Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 4 April 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

APRIL 4, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart:

RECEIVE THE BLESSING OF THIS MOTHER WHO LOVES YOU.

COME TO ME SO THAT I MAY LEAD YOU TO MY DIVINE SON JESUS CHRIST.

Each one of you knows the good that you have done and the evil you have caused. I invite you to repent NOW so that you would do not live in sin, otherwise sin will make you increasingly inclined towards evil and confusion.

My Son’s People must allow themselves to be freed from the bondage of sin at this most delicate of times for humanity. 

The Devil not only lurks, (cf. I Pet. 5:8-9) but lashes out against My children, seducing and leading them into the sea of the most abominable sins, this generation being disposed towards sin.

In this battle between good and evil (cf. Rev. 12:7-17) the People of My Son are being mutilated. This leads My Divine Son to suffer continuously at the lack of spiritual defence on the part of His children.  They advance, yes, but towards horror and terror, to which they are being directed.

Human works and actions are insecure due to the wavering Faith that you have; because of this “you are neither cold nor hot” (Rev. 3:16).

Children of My Immaculate Heart:

THIS PRESENT WAR HAS RELIGION AT ITS CORE – MAN’S DESIRE FOR THE EXPANSION OF HIS RELIGION, WHICH IS NOT THE ONE THAT MY SON FOUNDED.

Children of My Immaculate Heart:

Pray the Holy Rosary: it is urgent in the face of the coming suffering.

You have been asked so much for the conversion of each one of you, but you have disobeyed! This is leading you to purification on a global level. Nothing will be as it was before – nothing.

I grieve over so much sin by which My Son is so offended. 

I warn you as Mother and yet I am not heard…

Not even facing another plague,

Nor facing food shortages,

Nor facing the specter of war, which advances without stopping.

I AM NOT BEING HEARD!  Various calls have been fulfilled before your eyes, but you do not want to believe: on the contrary, you rebel and you will suffer on account of such disrespect.

Pray, children, pray for Europe: war will advance upon it and more so upon Italy.

Pray, children, pray:  the Devil is wreaking havoc within My Son’s Church – pray.

Pray, children, pray, children: you must convert, given the approach of so much suffering.

Pray, children, pray.

Pray, children, pray. How many souls will be lost due to abandoning Faith in My Divine Son!

Pray, children, pray, pray, pray.

My children, the war seems static, but this is not the case: it advances, it does not stop. Pray with your heart, pray.

Be more spiritual and pray. The elements will rise up more forcefully against humanity.

Pray, children, pray the Holy Rosary.

Children, walk in the good, wish good to your brothers and sisters. Practice good: evil flees before good.

Be creatures of unwavering Faith in the protection of My Divine Son: His Most Precious Blood protects you. May Faith not decrease but rather be strengthened within you.

People of My Son:

YOU ARE NOT ALONE.

PRAY WITH YOUR HEART AND OUR SACRED HEARTS WILL PROTECT YOU AT ALL TIMES.

Be creatures of adoration; be creatures of hope in the promises that you have received.

I bless you, My children, I cover you with My Maternal Mantle.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Every Word that Heaven has revealed is the manifestation of Divine Mercy which, given the situation that His People are facing, illuminates the path and warns us so that we would react and act according to the Divine Will….

OUR LORD JESUS CHRIST

JANUARY 16, 2019

Diseases of the past will regain strength, and this is because they have been kept until the present day in some laboratories.


OUR LORD JESUS CHRIST

JANUARY 12, 2020

MY PEOPLE MUST BE STRONG; THEY MUST RESIST AND NOT LOSE FAITH.


OUR LORD JESUS CHRIST

JANUARY 7, 2022

You are in transition between what you have been as humanity and what you will be as part of a so-called “order” that is not My Will.


THE MOST HOLY VIRGIN MARY

AUGUST 29, 2021

Humanity is heading where you will be left without freedom, without movement, without being able to think for yourselves, and humanity will consent to everything in order to survive.


POSOLSTVO PANNY MÁRIE SKRZE SVOJEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

4 Apríla 2022

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

PRIJMITE POŽEHNANIE TEJTO MATKY, KTORÁ VÁS MILUJE. PRÍĎTE KU MNE, ABY SOM VÁS VIEDLA K MÔJMU BOŽSKÉMU SYNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI. Každý pozná dobro, ktoré vykonal, aj zlo, ktoré spôsobil. Pozývam vás k pokániu TERAZ! aby ste nežili v hriechu, inak váš hriech stále viac nakláňa k zlu a zmätku. Ľud Môjho Syna si musí dovoliť oslobodiť sa od otroctva hriechu v tejto chúlostivej chvíli pre ľudské stvorenia. Diabol nielen sliedi (Porov. 1Pt 5, 8-9), ale útočí na Moje deti a vedie ich zvádzané do mora najohavnejších hriechov pred generáciou ochotnou hrešiť. V tomto boji medzi dobrom a zlom (Zj. 12, 7-17) je ľud Môjho Syna zmrzačený. To vedie Môjho Božského Syna k tomu, aby neustále trpel kvôli nedostatku duchovnej obrany Jeho detí. Napredujú, ale smerom k hrôze a strachu, tam, kam sú nasmerované. Ľudské konanie a konania sú neisté tvárou v tvár neistej viere, ktorú vlastnia, a preto „nie sú ani studené, ani horúce“ (Apok. 3,16)

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

TÁTO SÚČASNÁ VOJNA DRŽÍ NÁBOŽENSTVO V JATRE, TÚŽBU ČLOVEKA PO ROZŠÍRENÍ SVOJHO NÁBOŽENSTVA, KTORÉ NIE JE TO, KTORÉ ZAKLADAL MÔJ SYN.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Modlite sa Svätý ruženec, je to naliehavé pred budúcim utrpením. Toľkí žiadajú obrátenie každého z vás, ale vy ste neposlúchli! To vedie k celosvetovej očiste. Nič nebude ako predtým, nič. Smútim pre toľký hriech, ktorým je Môj Syn taký urazený. JA ako Matka ich upozorňujem a nie Som vypočutá… Nečelíte ani ďalšej pliage.

A to ani pri nedostatku potravín. Ani pred strašidlom vojny, ktorá postupuje bez zastavenia.

NIE SOM VYPOČUTÁ! Jedna a druhá výzva sa pred vami splnila, ale vy nechcete veriť, naopak, búrite sa a budete trpieť zoči-voči toľkému opovrhovaniu.

Modlite sa deti, modlite sa za Európu, vojna postúpi na ňu a ešte viac na Taliansko.

Modlite sa deti, modlite sa, že Diabol v Cirkvi Môjho Syna spôsobuje spúšť, modlite sa.

Modlite sa deti, modlite sa deti, musíte sa obrátiť tvárou v tvár toľkému utrpeniu, ktoré sa blíži.

Modlite sa deti, modlite sa. Koľko duší sa stratí, ak odložíte vieru v Môjho Božského Syna!

Modlite sa deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Deti Moje, vojna sa zdá statická, ale nie je taká, napreduje, nezastavuje sa. Modlite sa srdcom, modlite sa.

Buďte duchovnejší a modlite sa. Živly sa vrhajú na ľudstvo s väčšou silou. Modlite sa, deti, modlite sa Svätý ruženec. Deti, kráčajte v dobrom, želajte svojim bratom dobre. Cvičte dobro, pred dobrom uteká zlo. Buďte tvormi neochvejnej viery v ochranu Môjho Božského Syna; Jeho Najdrahšia Krv vás chráni. Nech sa viera vo vás nezmenšuje, ale posilňuje.

Ľudia Môjho Syna: NIE SÚ SAMI. MODLITE SA SVOJIM SRDCOM A NAŠE POSVÄTNÉ SRDCE VÁS V KAŽDÝ ČAS OCHRÁNI. Buďte tvormi uctievania, buďte tvormi nádeje v zasľúbeniach, ktoré ste dostali.

Žehnám vám, deti Moje, zakrývam vás svojím materinským plášťom.

Mama Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Súrodenci:

Každé Slovo, ktoré Nebo zjavilo, je prejavom Božieho milosrdenstva, ktoré, tvárou v tvár situácii, ktorej čelí Jeho ľud, osvetľuje cestu a upozorňuje nás, aby sme reagovali a konali podľa Božej vôle…

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 16.01.2019

Choroby z minulosti naberajú na sile a je to preto, lebo niektoré laboratóriá ich preniesli do súčasnosti.


NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 12. JANUÁRA 2020

MOJI ĽUDIA MUSIA BYŤ SILNÍ, VZDOROVAŤ A NESTRATIŤ VIERU.


NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 7. JANUÁRA 2022

Ste na prechode od toho, čím ste boli ako ľudstvo a čím budete ako súčasť „takzvaného poriadku“, ktorý nie je Mojou vôľou.


PANNA MÁRIA 29. AUGUSTA 2021

Ľudstvo sa ocitne na ceste tam, kde zostane bez slobody, bez pohybu, bez vlastného myslenia a ľudský tvor bude mať prístup ku všetkému, aby prežil.

https://www.revelacionesmarianas.com/