Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 27 March 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

MARCH 27, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

People of Our King and Lord Jesus Christ:

as the Captain of the Heavenly Legions, I bless you.

OUR KING AND LORD IS ADORED AND REVERED FOREVER AND EVER. AMEN.

Humanity, prepare yourselves, repent of the evil you have committed, confess your sins and ready yourselves for conversion, which is necessary in order for faith to be cemented on a solid base.

EXTREMELY SERIOUS TIMES ARE COMING. Earthquakes will increase in intensity; the water of the seas will cause man to fear with unexpected and high waves.

Pray with the heart, duly prepared spiritually; love and practice the Commandments and the Sacraments.

People of Our King and Lord Jesus Christ, do not allow yourselves to be confused, keep yourselves on the only way of Salvation: the way of the Cross (cf. Mt 16:24), which contains infinite Love, Faith, Hope and Charity.

What is happening to this generation is not a coincidence: it is the work of those who obey the orders of evil in preparation of what is needed for the absolute domination of all human beings.

EVIL IS RAPIDLY TAKING POSSESSION OF HUMANITY, CAUSING IT TO BE INSENSITIVE AND UNRECOGNIZABLE IN ITS DISOBEDIENCE TOWARDS THE FATHER’S HOUSE.

Hunger will take hold humanity as strife progresses among the nations, arising not by chance or due to differences between nations, but having been traced beforehand by the Devil himself and his own.

Children of Our Queen and Mother of the End Times, make constant reparation on behalf of humanity for the continual offenses towards such an exalted Queen and Mother.

Pray, pray for your brothers and sisters who are suffering.

Pray, pray to Our Queen and Mother for all humanity.

People of Our King and Lord Jesus Christ, the human race believes that it can intervene in the Divine Designs and soon forgets that God alone is the Just Judge (Cf. Ps. 9:7-8), Omnipotent and Merciful.

Receive My Blessing. I protect you with My Legions in the service of the Holy Trinity.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

We continually stand before Divine Mercy, but at the same time before His Justice.
We are called to recognize that in one way or another we are part of this generation that has offended the Most Holy Trinity and our Queen and Mother of the End Times to the core.

In the end the Immaculate Heart of Mary will triumph, but not before we as a generation have to experience the purification and live through what is being announced to us.

THE MOST HOLY VIRGIN MARY

11 NOVEMBER 2012

At the behest of the antichrist, misused and distorted spirituality has produced the false image of a Christ who is permissive regarding all that humanity desires, and of a weak Christ who only grants forgiveness so that humanity would not suffer purification. NO, MY BELOVED, ON THE FATHER’S THRONE THERE IS JUSTICE FOR THOSE WHO DESERVE IT WHEN THEY DO NOT ACT IN SPIRIT AND TRUTH.


OUR LORD JESUS CHRIST

DECEMBER 24, 2013

I do not desire that you worship Me in appearance, but in spirit and truth, strong, firm and resolute… I do not desire empty words and a lying heart… I do not desire minds that are ignorant of the infinity of My Love and the greatness of My Justice.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA Skrze Luz de MÁRIE 27. marca 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Žehnám vás ako veliteľ Nebeských légií. NÁŠ PÁN A KRÁĽ NECH JE VŽDY UCTIEVANÝ A VEĽKÝ. AMEN. Ľudstvo, pripravte sa, oľutujte zlo, ktoré ste spáchali, vyznajte svoje hriechy a pripravte sa na obrátenie, je potrebné, aby bola Viera založená na pevnom základe. BLÍŽIA SA MIMORIADNE SILNÉ MOMENTY. Zemetrasenia zvyšujú svoju intenzitu, voda morí svojimi nečakanými a vysokými vlnami vyvoláva v človeku strach. Modlite sa so srdcom náležite duchovne pripraveným, milujte a plňte prikázania a sviatosti.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, nenechajte sa zmiasť, zostaňte na jedinej ceste Spásy, na ceste kríža (porov. Mt 16,24), ktorá obsahuje nekonečnú lásku, vieru, nádej a lásku. To, čo sa stane tejto generácii, nie je náhoda, je to dielo tých, ktorí poslúchajú príkazy zla v príprave na to, čo potrebujú na absolútnu nadvládu nad všetkými ľudskými stvoreniami.

ZLO ZRÝCHLENE ODOVZDÁVA ĽUDSTVO, KTORÉ HO VEDIE KE SVOJEJ NEPOSLUŠNOSTI KU DOMU OTCOVSKÉMU VO SVOJEJ NEPOSLUŠNOSTI. Hlad ovládne ľudstvo, iba čo národy postupujú v súťažiach, ktoré nevznikajú náhodou alebo rozdielmi medzi národmi, ale boli už predtým vystopované samotným diablom a jeho prisluhovačmi.

Deti našej Kráľovnej a Matky konca Časov, buďte neustálymi opravármi v mene ľudstva za neustále urážky ku takej vznešenej Kráľovnej a Matke.

Modlite sa, modlite sa za svojich bratov, ktorí trpia.

Modlite sa, modlite sa k našej Kráľovnej a Matke za celé ľudstvo.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ľudské stvorenie verí, že zasahuje do Božích zámerov, a čoskoro zabudne, že iba Boh je spravodlivý Sudca (porov. Ž 9,7-8), všemohúci a milosrdný. Prijmite Moje požehnanie. Chránim vás svojimi légiami v službe Najsvätejšej Trojici.

SVÄTÝ MICHAL ARCHANJEL.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Súrodenci:

Neustále sa nachádzame pred Božím Milosrdenstvom, no zároveň pred Jeho Spravodlivosťou. Sme povolaní uznať, že tak či onak sme súčasťou tejto generácie, ktorá urazila Svätú Trojicu a našu Kráľovnú a Matku posledných čias až do úplného vyčerpania. Nakoniec Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí, ale najskôr ako generácia musíme žiť očistu a žiť to, čo je nám ohlásené.

PANNA MÁRIA 11. NOV 2012

Duchovno zneužité a nesprávne prezentované poverením antikrista vytvorilo falošný obraz Krista prípustného podľa toho, čo si ľudstvo želá, a slabého Krista, ktorý poskytuje iba odpustenie, aby ľudstvo neutrpelo očistenie. NIE, MOJI MILOVANÍ!, NA TRÓNE OTCA JE SPRAVODLIVOSŤ PRE TÝCH, KTORÍ SI TO ZASLÚŽIA, KEĎ NEKONAJÚ V DUCHU A PRAVDE.


NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 24. decembra 2013

Nechcem, aby ste Ma zbožňovali podľa výzoru, ale v duchu a pravde, silní, pevní a odhodlaní… Nechcem prázdne slová ani lživé srdce… Nechcem mysle ignorujúce nekonečnosť Mojej lásky a veľkosť Moja spravodlivosť. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/