Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 19 February 2022

MESSAGE OF ST MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

FEBRUARY 19, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of Our King and Lord Jesus Christ:

AS PRINCE OF THE HEAVENLY LEGIONS AND BY DIVINE MANDATE, I SHARE WITH YOU AND COMMAND OF YOU OBEDIENCE AND PEACE.

I call you to be fraternal so that you would help one another. Put the Divine Calls into practise. Do not only read them, but internalise and bring each Call to life; in this way you will be prepared for the unexpected actions that may present themselves to humanity.

Nature continues to advance; man continues to suffer from the elements, which are growing stronger and are becoming more unexpected all the time.

Grow through the Spiritual Nourishment – the Holy Eucharist. Be creatures of immovable Faith: do not despair at the slightest piece of news. Strengthen yourselves with the Love of the Most Holy Trinity and of Our Queen and Mother of the End Times.

The spiritual battle is fierce: it is spread throughout the Earth and over all humanity.

AS YOUR PROTECTORS, WE DELIVER YOU FROM SO MANY MISFORTUNES, FROM SO MANY FALLS, AS LONG AS YOU ALLOW US TO DO SO.

The tentacles of the Antichrist (1) are moving hastily, inflaming the minds of the leaders of the powers. The core of the war is not what is being presented to you, but rather the economy of the country of the North (2) and the bear’s desire for power (3). Do not look on the surface, go deeper.

(At this moment St. Michael the Archangel gives me the vision of a giant bear watching everything that is happening next to it. I look at it and it makes an impression: nothing escapes its notice, it anticipates everything. I also see the eagle that represents the country of the North, going from one place to another; it comes and goes insistently in search of support, but the bear does not need support: it has in its hands a totally unknown weapon, which will help it neutralise its adversaries).

St. Michael the Archangel says to me:

“As the People of Our King and Lord Jesus Christ you should have prepared yourselves! …” and St. Michael the Archangel waves his arms forcefully, saying to me:

“This generation pays no heed! … Our King and Lord Jesus Christ has been insistent in asking you to prepare yourselves spiritually, to prepare yourselves with food and everything that is absolutely essential, and at the same time to keep personal and other medicines that will be useful for the plague that the Devil has prepared.

You must have the medicines that Heaven has given you (4) in order to overcome the illnesses that will come. Only Faith in what the Father’s House has revealed to you will heal you, together with the use of the Sacramentals.

Do not speculate concerning the Sacramentals, they all depend on your Faith.

Use the Oil of the Good Samaritan, the Oil of St. Michael the Archangel, calendula for hemorrhagic diseases. It is important that you strengthen your immune system. Daughter, explain to them what I will show you.

(St. Michael the Archangel shows me the way in which evil will attack us in the midst of the war. First will come spiritual, then material attack on food, clothing, medicines that are essential for some people, together with the restriction of individual freedoms as a result of the new disease).

St. Michael the Archangel continues:

People of Our King and Lord Jesus Christ, terrorist attacks will arise again. Do not travel, do not hurry – wait: it will be extremely dangerous. Disease will be sent through human beings and international means of transport. Be careful.

People of God:

PERSEVERE, BE CREATURES OF FAITH, CONTINUE WITHOUT WAVERING.

“IF GOD IS WITH YOU, WHO IS AGAINST YOU?” (Rom. 8:31)

Our Queen and Mother of the End Times keeps you under Her mantle; she protects you if you obey.

I bless you with the Love of Our King and Lord Jesus Christ.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Tentacles of the Antichrist:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html]

(2) The country of the North: the United States of America

[See link: N/A]

(3) The bear represents Russia

[See link: N/A]

(4) About Medicinal Plants:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

St. Michael the Archangel showed me a Dantesque scene….

The arms that the world powers possess are unimaginable, and particularly one that is in the possession of the country represented symbolically by a bear.

As humanity we have no notion of what war is on a global scale, although it has begun in some countries and will then expand to the world.

Brothers and sisters, we need to have blessed grapes, and as St. Michael the Archangel indicated to us, to have the medicines given by Heaven, which will be effective for the disease that is coming.

St. Michael the Archangel indicated to me the medicinal benefit of fruits such as blackberries, especially wild ones, and dark-colored fruits such as grapes, plums and blueberries, among others. Red or purple vegetables such as purple cabbage, eggplant and others.

Let us keep in mind the blessed Sacramentals and their assistance available at all times if someone has Faith. Let us persevere in Faith, let us receive Jesus in the Eucharist, let us pray with Faith; let us pray, believing in the power of prayer.

Let us first prepare ourselves in Faith; let us not disregard what St. Michael the Archangel has told us. Let us be the People who walk in the footsteps of their Lord.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 19. FEBRUÁRA 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

AKO PRINC NEBESKÝCH LÉGIÍ A Z BOŽIEHO POVERENIA VÁM OZNAMUJEM A PRIKAZUJEM POSLUŠNOSŤ A POKOJ. Pozývam vás, aby ste boli bratskí, aby ste si navzájom pomáhali. Uplatňujte Božie volania do praxe. Nečítajte ich iba, ale osvojujte a oživujte každé volanie; týmto spôsobom budete pripravení na neočakávané činy, ktoré sa môžu ľudstvu objaviť. Príroda stále napreduje; človek naďalej trpí živlami, ktoré silnejú a sú stále nečakanejšie. Rasťte skrze duchovnú výživu – Najsvätejšiu Eucharistiu. Buďte stvoreniami nehybnej, pevnej viery: nezúfajte ani pri najmenšej novinke. Posilňujte sa láskou Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej a Matky posledných čias. Duchovný boj je neľútostný: šíri sa po celej Zemi a nad celým ľudstvom.

AKO VAŠI OCHRANCOVIA VYSLOBODÍME VÁS Z TOĽKÝCH NEŠŤASTÍ, Z TOĽKÝCH PÁDOV, AK NÁM TO DOVOLÍTE. Antikristove chápadlá (1) sa rýchlo pohybujú a roznecujú mysle vodcov mocností. Jadrom vojny nie je to, čo sa vám predkladá, ale skôr ekonomika krajiny Severu (2) a medvedia túžba po moci (3). Nepozerajte sa na povrch, choďte hlbšie.

(V tejto chvíli mi sv. Michal archanjel ponúka víziu obrovského medveďa, ktorý sleduje všetko, čo sa vedľa neho deje. Pozerám sa naňho a robí dojem: že mu nič neunikne jeho pozornosti, všetko predvída. Vidím aj orla ktorá predstavuje krajinu severu, ktorá ide z jedného miesta na druhé, vytrvalo prichádza a odchádza a hľadá podporu, ale medveď podporu nepotrebuje: má v rukách úplne neznámu zbraň, ktorá mu pomôže zneškodniť protivníkov.)

Svätý Michal Archanjel mi hovorí: „Ako ľud nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista ste sa mali pripraviť!…“

A Svätý Michal Archanjel silno máva rukami a hovorí mi: „Táto generácia neberie na vedomie!… Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus vás nástojčivo žiada, aby ste sa duchovne pripravili, pripravili si zásoby jedla a všetko, čo je absolútne nevyhnutné, a zároveň si ponechali osobné a iné lieky. To bude užitočné pre mor, ktorý pripravil diabol.

Musíte mať lieky, ktoré vám dalo Nebo (4), aby ste prekonali choroby, ktoré prídu. Iba viera v to, čo vám zjavil Otcov dom, vás uzdraví spolu s používaním sviatostí. Nešpekulujte o sviatostiach, všetky závisia od vašej viery. Pri hematologických ochoreniach používajte olej milosrdného Samaritána, olej Svätého Michala archanjela, nechtíka lekárskeho. Je dôležité, aby ste posilnili svoj imunitný systém. Dcéra, vysvetli im, čo ti ukážem.

(Sv. Michal archanjel mi ukazuje spôsob, akým na nás uprostred vojny zaútočí zlo. Najprv príde duchovný, potom materiálny útok na jedlo, odev, lieky, ktoré sú pre niektorých ľudí nevyhnutné, spolu s obmedzením individuálnych slobody v dôsledku novej choroby). Svätý Michal Archanjel pokračuje:

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, opäť povstanú teroristické útoky. Necestujte, neponáhľajte sa – počkajte: bude to mimoriadne nebezpečné. Choroba sa bude posielať prostredníctvom ľudských bytostí a medzinárodných dopravných prostriedkov. Buďte opatrní. Boží ľud: VYTRVAJTE, BUĎTE STVORENIAMI VIERY, POKRAČUJTE BEZ POCHYBOVANIA. „AK JE BOH S VAMI, KTO JE PROTI VÁM?“ (Rím. 8:31) Naša Kráľovná a Matka konca Časov vás drží pod svojím plášťom; chráni vás, ak poslúchnete. Žehnám vás láskou nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Antikristove chápadlá:

(2) Krajina severu: Spojené štáty americké

(3) Medveď predstavuje Rusko

(4) O liečivých rastlinách:

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Svätý Michal archanjel mi ukázal danteskú scénu…. Ruky, ktorými disponujú svetové veľmoci, sú nepredstaviteľné a najmä také, ktoré vlastní krajina, ktorú symbolicky predstavuje medveď. Ako ľudstvo nemáme ani poňatia o tom, čo je vojna v globálnom meradle, hoci v niektorých krajinách začala a potom sa rozšíri do sveta.

Bratia a sestry, potrebujeme mať požehnané hrozno a ako nám Svätý archanjel Michal naznačil, aby sme mali nebom podávané lieky, ktoré budú účinné na prichádzajúcu chorobu. Svätý Michal archanjel mi naznačil liečivé účinky ovocia, ako sú černice, najmä divé, a tmavo sfarbené ovocie, ako je hrozno, slivky a okrem iného čučoriedky. Červená alebo fialová zelenina ako fialová kapusta, baklažán a iné. Majme na pamäti požehnané sviatosti a ich pomoc, ktorá je kedykoľvek k dispozícii, ak má niekto vieru. Vytrvajme vo viere, prijímajme Ježiša v Eucharistii, modlime sa s vierou; modlime sa, veriac v silu modlitby. Najprv sa pripravme vo viere; nezanedbávajme, čo nám povedal Svätý Michal Archanjel. Buďme ľuďmi, ktorí kráčajú v stopách svojho Pána. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm