Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 12 February 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

FEBRUARY 12, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of Our King and Lord Jesus Christ:

I COME WITH THE BLESSING OF OUR KING TO ADDRESS EACH ONE OF HIS CHILDREN.

Remain in peace, fraternity, unity and above all, within the Love that comes from the Sacred Hearts.

It is essential for every human being to persevere in the Faith and to be a creature of good, with a gentle heart, and to initiate a radical change of life.

AS GOD’S PEOPLE YOU MUST ABANDON ALL DISCORD, OTHERWISE YOU WILL ENTER INTO TEMPTATION DUE TO HUMAN WILL, AND YOU WILL FALL INTO PUTRID WATERS.

How can we make you understand that this time is the moment of the fulfilment of Prophecies, several of which can occur in a single moment?

People of Our King and Lord Jesus Christ, I call you to conversion, but instead people harbour wrongful feelings in their hearts, which will not leave until they have a true encounter with Our King and Lord Jesus Christ.

People of God, receive Our King and Lord present in the Sacrament of the Eucharist: this is essential.

THE ALLIES OF SATAN WANT TO PREVENT THE ARRIVAL OF OUR BELOVED ANGEL OF PEACE SO THAT AS GOD’S PEOPLE YOU WOULD NOT BE PROTECTED BY HIM.

You must be true children and not poor copies of a true child of God.

Faithful People, many of the world powers will engage in the grievous act of war. By allying themselves with the Eagle (1), some countries seek to be strong. The moment of betrayal will come and the Eagle will be abandoned by some of its allies, who will unite and abandon it in a single act, leaving it extremely wounded. They will return to the Eagle’s side again when all is chaos and the power of the nations is established.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, the Devil is preparing emissaries in order to prevent the arrival of Our beloved Angel of Peace.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ: offer up your fraternal works and deeds in order to counteract the wiles of evil.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for humanity: it will be surprised by the earthquakes that will shake one place and another.

Onward, People of God!

WITH THE SWORD OF FAITH HELD HIGH … CONTINUE IN THE ASSURANCE OF THE POWER OF PRAYER.

Onward in Faith, without fear!

THE PROTECTION OF MY LEGIONS WILL ASSIST YOU.

I bless and protect you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) The eagle refers to the country in North America.

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

The odyssey of this generation has been carved out by humanity itself, by its disobedience, and yet man carries on without wishing to see or listen…

‘With them indeed is fulfilled the prophecy of Isaiah that says:

You will indeed listen, but never understand, and you will indeed look, but never perceive. For this people’s heart has grown dull, and their ears are hard of hearing, and they have shut their eyes; so that they might not look with their eyes, and listen with their ears, and understand with their heart and turn— and I would heal them.’(Mt 13:14-15)

As humanity we find ourselves besieged by evil, which at will is keeping the human race in suspense, with the latter knowing the consequences of a Third World War.

We are being warned of the plans of evil against the Angel of Peace and we cannot remain inactive. Each of us is therefore called to pray the Holy Rosary in our families, in groups or individually. The intentions are as follows: for peace, for the Angel of Peace so that God’s Will may be fulfilled, for the perseverance of each of us and for countries that suffer adversity due to natural phenomena.

Amen.


Posolstvo od Svätého Michala skrze Luz de Mária 12. februára 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

PRICHÁDZAM S POŽEHNANÍM NÁŠHO KRÁĽA OSLOVIŤ KAŽDÉ S VAŠICH DETI. Udržujte sa v pokoji, bratstve, jednote a predovšetkým v Láske, ktorá pochádza z Najsvätejších Sŕdc. Je nevyhnutné, aby každý ľudský tvor vytrval vo viere a bol tvorom dobra, s mäkkým srdcom a začal radikálnu zmenu života.

AKO BOŽÍ ĽUDIA SA MUSIA VZDAŤ VŠETKÝCH NEZHÔD, INAK Z ĽUDSKEJ VÔLE VSTUPUJÚ DO POKUŠENIA A PADNÚ DO ODPORNÝCH VOD. Ako ich môžeme prinútiť pochopiť, že čas je okamihom naplnenia proroctiev, ktoré môže nastať niekoľkokrát v jedinom okamihu? Ľudia Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, pozývam vás k obráteniu a namiesto toho ľudské stvorenia prechovávajú vo svojich srdciach neprimerané city, ktoré nevyjdú, kým sa skutočne nestretnú s Našim Kráľom a Pánom Ježišom Kristom. Boží ľud, prijmite nášho Kráľa a Pána prítomného vo sviatosti Eucharistie, je to nevyhnutné. Nezhôd

SATANOVE SPOJENCI SI ŽELAJÚ ZABRÁNIŤ PRÍCHODU NÁŠHO MILOVANÉHO ANJELA POKOJA, ABY VÁS AKO BOŽÍ ĽUDIA NECHRÁNIL. Musia to byť pravé deti a nie zlé kópie pravého Božieho dieťaťa. Verní ľudia, mnohé mocnosti sveta sa zapájajú do krutého vojnového činu. Spojením sa s Orlom (1) sa niektoré krajiny usilujú byť silné. Príde chvíľa zrady a Orla opustia niektorí jeho spojenci, ktorí sa spoja a v jedinom akte ho opustia, pričom sa ocitnú extrémne zranení. Opäť sa vracajú na stranu Orla, keď je všade chaos a moc národov je posilnená.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, Diabol pripravuje vyslancov, aby zabránili príchodu Nášho milovaného Anjela Pokoja.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, obetujte svoje skutky a skutky v bratstve, aby ste čelili zákernosti zla.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za ľudstvo, je prekvapené zemetraseniami, ktoré otriasajú jedným a druhým miestom. Choďte vpred, Boží ľud! DRŽTE MEČ VIERY VYSOKO! POKRAČUJTE S DÔVEROU V SILU MODLITBY. Choďte vpred, vo viere, bez strachu! OCHRANA MOJICH LÉGIÍ SA NA VÁS ZÚČASTŇUJE. Žehnám a chránim vás.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ.

(1) Orol označuje severoamerickú krajinu.

KOMENTÁR.

bratia:

Odysea tejto generácie bola zbrázdená samotným ľudstvom, jeho neposlušnosťou a človek naďalej odmieta vidieť ani počúvať… Tak sa na nich splnilo, čo oznámil Izaiáš: Budú počuť, ale nebudú rozumieť; budú hľadieť, ale neuvidia, lebo srdce tohoto ľudu je zatvrdnuté, ich uši sú tupé na počúvanie a ich oči sú zatvorené, preto ich oči nevideli, ich uši nepočuli, ich srdce nepočulo, pochopia a neobrátia sa ku Mne, aby Som ich uzdravil. (Mt 13:14-15) Ako ľudstvo sa ocitáme v obkľúčení zla, ktoré zo svojho rozmaru drží ľudské stvorenie v napätí, vediac o dôsledkoch tretej svetovej vojny. Sme varovaní pred plánmi zla proti Anjelovi pokoja a nemôžeme zostať nečinní. Preto sme povolaní modliť sa Svätý ruženec každý v rodine, v skupine alebo individuálne. ÚMYSLY sú: Za pokoj, za anjela pokoja, aby sa naplnila Božia vôľa, za vytrvalosť každého z nás a za krajiny, ktoré v dôsledku prírodných javov trpia nepriazňou osudu. Amen.

https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/february/13/message-from-saint-michael/