Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 17 April 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

APRIL 17, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My Beloved People:

MAY MY BLESSING BE A REASON FOR CONVERSION WITHIN EACH ONE OF YOU ON THIS COMMEMORATION OF MY RESURRECTION.

I invite you to spread My Call so that your brothers and sisters would not continue in the spiritual blindness that is plunging them into the abyss of denial, of foolishness and of continuing to disregard My Calls because of human selfishness.

Humanity is in urgent need of spiritual eye salve (Rev. 3:18) in order to eliminate all that is holding it back and causing it to continue denying the Calls from My House.

HOW YOU WILL GRIEVE FOR NOT HAVING BELIEVED!

Children, the progress of what is to come for humanity will not delay. This is why I have been warning you for so many years now and why My Most Holy Mother and St. Michael the Archangel HAVE BEEN SENDING YOU THEIR LOVING WORDS OF ANNOUNCEMENT CONCERNING WHAT IS LOOMING FOR HUMANITY AND IS ALREADY HERE!

My People, this generation is ignorant of what is happening, which science has hidden for decades so as not to alarm.  There is no longer any reason to wait; I have not been obeyed, and you will be alarmed by the announcements of science.

MY CHILDREN, ONLY WITH CONVERSION WILL YOU BE ABLE TO MITIGATE THE SUFFERING THAT YOU ARE FACING.

You have forgotten My Calls regarding solar flares in Earth’s direction. There will be an increase in fires and illnesses within human beings that will alter their bodies.  Man is not prepared to receive such quantities of solar radiation, which will provoke changes suffered by the human body. This increase of heat will cause a shortage of the water necessary for you to survive.  I have told you about the melting of the polar ice and with it the rising of the oceans and danger for coastal areas.

You have forgotten that years ago I warned you about great famine on Earth: famine and pestilence in all countries.

You have forgotten that I warned you about severe earthquakes throughout the Earth, of the activation of volcanoes and supervolcanoes, causing a greenhouse effect with the lowering of temperatures all over the planet.

Humanity has indiscriminately constructed industries and means of transportation, and you are already suffering the consequences. The sun’s rays will be diminished, prevented from penetrating because of the gases that will cover the Earth. Means of transport by land and air will be diminished.

The earth will shake forcefully and the expected great earthquakes will arrive and transform the Earth.

You have forgotten the grave threat that is approaching from Space and which will graze the Earth, causing very serious damage.

You have forgotten that I told you that you would find yourselves at war, in an escalation of war. Various countries will enter into this scenario and from one moment to the next, war will turn the Earth into something unknown.

My children:

BEFORE MAN DESTROYS MY CREATION, MAN WILL DESTROY HIMSELF AND I WILL HAVE RESCUED MY PEOPLE.

You have forgotten that I warned you that Europe will suffer.  War will advance, destroying countries, reaching Italy and taking hold of Rome.

MY BELOVED PEOPLE, LOOK WITH SALVE FOR YOUR SPIRITUAL EYES.  At the heart of war is the spiritual struggle to reach Rome, which is a major objective.

Do not fear. You must remember what I have revealed to you before and which you have forgotten.

I will not allow you to destroy the Earth. My People, do not be afraid.

I, THE MASTER OF ALL THAT EXISTS, PROTECT YOU.

Remain firm in the Faith, being My People and receiving Me in the Holy Eucharist, praying – not merely reciting, praying with your hearts for all humanity.

LET NO ONE THINK HIMSELF RIGHTEOUS…

THE RIGHTEOUS AMONG THE RIGHTEOUS IS THE ONE WHO LOVES YOU: YOUR LORD AND GOD.

My special Blessing upon My children this day.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters in the Faith:

Since 2009 the Lord has been telling us in advance what we are living through, and still we do not believe…

THE MOST HOLY VIRGIN

28.11.2009

Little children, the error of communism is spreading through the earth like the air and the signs are occurring day by day without the majority being aware of them, as is happening at this moment. Famine will be greater by the day; natural disasters will increase; the great powers’ desire for control will lead to great calamities for all humanity.


THE MOST HOLY VIRGIN

10.04.2010

Little children, failure to correspond to what God the Father has given to man will bring more destruction. The sun will stop being so supportive of man: its vibration will be a manifestation that will harm humanity. Natural catastrophes will flood the earth, which will carry on shaking continuously.


THE MOST HOLY VIRGIN

09.04.2016

Children, the human body will be altered by great emanations coming from the sun, causing changes to the human psyche, causing changes to the nervous system, increasing the tension in which humanity is living and at the same time altering the behaviour of Nature.


OUR LORD JESUS CHRIST

17.08.2018

Nature will be increasingly hard on man, until it will come to change the entire climate of the Earth, and My children will begin to suffer on a cold Earth, without sun. Children, the temperatures on earth will fall and you will live with extreme cold.


ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

04.03.2021

Humanity finds itself on the verge of chaos; the Earth is threatened by the various bodies coming from Space and which influence the climate, the volcanoes and Earth’s tectonic faults.


ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

03.04.2020

People of God, you will see with your own eyes the beginning of ARMED WARFARE, not only THE BACTERIOLOGICAL WAR in which you are living. Ah…, how Divine Wrath will befall those who have brought the pain of disease upon humanity!

Amen.


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

17 Apríla 2022

Moji milovaní ľudia:

MOJE POŽEHNANIE BUDE PRE KAŽDÉHO Z VÁS DÔVOD NA OBRÁTENIE PRI TEJTO PAMIATKE MÔJHO Zmŕtvychvstania. Pozývam vás, aby ste šírili Moje volanie, aby vaši bratia nezostali v duchovnej slepote, ktorá ich vrhá do priepasti popierania, hlúposti a neustáleho ignorovania Mojich povolaní kvôli ľudskému sebectvu. Ľudské stvorenie sa ocitlo v naliehavej potrebe duchovných očných kvapiek (Apok. 3,18), aby odstránilo všetko, čo ho brzdí a vedie k tomu, aby pokračoval v popieraní volaní z Môjho domu.

KOĽKO BUDU SMÚTIŤ, ŽE NEVERIA! Deti, pokrok toho, čo má prísť pre ľudstvo, na seba nenechá dlho čakať. Preto Som vás pred toľkými rokmi varoval a preto Vám Moja Najsvätejšia Matka a Svätý Michal Archanjel ODOSLALI SLOVO LÁSKY OZNÁMENIE O TOM, ČO SA NACHÁDZA NA ĽUDSTVE A UŽ JE! Moji ľudia, táto generácia ignoruje, čo sa deje, a veda to celé desaťročia skrývala, aby neznepokojila. Už nie je dôvod čakať, neposlúchli ste Ma a budú vás znepokojovať oznámenia vedy.

DETI MOJE, IBA POMOCOU MODLITBY BUDETE MOC ZMIERNIŤ UTRPENIE, KTORÉMU ČELÍTE.

Zabudli na Moje volania pred slnečnými výbuchmi smerom k Zemi. V ľudských tvoroch pribúdajú požiare a choroby, ktoré menia ich organizmus. Človek nie je pripravený prijať tieto množstvá slnečného žiarenia, ktoré spôsobí, že ľudský tvor bude trpieť zmenami v organizme. Toto zvýšenie tepla spôsobuje nedostatok vody potrebnej na prežitie. Oznámil Som topenie polárneho ľadu a s ním aj vzostup oceánov a nebezpečenstvo pre pobrežné oblasti. Zabudli ste, že pred rokmi Som vás varoval pred veľkým hladomorom na Zemi, hladomorom a morom vo všetkých krajinách. Zabudli, že Som ich varoval pred vážnymi zemetraseniami na celej Zemi, pred aktiváciou sopiek a super vulkánov spôsobujúcich skleníkový efekt s nižšími teplotami na celej planéte.

Ľudské stvorenie bez rozdielu vybudovalo priemyselné odvetvia a dopravné prostriedky a už teraz znášajú následky. Slnečné lúče budú ubúdať, bránia ich prenikaniu kvôli plynom, ktoré budú pokrývať Zem. Zredukujú sa dopravné prostriedky: pozemné a vzdušné. Zem sa silno otriasa a prichádzajú očakávané veľké zemetrasenia a transformujú Zem. Zabudli na vážnu hrozbu, ktorá sa blíži z Vesmíru, a pohltia Zem a spôsobia veľmi vážne škody. Zabudli, že Som oznámil, že sú vo vojne, v eskalácii vojny. Niektoré a ďalšie krajiny vstúpia do tohoto scenára a vojna z jedného okamihu na druhý urobí zo Zeme niečo neznáme.

Moji synovia:

SKÔR AKO ČLOVEK ZNIČÍ MOJE VÝTVORY, ČLOVEK ZNIČÍ SEBA A JA ZACHRÁNIM SVOJICH ĽUDÍ. Zabudli, že Som ich varoval, že Európa bude trpieť. Vojna postupuje ničením krajín, aby sa dostali do Talianska a zmocnili sa Ríma. MOJI MILOVANÍ ĽUDIA POZERAJÚ S DUCHOVNÝMI OČAMI.

Vojna nesie vo svojich útrobách duchovný boj o dosiahnutie Ríma, čo je veľký cieľ. Nebojte sa. Musíte si spomenúť na to, čo Som vám už predtým prezradil a na čo ste zabudli. Nedovolím, aby zničili Zem. Ľudia Moji, nebojte sa. JA, VLASTNÍK VŠETKÉHO, ČO EXISTUJE, VÁS CHRÁNIM. Pokračujete pevne vo viere, že ste Mojím ľudom a prijímate Ma vo Svätej Eucharistii, modlite sa, nemodlite sa, modlite sa srdcom za celé ľudstvo.

NIKTO NEMYSLÍ SPRÁVNE… SPRAVODLIVÝ OD SPRAVODLIVÝCH JE TEN, KTO ICH MILUJE, JEHO PÁN A BOH.

Moje špeciálne požehnanie pre Moje deti v tento deň.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia vo viere:

Od roku 2009 Pán predvídal to, čo prežívame a stále tomu neverí…

PANNA POŽEHNANÁ 28.11.2009

Milé deti, chyba komunizmu sa šíri zemou ako vzduch a znamenia sa dávajú deň čo deň bez toho, aby si to väčšina uvedomovala, ako sa to deje v tejto chvíli. Hladomor bude každým dňom väčší, prírodné katastrofy budú pribúdať, túžba veľmocí po moci povedie k veľkým nešťastiam pre celé ľudstvo.


PANNA POŽEHNANÁ 04.10.2010

Milé deti, nedostatok korešpondencie s tým, čo Boh Otec dal človeku, prinesie ešte väčšiu skazu. Slnečná hviezda prestane byť tak oporou človeku, jej vibrácia bude prejavom, ktorý poškodí ľudstvo. Prírodné katastrofy zaplavia Zem, ktorá sa bude neustále chvieť.


PANNA POŽEHNANÁ 09.04.2016

Deti, ľudský organizmus bude zmenený veľkými emanáciami prichádzajúcimi zo slnka, ktoré spôsobia zmeny v psychike človeka, spôsobia zmeny v nervovom systéme, zvýšia napätie v ktorom ľudstvo žije a zároveň mení správanie prírody.


NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 17.08.2018

Príroda je k človeku čoraz drsnejšia, až kým sa klíma Zeme nezmení ako celok a Moje deti nezačnú trpieť na studenej Zemi bez slnka. Deti, teploty na zemi klesajú a vy budete žiť s extrémnym chladom.


Svätý Michal Archanjel 04.03.2021

Ľudstvo stojí na pokraji chaosu; Zem ohrozujú rôzne telesá prichádzajúce z vesmíru a ktoré majú vplyv na klímu, na sopky, na tektonické zlomy Zeme.


Svätý Michal Archanjel 03.04.2020

Ľudia Boží, na vlastné oči uvidíte začiatok VOJNY ZBRANÍ, nielen BAKTERIOLOGICKEJ VOJNY, v ktorej žijete. Ach…, ako padne Božský hnev na tých, ktorí znášali bolesť choroby na ľudských tvoroch! Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/