Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 6 February 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

FEBRUARY 6, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloveds of Our King and Lord Jesus Christ:

IN LOVE AND FAITH TOWARDS THE ALMIGHTY, BE LIFE FOR EVERY HEART.

I invite you to look at what is happening on Earth and not to look only at what you are experiencing in your square meter. Such blindness leads to the ignorance of those who claim that nothing is happening.

The Earth is immersed in darkness. This darkness does not come from outside, but from the evil that nestles inside the human being.

You are living at a time when unfaithfulness has invaded the environment in which humanity lives, and the latter has welcomed it with pleasure, which leads to grave baseness. Knowing human beings and their weakness for the sins of the flesh, the infernal spirits have drawn up strategies unleashing immorality, so much so that you have surpassed the sins of Sodom and Gomorrah.

HUMANITY’S UNFAITHFULNESS TOWARDS THE MOST HOLY TRINITY AND TOWARDS OUR QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES IS SHOCKING, yet you will see with horror and fright the cause of the Schism of the Church (1).

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

Unfaithfulness towards the Divinity causes persons of science to be motivated to use science to do evil to their own brothers and sisters.

The military might of the most potent powers is to be feared by you, because they are holding in their possession weapons that have not been shown to humanity and which have great destructive power.

Families have been transformed into places of individualism and cruelty, of pain and not of education or love: a favourable result expected by the elite.

SUFFERING CONTINUES FOR THE HUMAN RACE …

Strange sounds are coming from the ground, these being the creaking of tectonic plates preparing for strong earthquakes. The earth has become intoxicated by the sins of human generations. As part of humanity you know that you are awaiting the dreaded Third World War.

People of God, the powers are inflaming one another. Wars have within them their own interests and at this moment it is the meagre economy of one of the powers that prevails, as well as the desire for territorial expansion of another power, which has spread its ideology all over the Earth, fomenting communism and social revolutions, which finally are part of the prelude to war.

People of God, the disease that is raging throughout humanity is part of the silent war that has started the Third World War. (2)

Pay attention to the Signs and Signals: see how nature invades the earth and leads man to suffer. The elements give no respite.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ: be aware that a conspiracy will arise against some figures of world renown, unleashing fury among the powers.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray. Rome will suffer to the point of exhaustion. Italy will suffer greatly.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray without holding back; pray, actively obeying in the likeness of Divine work and action. Be those who practise fraternity, nourish yourselves with the Body and Blood of Our Divine Redeemer present in the Holy Eucharist, love Our Queen and Mother, pray the Holy Rosary.

Prepare yourselves to be true children; above all, be love, be obedient and keep the Faith even if you are afraid of what you see.

DO NOT LOSE FAITH. PERSEVERE WITHOUT STRAYING INTO WHAT SEEMS EASY AND SAFE.

The People of God are never forlorn. We are ready to defend you against the powers of hell so that you would not succumb to evil.

DIVINE BLESSING CONTINUALLY MAKES ITSELF PRESENT FOR ITS FAITHFUL CHILDREN. Do not fear, but instead hold to the assurance of the Divine Power that is above every power.

Our Queen and Mother stands firmly over humanity, which will enter into chaos, and by Divine Design, she will burst forth at the moment of desolation as the Mother of Divine Mercy in order to assist the children of God.

In union with the Sacred Hearts, I bless you.

PREPARE YOURSELVES, CHILDREN OF GOD, AND CONVERT NOW!

Receive Love from on High.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Prophecies about the schism of the Church:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/CISMA.html]

(2) Prophecies about the third world war:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/GUERRA%20MUNDIAL.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

United as the Mystical Body of Christ, let us pray:

O most glorious St. Michael the Archangel, prince and leader of the heavenly host, custodian and defender of souls, guardian of the Church, conqueror, source of terror and fear for the rebellious infernal spirits:

We humbly beseech you, deign to deliver from all evil those of us who have recourse to you with confidence; may your favour protect us, may your strength defend us, and by your incomparable protection may we advance more and more in the Lord’s service; may your virtue strengthen us all the days of our life, especially in the sleep of death, so that, defended by your power from the infernal dragon and all his snares, when we depart from this world we may be presented by you, free from every fault, before the Divine Majesty.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIU 6. FEBRUÁRA 2022

Milovaní nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

V LÁSKE A VIERE K VŠEMOHÚCEMU, BUĎ ŽIVOT KAŽDÉMU SRDCU. Pozývam vás, aby ste sa pozreli na to, čo sa deje na Zemi, a nielen na to, čo žije vo vašom štvorcovom metre. Táto slepota vedie k nevedomosti tých, ktorí tvrdia, že sa nič nedeje. Zem je ponorená do temnoty. Táto temnota nepochádza zvonka, ale zo zlého správania, ktoré sa uhniezdi v ľudskom stvorení. Žijú v dobe, keď do prostredia, v ktorom žije ľudský tvor, vtrhla nevera a tá ju s potešením privítala, čo vedie k vážnej nízkosti. Pekelní duchovia načrtli stratégie poznania ľudského stvorenia a jeho slabosti pre hriechy tela, ktoré rozpútali nemravnosť, natoľko, že prekonali hriechy Sodomy a Gomory.

NEVERA ĽUDSTVA KU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE A KU NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE POSLEDNÝCH ČASOV JE ŠOKUJÚCA, no s hrôzou a strachom uvidia príčinu rozkolu Cirkvi (1).

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Nevera ku Božstvu vedie k tomu, že ľudské stvorenie vedy je motivované používať vedu na páchanie zla svojim vlastným bratom. Vojenskou silou najmocnejších mocností je sa o vás báť, pretože majú zbrane, ktoré ľudstvu neukázali a majú veľkú ničivú silu. Rodiny sa stali miestami individualizmu a krutosti; smútku a nie tréningu alebo lásky ako výsledku priaznivého pre to, čo elita očakávala.

UTRPENIE POKRAČUJE PRE ĽUDSKÉ ŽÁNRE… Zo zeme vychádzajú čudné zvuky, sú to škrípanie tektonických platní, ktoré sa pripravujú na silné zemetrasenia. Zem sa opojila hriechmi ľudských pokolení. Ako súčasť ľudstva vedia, že ich čaká obávaná tretia svetová vojna. Ľudia Boží, sily sa navzájom rozpaľujú. Vojny majú v sebe svoje záujmy a v tejto chvíli prevláda nedostatková ekonomika jednej z veľmocí a túžba po územnej expanzii inej veľmoci, ktorá svoju ideológiu šíri po celej Zemi, podporuje komunizmus a sociálne revolúcie, ktoré nakoniec sú súčasťou preambuly vojny. Ľudia Boží, choroba, ktorá sužuje celé ľudstvo, je súčasťou tej tichej vojny, ktorá začala Tretiu svetovú vojnu. (2) Venujte pozornosť znameniam a signálom, sledujte, ako príroda napáda Zem a vedie človeka k utrpeniu. Živly nedávajú nijaký oddych.

Modlite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, majte na pamäti, že proti svetoznámym osobnostiam vzniká sprisahanie, ktoré rozpúta zúrivosť medzi mocnosťami.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa. Rím trpí nevoľnosťou. Taliansko veľmi trpí.

Modlite sa deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa bez prestania, modlite sa, aby ste boli aktívnymi naplňovateľmi v podobe Božej práce a konania. Buďte praktizujúcimi bratstva, jedzte Telo a Krv nášho Božského Vykupiteľa prítomného vo Svätej Eucharistii, milujte našu Kráľovnú a Matku, modlite sa Svätý ruženec.

Pripravte sa byť skutočnými deťmi, buďte nadovšetko milovaní, poslušní a zachovajte si vieru, aj keď sa bojíte toho, čo vidíte. NESTRÁCAJTE VIERU. BUĎTE VYTRVALÍ, BEZ ODCHÁDZANIA K TOMU, ČO SA ZDÁ JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ. Boží ľud nie je nikdy bezmocný. Sme pripravení vás brániť pred pekelnými mocnosťami, aby ste nepodľahli zlu.

BOŽSKÉ POŽEHNANIE JE NEUSTÁLE PRÍTOMNÉ NA VAŠICH VERNÝCH DEŤOCH. Nebojte sa, namiesto toho majte istotu Božskej sily, ktorá je nad všetku moc. Naša Kráľovná a Matka pevne stojí nad ľudstvom, ktoré vstúpi do chaosu a podľa Božského zámeru vypukne v momente spustošenia ako Matka Božieho milosrdenstva na pomoc Božím deťom. V jednote s Najsvätejšími Srdcami vás žehnám. PRIPRAVTE SA, DETI BOŽIE A OBRÁŤTE SA TERAZ! Prijmite Lásku zhora.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Proroctvá o schizme Cirkvi čítajte…

(2) Proroctvá o tretej svetovej vojne, prečítajte si…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry: Zjednotení ako mystické telo Kristovo sa modlime:

Ó, Najslávnejší Svätý Michal Archanjel, knieža a vodca nebeských vojsk, správca a obranca duší, strážca Cirkvi, víťaz, hrôza a hrôza vzbúrených pekelných duchov. Pokorne Ťa prosíme, hodných oslobodiť od všetkého zla tých, ktorí sa k Tebe s dôverou obracajú; Nech nás chráni Tvoja priazeň, nech nás bráni Tvoja sila a skrze Tvoju neporovnateľnú ochranu napredujeme stále viac v službe Pánovi; že si prišiel Usiluješ nás každý deň nášho života, najmä v agónii smrti, aby sme, bránení Tvojou mocou pred pekelným drakom a všetkými jeho nástrahami, keď opustíme tento svet, boli sme Tebou, oslobodení od všetkej viny, pred Božské veličenstvo. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm