Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 13 March 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

MARCH 13, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/]

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

AS PRINCE OF THE HEAVENLY LEGIONS I BLESS YOU AND SHARE WITH YOU THE DIVINE WORD IN ORDER FOR YOU TO PREPARE YOURSELVES.

You are loved by the Holy Trinity and Our Queen and Mother of the End Times.

YOU WILL FACE TRIALS IN ALL AREAS, BUT ABOVE ALL IN FAITH.

Children of Our King and Lord Jesus Christ, live this Lent consciously as you have never lived it before. You have before you the Divine Mercy so that you would make amends.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

AS THE CHURCH YOU MUST STRENGTHEN YOURSELVES IN FAITH. The Antichrist’s henchmen will impose a new religion as being the only and true one. I must declare to you that it is not true, nor does it come from Our King and Lord Jesus Christ, but it is born from the entrails of Satan himself, created so that the Antichrist might dominate you. It is coming, full of imposition by force, persecution, discord, lies, hatred and betrayal.

CHRISTIANS WILL RETURN TO THE CATACOMBS WHERE THERE WILL BE THE TRUE LIGHT THAT THE DEVIL CANNOT EXTINGUISH.

Unbelieving man prefers to deny the Prophecies (I Thess 5:20) rather than to accept what some of humanity is already experiencing: the pain of war, unexpected death, injustice, terror.

As Prince of the Heavenly Legions, I must affirm to you that war is not a matter of words, but painful and bloody deeds, of plans drawn up to invade Europe and part of America together with some islands and some countries of the East. People will therefore be aliens wandering from country to country. They will be caught by surprise without even thinking about it. The persecutors will arrive without being expected and like a plague they will invade by air and land in their desire to take over Europe, reaching various countries.

People of Our King and Lord Jesus Christ are on the way towards famine due to war, which like a plague will spread from country to country.

I INVITE YOU TO TAKE CURRENT EVENTS SERIOUSLY. These are spreading as treachery is happening from place to place, especially in the Balkans, where treachery and death are coming.

The people of Our King and Lord Jesus Christ will be strangers, wandering from place to place according to the unstoppable and relentless advance of the tentacle of war.

I AM SPEAKING TO YOU WITH WORDS THAT ARE CERTAIN: the time will seem like long years to you facing the human misery with which you will have to live.

You must be prepared, children of Our King and Lord Jesus Christ:

PREPARED TO FACE NOT ONLY THE FURY OF NATURE BUT SUDDEN FLIGHT FROM THE NATIONS IN WHICH ARE YOU LIVING, DUE TO SUDDEN AND UNEXPECTED INVASION.

Europe will be struck in various places. The invasion of the nations will be sudden, it will be unexpected – you will be going about your business when you will hear and see the aeroplanes above you and the weapons of war entering your countries.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

Pray, pray without ceasing for the salvation of souls, about famine on the planet and for the innocent who suffer.

Be creatures of good, attend the Eucharistic Celebration, honour Our Queen and Mother.

Be creatures of Faith, strengthen one another. Each one of you is a temple (I Cor 6:19) and it is a grave sin to act in deed or word against a brother.

Be cautious so as not to suffer more at the Warning.

People of Our Queen and Mother, human beings are judged on love. Therefore be love and the rest will be added unto you.

I bless you with the blessing that I receive from Our King and Lord Jesus Christ.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

We must remain attentive so as not to be confused. Let us pay attention to the religion that will be presented to us as the only one, and which we should not accept, because it is evil.


ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

18.05.2020

THE NEW RELIGION WILL ENTER WITHOUT THE PEOPLE OF GOD REGARDING IT AS SUCH. A RELIGION WITHOUT SPIRITUAL NOURISHMENT WHERE THE PEOPLE OF GOD WILL LIVE AS IF THEY WERE PRACTICING ANOTHER RELIGION. They are paving the way for the “SINGLE RELIGION”, usurping the Sceptre of our King and Lord Jesus Christ.


MYSTICAL EXPERIENCE WITH THE MOST HOLY VIRGIN MARY

10.02.2015

MAN WILL LEAVE THE TRUE FAITH FOR IDEOLOGIES OR PRACTICES THAT WILL LEAD HIM TOWARDS EVIL, DOMINATING THE MIND THROUGH FALSEHOOD – THE PATH TO A SINGLE RELIGION THAT WILL BE IMPOSED BY THE RUTHLESS FOLLOWERS OF THE ANTICHRIST.

St. Michael the Archangel invites us to take current events seriously: let us continue to prepare ourselves spiritually and materially as Heaven has instructed. Everything has been revealed in advance.


THE MOST HOLY VIRGIN MARY

17.07.2016

Heaven alerted you that you were at war, for this war did not conform to the previous pattern of other wars of which history reminds you.

This Third World War consists of an escalation of violence in different forms, in the course of which men will go to extremes that are unimaginable for human thought.


OUR LORD JESUS CHRIST

05.05.2010

The Earth is no longer the same: the fruit has ripened. It was left to age; now it is rotten. Man in his desperate competition for power has accelerated what has been foretold. Economic crises will lead the powerful to unite and then to disintegrate, causing war.


THE MOST HOLY VIRGIN MARY.

23.12.2010

Darkness will rear its head and men will have to weep and mourn. War will no longer delay.

Pray for Europe. It will weep. The innocent will be maimed.

Pray for America. Mourning will envelop it.

Pray for the Middle East.

PRAY. PRAY.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIU

13 MARCA 2022

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

AKO PRINC NEBESKÝCH LEGIÍ VÁM ŽEHNÁM A PRINÁŠAM BOŽIE SLOVO, ABY STE SA PRIPRAVILI. (1) Ste milovaní Najsvätejšou Trojicou a Našou Kráľovnou a Matkou konca Časov. BUDETE ČELIŤ SKÚŠKAM V KAŽDOM ASPEKTE, ALE HLAVNE VO VIERE. Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, žite tento Pôst svedomito tak, ako ste ho nikdy predtým nežili. Máte pred sebou Božie milosrdenstvo, aby ste to napravili. Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

AKO CIRKEV BY SA MALI UPEVŇOVAŤ VO VIERE. Stúpenci Antikrista vnucujú nové náboženstvo ako jedinečné a pravdivé. Musím vám povedať, že to nie je pravda, ani to nepochádza od Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ale skôr sa to zrodilo z útrob samotného satana, stvoreného, aby ich ovládal Antikrist. Je presýtené vnucovaním, prenasledovaním, nezhodami, klamstvami, nenávisťou a zradou. KRESŤANIA SA VRÁTIA DO KATAKOMB, KDE BUDE PRAVÉ SVETLO, KTORÉ DIABOL NEVIE VYPNÚŤ. Neveriaci muž radšej popiera proroctvá (I Tes 5,20), než by prijal to, čo už niektoré ľudské stvorenia zažívajú: bolesť vojny, nečakanú smrť, nespravodlivosť, teror. Ako princ Nebeských légií musím potvrdiť, že vojna nie sú slová, ale bolestivé a krvavé činy, plány na inváziu Európy, časti Ameriky spolu s niektorými ostrovmi a niektorými krajinami Východu. Preto ľudské stvorenia budú cudzinci, ktorí sa potulujú z krajiny do krajiny. Budú prekvapení bez toho, aby na to mysleli. Prenasledovatelia dorazia nečakane a ako mor napadnú letecky a pristanú v túžbe ovládnuť Európu a dostanú sa do niekoľkých krajín. Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista smerujú na cestu hladomoru v dôsledku vojny, ktorá sa ako mor šíri z krajiny do krajiny.

POZÝVAM VÁS, ABY STE AKTUÁLNE PODUJATIA BRALI VÁŽNE. Tieto sa šíria, keď sa zrada deje z miesta na miesto, najmä na Balkáne, kde prichádza zrada a smrť. Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista budú cudzincami, budú putovať z jedného miesta na druhé ako nezastaviteľný a neúprosný postup chápadla vojny.

