Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 27 May 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

MAY 27, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My beloved People:

MY BLESSING CONSTANTLY REMAINS UPON YOU.

In every act and in every work in favor of the common good, My Blessings increase for My People in general.

MAINTAIN FAITH; you must personally make it flourish constantly so that it may be strengthened and so that unity with My House would be greater and stronger. Do not neglect prayer, confession and receiving Me, worthily prepared.

My Church is being severely tested. I call you not to lose the Faith: “I Am your God.” (Ex 3:14)

My Church is being tested so that she would be purified and so that the evil that has infiltrated within her would be cast away.

My Church faces pain: mourning will cover her. Take refuge in Me and in My Mother in this moment of suffering.

MAINTAIN PEACE, so damaged by the human race, so distorted and belittled. You will discover grave lies with which your minds have been flooded with thoughts and judgments contrary to Love and Truth.

As humanity you have been led into mortal distress. At this time you are dependent upon technology for economic survival and humanity will do what is necessary to acquire what is assumed to be indispensable in life.

The great powers are detonating weapons … My people suffer to the core: this is being provoked by those powers that serve evil and wish to dethrone me.

You are living in a state of alert because of the skin disease that I had already announced to you. Yet this will not end here, but another skin disease will appear, generated by misused science, which is today’s Herod.

Persevere, My children, being attentive to healing plants, about which My House is letting you know and whose use has been explained to you. (*)

I LOVE YOU, MY CHILDREN, AND I DESIRE THE GOOD OF EACH ONE OF YOU.   I therefore call you to mark yourselves with holy water, just as in your homes the door and window frames must remain sealed with holy water.

World peace is at its point of greatest tension.  Without respect for persons, the allies of evil will wreak great havoc on humanity at the cost of grave pains against life. The Devil despises life, which is why he is intent on acting against life and in favour of division.

My People must journey on without accepting the innovations that will be presented to you to distinguish people from one another, for these are traps of the evil one to subject you to his nefarious plans.

My children are living in tension and constant anger, enraged against their fellow men … You will see how, for no reason, human beings will kill others for their satisfaction.

THUS GOES HUMANITY, INFLAMED WITHOUT KNOWING THE CAUSE, BUT I KNOW IT: IT IS THE DEVIL WHO IS ACTING IN ORDER  TO TAKE RAPID POSSESSION OF HUMANITY.

Fight with the weapons of My Love. What is not love does not belong to Me.

I bless you, My People, I bless you.  I love you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(*) Healing plants: recommendations from Heaven…

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf]

COMMENTARY BY LUZ DE MARIA

Brothers and Sisters:

Our Lord Jesus Christ brings us His Word so that, as His People, we would be forewarned. In this Call to spiritual sanity, He warns us with the gentleness that characterises a loving Father.

We know that what is going to happen to the detriment of this generation has been drawn to it by man himself.

Brothers and sisters, I can share with you that the Church, the Mystical Body of Christ, keeps living in Hope, while those who sustain the Church continue to defend her silently.

As God’s People, let us prepare to defend the Faith and thus to strengthen and help one another.

What stands written is being fulfilled, and as God’s People we are called to cooperate at this very difficult stage for the Church, the Mystical Body of Christ.  Good works, actions and fraternity will reduce the burden of facing the fulfilment of what we have been warned about.

Amen.


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU 27. MÁJ 2022

Moji milovaní ľudia:

MOJE POŽEHNANIE NEUSTÁLE ZOSTÁVA NA VÁS. V každom čine a v každom diele v prospech spoločného dobra sa Moje požehnania rozmnožujú nad Mojím ľudom vo všeobecnosti. UDRŽUJTE SI VIERU, osobne ju musíte neustále nechať prekvitať, aby sa stala silnejšou a jednota s Mojím Domom bola väčšia a pevnejšia. Nezanedbávajte modlitbu, spoveď a dôstojne pripravené prijatie Ma. Moja Cirkev je ťažko skúšaná. Pozývam vás, aby ste nestrácali vieru: „JA Som váš Boh“. (Ex 3.14) Moja Cirkev je skúšaná, aby mohla byť očistená a zlo, ktoré preniklo, môže byť odhodené. Moja Cirkev čelí bolesti, smútok ju prikryje. V tej chvíli utrpenia sa uchýľte ku Mne a k Mojej Matke.

