Two Messages to Valentina Sydney Seer (English and Slovak) – 5 8 March 2022

Message to Valentina Sydney Seer – 5 March 2022

Suffering for Souls from India

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/5-march-2022/]

(This message was received on 28 January 2022)

While suffering for the holy souls during the night, two angels came to take me to Purgatory. I helped the Holy Souls by consoling them and performing chores for their purification, and once I finished, I noticed the two angels kept following me.

They said to me, “We have more work to do. We have to go to India now. Come with us.”

I said, “Oh no. I am not going to India; they do all kinds of things there that I don’t like.”

The angels went away and then came back a second time. Again, they asked me, “Are you sure you don’t want to come? Come on; you come with us to India.” Again, I refused to go.

The angels left and came back a third time, and this time I said to them, “No, I would rather go to New York.”

I thought to myself, ‘Why am I refusing lately?’ I said, “Lord, maybe I cannot receive this because You make me refuse.” I understood that it is not the will of God that I go there, and that is why I refuse.

In a vision, it was given to me that I was in this particular place in Purgatory, with the angel quite a few times, and I could see these Indian people doing all kinds of rituals. These souls were coming out of a dark hole, especially men, and they were doing all sorts of horrible things. I was watching them, and I could see snakes and other awful things that I did not want to have anything to do with them. These souls all appeared to be panicked and confused, and they were carrying something in their hands.

Even though I didn’t go, our Lord gave me such terrible suffering. I could not shut my eyes the whole night until eight o’clock in the morning.

Later at Mass that day, our Lord revealed to me, “Valentina, My daughter, I Am sorry, even though you did not go to India, you suffered for them.”

Our Lord allowed me to suffer; only He knows the reason why.

On 3 February 2022, during Holy Mass, our Lord said to me, “I will reveal to you why you suffered so much. That was a very, very difficult case, but I still had mercy on those people; that is why I permit you to have such deep suffering.”

On the morning of 5 February 2022, the angel showed me a cherry tree with the deepest bright red cherries. They were falling on the lush green grass. The angel said, “See, how much fruit you produce.”

I said, “Oh, cherries are my favourite fruit.”

I was amazed to see the ground covered with so many of them, forming a carpet of cherries.


Message to Valentina Sydney Seer – 8 March 2022

The Deluge of Rain – My Mercy Will End Soon

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/8-march-2022/]

While I was praying my morning prayers, during ‘The Angelus’, our Lord Jesus appeared to me.

He said, “Valentina, My child, I come to tell you what people have been saying and talking about amongst themselves. They say, ‘I wonder what the visionary Valentina said about this weather that we are all experiencing?’”

Surprised, I said to the Lord, “Lord, that is something that I’ve never heard You call me before.”

He said, “Tell people this is all My doing. They are all My signs given to the people that something is not right. I permit this deluge of rain to fall upon this nation [Australia], hoping that humanity will wake up and change.”

With a deep sigh, our Lord placed His Holy Hand on His Sacred Heart and said, “Oh, how they offend Me! Instead of getting better, they are going from worse to worse. Tell people to repent of their sins.”

If My warnings are not severe enough for you, I shall visit you again and again, not to punish you but to correct you. My ways are always right. I also want to warn you that My Mercy will end soon, and you will call Me, but I will not answer.”

“I place My workers [prophets] all over the world to warn you of what is coming to humanity if they do not listen and change. They speak My true Holy Word that I, the Master and Lord, teach them. I tell them My Holy Word of warnings to all humanity, but you ridicule them and condemn them.”

He paused for a minute and was quite serious, and then said, “How can you blame Me for all that you experience? It is because your pride will not allow you to change and to humble yourselves and to come to Your Lord.”

“Oh, how I suffer for all of you to save you, and I consume Myself so that you can have life in full, but you remain blind and deaf to My call.”

“Tell humanity to repent before it is too late.”


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 5. 3. 2022 

Utrpenie pre duše z Indie.

Táto správa bola prijatá 28. januára 2022. Keď som v noci trpela za sväté duše, prišli ma dvaja anjeli odviesť do očistca. Pomáhala som Svätým dušiam tým, že som ich utešovala a vykonávala práce na ich očistenie, a keď som skončila, všimla som si, že dvaja anjeli ma stále nasledovali.

Povedali mi: „Máme ešte veľa práce. Teraz musíme ísť do Indie. Poďte s nami.“

Povedala som: „Ó nie. Nejdem do Indie; robia tam všelijaké veci, ktoré sa mi nepáčia.“ Anjeli odišli a potom sa vrátili druhýkrát.

