Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 12 April 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

APRIL 12, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My Beloved People:

YOU ARE MY CHILDREN, AND FOR EACH ONE OF YOU I SURRENDERED TO MY CROSS, ON WHICH I EMBODIED MY LOVE FOR THE SALVATION OF HUMANITY.

I desire that all would be saved (I Tim 2:4), that all would convert and be nourished at the Banquet at My Table.

I come once again as a Beggar of Love to knock at the door of each person’s heart and conscience.

I want you to open the door to Me, but I know that not all will do so, therefore I give you My Blessing in advance and wait with My Heart in My Hands for you to return to Me and stop living in worldliness.

How many of My children tell Me that they are not of the world, yet they live by the world’s teachings, they take pleasure in comfort while being unable to endure privation!

I find so many of My children telling Me: “Lord, You know that I am not worldly”, but they live by the world, by appearances, in order to be well-received in every social circle; they live by pride and despise those who are not their equals.

These attitudes make them worldly, living by “what they will say about me and how I will be viewed”. They must change now because the world and the flesh will leave them with no benefit.

FAITH IN MY WORD HAS DECLINED SO MUCH that some do not even name it so as not to commit themselves.

THEY CONSIDER HOLY SCRIPTURE TO BE ONE MORE BOOK THAT HAS GONE OUT OF FASHION and therefore believe that it must be reformed.

WOE TO HIM OR THOSE WHO DISTORT THE HOLY SCRIPTURE: IT WOULD BE BETTER FOR THEM NOT TO HAVE BEEN BORN!

There are ten Commandments (Ex. 20:1-17) and they cannot be altered or pass unnoticed. This is the Law and above it there is no other law; you cannot alter, erase or change it.

HOW YOU HAVE FORGOTTEN ME!

The Commandments are not subject to ideologies, human beings or circumstances:

THEY ARE TEN AND THEY STAND WRITTEN. LET WHOEVER CHANGES THEM BE ANATHEMA.

As this time progresses, it is bringing you closer to the renunciation of obedience to My Word by some of My Consecrated, bringing My Church closer to schism.

My beloved People, prepare yourselves!

There are so many who call themselves My children and yet are against Me…

There are so many who wish to omit My Word, the Commandments and the Sacraments in order to bring forth the new religion, which is total licence and the renunciation of Me and My Mother … They will deny the Creed and the Our Father will be changed.

BEWARE, MY PEOPLE, THIS IS NOT ME!

They wish to deceive you and bring you closer to evil, to the Antichrist – little by little so that My children would not notice.

My People, rebellion is advancing: war continues to take hold of territories and new nations will be involved. Violence is spreading.

Pray, My people, pray for Argentina; the people will rebel and in the turmoil they will claim the life of a victim in power. Argentina must pray.

Pray, My People, pray; famine will increase, plague will advance, coming from hands marked with the suffering of their brothers and sisters; confinement will be applied again.

Pray, My people, pray, America will be shaken, then it will be the land of those fleeing Europe.

Pray, My People, pray to My Blessed Mother, protection of sinners. My Mother will keep you in inner silence.

Pray, My People: whatever happens, keep the Faith. Pray with your heart and you will be heard.

Be merciful; maintain your trust in Divine Protection and in the guardianship of My beloved St. Michael the Archangel and His Legions.

Come to Me without fear, with Faith, Hope and Charity.

Do not despair, I remain with My People whom I will not leave on their own.

Receive My Blessing.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters in the Faith:

I looked upon our dearly beloved Lord Jesus Christ with extreme sorrow…

During this Divine Call He allowed me to see how humanity throughout almost all the Earth will fall prey to hunger and prey to the oppressive yoke of what they call “one order for all”.

I saw human despair increasing with famine as a result of the scarcity not only of food, but also of medicines and hospital assistance.  In the midst of so much human suffering, I was shown war advancing mercilessly, with two countries in North America being attacked and chaos taking hold of Europe. I was shown how in Argentina the meekness of this nation will change into impatience and aggression.

I was allowed to see the Love of our Blessed Mother who does not turn away from Her children. Whoever welcomes Her Maternal Love will never be abandoned by this Mother whom we have received at the foot of the Cross of glory and majesty.

I wish to emphasise a word that Our Lord Jesus Christ uses in this Call and which is very strong – I want us all to take it into consideration. The word is “anathema”. This refers to a person who despises and does not love God, who announces the opposite of what Our Lord Jesus Christ has taught through His Divine Word and who therefore remains far from God. This needs to be taken into consideration and very seriously so; I therefore also invite you to meditate on the following quotations from Sacred Scripture: Rom. 9:3; 1 Cor. 12:3; 16:22 and Gal. 1:8, 9.

Humanity far from God will draw greater pains towards itself like a magnet, passing through a veritable crucible.

Amen.


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SVOJEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA 

12 Apríla 2022

Moji milovaní ľudia:

SÚ TO MOJE DETI A ZA KAŽDÉ SOM SA ODDAL SVOJMU KRÍŽU, NA KTOROM SOM SA OBETOVAL ZO SVOJEJ LÁSKY ZA SPÁSU ĽUDSTVA. Želám si, aby boli všetci spasení (1 Tim 2,4), aby sa všetci obrátili a kŕmili sa na hostine pri Mojom stole. Prichádzam ešte raz ako Žobrák lásky, aby Som zaklopal na dvere srdca a svedomia každého jedného. Chcem, aby ste Mi otvorili dvere, ale viem, že nie každý to urobí, preto vám vopred dávam svoje požehnanie a so srdcom na dlaniach čakám, kedy sa ku Mne vrátite a prestanete žiť vo svete.

Koľko z Mojich detí Mi hovoria, že nie sú zo sveta, ale žijú v učení sveta, majú radi útechu, keď nemôžu prejsť skrze potrebu! Nachádzam toľko Mojich detí, ktoré Mi hovoria: „Pane, Ty vieš, že nie som svetský“. Ale žijú zo sveta, z výzoru, z dobrého prijatia v každom spoločenskom kruhu, žijú z pýchy a pohŕdajú tými, ktorí sa im nerovnajú. Vďaka týmto postojom patria svetu a žijú z toho, „čo povedia a ako sa na Mňa pozerajú“. Musia sa zmeniť IHNEĎ! Lebo svet a telo im nedávajú nijaký úžitok.

DÔVERA V MOJE SLOVO SA VEĽMI ZNÍŽILA, že to niektorí ani nespomenú, aby sa nezaviazali.

POVAŽUJÚ, ŽE SVÄTÉ PÍSMO JE ĎALŠOU KNIHOU, KTORÁ VYCHÁDZA Z MÓDY, a preto veria, že by mala byť reformovaná. Beda tým, ktorí nesprávne vykladajú Písmo, bolo by lepšie, keby sa neboli narodili!Prikázaní je desať (Ex. 20,1-17) a nemožno ich zmeniť alebo zostať bez povšimnutia. Je to Zákon a už na ňom nie je nijaký zákon, nemožno ho zmeniť, vymazať ani zmeniť. AKO NA MŇA ZABUDLI!

Prikázania nepodliehajú ideológiám, ľudským tvorom alebo okolnostiam: JE ICH DESAŤ A SÚ NAPÍSANÉ. BUĎ KLIATBA, KTORÁ ICH PREMENUJE. Pokrok v tejto chvíli vás približuje k zrieknutiu sa   poslušnosti Môjmu Slovu niektorými z Mojich zasvätených, čím sa Moja Cirkev približuje k schizme. Moji milovaní ľudia, pripravte sa! Je toľko ľudí, ktorí si hovoria Moje deti a sú proti Mne… Je tak veľa, ktorí chcú vynechať Moje Slovo, prikázania a sviatosti, aby vyniesli na svetlo nové náboženstvo, ktoré je totálne zhýralosť a zrieka sa Mňa a Mojej Matky… Budú poprieť Krédo a modlitba Otčenáš bude transformované. POZOR ĽUDIA MOJI, TO NIE SOM JA! Chcú vás oklamať a priblížiť k zlu, k Antikristovi, kúsok po kúsku, aby Moje deti zostali  nepovšimnuté.

Moji ľudia, povstanie postupuje, vojna pokračuje v zaberaní území a sú zapojené nové národy. Násilie sa šíri.

Modlite sa, ľud Môj, modlite sa za Argentínu, ľudia sa búria a v nepokoji berú život obeti moci. Argentína sa musí modliť.

Modlite sa, ľud Môj, modlite sa, hlad narastá, mor postupuje z rúk poznačených utrpením vašich bratov, väzenie je znova vykonané.

Modlite sa, ľud Môj, modlite sa, Amerika sa trasie, potom to bude krajina tých, ktorí utekajú z Európy.

Modlite sa, Môj ľud, modlite sa k Mojej Najsvätejšej Matke, ochrane hriešnikov. Moja Matka vás udrží vo vnútornom tichu.

Modlite sa, Môj ľud, nech sa stane čokoľvek, zachovajte si vieru. Modlite sa srdcom a budete vypočutí.

Buďte milosrdní, majte dôveru v Božiu ochranu a v opatery Môjho milovaného Svätého Michala Archanjela a jeho légií. Príďte ku Mne bez strachu, s vierou, nádejou a láskou. Nezúfajte, zostávam so svojimi ľuďmi,  ktorých nenechám samých. Prijmite Moje požehnanie.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia vo viere:

Pozrela som sa na nášho milovaného Pána Ježiša Krista s extrémnym smútkom… Počas tohoto Božieho  volania mi to umožnilo vidieť, ako sa ľudstvo takmer na celej Zemi stáva obeťou hladu a korisťou utláčajúceho jarma toho, čo nazývajú „jeden poriadok pre všetkých“. Videla som, že s hladomorom napreduje zúfalstvo ľudského tvora v dôsledku nedostatku nielen jedla, ale aj liekov a nemocničnej starostlivosti. Uprostred toľkého ľudského utrpenia mi bolo ukázané, ako vojna postupuje nemilosrdne, dve krajiny v Severnej Amerike sú napadnuté  a v Európe vládne chaos. Ukázali mi, ako sa v Argentíne mení miernosť tohoto ľudu na netrpezlivosť a agresivitu.

Bolo mi dovolené pozerať sa na Lásku našej Presvätej Matky, ktorá neodchádza od svojich detí. Ktokoľvek prijme Jej materinskú lásku, nebude nikdy opustený touto Matkou, ktorú sme prijali pod krížom slávy a majestátu.

Chcem zdôrazniť slovo, ktoré Náš Pán Ježiš Kristus používa v tejto výzve a ktoré je veľmi silné, chcem, aby sme ho všetci vzali do úvahy. To slovo je „Anathema“. Toto sa vzťahuje na človeka, ktorý pohŕda a nemiluje Boha, ktorý hlása opak toho, čo učil Náš Pán Ježiš Kristus skrze Jeho Božské Slovo, a preto zostáva ďaleko od Boha. Toto je potrebné zvážiť a veľmi vážne, preto vás tiež pozývam, aby ste rozjímali o nasledujúcich citátoch zo  Svätého písma: Rod. 9:3; 1. Kor. 12:3; 16:22 a Gal. 1:8, 9. 

Ľudstvo, je ďaleko od Boha, akoby k nemu priťahovalo väčšie bolesti prechádzajúce skutočným téglikom.Amen. Správa č. 1353 6. apríla 2022… že celý svet neleží v úlomkoch!

Moje dieťa. Odhalenia sa dejú. Vaše modlitby zabránia tomu, aby sa celý svet rozpadol na kusy, rozbil sa. Mnohé ohavnosti sú zadržiavané, zadržiavané, zadržiavané a NEDOSAHUJÚ! Ostatné sú regionálne a nie globálne! Otec obmedzuje svoju nahnevanú ruku a je NEŽNÝ! ON dáva ľahkosť, aby ste vydržali! ON miluje svoje deti a má také milujúce Srdce, plné lásky a milosrdenstva a dúfa, že ešte veľa detí bude činiť pokánie a nájde cestu späť k NEMU! ON vás miluje celým svojím Srdcom a celým svojím bytím, svojou existenciou! Z tejto lásky vás ON stvoril. Preto POČUJE vaše modlitby, milované deti!

Keby ste vedeli, kde by bol váš svet dnes bez Jeho zadržiavania, boli by ste stratení! Ďakujte Mu, milované deti, že ste, za Môjho a vášho Otca v nebesiach, vypočujte si svoje modlitby a držte sa späť, keď ho prosíte, zmiernite, zľahčite a skráťte, ale musíte sa stále modliť, milované deti, lebo je to prostredníctvom modlitby vás všetkých, že vám bude daná Otcova pomoc, aby ste vydržali až do konca. Amen. Vaša modlitba je veľmi dôležitá a Otec toho toľko zadržiava, ale musíte pokračovať v prosbe, lebo iba čo Antikrist verejne vystúpi na vašu  svetovú scénu, príde v rýchlom slede za sebou a blahoslavení sú tí, ktorí sa s ním nestratili! Blahoslavený, kto  zostáva verný Mne, svojmu Ježišovi. Amen.

Váš Ježiš. Amen.

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]