Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 30 January 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

JANUARY 30, 2022

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of Our King and Lord Jesus Christ:

THESE ARE TIMES OF ANXIETY FOR HUMANITY WHICH WAITS WITHOUT KNOWING THAT, EVEN IF THEY DENY IT, THIS STATE INCREASES IN PEOPLE WITHOUT FAITH WHO DO NOT LOVE AND DO NOT ADORE THE MOST HOLY TRINITY.

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

“Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty,

Who was, who is, and who is to come”. (Rev. 4:8)

Great is the Divine Power for redeeming you from sin! In this generation, as in previous ones, disobedience has been the cause of great evils for mankind: man rebels against God and man falls prey to his own inventions.

WE HOLD YOU BEFORE US; MY LEGIONS ARE WATCHING YOU AT ALL TIMES AND I INVITE YOU TO BE DOERS OF THE DIVINE WILL.

DECIDE NOW TO SEEK SALVATION … and for this it is necessary for you to be creatures of unshakeable and firm Faith, thirsting for the Salvation of all humanity.

What would become of human beings without the Divine Presence?

What will become of human beings faced with their conscience?

People of God, the Earth’s core is being subjected to the unpredictable influence of the sun, the moon and celestial bodies that travel through Space, roaming around the Earth’s orbit of the Earth, which affects the elements on Earth, and humanity is suffering what it has not suffered before.

At this time you should be wary of the sea and be vigilant so as not to take risks. The elements have changed and are assaulting the Earth to purify it.

The Earth will continue to shake from its core, which has become hotter, and heat is rising to the surface. This leads to the awakening of dormant volcanoes and the increased activity of active ones, preventing various countries from using their flight paths, and people will not be able to get to where they live until new routes are re-established.

Humanity is enjoying life as if nothing were happening at the moment. Disease is scourging humanity and will remain present, mutating and with new illnesses that will be prolonged. Some are spread by air due to misused science and humanity is not aware of it.

Further and further from the Holy Trinity and from Our Queen and Mother, humanity is focusing on worldly pleasures, ignoring the Signs and Signals of this moment, leaving aside what Heaven is showing.

There will be a dawning in Europe and there will be “Babel”… and all humanity will suffer as a result.

God’s children must inform themselves as to what is coming for humanity; love for God does not mean being kept in the ignorance in which most of God’s People are living.

INFORM YOURSELVES so that you would do not deny the undeniable and not stray from the right path.

FAITH AND REASON DO NOT CONTRADICT ONE ANOTHER. They are in contradiction when the human ego penetrates the human mind and holds it in a constant debate between Faith and reason. The human ego is strong in some people and makes them stray from the path.

Ah, People of God, you will witness the power of the elements that are stirred up by the changes that the Earth is undergoing in its core. Changes exerted by the influence of the sun, the moon and asteroids, which are already causing alterations to the Earth’s Magnetic Field, contributing to the shaking of tectonic faults on Earth.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

Who will resist in the face of the coming changes?

Those who do not turn back or waver in professing the Faith…

Those who prepare themselves in Faith and whose trust in Divine Mercy is stronger because they have been partakers of the greatness of the Holy Trinity…

These will stand firm.

THIS IS THE TIME WHEN YOU MUST MAINTAIN YOUR TRUST IN THE DIVINE PROMISES.

“Give thanks to the Lord for his love, for his wonders towards the children of Adam!

For he broke down the gates of bronze and shattered the bars of iron.”

(Psalm 107: 15-16)

Fear not: you are children of the Most High. Fear not and keep the Faith.

Pray for all humanity, pray.

WITH MY SWORD HELD HIGH I PROTECT YOU.

St. Michael the Archangel.

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

To better understand the word “Babel” in the Message of St. Michael the Archangel I relate to you what he explained to me:

The word Babel comes from the verb balbál which means to confuse. In this case it is not man who builds a tower to reach God; on the contrary, man does not want God on Earth and in his great confusion he is surrendering what is God’s to an elite in order to live under its rules in all fields.

Both in the Biblical narrative and in the reference made by St. Michael the Archangel, human pride, disobedience and arrogance are present. As a result of these faults, there was great confusion in the Tower of Babel, since they could not understand each other, not even within families. Now we see that there is discord within families themselves due to external power that has come to separate, not through languages, but by means of the imposed measures that we all know. This is the time when within families some will denounce others; there will be chaos in society because of human confusion due to the events that will take place on Earth and the fact that much of humanity is at the service of the Antichrist.

There may be other references or meanings concerning the word Babel, but in this commentary the appropriate definition is the one discussed here.


Skrze Luz de Mária Svätý Michal archanjel 30. januára 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

SÚ ČASY NEPOKOJA PRE ĽUDSTVO, KTORÉ ČAKÁ ALE NEVEDIA, ŽE, HOCI TO POPIERAJÚ, TENTO ŠTÁT VZPLANIE V NEVERNÝCH TVOROCH, KTORÉ NEMILUJÚ A NEZBOŽŇUJÚ SVÄTÚ TROJICU.

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

„Svätý, svätý, svätý, Pán Boh Všemohúci, Ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.“ (Zj. 4:8)

Veľká je Božia moc, ktorá ich vykúpi z hriechu! V tejto generácii, ako aj v predchádzajúcich, bola neposlušnosť príčinou veľkého zla pre ľudstvo: človek sa búri proti Bohu a človek sa stáva obeťou svojich vlastných vynálezov. DRŽÍME VÁS PRED NAMI, MOJE LÉGIE VÁS SLEDUJÚ KAŽDÚ CHVÍĽU A POZÝVAM VÁS, ABY STE BOLI VYKONÁVATEĽMI BOŽEJ VÔLE. ROZHODNITE SA HNEĎ! HĽADAŤ SPÁSU… A na to je potrebné, aby ste boli tvormi neochvejnej a pevnej Viery, smädnými po Spáse celého ľudstva.

Čo by sa stalo s ľudským stvorením bez Božej Prítomnosti?

Čo sa stane s ľudským tvorom pred jeho svedomím?

Ľudia Boží, jadro Zeme je nepredvídateľne vystavené vplyvu Slnka, Mesiaca a nebeských telies, ktoré putujú Vesmírom na obežnej dráhe Zeme, čo ovplyvňuje živly na Zemi a ľudský tvor trpí tým, čo predtým netrpel.

V tomto čase si musia dávať pozor na more a byť ostražití, aby neboli ohrození. Živly sa zmenili a ponáhľajú sa na Zem, aby ju očistili. Zem sa bude naďalej triasť zo svojho horúceho jadra a teplo stúpa na povrch.

To vedie k tomu, že sa spiace sopky prebúdzajú a aktívne sopky zvyšujú svoju aktivitu, čo bráni niekoľkým krajinám využívať ich letové dráhy a ľudské bytosti sa nebudú môcť dostať tam, kde bývajú, kým sa neobnovia nové trasy. Ľudské stvorenie si užíva život, akoby sa momentálne nič nedialo. Choroba sužuje ľudstvo a bude sa naďalej vyskytovať, mutovať a s novými chorobami, ktoré sa budú predlžovať. Niektoré sú šírené zo vzduchu zneužitou vedou a ľudstvo si to neuvedomuje. Ľudské stvorenie sa stále viac a viac vzďaľuje od Najsvätejšej Trojice a od Našej Kráľovnej a Matky sa sústreďuje na potešenie sveta, ignorujúc znamenia a signály tohoto okamihu, pričom necháva stranou to, čo naznačuje Nebo.

Európa sa ocitne na úsvite a bude „Bábelom“… a celé ľudstvo bude v dôsledku toho trpieť. Božie deti sa musia vzdelávať v tom, čo prichádza pre ľudstvo, milujúci Boha ich nesmie držať v nevedomosti, v ktorej žije väčšina Božieho ľudu. POUČUJTE SA! aby nezapreli nepopierateľné a nezišli zo správnej cesty. VIERA A ROZUM SI VZÁJOMNE protirečia. Navzájom si odporujú, keď ľudské ego preniká do mysle ľudského stvorenia a udržiava ho v neustálej diskusii medzi Vierou a rozumom. Ľudské ego je v niektorých tvoroch silné a dokáže ich odviesť z cesty. Ach, ľudia Boží, budete svedkami sily živlov, ktoré sú rozrušené zmenami, ktorými Zem prechádza od svojho jadra. Zmeny spôsobené vplyvom Slnka, Mesiaca a asteroidov, odkiaľ už ovplyvňujú zmeny magnetického poľa Zeme, čo prispieva k otrasom tektonických zlomov na Zemi.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Kto bude odolávať prichádzajúcim zmenám?

Tí, ktorí neváhajú alebo neváhajú vo vyznávaní Viery?

Tí, ktorí sa pripravujú vo viere a ich dôvera v Božie milosrdenstvo je silnejšia, lebo boli účastníkmi veľkosti Najsvätejšej Trojice… Tie budú stáť pevne. TOTO JE MOMENT, V KTOROM MUSIA UDRŽIAVAŤ DÔVERU V BOŽSKÉ SĽUBY. „Ďakujte Hospodinovi za jeho lásku, za jeho zázraky so synmi Adamovými!

Lebo rozbil bronzové brány a rozbil železné závory.“ (Žalm 107: 15-16)

Nebojte sa, ste deti Najvyššieho. Nebojte sa a zachovajte si vieru. Modlite sa za celé ľudstvo, modlite sa.

S MOJIM VYSOKÝM MEČOM VÁS CHRÁNIM.

Svätý Michal archanjel.

KOMENTÁR

Bratia a sestry:

Aby som lepšie porozumel slovu „Bábel“ v Posolstve Svätého Michala Archanjela, hovorím vám, čo mi vysvetlil:

Slovo Bábel pochádza zo slovesa balbál, čo znamená „zmiasť“. V tomto prípade to nie je človek, kto stavia vežu, aby dosiahol Boha, ale naopak, človek Boha na Zemi nechce a vo svojom veľkom zmätku odovzdáva to, čo je Božie, elite, aby žila v každom smere podľa jeho pravidiel. Tak v biblickom rozprávaní, ako aj v odkaze Svätého Michala Archanjela je prítomná pýcha, neposlušnosť a arogancia človeka. V dôsledku týchto chýb nastal v Babylonskej veži veľký zmätok, lebo si navzájom nerozumeli, dokonca ani medzi tými istými rodinami. Teraz vidíme v rámci tých istých rodín je nesúlad spôsobený vonkajšou silou, ktorá sa oddelila, nie pomocou jazykov, ale prostredníctvom príkazov, ktoré všetci poznáme. Je to chvíľa, v ktorej budú jedni v rodinách odsudzovať iných, v spoločnosti bude chaos kvôli zmätku ľudstva kvôli udalostiam, ktoré sa stanú na Zemi a službe veľkej časti ľudstva Antikristovi. O slove Bábel môžu byť aj iné odkazy alebo významy, ale v tomto komentári zodpovedá definícia, ktorá je tu komentovaná.