Opäť sa ma spýtali: „Si si istá, že nechceš prísť? Poď; poď s nami do Indie.“ Opäť som odmietla ísť. Anjeli odišli a vrátili sa tretíkrát a tentoraz som im povedala: „Nie, radšej by som išiel do New Yorku.“

Pomyslela som si: ‚Prečo v poslednej dobe odmietam?‘

Povedala som: „Pane, možno to nemôžem prijať, lebo ma nútiš odmietnuť.“ Pochopila som, že to nie je Božia vôľa, aby som tam išla, a preto to odmietam. Vo videní mi bolo dané, že som bola na tomto konkrétnom mieste v očistci, s anjelom niekoľkokrát, a mohla som vidieť týchto Indov robiť všetky druhy rituálov. Tieto duše vychádzali z temnej diery, najmä muži, a robili najrôznejšie strašné veci. Sledovala som ich a videla som hady a iné hrozné veci, s ktorými som nechcela mať nič spoločné. Všetky tieto duše vyzerali byť v panike a zmätené a niečo niesli v rukách. Aj keď som nešla, náš Pán mi dal také hrozné utrpenie. Celú noc až do ôsmej hodiny ráno som nemohla zavrieť oči.

Neskôr na Svätej omši v ten deň mi náš Pán zjavil: „Valentína, dcéra Moja, je Mi to ľúto, aj keď si nešla do Indie, trpela si pre nich. Náš Pán mi dovolil trpieť; iba On pozná dôvod prečo.

3 februára 2022 mi náš Pán počas Svätej omše povedal: „Prezradím ti, prečo si toľko trpela. Bol to veľmi, veľmi ťažký prípad, ale aj tak Som mal s tými ľuďmi zľutovanie; preto ti dovoľujem mať také hlboké utrpenie.“

Ráno 5. februára 2022 mi anjel ukázal čerešňu s najhlbšími jasne červenými čerešňami. Padali na sviežu zelenú trávu.

Anjel povedal: „Pozri, koľko ovocia dávaš.“

Povedala som: „Ach, čerešne sú Moje obľúbené ovocie.“ Bola som ohromená, keď som videla Zem pokrytú toľkými z nich, tvoriace koberec čerešní.

http://valentina-sydneyseer.com.au/5-march-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 8. 3. 2022 

Potopa dažďa – Moje milosrdenstvo sa čoskoro skončí

Keď som sa modlila svoje ranné modlitby, počas ‚Anjel Pána‘ sa mi zjavil náš Pán Ježiš.

Povedal: „Valentína, Moje dieťa, prišiel Som ti povedať, čo si ľudia medzi sebou hovoria a o čom sa rozprávajú. Hovoria: ‚Som zvedavý, čo povedala vizionárka Valentína o tomto počasí, ktoré všetci zažívame?‘

Prekvapená som povedala Pánovi: „Pane, to je niečo, čo som nikdy predtým nepočula, že ma menujú.“

Povedal: „Povedz ľuďom, že toto všetko robím JA. Všetko sú to Moje znamenia dané ľuďom, že niečo nie je v poriadku. Dovoľujem, aby táto záplava dažďa padla na tento národ [Austrália] v nádeji, že sa ľudstvo prebudí a zmení.“

Náš Pán s hlbokým povzdychom položil svoju Svätú ruku na Svoje Najsvätejšie Srdce a povedal: „Ó, ako Ma urážajú! Namiesto toho, aby sa zlepšovali, idú od horšieho k horšiemu. Povedz ľuďom, aby činili pokánie zo svojich hriechov.“

„Ak Moje varovania nebudú pre vás dosť prísne, budem vás navštevovať znova a znova, nie preto, aby Som vás potrestal, ale aby Som vás napravil. Moje spôsoby sú vždy správne. Chcem vás tiež varovať, že Moje milosrdenstvo sa čoskoro skončí a vy Mi zavoláte, ale nebudem vám odpovedať.“

„Umiestňujem svojich pracovníkov [prorokov] po celom svete, aby vás varovali pred tým, čo prichádza k ľudstvu, ak nebudú počúvať a nezmenia sa. Hovoria Moje pravé Sväté Slovo, ktoré ich učím JA, Majster a Pán. Hovorím im Moje Sväté Slovo varovania celému ľudstvu, ale vy sa im posmievate a odsudzujete ich.

Na minútu sa odmlčal a bol celkom vážny a potom povedal: „Ako Ma môžete obviňovať za všetko, čo zažívate? Je to preto, že vaša pýcha vám nedovolí zmeniť sa, ponížiť sa a prísť k vášmu Pánovi.“

„Ó, ako trpím za vás všetkých, aby Som vás zachránil, a stravujem sa, aby ste mohli mať život v plnosti, ale zostávate slepí a hluchí k Môjmu volaniu.“

„Povedz ľudstvu, aby činilo pokánie, kým nebude príliš neskoro.“

http://valentina-sydneyseer.com.au/8-march-2022/