Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 24 February 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

FEBRUARY 24, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart:

I KEEP YOU WITHIN MY MOTHERLY WOMB, ARK OF SALVATION.

My beloved ones:

YOU ARE PROTECTED BY THE MERCIFUL LOVE OF MY SON.

At this moment the hearts of My children are beating hurriedly, knowing that the sound of the drums of war has stopped, and in its place they are hearing the roar of the explosions of arms.

We – My Son and this Mother – are in mourning over the suffering of those who are undergoing what will spread to the rest of the world.

People of My Son, do not retreat; offer up all that is within your reach for all humanity. The Devil’s claws are hastening the world’s suffering and the arrival of the Antichrist (1) (Cf. I Jn 2, 18-22). What you are experiencing is the strategy of evil for dividing humanity.

Offer the Holy Eucharist for humanity. As My Son’s People, do not stop praying, offering, loving the Divine Will, following the true Magisterium of My Son’s Church and being creatures of good.

Beloved children:

PREPARE YOURSELVES AND OFFER UP IMMEDIATELY…

Go to the Eucharistic Celebration, offer your reception the Holy Eucharist in a state of Grace for those who are suffering the onslaught of the selfish interests of two powers, which will be joined by more nations with a desire for power, which is what prevails at this time.

YOU ARE LIVING THROUGH VERY DIFFICULT TIMES IN WHICH THE POWER OF PRAYER WILL KEEP YOU STANDING.

IT IS IMPERATIVE THAT YOU INCREASE YOUR LOVE FOR THE MOST HOLY TRINITY SO THAT FAITH WOULD REMAIN FIRM WITHIN YOU.

Selfishness has surpassed all limits. The lust for power has come to light and what the contending powers were hiding has been made known.

The Warning (2) is approaching and you must be creatures of good, love and fraternity, repenting of your errors and beginning a new life. It is never too late: you are not alone, My Son protects you.

Remain united, love My Divine Son and be faithful disciples of My Son.

I keep you within My Womb. People of My Son, beloved people, I bless you.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Revelations about the Antichrist:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html]

(2) Revelations about the great Warning of God:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/warning.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

The unity to which our Blessed Mother calls us should lead us to become more sensitive to others as creatures of God and to cry out for all humanity.

What is happening – the start of war, leads us to rethink, seriously and responsibly, the attitude, vision and union that as children of God we are fulfilling in our lives.

Amen.


POSOLSTVO PANNY MÁRIE SKRZE MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU 24. FEBRUÁRA 2022

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

UDRŽUJEM VÁS V MOJOM MATERINSKOM LONE, V ARCHE SPÁSY.

Moji milovaní:

CHRÁNI VÁS MILOSRDNÁ LÁSKA MÔJHO SYNA. V tejto chvíli srdcia Mojich detí rýchlo bijú s vedomím, že bubny vojny prestali biť a namiesto toho počujú hromy detonácií zbraní. Môj Syn a vaša Matka smútia pred utrpením tých, ktorí trpia, čo sa rozšíri do zvyšku sveta. Ľudia Môjho Syna, neustupujte, ponúknite všetko, čo máte na dosah, pre celé ľudstvo. Pazúry diabla urýchľujú svetové utrpenie a príchod Antikrista (1) (Porov. 1Ján 2, 18-22). To, čo žijú, je stratégia zla na rozdelenie ľudstva. Obetujte Najsvätejšiu Eucharistiu za ľudstvo. Ako ľud Môjho Syna sa neprestávajte modliť, ponúkať, milovať Božiu vôľu, nasledovať pravé Učiteľské úrady Cirkvi Môjho Syna a byť dobrými stvoreniami.

Milované deti:

IHNEĎ SA PRIPRAVTE A PONÚKAJTE… Choďte na eucharistickú slávnosť, ponúknite prijatie Najsvätejšej Eucharistie v stave milosti tým, ktorí trpia náporom sebeckých záujmov dvoch mocností, ku ktorým sa pripojí viac národov s túžbou po moci, čo v tejto dobe prevláda.

ŽIJETE VEĽMI ŤAŽKÉ CHVÍLE, V KTORÝCH VÁS SILA MODLITBY UDRŽÍ STÁŤ. JE PODSTATNÉ, ABY STE ZVYŠOVALI LÁSKU K SVÄTEJ TROJICE, ABY VO VÁS ZOSTALA PEVNÁ VIERA.

Egoizmus prekročil všetky medze. Túžba po moci vyšla najavo a odhalilo sa, čo sporné mocnosti skrývali.

Varovanie (2) sa blíži a oni musia byť tvormi dobra, lásky a bratstva, ľutujúc svoje chyby a začínajúci nový život.

Nikdy nie je neskoro, nie ste sami, Môj Syn vás chráni. Zostaňte v jednote, milujte Môjho Božského Syna a buďte vernými učeníkmi Môjho Syna. Držím vás v Mojom Srdci. Ľudia Môjho Syna, milovaní ľudia, žehnám vás.

Mama Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Zjavenia o Antikristovi, prečítajte si…

(2) Zjavenia o veľkom Božom Varovaní, čítajte…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Súrodenci:

Spojenie, ku ktorému nás volá naša Presvätá Matka, by nás malo viesť k tomu, aby sme sa stali vnímavými ako Božie stvorenia a volali po celom ľudstve. To, čo sa deje, tento začiatok vojny nás vedie k tomu, aby sme vážne a zodpovedne prehodnotili postoj, víziu a jednotu, ktorú ako Božie deti v živote napĺňame. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/