Message to Luz de Maria (in English and Slovak) – 18 January 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

JANUARY 18, 2022

My Beloved People:

I LOVE YOU, I INVITE YOU TO REMAIN IN MY WILL, WORKING AND ACTING AS WHO YOU ARE: MY TRUE CHILDREN.

Cherish each moment so that you would live it in fraternity, with a heart of flesh and with total awareness. Obey, loving My Father above all things, without forgetting My Mother and My beloved captain of the Heavenly Host.

My Angelic Legions remain over humanity in order to come to whoever requests them to do so.

YOU ARE EXPERIENCING PURIFICATION AND NATURE IS IN TURMOIL. The elements are stirred up by the reception of various solar flares (1) that alter the Earth’s magnetism (2), causing communications to be impaired and activating tectonic faults. The human body is altered when receiving what your organism does not normally assimilate.

Humanity is living through times of uncertainty. The moment is approaching when misused science will cause you to live in darkness, so I have called you to prepare.

Pray, children, war is approaching and humanity will suffer.

Pray, children, volcanoes continue becoming active and My children suffer.

Pray, children, follow the True Magisterium of My Church.

DO NOT FEAR THE DARKNESS, FEAR LOSING YOUR SOUL.

Remain vigilant, My children! The moon will appear as bloody (3), foreshadowing the pain of those who are Mine.

The so-called Ring of Fire in the Pacific is shaking the earth from the depths of the sea with greater force than in the past, influenced by the sun.

You will see a ring in the sun – a ring of fire, which will be seen from many countries and from one in particular.

I call you again, children, to prepare yourselves spiritually and with what My children are able to store. Look at the animals that anticipate the weather and store food for when they cannot go out to find what they need to survive.

My People need to be cautious when My House warns them. Those who cannot store food will be helped by Me. Do not fear, do not fear, do not be anxious.

NOW IS THE TIME!

PAY ATTENTION TO THE SIGNS AND SIGNALS….

DO NOT BE SPIRITUALLY BLIND!

Quicken your step, as the elite are rising in haste, taking greater power.

Bear in mind that “I AM WHO I AM”. (Ex 3:14)

I guard you, I love you and I forewarn you so that you would not be taken by surprise.

Come to me: receive me in the Eucharist, but before coming to me, be reconciled with your neighbor. Do not judge (Mt 7:1), as that is for Me to do.

Come to Me with a pure heart, in inner silence, so that you would not be like the Pharisees.

MAINTAIN INNER PEACE: GO INTO THE INNER CHAMBER AND MEET WITH ME – I AM WAITING FOR YOU.

Be fraternal: do not use My Churches to destroy your brothers and sisters. Forgive and love one another as My People.

I bless you with My Heart.

I bless you with My Love.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Prophecies concerning solar activity…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/Solar%20Activity.html]

(2) Prophecies about changes to the earth’s magnetic field…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MAGNETIC%20CHANGE%20.html]

(3) Signs and Signals, blood moons…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/LUNAS%20DE%20SANGRE.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Our Lord Jesus Christ calls us to be keepers of the First Commandment: “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.” (Deut. 6:5)

He calls us to be fraternal so that we would see Him in our brothers and sisters, and this so that we would understand that we will not be able to face what is to come in isolation.

In this appeal our Lord Jesus Christ leads us to see the events that are purifying humanity, speaking to us very subtly about the great blackout by calling it misused science so that we would understand. Similarly, He speaks to us of war so that we would prepare ourselves spiritually and with what each person has, according to their possibilities.

Then he describes what we know as this year’s blood moon and solar eclipses affecting our planet. These astronomical phenomena should not be taken only as a spectacle, but as Signs and Signals for these times.

Bearing in mind that our Lord Jesus Christ is Merciful, let us maintain fraternity with our brothers and sisters: this is of utmost importance for following our Lord’s way. This is the time for unity, for experiencing the strength coming from above, so that evil would not succeed in dividing and thereby conquering.

This is a serious time for this generation. The dehumanization of humanity is in progress and the Signs and Signs are not just occurring for the sake of it, but because of what will ensue from them.

Onward, People of God!

Amen.


POSOLSTVO NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA JEHO MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA 18.1. 2022

Moji milovaní ľudia:

MILUJEM VÁS, POZÝVAM VÁS, ABY STE ZOSTALI V MOJEJ VÔLI, PRACOVALI A KONALI TAK, AKO STE: MOJE PRAVÉ DETI. Vážte si každý okamih, aby ste ho prežili v bratstve, so srdcom z mäsa a s úplným vedomím. Poslúchajte, milujte Môjho Otca nadovšetko, nezabúdajte na Moju matku a Môjho milovaného kapitána nebeského vojska. Moje anjelské légie zostávajú nad ľudstvom, aby prišli k tomu, kto ich o to požiada. PREŽÍVATE OČISTU A PRÍRODA JE ROZBÚRENÁ. Živly sú rozvírené prijímaním rôznych slnečných erupcií (1), ktoré menia zemský magnetizmus (2), čo spôsobuje zhoršenie komunikácie a aktiváciu tektonických porúch. Ľudské telo je zmenené, keď prijíma to, čo váš organizmus bežne neasimiluje. Ľudstvo prežíva časy neistoty. Blíži sa chvíľa, keď zneužitá veda spôsobí, že budete žiť v temnote, preto Som vás vyzval, aby ste sa pripravili.

Modlite sa, deti, vojna sa blíži a ľudstvo bude trpieť.

Modlite sa, deti, sopky sú stále aktívne a Moje deti trpia.

Modlite sa, deti, nasledujte Pravý učiteľský úrad Mojej Cirkvi.

NEBOJTE SA TEMNOTY, BOJTE SA STRATY SVOJEJ DUŠE. Buďte ostražití, deti Moje! Mesiac sa objaví ako krvavý (3) a predznamenáva bolesť tých, ktorí sú Moji. Takzvaný Ohnivý kruh v Pacifiku otriasa zemou z morských hlbín väčšou silou ako v minulosti, ovplyvnenej slnkom. Na slnku uvidíte prsteň – ohnivý kruh, ktorý bude vidieť z mnohých krajín a z jednej zvlášť. Znovu vás pozývam, deti, aby ste sa duchovne pripravili a tým, čo si Moje deti dokážu uložiť. Pozrite sa na zvieratá, ktoré predvídajú počasie a skladujú si jedlo, keď nemôžu ísť von, aby našli to, čo potrebujú na prežitie. Moji ľudia musia byť opatrní, keď ich Môj dom varuje.

Tým, ktorí nevedia skladovať jedlo, JA pomôžem. Nebojte sa, nebojte sa, nebuďte úzkostliví. TERAZ JE ČAS! DÁVAJTE POZOR NA ZNAMENIA A SIGNÁLY… NEBUĎTE DUCHOVNE SLEPÝ! Zrýchlite svoj krok, lebo elita v zhone stúpa a preberá väčšiu moc. Majte na pamäti, že „SOM, KTORÝ SOM“. (2Mo 3:14)

Strážim vás, milujem vás a varujem vás, aby ste neboli zaskočení. Poďte ku Mne: prijmite Ma v Eucharistii, ale skôr ako prídete ku Mne, zmierte sa so svojím blížnym. Nesúďte (Mt 7:1), lebo to mám robiť JA. Poďte ku Mne s čistým srdcom, vo vnútornom tichu, aby ste neboli ako farizeji. UDRŽUJTE SI VNÚTORNÝ POKOJ: CHOĎTE DO VNÚTORNEJ KOMORY A STRETNITE SA SO MNOU – ČAKÁM NA VÁS. Buďte bratskí: nepoužívajte Moje cirkvi na zničenie svojich bratov a sestier. Odpúšťajte a milujte sa navzájom ako Môj ľud.

Žehnám vás svojím Srdcom. Žehnám vás svojou Láskou.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Proroctvá o slnečnej aktivite…

(2) Proroctvá o zmenách zemského magnetického poľa…

(3) Znamenia a signály, krvavé mesiace…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Náš Pán Ježiš Kristus nás povoláva, aby sme boli strážcami prvého prikázania: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“ (5. Mojž. 6:5) Pozýva nás byť bratskými, aby sme Ho videli vo svojich bratoch a sestrách, a to preto, aby sme pochopili, že nebudeme schopní čeliť tomu, čo príde v izolácii. V tejto výzve nás náš Pán Ježiš Kristus vedie k tomu, aby sme videli udalosti, ktoré očisťujú ľudstvo, pričom nám veľmi nenápadne hovorí o veľkom výpadku prúdu tak, že ho nazýva zneužitou vedou, aby sme tomu rozumeli. Podobne nám hovorí o vojne, aby sme sa duchovne pripravili a tým, čo má každý človek, podľa svojich možností. Potom opisuje to, čo poznáme ako tohtoročný krvavý Mesiac a zatmenia Slnka, ktoré ovplyvňujú našu planétu. Tieto astronomické javy netreba brať iba ako podívanú, ale ako znamenia a signály pre túto dobu. Majúc na pamäti, že náš Pán Ježiš Kristus je Milosrdný, zachovávajme bratstvo s našimi bratmi a sestrami: toto je nanajvýš dôležité pre nasledovanie cesty nášho Pána. Toto je čas na jednotu, na zakúsenie sily prichádzajúcej zhora, aby sa zlo nepodarilo rozdeliť a tým aj zvíťaziť. Toto je vážny čas pre túto generáciu.

Dehumanizácia ľudstva prebieha a Znamenia a Znamenia sa nevyskytujú iba kvôli tomu, ale kvôli tomu, čo z nich vyplynie. Iba tak ďalej, ľudia Boží! Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm