Message to Luz de Maria (in Slovak) – 27 April 2022

POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 

27 Apríla 2022

Milovaní nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

PRICHÁDZAM VÁS ZAVOLAŤ, ABY STE NASLEDOVALI BOŽSKÚ LÁSKU… Z ČOHO POCHÁDZA VIERA, NÁDEJ A DOBROČINNOSŤ.

Slová nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista nie sú prázdne slová, sú to Slová života v hojnosti. (Porov. Ján 6,68) Počúvaj ľudstvo! Buďte pozorní k Božím výzvam pred neustálym pádom mieru a slobody ľudského stvorenia. Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus vám ukazuje cestu, ktorou sa máte vydať, aby ste sa neskôr nestali obeťou niekoho, kto vás zmiatne a uvrhne do zajatia.

POZÝVAM VÁS NA KONVERZIU A POZRITE SA DO HĹBKY NA VAŠU OSOBNÚ PRÁCU A ČINY. Vidím toľko Božích detí, ktoré sa na seba nepozerajú, neprezerajú sa, aby nečelili netvorovi svojho dospelého a prílišného „ega“. Musia zostať ostražití, aby ich práca a činy boli požehnaním pre ich bratov a nie prestávkou pred každodenným životom, do ktorého bolo ponorené ľudské stvorenie, v ktorom nemajú ani chvíľu na to, aby sa zjednotili s naším Kráľom a Pánom Ježišom. Kriste. Pozývam vás k pokániu… Pozývam vás k modlitbe… (Porov. Lk 11,2-4). Pozývam vás, aby ste praktizovali Skutky milosrdenstva (Mt 25, 34-46), aby vám boli záležitosti Nášho Kráľa viac známe a prehĺbili ste svoju lásku k blížnemu.

Slobodomurárstvo vstúpilo do Domu Božieho a svojimi chybami znečisťuje tých, ktorí slúžia v Dome Božom, čo ich vedie k tomu, aby nasledovali to, čo nie je Božia vôľa, ale vôľa ľudí. Bez toho, aby sme zabúdali na Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a Jeho Vydanie pre každého ľudského stvorenia, vzdávajte vďaku Nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo je dobrý a zároveň je milosrdenstvom a spravodlivosťou. Smerujú                     k veľkým skúškam, nielen kvôli vojne a veľkým činom na škodu ľudstva, ale aj kvôli premene ľudí, ktorí si osvojujú nebezpečné duchovné novoty, ktoré ich vzďaľujú od Boha a konfrontujú ich s vážnymi skúškami vo viere.

Boží ľud: Uvidíte, ako bratia opúšťajú vieru, ĎALŠÍ PORÚŠUJÚ SVOJE NÁBOŽENSTVO A NIEKTORÍ SA ZMENIA NA PRENÁSLEDOVAČOV SVOJICH BRATOV. Prichádza hladomor, ktorý spolu so stratou Viery urobí z ľudského tvora služobníka zla. Zostaňte naladení, Antikrist sa voľne pohybuje na Zemi a zasahuje do rozhodnutí ľudstva. Každý nech je strážcom brata, aby zostali verní Najsvätejšej Trojici. Zostaňte v Božskej Láske, buďte milosrdní a verní Nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. Pozývam vás, aby ste sa za seba navzájom modlili tvárou v tvár neustálej vlne správ, ktoré sa blížia k ľudstvu a mätú ho.

Modlite sa ľudia Boží, modlite sa, aby viera zostala pevná v každom z vás.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za svojich bratov, ktorí trpia útlakom komunizmu.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za tých, ktorí budú trpieť následkami vážnych zemetrasení.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

PATRÍTE K NÁŠMU KRÁĽOVI, NENASLEDUJTE FALOŠNÚ IDEOLÓGIU, KTORÁ VÁS VEDIE K STRATE DUŠE. BUĎTE VYTRVALÍ VO VIERE.

Žehnám vás a chránim vás. S vysoko zdvihnutým mečom vás bránim, ak Ma o to požiadate.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Vidíme, ako Svätý Michal Archanjel odhaľuje silu komunizmu a jeho ideológie voči ľudstvu. Výzva k obráteniu znamená zmenu v práci a konaní zakorenenú v ľudskom stvorení, ktorá zastavuje spojenie človeka s jeho Stvoriteľom. Tvárou v tvár presadzovaniu dominantnej moci Antikrista a jeho stúpencov, ktorí vnucujú falošné a klamlivé náboženstvo, ten, kto nezmenil svoj spôsob konania a konania, bude príliš odhalený a v pokušení padnúť do pazúrov ľudského podvodníka.

Bratia, komunizmus napreduje rovnako ako vojna s ľudstvom. Citujem správu od Svätého Michala archanjela zo dňa 04.06.2021: Prichádzam vás pozvať na obrátenie. Konverzia je osobná. Rozhodnutie je osobné. Vôľa opustiť činy, ktoré sú v rozpore s dobrom duše, je osobná. Preto musíme poznať skutky milosrdenstva, lebo ich praktizovanie je osobným a komunitným rozhodnutím.

Skutky milosrdenstva sa delia na dve časti:

Skutky telesného milosrdenstva:

1. Navštevovať chorých

2. Nakŕmiť hladných

3. Dať piť smädnému

4. Ubytovať pútnika

5. Obliecť nahého

6. Navštíviť väzňov

7. Pochovávať zosnulých

Duchovné skutky milosrdenstva:

1. Učte toho, kto nevie

2. Dajte dobrú radu tým, ktorí to potrebujú

3. Opravte toho, kto sa mýli

4. Odpusťte tomu, kto vás uráža

5. Utešujte smutných

6. Trpezlivo znášajte chyby iných

7. Modlite sa k Bohu za živých i za mŕtvych. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/