ZACHOVAJTE POKOJ, tak zničený ľudským stvorením, tak deformovaný a podceňovaný. Odhalia vážne klamstvá, ktorými nasýtili svoju myseľ myšlienkami a úsudkami, ktoré sú v rozpore s Láskou a Pravdou. Ako ľudstvo boli privedení do smrteľnej úzkosti. V súčasnosti sú ekonomicky závislé od technológie a ľudstvo urobí to, čo je potrebné, aby získalo to, čo je v živote nevyhnutné. Veľmoci odpália svoje zbrane… Moji ľudia trpia do nevoľnosti. Toto podporujú tie sily, ktoré slúžia zlu a chcú ma zosadiť z trónu. Žijú v pohotovosti pre kožné ochorenie, ktoré im už bolo oznámené. Tu to ale nekončí, ale objavuje sa ďalšia kožná choroba generovaná zneužitou vedou, ktorou je súčasný Herodes. Vytrvajte, deti Moje, venujte pozornosť liečivým rastlinám, ktoré vám Môj dom dáva na známosť a vysvetlil vám ich použitie. (*)

MILUJEM VÁS DETI MOJE A KAŽDÉMU Z VÁS ŽELÁM DOBRÉ. Preto vás vyzývam, aby ste sa podpísali svätenou vodou, tak ako vo vašich domoch musia zostať rámy dverí a okien zapečatené svätenou vodou.

Svetový mier je v najväčšej chvíli napätia. Bez toho, aby sa pozreli na koho, spojenci zla spôsobia v ľudstve veľkú zmätok za cenu vážnej bolesti na živote. Diabol pohŕda životom, a preto sa venuje konaniu proti životu a v prospech rozdelenia. Moji ľudia musia kráčať bez toho, aby dovolili novinkám, ktoré im budú predložené, aby ich od seba odlíšili, lebo sú pascami toho zlého, aby ich podrobil jeho hanebným plánom. Moje deti žijú v napätí a neustálom hneve, nahnevané na svojich rovesníkov… Uvidia, ako bezdôvodne budú ľudské stvorenia zabíjať iných pre uspokojenie.

TAKTO KRÁČA ĽUDSTVO: NAHNEVANÉ BEZ POZNANIA PRÍČINY. POZNÁM TO: JE TO            DÉMON, KTORÝ V ĽUDSTVE POKRAČUJE RYCHLE ODOVZDANIE. Bojujte zbraňami Mojej Lásky. Čo nie je láska, to Mi nepatrí. Žehnám vám, ľud Môj, žehnám vám. Milujem vás.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(*) Liečivé rastliny, odporúčania z Neba…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Náš Pán Ježiš Kristus nám prináša svoje Slovo, aby sme ako Jeho ľud boli upozornení. V tomto Výzve k duchovnej duševnej pohode nás upozorňuje s jemnosťou, ktorá charakterizuje milujúceho Otca. Vieme, že všetko, čo sa stane v neprospech tejto generácie, prilákal ten istý muž. Môžem sa s vami podeliť, bratia, že Cirkev, tajomné Telo Kristovo, naďalej žije v nádeji, zatiaľ čo tí, ktorí ju podporujú, ju ticho bránia. Ako Boží ľud sa pripravme brániť vieru a tak sa navzájom posilňovať a pomáhať si. To, čo je napísané, sa splnilo a ako Boží ľud sme povolaní spolupracovať v tejto veľmi ťažkej etape Cirkvi, tajomného Kristovho Tela. Dobrá práca, činy a bratstvo spôsobia, že stretnutie s naplnením toho, pred čím sme varovaní, bude menej zaťažujúce. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/