Warning to the World (in Tagalog) – 1 April 2022

BABALA SA MUNDO

1 Abril 2022

Pagbati sa inyo mahal na mga Pinuno ng Malayang Mundo sa Europa!

Sa araw na ito hiling kong ipaalala sa inyo na ang mundo ay nanonood sa kung ano ang pinayagan ninyo sa bansang Ukraina. Aking tinanong kayo noon kung huli na ba para kumilos at ipagtanggol ang Nasyon? Ito noo’y isang bansang maluwag ang kaoobang sumali sa Unyong Europeo ng 27 na mga Nasyon, ngunit dahil sa banta ng ang Rusiya ay naglalagay ng panggigipit, hindi sila makakapag. Ngunit unawain ang mga karapatang pantao ng Nasyon: Ang Rusya ay hindi maaaring labagin ang pagkakawatak-watak ng tao. Kayo na may pinanindigan ang pagkakaisa ng Europa, kailangan ninyong ipagtanggol ang bansa ng Ukraina sa pamamagitan ng hindi lamang sa pagbibigay ng armas sa kanila upang lumaban, ngunit kailangan ninyong pagbantaan si Rusiya na sasalakayin nyo ang Rusiya kung ito ay magpapatuloy, sapagkat, mahal kong mga kaibigan, ang Rusiya ay nagsimula na ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig.

Plano ng Rusiya na salakayin ang Europa at sa una ang Tsina ay tutulong, ngunit mamaya, aatakihin ng Tsina ang Rusiya. Ang Amerika ay dapat maghanda, dahil ang U.S.A. ay aatakehin at ang lahat ng Kalipornya ay matatangal at iba pang bahagi ng U.S.A. ay maaatake.

Ang Tsina ay aatake sa Australya. Ang Gitnang Silangan ay mahahati; nito’y aatakihin ang Israel, na kung saan ay madudulot ng bansang, Iran. Ang mga sandatang Nuklear ay gagamitin. Ang Gitnang Silangan ay aatake sa Espanya, Pransiya, Alemanya – at ang Italiya ay aatakihin ng Rusiya.

Ang Russia ay may mga armas na walang nakakaalam tungkol dito at gagamitin nila ito. Gayundin ang mga malayang nasyon ay may mga sandata na hindi pa nalalaman. Ang isang Pinuno ay papatayin at magdadala ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig. Kayo, mahal kong mga kaibigan, ay may kapangyarihang pigilan ang lahat ng ito; pakiusap, gumalaw ng mabilis, itigil ang Rusiya ngayon. Magdala papasok ng mga malalaking eroplanong pambomba at atakihin ang Rusiya habang kayo ay mayroon pang oras. – habang kayo ay mayoon pang pagkakataon.

Ang mundo ay nasa bangin ng pagkawasak ng kilalang mundo.
Pakiusap mahal na mga pinuno, pansinin ang mga sinasabi ko sa inyo.

Pagpalain nawa kayo ni Hesus at Maria +

Kanilang Embahador


ANG MGA MENSAHE SA IBABA AY MULA KAY SEER LUZ DE MARIA

1. Manalangin para sa Arhentina, ang mga tao nito ay mag-aalab.

2. Manalangin para sa Inglatera – sila ay magiging destabilisado.

3. Manalangin para sa Espanya, Digmaan ay paparating

4. Manalangin para sa Pransya – ito ay magdurusa dahil sa Komunismo

5. Ang Europa ay sasalakayin. Bahagi ng Amerika at ilang mga isla. Mga ilang bansa ng Silangan, ito ay aabot sa mga ilang Gitnang Silangang bansa – Israel

6. Ang Rusiya ay mayroong sandata na napaka mapanganib; isang kapangyarihang militar ng karamihan ng nasa mga makapangyarihang Bansa na hindi nakita ng sino man.

7. Malalaman nila ang isang pag-atake ng isang Pinuno na may walang pundasyon at ito ay magiging sanhi ng pagbagsak ng apoy sa ibabaw ng Mundo.

8. Ang Araw sa nitong matinding emanasyon ng nagniningas na mga sapa, na nagiging sanhi ng matinding init sa Mundo.

9. Manalangin para sa Kalawakang nagdurusa para sa sangkatauhan.

10. Manalangin para sa Pransiya.

11. Manalangin para sa Espanya – ito ay kukunin sa pamamagitan ng sorpresa.

12. Manalangin para sa Italiya; mga ilog ng dugo na dumadaloy sa mga katubigan.

13. Manalangin para sa Tsina dahil ito ay babangon laban sa Rusiya, na magpapamangha ng mundo.

14. Manalangin para sa Estadong Balkan – estratehiya para sa Digmaan ay hinahanda.

15. Manalangin para sa Indonesiya, ito ay magdurusa.

16. Manalangin para sa Mehiko, ito ay malalang yayanigin.

17. Manalangin para sa U.S.A.

18. Ang isang napaka-impluwensyang tao ay babagsak at ito ay magdadala ng Digmaang Pandaigdig III.


MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

MARSO 7, 2022

[Tingnan ang Website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Aking mga minamahal na anak:

TANGGAPIN ANG AKING PAGPAPALA SA NITONG PANAHON NG KAGULUHAN.

Kayo ay Aking Bayan at Aking pinoprotektahan kayong lahat. kayo ay aking tinatawag na manatiling mapagbigay pansin, sa isang estado ng espirituwal na pagkaalerto na humaharap sa mga silo ng Diyablo laban sa inyo.

ANG PAGMAMATAAS AY SUMASAMA SA LAHI NG SANGKATAUHAN AT NANGINGIBABAW DITO, HINIHILA ITO UPANG MAPABAGSAK PAPUNTA SA MALALAKING KASALANAN, PAGSUWAY AT KAWALAN NG KATARUNGAN PATUNGO SA IYONG MGA KAPATID. Itong masamang tagapayo ay kinansela ang takot sa Akin at itinaas ang pagkamakaako ng tao sa hindi madalumat na antas. Kung ibig ninyong maging mapagmahal, inyong dapat itaboy ang gayong masamang kasama upang nitoy hindi baguhin ang inyong mga puso na maging bato.

Ngayong panahon na ito ng Kuwaresma Aking tinatawag kayo na suriin ang inyong mga sarili ng mataimtim upang inyo’y matimbang ang inyong mga kilos at ang reaksyon na inyong natatanggap mula sa inyong mga kapatid, at sa gayon ay magtagumpay na maunawaan kung mayroon kayong ganitong karamdaman. Kung mayoon kayong pagiging mapagmataas, kayo ay hindi nawawala kung intensyon ninyo na magbalikloob.

ANG KWARESMANG ITO AY ESPESYAL…

AKING BINUKSAN ANG AKING AWA SA LAHAT NG AKING MGA ANAK UPANG KASING DAMI NG AKING MGA ANAK NA POSIBLE AY MAAARING MAKAPASOK DITO, DAHIL SA KUNG ANO ANG NANGYAYARI AT MANGYAYARI SA SANGKATAUHAN.

Ang aking Espiritu ay nananatiling mapagbigay pansin sa mabuting kalooban ng sangkatauhan, na sinong aking tinatawag na maging mapayapa sa espirituwal.

SA KALAGITNAAN NG MGA MATINDING SAKIT NG TAO, AKI’Y BINIBIGYAN KAYO NG MGA MALALAKING WALANG HANGGANG ARI-ARIAN KUNG KAYO AY MAAWAIN AT MGA NILALANG NG PANANAMPALATAYA.

Ang pagmamahal para sa iyong kapwa ay kailangang-kailangan (Mt. 22:37-39); perpektuhin ang inyong mga sarili sa pagpapakumbaba. Gawin ang angkop na pagbabago patungo sa inyong mga kapatid ngayon; huwag ipagpaliban hanggang bukas.

Aking mga Tao:

ITO AY PANAHON NG NAPAKALAKING ESPIRITUWAL NA LABAN. Alam na alam ninyo na ang labanang ito ay nasa espirituwal na kaayusan (Eph. 6:12): ito ay nasa pagitan ng mabuti at masama. Inyong kailangang huminga ng palabas ng mas maraming kabutihan hangga’t maaari upang ang kasamaan ay hindi mangatngat kayo sa kalooban at gawin kayong hilig nyong isuka palabas ang mapanlinlang na kasamaan ng mapang-api ng mga kaluluwa sa iyong mga kapatid.

INYONG NARARANASAN ANG MGA BUNGA NG PAGSUWAY PATUNGKOL SA KAHILINGAN NG AKING INA.

Ang aking mga anak na matigas ang puso ay nagpatuloy na ikinubli ang Aking Ina at para hindi pansinin Siya …

Iyan ang nais ng Diyablo, at ang sangkatauhan ay ipinagkaloob ito sa kanya …

Aking Bayan, Ako’y kilalanin sa Banal na Kasulatan. Ito ay kinakailangan para sa Aking Bayan na makilala Ako, upang suriing mabuti ang Aking Salita (Jn. 5:39) at sa gayon ay napapailalim ang bawat sandali sa katuparan ng Aking Salita, pagiging mga saksi sa Ebanghelyo.

Lumapit sa Akin! Aki’y gustong magbigay sustansya sa inyo ng Aking Katawan at Dugo, at bilang mga saksi sa Aking Kalooban, dapat kayong magpanatili ng isang matibay, kumbinsido at nagbalik-loob na pananampalataya.

Binigyan kung ano ang papalapit, kinakailangan na ang Pananampalataya ng Aking Bayan ay mas mapatatag sa pamamagitan ng pagtangap sa Akin sa Eukaristiya at sa pamamagitan ng panalangin ng Banal na Rosaryo, hawak-hawak ang Kamay ng Aking Ina.

ANG AKING BAYAN AY MAGIGING MATAGUMPAY. ANG AKING KRUS AY KUNG ANONG NAGBIBIGAY NG TAGUMPAY SA AKING MGA ANAK, HINDI MGA SANDATA.

Manalangin, mga anak, manalangin para sa Pransiya: ito ay magdurusa dahil sa digmaaan

Manalangin, mga anak, manalangin: Inyong mararanasan ang mga kakila-kilabot ng kahamakan ng tao.

Manalangin, mga anak, manalangin para sa Espanya: ito ay kukunin sa pamamagitan ng sorpresa.

Manalangin mga anak, manalangin para sa Italiya: mga ilog ng dugo ay dadaloy sa mga katubigan ng mga nitong ilog.

Manalangin mga anak, manalangin: Ang Tsina ay babangon laban sa Rusiya, sa pagkamangha ng mundo.

ANG AKING INA AY ANG KAYAMANAN NG AKING BAYAN AT SIYA ANG MAGDADALA SA INYO NG AKING ANGHEL NG KAPAYAPAAN.

Aking mga anak:

TANGGAPIN NINYO ANG AKING PAGPAPALA, SA NGALAN NG AMA, NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO. AMEN.

Iyong Hesus

ABA GINOONG MARIA PINAKA DALISAY, NAGLIHI NG WALANG KASALANAN

ABA GINOONG MARIA PINAKA DALISAY, NAGLIHI NG WALANG KASALANAN

ABA GINOONG MARIA PINAKA DALISAY, NAGLIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ating tingnan kung paano nitong mga nakaraang taon ang ipinahayag ng langit sa atin sa kung ano ang ating nararanasan ngayon:

Mga anak, ihanda ninyo ang inyong mga sarili, magbalik-loob. Na ang aling Aking Anak at ng Ina na ito ay ipinahayag sa iyo, ay ibibigay sa isang kisap-mata. “ANG KWARESMA AY PANAHON NG PAGBABAYAD-PURI”: HUWAG KALIMUTAN ITO. Aki’y hindi nais na takutin kayo: binabalaan ko kayo upang manatili kayong gising, upang maaari ninyong madaig ang tukso. (ANG PINAKA SANTONG BIRHENG MARIA, MARSO 3, 2010)


Ang Aking Bayan ay nilapastangan ang pananampalataya na may kanilang ipinangako sa akin sa mga Sakramento, at sa mga araw na ito silay hindi Ako kilala. Ang pagmamataas ng tao ay nagpapanatili sa kanila sa hindi mailarawan ng isip na kahalayan; ang kanilang mga pandama ay ginagamit upang magkasala ng patuloy-tuloy, sa kanilang sariling malayang kalooban. (ATING PANGINOONG HESUKRISTO, MAYO 22, 2010)


Kahit na ika’y nabubuhay sa gitna ng digmaan, kahit na ika’y nakararamdam ng gutom sa iyong sariling laman, nawa’y ang iyong pananampalataya ay huwag manghina. (ANG PINAKA SANTONG BIRHENG MARIA, DISYEMBRE 8, 2010)


Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa mga Balkan: estratehiya para sa digmaan ay hinahanda. (SAN MIGUEL ANG ARKANGHEL, SETYEMBRE 26, 2021)


PANGITAING SUMUSUNOD SA MENSAHE NG PINAKA SANTONG BIRHENG MARIA, DISYEMBRE 1, 2010

Ang Inang Maria ay pinahintulutan ako makita ang isang pangitain:

Aking nakita ang maraming tao na nakikipag away sa isa’t isa: ang dugo ay mabilis na dadaloy sa Roma, sa Pransiya at sa Inglatera. Aking nakita ang kirot, tulad ng isang anino na nagdadala ng panaghoy sa mundo at pagpatay para sa kapakanan ng isang maliit na tinapay …

Aking nakikita ang Mahal na Birheng Maria na nakadamit ng pagluluksa (sa itim). Siya ay sumisigaw sa Pinaka Banal na Santatlo para sa lahat ng mga tao. Siya ay nakikipaglaban laban sa mga puwersa ng kasamaang lumalapit sa tao.

Aking nakikita ang mga lehiyon ng mga demonyo. Si San Miguel Arkanghel ay sinasamahan si Inang Maria. Aking nakikita silang nagtagumpay sa dulo kasama ng Simbahan, ngunit pagkatapos lamang ng mahabang pagdalisay na kinasasangkutan ng isang malaking salot na dadaan sa buong Mundo. Heto ay hindi bastang kahit anong salot – ito ay salot ng digmaan, ng karamdaman, ng espirituwal na pag-atake at pagdurusa. Ang pagdurusa ni Inang Maria ay tumagos sa aking pagkatao …

Amen.


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/04/01/warning-to-the-world-1-april-2022/]