HOVORÍM K VÁM PRÍSNYMI SLOVAMI: táto chvíľa sa im bude zdať ako dlhé roky pred ľudskými biedami, s ktorými musia žiť. Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista musia byť pripravené:

PRIPRAVENÉ ČELIŤ NIELEN ZBESILOSTI PRÍRODY, ALE NÁHLEMU ÚTEKU NÁRODA, KDE ŽIJÚ PRED NÁHLYM VSTUPOM A BEZ ČAKANIA DO NEHO. Európa bude predbehnutá o niekoľko bodov. Invázia národov bude neočakávaná, bude neočakávaná, budete vo svojich prácach, keď budete počuť a vidieť lietadlá nad vami a vojnové zbrane vstupujúce do vašich krajín. Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Modlite sa, modlite sa bez prestania za spásu duší, za hladomor na planéte a za nevinných, ktorí trpia. Buďte dobrými stvoreniami, zúčastňujte sa eucharistickej slávnosti, ctite našu Kráľovnú a Matku. Buďte tvormi viery, posilňujte sa navzájom. Každý z nich je chrámom (1Kor 6,19) a je ťažkým hriechom konať formálne alebo slovne proti bratovi. Buďte opatrní, aby ste vo Varovaní viac netrpeli. Ľudia našej Kráľovnej a Matky, ľudské stvorenia sú súdené podľa lásky. Buďte preto láskou a ostatné vám bude dané navyše. Žehnám vás požehnaním, ktoré dostávam od nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Pokyny z Neba na posledné časy, stiahnite si…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Súrodenci:

Musíme zostať ostražití, aby sme neboli zmätení. Venujme pozornosť náboženstvu, ktoré nám budú prezentovať ako jedinečné a nemali by sme ho vítať, lebo je zlé.


Svätý Michal Archanjel 18.05.2020

NOVÉ NÁBOŽENSTVO VSTUPUJE TAK, ABY SA NA TO BOŽÍ ĽUDIA TAK POZERALI. NÁBOŽENSTVO BEZ DUCHOVNÉHO JEDLA, KDE BOŽÍ ĽUDIA ŽIJÚ, AKO BY VYPRACOVALI INÉ NÁBOŽENSTVO. Pripravujú cestu pre „JEDNOTNÉ NÁBOŽENSTVO“, ktoré si uzurpuje nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista Jeho žezlo.


MYSTICKÝ ZÁŽITOK S BLAHOSLAVENOU PANNOU MÁRIOU 02.10.2015

ČLOVEK ZANECHÁ SKUTOČNÚ VIERU PRE IDEOLÓGIE ALEBO PRAKTIKY, KTORÉ HO ZMÝLIA A KTORÉ HO PRIVEDÚ K ZLU, Čo vás privedie k zlu, k klamstvám ovládajúcim myseľ, na ceste k jednotnému náboženstvu, ktoré si žiadajú nemilosrdní nasledovníci Antikrista.

Svätý Michal Archanjel nás pozýva, aby sme aktuálne udalosti brali vážne, aby sme sa aj naďalej duchovne a materiálne pripravovali tak, ako nám to naznačilo Nebo. Všetko bolo vopred odhalené.


PANNA MÁRIA 17.07.2016

Nebo ich upozornilo, že sú vo vojne, keďže táto vojna nebola predstavená na základe predchádzajúceho modelu iných vojen, ktoré im história pripomína. Táto tretia svetová vojna pozostáva z eskalácie násilia rôznymi spôsobmi, v rámci ktorých sa ľudia dostanú do extrémov, ktoré sú pre ľudské myslenie nemysliteľné.


NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 05.05.2010

Zem už nie je rovnaká, ovocie dozrelo. Nechali to odležať, teraz je to hnilé. Muž vo svojom zúfalom súperení o moc urýchlil to, čo bolo oznámené. Ekonomické krízy privedú mocných k tomu, aby sa zjednotili a potom sa rozpustili, čo spôsobí vojnu.


PANNA MÁRIA. 23.12.2010

Temnota ukazuje svoju tvár a ľudia budú musieť plakať a nariekať. Vojna už nečaká.

Modlite sa za Európu. Bude plakať, nevinní sú zmrzačení.

Modlite sa za Ameriku. Obklopí ju smútok.

Modlite sa za Blízky východ. MODLITE SA! MODLITE SA! Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/