Message to Valentina Sydney Seer (English and Slovak) – 26 January 2022

Message to Valentina Sydney Seer – 26 January 2022

Pray with a Humble and Sincere Heart

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/26-january-2022/]

This morning when I was praying, the angel appeared, and he said, “The Holy Family invites you to come to Heaven with me.”

We suddenly found ourselves in Heaven, and St Joseph and Blessed Mother were waiting for us, surrounded by many saints. Blessed Mother went to a side room and brought Baby Jesus in her arms. He looked so beautiful with slightly long curly blonde hair and dressed in a pale blue nightie. Blessed Mother came to me and said, “I know how much you love my Son Jesus as a little Infant; that is why He likes to come to you as a Baby so that you can love Him tenderly and console Him, for the world offends Him so much.”

Blessed Mother Mary Most Holy then sat little Baby Jesus down on the floor; He had not started to walk yet. I watched as He grasped His Mother’s dress with His little Hands and pulled Himself up to stand on His Feet. He was smiling.

I kneeled and called Baby Jesus to come to me. He suddenly stood on His own Feet without holding onto His Mother’s gown. He then raised His right Hand and placed it on His Sacred Heart and said to me, almost in a whisper, “Ask Me to come to you from your heart.” As He said this to me, with His right Hand, He made the Sign of the Cross on His Sacred Heart.

I was so surprised how our Lord spoke so clearly with a mature voice. With open arms, I said, “Come, my beautiful Holy Baby. Come to me.”

All of a sudden, He just ran to me, into my arms, and I hugged Him. I was so happy. When Blessed Mother saw Baby Jesus run to me, into my arms, she was overwhelmed with joy. Seeing Baby Jesus walk, she said and kept repeating, “This is a miracle! This is a miracle! He is not even one year old yet.”

All the saintly people present were watching with immense joy.

Although still a little shaky, Baby Jesus started walking amongst the saintly people. Everyone present was so happy, adoring Him and giving Him praise and glory.

At that moment, I understood that everything we ask of our Lord must come from our heart because God speaks to a sincere heart, united to His Heart.

Later that day, when I was praying the Divine Mercy Chaplet, the Holy Mother came and said to me, “More and more you discover who God really is.”

That touched my heart so profoundly. People take our Lord for granted and have no idea who God really is. He is capable of doing everything. He is beyond our understanding.

I said, “Thank you, my Lord and my Mother, for your holiness and the graces that you reveal to us. Thank you for this teaching.”

We should love and respect our Lord more deeply and remind ourselves that we are nothing in His Holy Presence but a tiny granule of sand. God is pleased when we humble ourselves. Our Lord Jesus told me many times that He suffered in His Passion for our pride and vanity.

He said, “I hate pride! I suffer so much for pride and vanity! If you do not humble yourselves on earth, then after you die and in the next life, you will have to suffer in Purgatory for a long time.”

Thank you, Lord Jesus, Blessed Mother and St Joseph, for the beautiful grace of being in Your holy presence.


Správa od Valentíny zo Sydney – 26.01.2022 Modlite sa s pokorným a úprimným srdcom

Dnes ráno, keď som sa modlila, sa zjavil anjel a povedal: „Svätá rodina vás pozýva, aby ste prišli so mnou do Neba. Zrazu sme sa ocitli v Nebi a Svätý Jozef a Presvätá Matka nás čakali, obklopení mnohými svätými.

Preblahoslavená Matka odišla do vedľajšej miestnosti a priniesla Ježiška na rukách. Vyzeral tak krásne s mierne dlhými kučeravými blond vlasmi a oblečený v bledomodrej nočnej košeli.

Blahoslavená Matka prišla ku mne a povedala: „Viem, ako veľmi miluješ Môjho Syna Ježiša ako malé dieťa; preto k vám rád prichádza ako Dieťa, aby ste Ho mohli nežne milovať a utešovať, lebo svet Ho tak veľmi uráža.“

Preblahoslavená Matka Mária Najsvätejšia potom posadila malé Ježiško na zem; Ešte nezačal chodiť. Sledovala som, ako svojimi malými rúčkami chytil šaty svojej matky a vytiahol sa, aby sa postavil na svoje nohy. usmieval sa. Kľakla som si a zavolala Ježiška, aby prišiel ku mne. Zrazu stál na vlastných nohách bez toho, aby sa držal matkinho rúcha. Potom zdvihol svoju pravú ruku, položil ju na svoje Sväté Srdce a takmer šeptom mi povedal: „Požiadaj ma, aby som k tebe prišiel z tvojho srdca. Keď mi to povedal, pravou rukou urobil znamenie kríža na svojom Najsvätejšom Srdci.

Bola som tak prekvapená, ako náš Pán hovoril tak jasne zrelým hlasom. S otvorenou náručou som povedala: „Poď, moje krásne Sväté dieťa. Poď ku mne.“ Zrazu sa ku mne rozbehol, do môjho náručia a ja som ho objala. Bola som taká šťastná. Keď Blahoslavená Matka videla, ako ku mne beží Ježiško, do môjho náručia, zaplavila ju radosť. Keď videla Ježiška kráčať, povedala a stále opakovala: „Toto je zázrak! To je zázrak! Ešte nemá ani rok.“

Všetci prítomní svätci to s nesmiernou radosťou sledovali. Aj keď bolo Ježiško stále trochu roztrasené, začalo chodiť medzi svätých ľudí. Všetci prítomní boli tak šťastní, zbožňovali Ho a vzdávali Mu chválu a slávu.

V tej chvíli som pochopila, že všetko, o čo prosíme nášho Pána, musí pochádzať z nášho srdca, lebo Boh hovorí k úprimnému srdcu, spojenému so svojím Srdcom.

Neskôr v ten deň, keď som sa modlil korunku Božieho milosrdenstva, prišla Svätá Matka a povedala mi: „Stále viac a viac objavuješ, kto Boh naozaj je.“

To sa mi tak hlboko dotklo srdca. Ľudia berú nášho Pána ako samozrejmosť a netušia, kto Boh v skutočnosti je. Je schopný robiť všetko. Je mimo naše chápanie.

Povedala som: „Ďakujem Ti, môj Pane a moja Matka, za Tvoju svätosť a milosti, ktoré nám zjavuješ.

Ďakujem za toto učenie.“

Mali by sme hlbšie milovať a rešpektovať nášho Pána a pripomínať si, že v Jeho Svätej Prítomnosti nie sme nič, iba malé zrnko piesku. Bohu sa páči, keď sa pokoríme. Náš Pán Ježiš mi veľakrát povedal, že trpel vo svojom utrpení pre našu pýchu a márnivosť.

Povedal: „Nenávidím pýchu! Toľko trpím pre pýchu a márnivosť! Ak sa nepokoríte na Zemi, potom po smrti a v ďalšom živote budete musieť dlho trpieť v očistci.“

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, Blahoslavená Matka a Svätý Jozef, za krásnu milosť byť v Tvojej svätej prítomnosti.

http://valentina-sydneyseer.com.au/26-january-2022/