Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 3 March 2022

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

MARCH 3, 2022

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of Our King and Lord Jesus Christ:

As Prince of the Heavenly Armies I address each one of you individually:

MAY THE TRINITARIAN BLESSING BE UPON EACH ONE OF YOU IN THIS VERY SPECIAL TIME OF LENT.

I stand before humanity with My Heavenly Armies, who want to stop the great loss of souls who have joined the ranks of the Devil.

BE CALM AND ALLOW US TO ACT AMONG YOU…

Humanity is living in difficult moments for those who have awareness and recognize the times, but moments of mockery for those who have lost their conscience and have surrendered to evil.

There will come a slight pause for the children of Our King and Lord Jesus Christ in this agony of war, before they suffer due to communism (1) in the whole world.

People of Our King and Lord Jesus Christ, dissent will lead to social uprisings (2) occurring in various countries, and human beings’ passage on Earth will become more painful.

CONSIDER WHAT HAPPENS AS AN OPPORTUNITY FOR PURIFICATION, NOT IN TERROR, BUT WITH THE ASSURANCE OF DIVINE PROTECTION: WITH FAITH.

Death will come by stealth; an influential person will fall, and this will sustain the actions of other nations. The dreaded World War will emerge, riding across the Middle East.

People of Our King and Lord Jesus Christ, you have forgotten that the earth will continue to shake – remain on alert.

THIS LENT IN PARTICULAR:

Live it by turning to the Sacraments.

Repent, make reparation; offer whatever you can.

Convert (Mt. 4:17; Mk. 1:15), becoming new creatures of Faith, Hope and Charity.

Pray with your hearts for suffering humanity.

Pray for yourselves that you would not allow evil to dominate your minds and make you fall prey to its wickedness.

Pray for France, it will suffer due to communism.

Pray for England, it will be destabilised.

Pray for Spain; war is coming.

Pray for Argentina; its people will be inflamed.

THE ANGEL OF PEACE (3) WILL COME; he will help you, arriving after the public presentation of the Antichrist, although he is already watching over you.

Without fear, trusting in the Holy Trinity, unite yourselves to Our Queen and Mother of the End Times (4) and make reparation for humanity.

My Legions stand before each one of you.

Receive My Blessing of strength.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

1. About communism:

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html]

2. Social conflicts:

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/CONFLICTOS%20SOCIALES.html]

3. About the Queen and Mother of the End Times:

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/reina_y_madre_de_los_ultimos_tiempos.html]

4. The Angel of Peace:

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Attentive to the words of St. Michael the Archangel in this moment of pain for humanity, let us devote ourselves to reparation and strive to be better children of God.

Let us pray for those who suffer and in this suffering let us see what can happen to the whole of humanity.

We possess the treasure of Faith that reinforces Divine Protection towards God’s People, but let us prepare ourselves spiritually and with what is necessary in order to face what is coming.

Let us pray that the Angel of Peace would help us not to falter, and let us strengthen our Faith in the Most Holy Trinity and in Our Blessed Mother.

Let us pray for humanity, for world peace, trusting that prayers will lessen what we are experiencing.

Lent is a time of penance and conversion: let us fast, not only from food, but also from so many actions that plunge humanity into the abyss of evil.

Brothers and sisters, let us be united in prayer and penance.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA

3 marca 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Ako armádny princ nebies oslovujem každého jednotlivo.
V TOMTO ZVLÁŠTNOM PÔSTNOM ČASE BUDE TROJIČNÉ POŽEHNANIE PRE KAŽDÉHO Z VÁS.

Ocitám sa pred ľudskými stvoreniami s Mojimi nebeskými armádami, ktoré si želajú zastaviť veľkú stratu duší, ktoré sa pridali k radom diabla. STÁLE NÁM DOVOĽTE KONAŤ NA VÁS… Ľudstvo prežíva ťažké časy pre tých, ktorí majú vedomie a uznávajú časy a chvíle výsmechu pre tých, ktorí stratili vedomie a odovzdali sa zlu.

V tejto vojnovej agónii pre deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista prichádza mierna pauza predtým, ako budú trpieť za komunizmus (1) na celom svete. Ľudia Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, nesúhlas vedie k sociálnym povstaniam (2) vo viacerých krajinách a prechod ľudského stvorenia bude na Zemi bolestnejší.

KEDYKOĽVEK SA TO STANE, POZRITE NA TO AKO PRÍLEŽITOSŤ NA OČISTENIE, NIE S TEROROM, ALE S BEZPEČNOSŤOU BOŽSKEJ OCHRANY, S VIEROU.

Prichádza tajná smrť, vplyvný tvor padá a podporuje činy iných národov. Objavuje sa obávaná svetová vojna, jazdí na Blízkom východe. Ľudia Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista zabudli, že Zem sa stále trasie, buďte bdelí. TENTO PÔST BUDE ZVLÁŠTNY: Žite ho chodením k sviatostiam. Čiňte pokánie, urobte nápravu, ponúknite, čo môžete. Staňte sa (Mt. 4,17; Mk. 1,15) novými stvoreniami viery, nádeje a lásky.

Modlite sa srdcom za trpiace ľudstvo.

Modlite sa za seba, aby ste nedovolili zlu ovládnuť vašu myseľ a prinútiť vás, aby ste sa stali obeťou jeho skazenosti.

Modlite sa za Francúzsko, trpí komunizmom.

Modlite sa za Anglicko, je destabilizované.

Modlite sa za Španielsko, vojna sa k nemu dostane.

Modlite sa za Argentínu, jej obyvatelia sú zapálení.

PRÍDE ANJEL POKOJA (3), pomôže vám, prichádza po verejnom predstavení antikrista, hoci na vás už dáva pozor. Bez strachu, s dôverou v Najsvätejšiu Trojicu, pripojte sa k našej Kráľovnej a Matke konca Časov (4) a opravte pre ľudstvo. Moje légie stoja pred každým z vás. Prijmite Moje požehnanie sily.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

O komunizme si prečítaj…
O sociálnych konfliktoch si prečítajte…
O Anjelovi pokoja si prečítajte…
O kráľovnej a Matke konca časov si prečítajte…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Súrodenci:

Pozrime sa na Slová Svätého Michala Archanjela, v tejto chvíli bolesti pre ľudstvo sa zaväzujeme opravovať a bojovať, aby sme boli lepšími Božími deťmi. Modlime sa za trpiacich a pozrime sa na tom utrpení, ako veľmi môže zasiahnuť celé ľudstvo. Vlastníme poklad viery, ktorý posilňuje Božiu ochranu ku Jeho ľudu, ale pripravme sa duchovne as tým, čo je potrebné, aby sme čelili tomu, čo prichádza. Modlime sa k Anjelovi pokoja, aby nám pomohol neomdlievať a posilnil vieru v Najsvätejšiu Trojicu a v Našu Presvätú Matku. Modlime sa za ľudstvo, za svetový mier, dôverujúc, že modlitby zmierňujú to, čo žijeme. Pôstny čas pokánia a obrátenia, postime sa nielen od jedla, ale od toľkých činov, ktoré vrhajú ľudské stvorenie do priepasti zla. Bratia, zjednotení v modlitbe a pokání. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/