ever before, worse than in previous generations. People do not realise that they are committing horrible sins, and they continue to live in this way, against God’s law, against His Commandments.”

“Valentina, don’t be discouraged. Proclaim our Lord’s Word that He gives you. Tell people to come to our Lord, to know Him. He is such a loving God. He waits for everyone to come to Him. But repentance is the key word. He wants everyone to repent and to come to Him.”

“Many events will unfold, especially in the new year, but if people repent and change their way of life, our Lord can change many things and not allow them to happen.”

After our conversation, I looked towards the small cabinet and noticed that little Jesus as a toddler was gone, then suddenly Lord Jesus appeared as an adult. I was so pleased that our Lord was present. I felt so secure in His holy presence. He was now standing raised high above the floor while St Padre Pio was standing on the floor. I watched as Lord Jesus and Saint Padre Pio talked to each other, discussing the present situation in the world. From what I could understand, I believe they were speaking in Latin.

St Padre Pio was pleading with our Lord for the world. He kept talking and talking, pleading for mercy for the world; he was pleading so hard. I was observing our Lord Jesus’s expression; He was so serious. The more they talked, the more our Lord raised His voice higher and above that of St Padre Pio.

Then in a stern voice, our Lord said, “No! I will not permit this.”

“Why should I grant them this and take away their suffering. They don’t plead to Me; they ignore Me, they go above Me, they disobey all My Commandments. They don’t humble themselves to come to Me,” said Lord Jesus.

But St Padre Pio raised his voice higher as he pleaded to our Lord. Again, our Lord raised His Voice even higher above St Padre Pio, and in a firm tone, said, No!”

Lord Jesus said, “If I let them go, they will continue to live in the mud and continue to offend Me, the way they do now. Nothing will change. Humanity has to change.”

I cried for our Lord because I know how hurt He is and how much He suffers. He is a good and gentle God. I could see that whatever St Padre Pio asked of our Lord, our Lord would refuse.

Our Lord then departed, and St Padre Pio remained.

I was so grateful to St Padre Pio. He showed me how he pleaded to our Lord for us, and he wasn’t afraid. Our Lord chose St Padre Pio to come of all the Saints in Heaven. He is very close to our Lord.

I said to St Padre Pio, “I really love you, and I thank you. You are so privileged with our Lord.”

St Padre Pio came again on the 2nd January 2022 while I was praying the Divine Mercy Chaplet, and he said, “Valentina, I tried so hard to intercede for the world. Did you see how we debated, our Lord and I? I am very close to our Lord. That’s how I intercede in Heaven for people.”

“You had to witness our conversation. I pleaded for the world, but I could not convince our Lord no matter what. Tell people not to give up and to keep praying.”

“There are many events that are supposed to happen this year alone. They are not good things. You must talk to people so that they will repent and humble themselves and change the way they live their lives.”

Thank you, St Padre Pio, for interceding for the world.


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 31.12.2021 Svätý Páter Pio prosí nášho Pána za svet

Pomodlila som sa ruženec a potom som prosila nášho Pána za svet. Spýtala som sa, či by mohol vyliečiť svet z tohoto hrozného vírusu, ktorý je na nás všetkých, aby v novom roku bol svet vyliečený z tejto hroznej choroby a ľudia by boli oslobodení spod kontroly vlád, ktoré nám neustále hovorili čo robiť.

Keď som prosila nášho Pána, pomyslela som si: ‚Viem, čo budem robiť. Poprosím všetkých nebeských svätých, aby sa za nás prihovárali. Opýtam sa každého, koho poznám, po mene!‘

Pomyslela som si: ‚Páni, v Nebi máme toľko svätých, prečo ich nepožiadať, aby sa za nás prihovorili.‘

Potom som sa modlila: „Všetci svätí, apoštoli a mučeníci, orodujte za svet za chudobných ľudí na Zemi. Ste tak blízko nášho Pána. Som si istá, že vám nepovie nie.“

Zavolala som každého, na koho som si pomyslela; Každého z nich som nazvala menom. Keď som dokončila svoje modlitby za všetkých svätých, asi o hodinu sa mi zrazu zjavil Svätý páter Pio. Vyzeral tak žiarivo a krásne. V náručí držal Ježiška. Ježiško sa zjavil ako malé batoľa. Svätý otec Pio potom posadil Ježiška na malú bočnú skrinku a otočil sa, aby sa so mnou rozprával. Zdvihol ruky k Nebu a začal sa so mnou rozprávať po taliansky. Povedal: „Valentína, prišiel som ti povedať, že za to, čo si prosila, si uvrhla celé Nebo do extázy. Náš Pán si ma špeciálne vybral, aby som prišiel k vám, a tiež vám prichádzam povedať, že som sa prihováral za to, o čo ste žiadali ľudstvo, aby som ich oslobodil od tohoto koronavírusu, lebo ľudia trpia.“

„Naozaj som prosila nášho Pána a prosila Ho, aby sa zmiloval, ale nedokázala som Ho presvedčiť o to, o čo som ho žiadala. Pri všetkej mojej prosbe je odpoveď nášho Pána Nie.“

„Ale vieš prečo? Poviem vám. Náš Pán je veľmi urazený ľudstvom vo svete; ignorujú Ho a žijú v hroznom hriechu, horšom ako kedykoľvek predtým, horšie ako v predchádzajúcich generáciách. Ľudia si neuvedomujú, že páchajú strašné hriechy, a naďalej takto žijú, proti Božiemu zákonu, proti Jeho prikázaniam.“

„Valentína, nenechaj sa odradiť. Ohlasujte Slovo nášho Pána, ktoré vám dáva. Povedz ľuďom, aby prišli k nášmu Pánovi, aby Ho poznali. On je taký milujúci Boh. Čaká, kým k Nemu všetci prídu. Kľúčovým slovom je však pokánie. Chce, aby každý činil pokánie a prišiel k Nemu.“

„Obzvlášť v novom roku sa odohrá veľa udalostí, ale ak budú ľudia činiť pokánie a zmenia svoj spôsob života, náš Pán môže zmeniť veľa vecí a nedovolí, aby sa stali.“ Po našom rozhovore som sa pozrela smerom k malej skrinke a všimla som si, že malý Ježiš ako batoľa bol preč, potom sa zrazu objavil Pán Ježiš ako dospelý.

Veľmi ma potešilo, že bol prítomný náš Pán. Cítila som sa tak bezpečne v Jeho svätej prítomnosti. Teraz stál vysoko nad podlahou, zatiaľ čo Svätý páter Pio stál na podlahe. Sledovala som, ako sa Pán Ježiš a Svätý Páter Pio medzi sebou rozprávali a diskutovali o súčasnej situácii vo svete. Z toho, čo som mohla pochopiť, sa domnievam, že hovorili po latinsky. Svätý Páter Pio prosil nášho Pána za svet. Stále hovoril a hovoril, prosil o milosť pre svet; tak tvrdo prosil. Pozorovala som výraz nášho Pána Ježiša; Bol taký vážny. Čím viac hovorili, tým viac náš Pán pozdvihoval svoj hlas vyššie a nad hlas Svätého Pátra Pia.

Potom náš Pán prísnym hlasom povedal: „Nie! Toto nedovolím.“

„Prečo by Som im to mal udeliť a zbaviť ich utrpenia? Neprosia Ma; ignorujú Ma, idú nad Mňa, neposlúchajú všetky Moje Prikázania. Nepokorujú sa, aby prišli ku Mne,“ povedal Pán Ježiš. Svätý otec Pio však zvýšil hlas, keď prosil nášho Pána. Náš Pán opäť zdvihol svoj Hlas ešte vyššie nad Svätého Pátra Pia a pevným tónom povedal: „Nie!“

Pán Ježiš povedal: „Ak ich nechám ísť, budú naďalej žiť v blate a budú Ma naďalej urážať tak, ako to robia teraz. Nič sa nezmení. Ľudstvo sa musí zmeniť.“

Plakala som pre nášho Pána, lebo viem, aký je zranený a ako veľmi trpí. Je to dobrý a láskavý Boh. Videla som, že čokoľvek Svätý otec Pio požiadal nášho Pána, náš Pán odmietne. Náš Pán potom odišiel a Svätý Páter Pio zostal. Bola som taká vďačná Svätému pátrovi Piovi. Ukázal mi, ako za nás prosil nášho Pána, a nebál sa. Náš Pán si vybral Svätého Pátra Pia, aby prišiel zo všetkých svätých v Nebi. Je veľmi blízko nášmu Pánovi.

Povedala som Svätému pátrovi Piovi: „Naozaj Ťa milujem a ďakujem Ti. U nášho Pána máš takú výsadu.“

Svätý Páter Pio prišiel opäť 2. januára 2022, keď som sa modlila Korunku Božieho milosrdenstva, a povedal: „Valentína, tak veľmi som sa usiloval prihovárať sa za svet. Videli ste, ako sme sa hádali, náš Pán a ja? Som veľmi blízko nášmu Pánovi. Takto sa prihováram v Nebi za ľudí.“

„Museli ste byť svedkom nášho rozhovoru. Prosil som za svet, ale nemohol som presvedčiť nášho Pána, nech sa deje čokoľvek. Povedz ľuďom, aby sa nevzdávali a modlili sa ďalej.“

„Existuje veľa diania, ku ktorým by malo dôjsť iba tento rok. Nie sú to dobré veci. Musíte hovoriť s ľuďmi, aby sa kajali, pokorili sa a zmenili spôsob, akým žijú svoj život.“

Ďakujem Ti, Svätý páter Pio, za orodovanie za svet.

http://valentina-sydneyseer.com.au/31-december-2021/