Message 840 (in Tagalog) – 15 April 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-15 NG ABRIL, 2022

MENSAHE BLG. 840

BIYERNES SANTO

Ang mundo sa lalaong madaling panaho’y pupunta sa isang Digmaang Pandaigdig; maraming lupain ang masasangkot – Ang mga masasamang espiritu ay ngayo’y kumokontrol sa mundo, hinahanda ang sangkatauhan para sa kontrol ng Antikristo – Ang Espanya ay lulusubin at mga Kristiyano ay mamartirin – Digmaan sa Aprika, Timog Amerika at Asya, kung saan ang Tsina ay gagalaw sa Rusiya, sa maraming lupain at sa Australya; Pransiya, Poland at Alemanya – Ang Pwersang Komunista ay kukunin ang Italya sa pamamagitan ng sorpresa at ang Roma ay sasalakayin nang husto; Vatican ay masasakop – Ang Pangitaing ito ay upang patatagin ka, Christina Gallagher, ay isang totoo na Tagakita at malakas ang paniniwala sa iyo – U.S. at Kanada sinalakay – Asteroyd; Dakilang Babala.

WILLIAM: Ngayong umaga ako’y nagkaroon ng Pangitain, na tumupad sa bahagi ng Pangitain na ako’y mayroon kahapon noong Huwebes Santo. Aking inaasahan ang Mensahe mula kay Hesus, na sinabi sa akin ilang araw na nakalipas na aking matatanggap, ngunit aki’y nakalimutan.

Kagabi ako’y nasa Ireland sa isang pulong kasama ang Tagakita, si Christina Gallagher. Nang ang pagpupulong ay natapos siya ay naglalakad palayo sa karamihan. Siya’y huminto at tinawag ako bukod sa lahat. Aki’y kasama ang aking asawa at si Obispo Broussard. Ito ay isang pambihirang pagpupulong. Si Christina ay sinabi na ako ay magiging Huling Papa sa napaka sandali na lamang. Siya ay nagsalita sa akin tungkol sa maraming bagay, ng isang napakalalim na pagpupulong. Ito ay mahusay. Ang Pangitain ay nagpatuloy sa umaga nang ako ay nakikipag usap sa kanya ng 6:45 am. Si Hesus ay kinausap ako at sinabi na hindi ko nakalimutang magkaroon ng Aparisyon, dahil ito ay Kanyang Kalooban. Sa araw na ito si Hesus ay bibigyan ako ng Mensahe para sa mundo.

4:39 am na. Si San Miguel ay Papalapit. Dalawang Dakilang Anghel ang mga nakatayo kasama niya – San Gabriel at San Rafael. Si San Miguel ay binati ako at sinabi:

SAN MIGUEL: “Si Hesus ay malapit ng pumarito.”

WILLIAM: Sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael ay nag Tanda ng Krus:

MGA SANTO MIGUEL, GABRIEL AT RAFAEL: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang Puting Krus ay nagniningning nang husto. Si Hesus ay dumating sa pamamagitan nito at ang mga Anghel ay lumuhod.

Si Hesus ay nakasuot ng purong puti. Aking nakikita ang Kanyang mga Kamay at Paa na may bukas na mga Sugat, gayundin ang Kanyang Sagradong Puso. Si Hesus ay binati ako at sinabi:

ATING PANGINOON: “Magpatuloy sa pagsulat, Aking banal na Anak.”

WILLIAM: Si Hesus ay nag Tanda ng Krus:

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM:  Si Hesus ay nakangiti patungo sa akin at sinabing:

ATING PANGINOON: “Aking pinagpapala ka: + Aking Hinahagkan ang iyong malungkot na puso napuno ng labis na kalungkutan, ngunit alaming mabuti, Aking anak, ang iyong kalungkutan ay mapupuno ng kagalakan, sa lalong madaling panahon, dahil ang iyong paglaya at muling pagkabuhay ay darating na sa lalong madaling panahon.”

“Aking minamahal na anak, ang mundo ay pumapasok sa Pasyon at ganap na pagbabago, kung saan ang sangkatauhan ay maghahangad ng kapayapaan, sapagkat hindi nila ito natanggap gaya ng inaasahan, na naniniwalang ang sangkatauhan ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan, nang hindi umaasa sa tulong ni Hesus. Minamahal kong mga anak, hindi ko ba binigyan ang sangkatauhan ng daan upang makatanggap ng buhay ng kapayapaan at kaligayahan – sa kabila ng iba’t ibang mga krus na kanilang natatanggap sa buhay – upang sundan ang landas ng pag-abot sa Banal na Kalooban.”

“Aking mga anak, Aking mga anak: inyong pinili na sundan ang landas ng mundo, hinahanap ang lahat ng bagay na umaakay sa sangkatauhan palayo sa Diyos – palayo sa Akin, ang inyong Dibinong Tagapagligtas – ngunit mga anak, kailangan ninyong pagnilayan ang inyong mga buhay, sapagkat inyong nararating ang isang napakahalagang panahon para sa sangkatauhan.”

“Mahal Ko kayo, Aking mga anak at hinahanap ang inyong kaligayahan at isang buhay na puno ng kagalakan at kapayapaan. Ang oras ay NGAYON – hindi bukas – kaya’t mangyaring hingin ngayon, habang ang oras ay nauubusan para sa sangkatauhan.”

“Aking isinasabuhay muli ang Aking Pasyon, sapagkat napakarami sa kanila ang nagpabaya sa kanilang sarili sa mga tuksong ibinigay sa tao, ng mga masasama. Pakiusap, mahal na mga anak, inyo lamang kailangang manalangin at humingi sa Akin. Ang mundo sa lalaong madaling panaho’y pupunta sa isang Digmaang Pandaigdig, sapagkat maraming lupain ang masasangkot – hindi lamang sa pamamagitan ng Rusiya, ngunit lalo na sa pamamagitan ng masasamang espiritu na ngayo’y kumokontrol sa mundo, hinahanda ang sangkatauhan para sa kontrol ng Antikristo.”

“Alamin ito, Aking mga anak, kapag ang mundo ay nasa digmaan, ang Aking mga anak ay magbabalik-loob sa Akin, ngunit pagkatapos ang Dakilang Babala ay darating sa sorpresa ng marami. Ang digmaan ay sisiklab sa Poland at lahat ng Hilagang bansa, kasama ang Pransiya na sasabak sa digmaan, kasama ang Espanya na sinasalakay at Alemanya na kinakaharap.”

“Abangan ang Italya, sapagkat ang Pwersang Komunista ay kukunin ito sa pamamagitan ng sorpresa. Ang Roma ay sasalakayin nang husto. Ang Vatican ay masasakop.”

“Ang mga Gitnang Silangang bansa ay lulusubin ang Espanya, ngunit ang mga Kristiyano ay mamartirin. Ang digmaan ay sisiklab lantad sa Aprika, sa Timog Amerika; Ang digmaan ay sisiklab sa Asya, kung saan ang Tsina ay gagalaw sa Rusiya at sa maraming lupain at sa iyong bansa, Australya.”

“Ngunit alamin na kapag ang mga bansa ng U.S.A. at Kanada ay sinalakay, inyong malalaman na ang mundo ay magkakaroon ng malubhang gulo; na ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay magpapatuloy sa loob ng maikling panahon at ang mundo ay babagyoin ng isang Asteroyd. Hindi magtatagal pagkatapos noon ang mga palatandaan ay ibibigay para sa Dakilang Babala. Ang Dakilang Babala ay magbibigay sa sangkatauhan ng anim na linggo upang magbalik-loob sa Akin, o mawawala.”

“Si Satanas ay aalisin mula sa panahon ng Babala at hindi niya magagawang tuksuhin ang sangkatauhan sa loob ng anim na linggo.”

“Ang sangkatauhan ay dapat magbago ng kanilang mga paraan, o mawawala. Pagkalipas ng anim na linggo si Satanas ay pakakawalan muli at ang Antikristo ay magkakaroong hugis ng isang dakila at mayuming Lider. Ang sangkatauhan ay magagawang pagtagumpayan siya.”

“Tandaan, Aking matamis na mga anak, ang oras ng inyong sagot ay ngayon na. Huwag kailanman kalimutan ang pinaka-Makapangyarihang Babae Na makakatulong sa iyo at iyon ay Ang Aking Minamahal na InaMaria at Reyna ng lahat ng Puso. Aking hinihiling sa Aking mga anak na mag-isip nang mabuti at manalangin.”

“Aking Banal na anak, William, kita’y binigyan ng Pangitain kagabi at maaga kaninang umaga, kung saan iyong nakilala ang Tagakita, (Christina Gallagher). Ang Pangitaing ito ay upang patatagin ka, sapagkat siya ay isang talagang totoo na Tagakita. Siya ay malakas ang paniniwala sa iyo. Ika’y makikita siya kapag ang iyong kaso ay nabaliktad na, habang ikaw ay maglalakbay sa Irlanda at maraming bansa ng Europa, upang ihanda sila sa mga kaganapang darating.”

“Manalangin, Aking mga anak, sapagkat kailangan ninyong basahin ang Mga Mensahe, kahit ibinigay kay Christina at sundin kung ano ang Aki’y at Aking Banal na Ina’y ibinigay sa kanya.”

“Aking minamahal na mga anak, muling-basahin ang mga Mensahe na ibinigay sa inyo sa buong mundo at lakasan ang loob. Ipagdasal ang mga taong nagdurusa sa mga bansa ng digmaan – Ukraina – at lakasan ang loob, sapagkat inyong alam na si Hesus at Maria ay Mahal kayo.”

“Sa madaling panahon ang isang Napakalaking Lindol ay yayanigin ang Indonesiya at Tsina. Ipanalangin ang Aking mga anak upang sila ay gumising.”

“Aking mahal na anak, Mahal na mahal kita. Huwag matakot, sapagkat Kami ng Langit ay Mahal na Mahal ka at binabantayan ka. Ikaw ay magkakaroon ng magandang balita sa lalong madaling panahon at ikaw ay palalayain at pauuwiin sa tahanan.”

“Aking Pinagpapala ka at ang lahat ng mga iyong minamahal at ang mga nagmamahal sa iyo. + Pinagpapala kita, Aking Banal na anak – Ako ay nagpapadala sa iyo ng isang Pagpapala. + Ang aking Banal na Ina ay ipinadadala ang Kanyang Pagmamahal sa iyo. Manatiling matatag at manatili sa kapayapaan: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ako ang iyong Hesus, Hari ng inyong mga puso. Huwag matakot, sapagkat ika’y magkakaroon ng maraming ganoong mga Pangitain. Mahal kita, Aking Anghel ng Dibinong Pag-ibig.”

“Sa ilang sandali ay maraming tao ang makakaunawa kung bakit aki’y tinatawag ka nitong pinakamahalagang Titulo.”

WILLIAM: Si Hesus ay Pinagpapala ako ng tatlong beses:

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. (tatlong beses). Ang kapayapaan ay sumaiyo + Mahal na mahal kita.”

[Tingnan ang website ni Christina Gallagher: http://www.christinagallagher.org/en/]


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/04/16/message-840-15-april-2022/]