Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 9 February 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

FEBRUARY 9, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/en/febrero.html]

Beloved children of My Immaculate Heart:

UNITED IN THE CROSS OF MY SON, I BLESS YOU.

The Cross of My Son is a sign of Redemption, although this does not come to the human creature without each person desiring it from the heart and being aware of what they must do in order to be a child of My Divine Son.

I call you once again to conversion in this moment of spiritual danger in which the Devil not only prowls (cf. I Pet. 5:8) around My children but attacks them.

Faith is the work and action of every moment, with the fragrance of resembling the work and action of My Divine Son.

THIS GENERATION HAS GONE BACKWARDS SPIRITUALLY … They continually offer vinegar to My Divine Son (Ps 69:21). I often find that My own are envious of their brothers and sisters, carrying heavy grudges that bend them almost to the ground.

My beloveds, be humble, for humility gives wisdom (Prov. 11:2) for growing like wheat.

Beloved children of My Immaculate Heart:

CONVERSION IS NECESSARY FOR YOU … AS A MOTHER I PROTECT YOU, IF YOU ALLOW ME TO DO SO.

The moments in which you live are not those of the past, but the present.

The moments in which you live are not those of the future, but the ones in which you are living, and so you should live in the present, emerging as new creatures, renewed and thirsting for the love and forgiveness of My Divine Son offered in the Sacrament of Confession.

People of My Son, you complain that you cannot see or feel My Son …

Ask yourselves: are you worthy of it, or have you founded your Faith on seeing and hearing? You have forgotten that he who has not seen but believes is blessed. (Jn 20:29).

IT IS URGENT FOR HUMAN BEINGS TO BE MORE PERCEPTIVE, DEEPER AND MORE INTUITIVE, BUT THIS IS NOT A PERSONAL ACHIEVEMENT, COMING RATHER FROM UNION WITH THE MOST HOLY TRINITY.

My children do not quieten themselves, living in the distraction of daily life and the agitation of the world. My Son responds to His children: My Son is the soul’s light, He is the soul’s fragrance, He is sound for the soul, He is wind for the soul, He is nourishment for the soul. MY SON IS PRESENT AND YET YOU DO NOT STOP.

Cultivate Faith, love, humility, charity and strengthen yourselves for what is to come for humanity.

Man has forged his own suffering using the Devil’s weapon: DISOBEDIENCE, THE ROOT OF ALL EVIL.

As God’s People, prepare yourselves through fraternal love, discard what is sinful and proclaim that you are living through the Purification of the human race now.

I SUFFER AS A MOTHER … MY CHILDREN ARE NOT CONVERTING, THEY DO NOT CHANGE, THEY ARE NOT MAKING AN EFFORT.

You quickly forget that the sun and the moon influence the Earth and humanity.

You forget that events are scourging humanity and you will continue to see human misery.

What spiritual relief My Son will send you in the midst of the Great Purification! He will send His Angel of Peace (1) to strengthen you, or else it would be more difficult for you to bear the great pain that is approaching. But have My children converted?

Continue growing in Faith; nourish yourselves with the Body and Blood of My Divine Son.

Do not fear: with Faith miracles are greater.

Make haste: conversion is urgent.

I bless you in the Name of My Son, I bless you with My Love.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Revelations concerning the Angel of Peace…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Our Mother of Divine Love makes herself definitively present to each of us with great goodness and mercy…

It is essential to pause at this time; this has always been the case, but more so now than previously. If you have not done so, brothers and sisters: stop and look within yourself! We carry so much inside ourselves and everyone knows themselves, but as Our Mother tells us, this is the time for inner revision.

Perhaps this has been delayed, but we cannot continue putting off looking within ourselves and asking for repentance, asking for forgiveness in order to continue, as Our Mother says to us, as new creatures, thereby receiving the strength needed for the coming events, but above all for saving the soul and helping our fellow men to find the way again.

Amen.


POSOLSTVO PANNY MÁRIE SKRZE MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU 9. FEBRUÁRA 2022

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: ZJEDNOTENÁ V KRÍŽI MÔJHO SYNA VÁM ŽEHNÁM.

Kríž Môjho Syna je znakom vykúpenia, hoci toto sa nedostáva k ľudskému stvoreniu bez toho, aby si to každý zo srdca želal a nebol si vedomý svojich povinností byť synom Môjho Božského Syna. Ešte raz vás pozývam k obráteniu v tejto chvíli duchovného nebezpečenstva, v ktorom sa diabol nielen potuluje (1Pt 5,8), ale útočí aj na Moje deti. Viera je práca a konanie každého okamihu s vôňou pripomínajúcou prácu a konanie Môjho Božského Syna.

TÁTO GENERÁCIA SA V DUCHU VRÁTILA… Neustále obetujú Môjmu Božskému Synovi ocot (Ž 69,21). Často zisťujem, že Moji vlastní závidia ich bratom a nesú v sebe ťažkú zlosť, ktorá ich vedie k tomu, že sa skláňajú takmer k Zemi. Moji milovaní, buďte pokorní, lebo pokora dáva múdrosti (Prís. 11,2), aby rástla ako pšenica.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: KONVERZIA JE PRE VÁS POTREBNÁ… AKO MATKA VÁS CHRÁNIM, AK MI DOVOLÍTE. Momenty, v ktorých žijú, nie sú minulosťou, ale prítomnosťou. Momenty, v ktorých žijú, nie sú tie budúce, ale tie, ktoré žijú, a preto musia žiť prítomnosť, vynoriť sa ako nové stvorenia, obnovené a smädné po láske a odpustení Môjho Božského Syna, ponúkaného vo sviatosti spovede. Ľudia Môjho Syna nariekajte, že nevidíte, necítite Môjho Syna… Opýtajte sa sami seba: sú toho hodní alebo postavili vieru na videní a počutí? Zabudli, že kto nevidel, ale verí, je šťastný. (Ján 20,29).

JE NALIEHAVÉ, ABY BOLI ĽUDSKÉ STVORENIA VNÍMATEĽNEJŠIE, HLBŠIE A INTUITÍVNE, ALE TOTO NIE JE OSOBNÝ ÚSPECH, ALE POCHÁDZA ZO SPOJENIA SO SVÄTOU TROJICOU.

Moje deti sa neusadia, žijú roztrúsené v každodennom a uponáhľanom svete. Môj Syn odpovedá svojim deťom, Môj Syn je svetlom pre dušu, je vôňou pre dušu, je zvukom pre dušu, je vetrom pre dušu, je pokrmom pre dušu. MÔJ SYN JE PRÍTOMNÝ A VY TO NEZASTAVÍTE. Pestujte si vieru, lásku, pokoru, lásku a posilnite sa pre to, čo má prísť k ľudstvu. Človek sfalšoval svoje vlastné utrpenie pomocou Diablovej zbrane: NEPOSLUŠNOSŤ, KOREŇ VŠETKÉHO ZLA. Keď sa Boží ľud pripravuje prostredníctvom bratskej lásky, odhoďte hriešnych a oznámte, že Očista ľudského rodu sa žije TERAZ!

AKO MATKA TRPÍM… MOJE DETI SA NEOBRACAJÚ, NEVENUJÚ, NEUSILUJÚ SA. Čoskoro zabudnú, že Slnko a Mesiac ovplyvňujú Zem a ľudstvo. Zabúdajú, že udalosti zmietajú ľudstvo a naďalej sa pozerajú na seba v ľudskom nešťastí. Toľko duchovnej úľavy, ktorú vám Môj Syn pošle uprostred Veľkej očisty! Pošle vám svojho anjela pokoja (1), aby vás posilnil, inak by ste ťažšie znášali toľko bolesti, ktorá prichádza, aby sa Moje deti sa obrátili! Pokračujte vo zvyšovaní svojej viery, vyživujte sa Telom a Krvou Môjho Božského Syna.

Nebojte sa, vo viere sú zázraky väčšie. Poponáhľajte sa, konverzia je naliehavá. Žehnám vás v mene svojho Syna, žehnám vás svojou láskou.

Mama Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Zjavenia o Anjelovi pokoja, prečítajte si…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Naša Matka Božskej Lásky sa rozhodne sprítomňuje každému z nás s takou dobrotou a milosrdenstvom…

Zastavenie je v tejto dobe nevyhnutné, vždy to tak bolo, ale teraz viac ako predtým. Ak nie, brácho: zastav sa a nahliadni dovnútra! Nosíme v sebe tak veľa a každý sa poznáme, ale ako nám hovorí Naša Matka, toto je čas na vnútorné preskúmanie.

Možno to bolo odložené, ale nemôžeme ďalej odkladať nazeranie do svojho vnútra a prosiť o pokánie, prosiť o odpustenie, aby sme pokračovali, ako nám hovorí Matka, ako nové stvorenia a tak získame potrebnú silu na udalosti, ktoré prídu, ale predovšetkým na záchranu dušu a pomôcť ostatným znovu objaviť cestu. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm