Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 9 April 2022

MESSAGE OF ST MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

APRIL 9, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of Our King and Lord Jesus Christ:

RECEIVE THE BLESSING SENT BY THE HOLY TRINITY FOR EACH ONE OF YOU. A BLESSING THAT WILL BE TANGIBLE IN THE LIVES OF EACH ONE OF YOU, IF YOU RECEIVE THIS CALL WITH FAITH AND WITH A CONTRITE AND HUMBLED HEART.

People of Our King and Lord Jesus Christ, the works and deeds of each one of you are not a surprise: the Most Holy Trinity knows all your work and action, your intentions and what you carry in your heart.

Continue being faithful as worthy children of Our King and Lord and of Our Mother and Queen of the End Times.  Remain in Faith, without doubting, being people who are steadfast and eager to do good (cf. Gal. 6:9-10). Calamities fall with greater severity when human beings scorn Our King.

We are your protectors and Travelling Companions; as Prince of the Heavenly Legions I must therefore tell you:

THE SCOURGES WILL BE GREATER FOR HUMANITY DUE TO THE DISOBEDIENCE OF THE HUMAN RACE.

Natural disasters will increase in strength. Some disasters are caused by nature, others being caused by man who uses science for evil.  The sun will increase its eruptions, suffocating man and the earth itself, which will respond by shaking. (1)

War is being presented as a fight for territories, keeping hidden the reality that it has been programmed as part of the arrival of the Antichrist. (2)

The blood of a powerful person will be shed; war will spread. How many “woes” (Rev. 8:13) are and will be heard all over the earth, the present time being one of lamentation. Powers will confront one another with unknown weapons and humanity will be astonished.

People on the move, THIS IS THE CRUCIAL MOMENT!

This is why I have insisted that you be prudent and not judge (Lk 6:37). Those who have been spared God’s judgment thus far will not be able to escape their own judgment at the Warning. (3)

Pray, People of God, pray: repent and persevere in the Faith. Prayer is necessary.

Pray, People of God, humanity’s crossroads have become harder and you will come to know pain.

Pray, People of God: prayer is urgent for countries being strongly shaken.

Nourish the spirit with the Holy Eucharist; be united. Those who walk alone are prey to wolves.

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ, keep food in reserve.

Do you wish to save your souls?  Go against the current of the world.

At this time the children of Our Mother and Queen of the End Times should pray with their hearts.

I protect you, My beloved ones, I bless you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) The Sun will affect the Earth – prophecies:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/Solar%20Activity.html]

(2) Revelations concerning the appearance of the Antichrist:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html]

(3) Prophecies about the great Warning of God:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/warning.html]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

St. Michael the Archangel being our protector, let us trust in Him to lead us to take safe steps. Humanity is walking on shifting sands, so we need to learn to walk on solid ground in order not to fall.

ST MICHAEL THE ARCHANGEL

05.12.2020

Pray, People of God, pray. Many tectonic faults have been activated due to the influence of the Sun and celestial bodies approaching the Earth, making underwater volcanoes rise up with a great roar.


THE MOST HOLY VIRGIN

06.12.2018

Humanity will continue to suffer because of Nature; in one of its solar storms, the sun will bring down communications and man’s despair will be immense.


THE MOST HOLY VIRGIN MARY

05.01.2016

Pray – yes, you must pray, but then you must alert those who are ignorant of what is happening at this instant, for when there will be open war, such acts will spread throughout the Earth, as with war, barbarism will overrun the world.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZ LUZ DE MÁRIA 

9 Apríla 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

PRIJMITE POŽEHNANIE, KTORÉ SVÄTÁ TROJICA ZOSIELA PRE KAŽDÉHO Z VÁS. POŽEHNANIE, KTORÉ BUDE CITEĽNÉ V ŽIVOTE KAŽDÉHO Z VÁS, AK TOTO VOLANIE PRIJMETE S VIEROU, S SKRÚŠENÝM A POKORNÝM SRDCOM.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, práca a konanie každého z vás nie je prekvapujúce. Najsvätejšia Trojica vie, koľko pracujú a konajú, aký je zámer a čo nosia vo svojom srdci. Zostaňte verní ako hodné deti nášho Kráľa a Pána a našej Matky a Kráľovnej posledných čias. Zostaňte vo viere, bez pochybností, ako pevné stvorenia a ochotné konať dobro (Gal 6,9-10). Nešťastia padajú najtvrdšie, keď ľudské stvorenia pohŕdajú naším Kráľom.

Sme vaši ochrancovia a spoločníci na ceste, preto ako princ Nebeských légií vám musím povedať:

BIČ NA ĽUDSTVE JE VEĽKÝ ZA NEPOSLUŠNOSŤ ĽUDSKÉHO TVORA.

Prírodné katastrofy pôsobia s väčšou silou. Niektoré katastrofy spôsobuje príroda, iné spôsobuje človek, ktorý využíva vedu na zlo. Slnečná hviezda zväčšuje svoje erupcie, dusí človeka a samotnú Zem, ktorá reaguje trasením. (1) Vojna je prezentovaná ako boj o územia, pričom sa skrýva realita, že bola naprogramovaná ako súčasť príchodu Antikrista. (2) Krv mocného tvora sa prelieva, vojna sa šíri. Koľko „Beda“ (Apok. 8,13) je počuť a bude počuť po celej Zemi, súčasný moment je momentom nárekov. Mocnosti sa navzájom konfrontujú s neznámymi zbraňami a ľudstvo je v úžase.

Prechádzka mestom: TOTO JE HLAVNÝ MOMENT! Preto som trval na obozretnosti a „nesúdiť“ (Lk 6,37). Tí, ktorí boli doteraz ušetrení od Božieho súdu, nebudú môcť uniknúť vlastnému súdu vo Varovaní. (3)

Modlite sa Boží ľud, modlite sa, čiňte pokánie a buďte vytrvalí vo viere, modlitba je nevyhnutná.

Modlite sa Boží ľud, križovatka pre ľudstvo stvrdla a poznáte bolesť.

Modlite sa Boží ľud, modlitba za krajiny, ktoré sa silno otriasajú, je naliehavá.

Vyživujte ducha Svätou Eucharistiou, buďte jednotní. Tí, ktorí kráčajú sami, sú korisťou vlkov.

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, majte jedlo v rezerve.

Chcete zachrániť dušu? Kráčajte proti prúdu sveta. V tejto chvíli sa deti našej Matky a Kráľovnej posledných čias modlia srdcom. Chránim vás, Moji milovaní, žehnám vás.

Svätý Michal Archanjel

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Ostré slnko ovplyvní Zem, proroctvá…

(2) Príchod Antikrista, zjavenia…

(3) Veľké Božie varovanie, proroctvá…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia: Keďže je Svätý Michal Archanjel náš ochranca, dôverujme Mu, že nás povedie k bezpečným krokom. Ľudstvo sa pohybuje po pohyblivom piesku, preto sa musíme naučiť chodiť po pevnej Zemi, aby sme nespadli.

Svätý Michal Archanjel 05.12.2020

Modlite sa ľudia Boží, modlite sa. Veľká časť tektonických zlomov bola aktivovaná vplyvom Slnka a nebeských telies, ktoré sa približujú k Zemi, vďaka čomu sa s veľkým hlukom objavujú podmorské sopky.


PANNA MÁRIA 06.12.2018

Ľudstvo naďalej trpí prírodou, slnko v jednej zo svojich slnečných búrok zničí komunikáciu a zúfalstvo človeka bude obrovské.


PANNA MÁRIA 05.01.2016

Modlite sa, áno, musia sa modliť, ale potom musia upozorniť tých, ktorí nevedia, čo sa v tejto chvíli deje, lebo neskôr sa tieto činy rozšíria po celej Zemi, keď bude vojna otvorená, lebo s vojnou sa barbarstvo šíri svetom. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/