Message to Luz de Maria (in English and Slovak) – 24 January 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

JANUARY 24, 2022

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

In the unity of the Most Holy Trinity, as the Prince of the Armies of Heaven, I bless you.

Receive love and goodness. I am sent to share with you that:

MY HEAVENLY LEGIONS ARE AWAITING MY SIGNAL TO ASSIST YOU IN THE FACE OF THE PERSECUTION AND HARASSMENT TO WHICH YOU WILL BE SUBJECTED.

As humanity you will witness the misuse of free will by those who, when they want to turn back, will be humanly unable to do so.

Evil has decided to divide the People of God in all fields; this is how the serpent moves, crawling so as not to be seen. For this reason I call you, I summon you to live in Divine Love, in fraternity, since the Devil flees when faced with the weapon of Love. At the same time, invoke Our Queen and Mother of the End Times (1) so that she would free you from the wiles of the Evil One.

The Earth is a receiver not only for celestial bodies coming from space, but also for what man himself has taken and placed in space, not foreseeing that the effects of the solar storms that the sun is generating at this time will affect some of these satellites that will be one more danger for humanity.

Children of the Most Holy Trinity:

CONVERT AND CHOOSE THE GOOD!

RATIFY FOR YOURSELVES THAT YOU BELONG TO OUR KING AND LORD JESUS CHRIST AND TO OUR QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES BY PRAYING IN SILENCE AND MEDITATING ON THE PRAYER OF THE CREED.

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ:

The abyss toward which humanity is advancing is rife with the lust for power, the desire to obtain world supremacy in order to hand it over to the one who is ALREADY on Earth, demanding for himself absolute domination over all that exists.

Disaster resulting from armed conflicts (2) will cause humanity to be scourged to the point of exhaustion.

Do not be surprised at the economic collapse (3) of great powers. As creatures of Faith, you should maintain the tranquility of those who know that they are protected by their Lord and God.

AS GOD’S PEOPLE YOU WILL SEE GREAT MIRACLES ON YOUR BEHALF, THEREFORE I CALL YOU NOT TO FEAR.

CHILDREN OF GOD, DO NOT FEAR, BUT HOLD TO THE ASSURANCE THAT YOU WILL NEVER BE ABANDONED.

Pray, People of God, pray.

Nations will march against nations and nature will bend those who think they are invincible. Then allies will be allies no longer, abandoning the one who summoned them to war, although later they will re-unite, but not before suffering is brought upon mankind in one form or another. DO NOT FEAR: WE ARE WITH YOU AT ALL TIMES IF YOU ARE FAITHFUL TO THE MOST HOLY TRINITY AND TO OUR QUEEN AND MOTHER.

Signs and Signals abound in order to warn you, to move the hearts and minds of those who are skeptical at this time. The sun will be darkened by the force of a volcano. The earth will continue to shake as a harbinger of things to come.

Stand firm, not forgetting that Our King and Lord Jesus Christ will send you His Angel of Peace (4), who will provide you with the strength to continue on the safe path.

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ:

HUMANITY FORGETS THAT OUR KING IS HE WHO KNOWS ALL HUMAN ACTIONS AND WORKS. BE CREATURES OF GOOD SO THAT YOU WOULD REMAIN FULL OF THE DIVINE SPIRIT.

Onward, be strong! You are not alone: Our King and Lord Jesus Christ pours His Love upon His children.

“Blessed is he who comes in the name of the Lord”. (Mt 21:9)

BE ON SPIRITUAL ALERT, PEOPLE OF GOD!

Do not be afraid, persevere.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Read about the Queen and Mother of the End Times…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/REINA%20Y%20MADRE.pdf]

(2) The third world war…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/GUERRA%20MUNDIAL.html]

(3) The world economy will fall…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/ECONOMY.html]

(4) Concerning God’s Envoy…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Receive blessings together with this appeal from St. Michael the Archangel.

Having been warned that the plans of the Evil One include dividing the children of “the Woman clothed with the Sun with the moon under Her Feet”, we need to ward off all feelings that are contrary to the Divine Will.

Faced with the events announced to us, the assurance of Divine Protection is always latent, and we do not have to wait for dates to be given to us, nor wait for the events to occur in order to act.

The sun and the moon are not acting as they were before and their effects on the Earth and on us are not only altering the Earth, but also human beings and nature.

You may ask why this Message speaks about economics… because man is destabilized when he does not have money, and when the latter falls, humanity will enter into very serious conflicts that will involve all of us, whether we like it or not. Therefore, stay in your homes at that point and do not go out.

Let us work and act for the glory of God: today, tomorrow and always.

Amen.


POSOLSTVO OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 24. JANUÁRA 2022

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

V jednote Najsvätejšej Trojice vás žehnám ako knieža nebeských armád. Prijmite lásku a dobro. Som poslaný, aby Som sa s vami podelil o: MOJE NEBESKÉ LÉGIE OČAKÁVAJÚ MÔJ SIGNÁL, ABY VÁM POMOHLI. Tvárou v tvár PRENASLEDOVANIU A OBŤAŽOVANIU, KTORÉMU BUDETE VYSTAVENÉ.

