Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 15 May 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

MAY 15, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ:

As Prince of the Heavenly Legions, I bless you.

I CALL YOU TO REMAIN IN PRAYER, UNITED TO OUR KING AND LORD JESUS CHRIST AND TO OUR QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES.

Continue with Faith and fear offending Our King and Lord Jesus Christ.  Fear failing in love and charity. Fear that the fresh water that nourishes fraternity would dry up in you.

Only by helping one another will you be able to continue in the unity of the faithful People, overcoming the adversities, which are becoming greater all the time.

STORE FOOD. BE OBEDIENT AND KEEP PROVISIONS.

Food will be scarce worldwide and humanity will fall into despair.  Have foresight. Medicines will be lacking: be prepared, and for this you have received from the Father’s House the indications that are indispensable for you to fight disease with the fruit of nature. (1)

YOU ARE IN THE GREAT TRIBULATION.

Maintain a firm Faith so that you would not succumb when the cruellest of persecutions arrives for the faithful People.

Continue on the path to which Our King and Lord Jesus Christ has called you, offering penance, prayer, confessing the sins that you have committed and nourishing yourselves with the Body and Blood of Our King and Lord Jesus Christ.

Bear witness that you are true Christians. Waiting for a great sign in order to convert may lead you to lose your salvation. Beware!

YOU CANNOT IMAGINE THE COMING SUFFERING. YOU HAVE NO IDEA OF WHAT IS TO COME.

This red moon activated volcanoes before appearing. This red moon especially acts upon volcanoes, tectonic faults and human beings.

You must remain in peace so that your spirit would not be disturbed and you must live without resentment (cf. Lev 19:18), otherwise the latter will increase. I therefore call upon you to convert and not to waste the present moment in banalities, because if you invest your time in the affairs of Heaven, Heaven itself will multiply your time.

If you do not pray, you will not receive the fruit and the abundant graces that the Divine Spirit pours out (cf. Rom 5:5) on those who pray with their hearts.

IT IS A HARD MOMENT THAT YOU ARE GOING THROUGH; IT IS NOT EASY – BE PRUDENT, BE PRUDENT. DO NOT FORGET THAT I CALL YOU TO CONVERSION: YOU NEED TO CONVERT.

Pray for your brothers and sisters who do not seek conversion.

The demons are on Earth, tempting you continuously. You must fight to cleanse your thoughts and minds and to keep yourselves away from evil.

PREPARE WHAT YOU CAN PREPARE; THE REST WILL BE MULTIPLIED, BUT PREPARE IT NOW, BEFORE YOU ARE UNABLE TO DO SO DUE TO THE LACK OF WHAT IS NECESSARY.

I keep you on alert. As the People of Our King and Lord Jesus Christ you must not doubt the protection of the Heavenly Armies, as we have been sent to guard the People of God.

Our Queen and Mother loves you and Her Motherly Mantle constantly covers you.

DO NOT FEAR BEING ABANDONED: YOU ARE PROTECTED AND WILL BE PROTECTED AT ALL TIMES. DO NOT FALTER IN YOUR FAITH.

I bless you with the blessing that Our King and Lord Jesus Christ holds over His children.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Read about medicinal plants:

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf]

COMMENTARY BY LUZ DE MARÍA

Brothers and sisters:

St. Michael the Archangel, protector of God’s People, calls us to commit promptly to conversion and reiterates to us the danger in which we find ourselves as humanity due to the armed conflict that is developing at this time. Conflict that will in turn create shortages of food and medicines, leading part of the People of God to accept being sealed in exchange for obtaining what is necessary for survival.

Therefore, St. Michael the Archangel urges us not to lose Faith and reminds us that Heaven has given us indications regarding the use of medicinal plants to help us with diseases and plagues and to be prepared for when medicines are not available.

Let us heed the Calls of Heaven; let us be humble.

Let us bless our brothers and sisters.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIU 

15 MÁJ 2022 

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Ako princ Nebeských légií vás žehnám. VYZÝVAM VÁS, ABYSTE ZOSTALI ZJEDNOTENÍ V MOD- LITBE K NÁŠMU KRÁĽOVI A PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI A K NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE KON- CA ČASOV. Pokračujte vo viere a bojte sa, že urazíte nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Bojte sa zlyhania v láske a dobročinnosti. Strach, že vo vás vyschne sladká voda, ktorá napája bratstvo. Iba vzájomnou pomocou budú môcť pokračovať v jednote verného ľudu a prekonávať protivenstvá, ktoré sú každým okamihom väčšie.

UCHOVÁVAJTE SI POTRAVINY. BUĎTE POSLUŠNÍ A DODRŽUJTE USTANOVENIA. Jedlo bude na celom svete vzácne a ľudské stvorenie upadne do zúfalstva. Buďte predvídaví. Lieky budú chýbať, pripravte sa a na to ste dostali od Otcovského domu nevyhnutné pokyny, aby ste mohli bojovať s chorobou ovocím prírody.

Ste vo vnútri veľkého trápenia. Zachovajte si pevnú vieru, aby ste nepodľahli, keď k vernému ľudu dorazí najkrutejšie prenasledovanie. Pokračujte v ceste, na ktorú vás povolal Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus, obetujte pokánie, modlite sa, vyznávajte spáchané hriechy a živte sa Telom a Krvou Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Buďte svedectvom toho, že ste skutočnými kresťanmi. Čakanie na veľké znamenie na obrátenie ich môže viesť k tomu, že stratia svoju Spásu. Pozor! NEVIETE SI PREDSTAVIŤ UTRPENIE, KTORÉ PRÍDE. NEMÁ- TE TUŠENIE, ČO MÁ PRÍSŤ. Tento červený mesiac aktivoval sopky skôr, ako bol prítomný. Tento červený mesiac pôsobí najmä na sopky, tektonické zlomy a na človeka. Musia zostať v pokoji, aby sa duch nezmenil, a musia žiť bez hnevu (porov. Lv 19, 18), inak sa to zväčší. Preto vás vyzývam, aby ste sa obrátili, nepremárnili prítomný okamih v banálnosti, lebo ak investujete čas do záležitostí Neba, samotné Nebo znásobí váš čas. Ak sa nemodlia, nedostávajú hojné ovocie a milosti, ktoré vylieva Boží Duch (porov. Rím 5,5) na tých, ktorí sa modlia srdcom.

PREDCHÁDZAJÚ TOTO ŤAŽKÉ CHVÍLE, NIE JE TO ĽAHKÉ, BUĎTE OBOZRETNÍ, BUĎTE OBOZRETNÍ. NEZABUDNITE, VYZÝVAM VÁS NA KONVERZIU, POTREBUJETE SA OBRÁTIŤ.

Modlite sa za svojich bratov, ktorí neusilujú o obrátenie. Na Zemi sa nachádzajú démoni, ktorí ich neustále pokúšajú. Musia bojovať, aby očistili myšlienky, myseľ a aby sa vyhýbali zlu. PRIPRAVTE SA, AKO MÔŽETE, OSTATNÉ SA ROZMNOŽÍ, ALE PRIPRAVTE TO HNEĎ! PREDTÝM, NEŽ TO NEBUTE MOHLI VYKO- NAŤ PRE NEDOSTATOK TOHO, ČO JE POTREBNÉ.

Držím vás v strehu. Ako ľud nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista by ste nemali váhať s ochranou Nebeských armád, ktoré sme boli poslaní strážiť Boží ľud. Naša Kráľovná a Matka vás miluje a Jej materinský plášť vás neustále pokrýva. NEBOJTE SA, ŽE SME VÁS OPUSTILI, STE CHRÁNENÍ A BUDETE VŽDY CHRÁNENÍ. NEOCHÁBUJTE VO VIERE. Žehnám vás požehnaním, ktoré Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus udeľuje svojim deťom.

Svätý Michal Archanjel

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

O liečivých rastlinách si prečítajte…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Svätý Michal Archanjel, ochranca Božieho ľudu, nás vyzýva, aby sme sa urýchlene rozhodli pre obrátenie

a pripomína nebezpečenstvo, v ktorom sa ako ľudstvo nachádzame v dôsledku ozbrojeného konfliktu, ktorý v tejto dobe prebieha. Konflikt, ktorý zase generuje nedostatok potravín a liekov, vedie časť Božieho ľudu k prijatiu zapečatenia výmenou za získanie toho, čo je potrebné na prežitie. Svätý Michal Archanjel nás kvôli vyššie uvede- nému vyzýva, aby sme nestrácali vieru a pripomína nám, že nebo nám dalo návod na používanie liečivých rastlín, ktoré nám pomáhajú pri chorobách a pliagach a aby sme boli pripravení na nedostupnosť liekov. Počúvajme výzvy Neba, buďme pokorní. Požehnajme našich bratov. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/