Ako ľudstvo budete svedkami zneužívania slobodnej vôle tými, ktorí, keď sa budú chcieť vrátiť, nebudú ľudsky schopní. Zlo sa rozhodlo rozdeliť Boží ľud vo všetkých oblastiach; takto sa had pohybuje, plazí sa, aby ho nebolo vidieť. Z tohoto dôvodu vás volám, pozývam vás, aby ste žili v Božskej Láske, v bratstve, lebo Diabol uteká, keď je konfrontovaný so zbraňou Lásky. Zároveň vzývajte Našu Kráľovnú a Matku konca Časov (1), aby vás oslobodila od úskokov Zlého. Zem je prijímačom nielen nebeských telies prichádzajúcich z vesmíru, ale aj toho, čo človek sám vzal a umiestnil do vesmíru, pričom nepredvída, že účinky slnečných búrok, ktoré v tomto čase vytvára Slnko, ovplyvnia niektoré z týchto satelitov to bude ďalšie nebezpečenstvo pre ľudstvo.

Deti Najsvätejšej Trojice: KONVERTUJTE A VYBERTE SI TO DOBRÉ! POTVRDÍ TE SAMI, ŽE PATRÍTE K NÁŠMU KRÁĽOVI A PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE KONCA ČASOV MODLITBAMI V TICHU A MEDITÁCIOU NA MODLITBU KRÉDU.

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Priepasť, ku ktorej ľudstvo napreduje, je plná túžby po moci, túžby získať svetovú nadvládu, aby ju odovzdala tomu, kto je už na Zemi a žiada pre seba absolútnu nadvládu nad všetkým, čo existuje. Katastrofa v dôsledku ozbrojených konfliktov (2) spôsobí, že ľudstvo bude bičované až do úplného vyčerpania. Nebuďte prekvapení ekonomickým kolapsom (3) veľmocí. Ako stvorenia viery by ste mali udržiavať pokoj tých, ktorí vedia, že ich chráni ich Pán a Boh. AKO BOŽÍ ĽUDIA UZRIETE VO SVOJOM MENE VEĽKÉ ZÁZRAKY, PRETO VÁS VYZÝVAM NEBOJTE SA. BOŽIE DETI, NEBOJTE SA, ALE DRŽTE SA UISTENIA, ŽE NIKDY NEBUDETE OPUSTENÉ. Modlite sa, ľudia Boží, modlite sa!

Národy budú pochodovať proti národom a príroda ohne tých, ktorí si myslia, že sú neporaziteľní. Potom spojenci už nebudú spojencami, opustia toho, kto ich povolal do vojny, hoci neskôr sa znova spoja, ale nie skôr, ako bude ľudstvu v tej či onej podobe prinesené utrpenie. NEBOJTE SA: VŽDY SME S VAMI, AK STE VERNÝ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE. Veľa znamení a signálov vás varuje, pohne srdcami a mysľami tých, ktorí sú v tejto dobe skeptickí. Slnko bude zatemnené silou sopky. Zem sa bude naďalej triasť ako predzvesť vecí, ktoré prídu. Stojte pevne a nezabúdajte, že Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus vám pošle svojho Anjela Pokoja (4), ktorý vám dá silu pokračovať na bezpečnej ceste.

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

ĽUDSTVO ZABÚDA, ŽE NÁŠ KRÁĽ JE TEN, KTORÝ POZNÁ VŠETKY ĽUDSKÉ ČINY A PRÁCE. BUĎTE DOBRÝMI TVORMI, ABY STE ZOSTALI PLNÍ BOŽSKÉHO DUCHA. Ďalej, buďte silní! Nie ste sami: Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus vylieva svoju lásku na svoje deti. „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“. (Mt 21:9) BUĎTE V DUCHOVNEJ POHOTOVOSTI, ĽUDIA BOŽÍ! Nebojte sa, vytrvajte!

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Prečítajte si o Kráľovnej a Matke konca Časov…

(2) Tretia svetová vojna…

(3) Svetová ekonomika padne…

(4) Čo sa týka Božieho vyslanca…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Prijmite spolu s touto výzvou aj požehnanie od Sv. Michala Archanjela. Po varovaní, že plány Zlého zahŕňajú rozdelenie detí „Ženy odetá Slnkom s mesiacom pod Jej nohami“, musíme odohnať všetky pocity, ktoré sú v rozpore s Božou Vôľou. Tvárou v tvár udalostiam, ktoré nám boli oznámené, je záruka Božej ochrany vždy latentná a nemusíme čakať na dátumy, ktoré nám budú oznámené, ani čakať na udalosti, aby sme mohli konať.

Slnko a Mesiac nepôsobia tak ako predtým a ich účinky na Zem a na nás nemenia iba Zem, ale aj ľudí a prírodu.

Možno sa pýtate, prečo toto Posolstvo hovorí o ekonomike… lebo človek je destabilizovaný, keď nemá peniaze, a keď tie padajú, ľudstvo vstúpi do veľmi vážnych konfliktov, ktoré sa budú týkať nás všetkých, či sa nám to páči alebo nie. Zostaňte preto vtedy vo svojich domovoch a nevychádzajte von. Poďme pracovať a konať pre Božiu slávu: dnes, zajtra a vždy. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm