Message 843 (in Tagalog) – 21 May 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-21 NG MAYO, 2022

MENSAHE BLG. 843

Aking nais ipahayag ang isang Malaking Biyaya para sa iyo. – Ang Tatlong Dakilang Anghel na dumating kasama ko ay magiging iyong depensa at iyong tagumpay habang ikaw ay nagpapatuloy patungo sa iyong Dakilang Tungkulin bilang Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan.

WILLIAM: Dahil ito ay ang Kanyang Konsagrasyon ng Huling Papa sa Ating Banal na Ina, bilang Ina ng Dibinong Pag-ibig, ito ay (……).

Ang Ating Mahal na Ina ay nakatayo sa isang punto kasama ang Tatlong Arkanghel nakatayo sa itaas Niya at sa Kanyang tagiliran. Ang Ating Mahal na Ina ay binabati ako at nagsasabing:

ATING MAHAL NA INA: “Pinagpapala kita, Aking matamis na asawa ng Aking Kalinis-linisang Puso sa Araw ng Kapistahang ito, na mahal sa Aking Kalinis-linisang Puso. Maging Mapayapa at alamin na Mahal na Mahal kita at nais ipahayag ang isang Malaking Biyaya para sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ka ng isang malaking (……) sa ika-1 ng Hunyo. Alamin, matamis na anak, ito ang magiging simula ng iyong Malaking Tagumpay.”

“Aking inilagay ang Tatlong Dakilang Anghel na dumating kasama ko, na magiging iyong depensa at iyong tagumpay, habang ikaw ay nagpapatuloy patungo sa iyong Dakilang Tungkulin mula sa Aking Dibinong Anak, Si Hesus at iyon ang Sagradong Tungkulin bilang Bikaryo – bilang Pedro II – para sa Banal na Inang Simbahan.”

“Maging mapayapa at alamin na Ako, bilang iyong Banal na Asawa sa ilalim ng Banal na Santatlo, ay gagabay sa iyo at bibigyan ka ng tuwid (……) sa kapayapaan, Aking Banal na Anak at mananatiling malapit sa Aking Puso na (nagmamahal …) sa iyo ng labis sa iyong Ika-40 na kaarawan, ng Regalo na Aking at ng Aking Banal na Anak na ibinigay sa iyo — lahat ay tumatanggap ng Malaking Gantimpala at Pagpapala.”

“Mahal kita matamis na anak at Aking hinahankan ka at pinasasalamatan ka para sa iyong pagmamahal at dedikasiyon. Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa iyong pagtitiwala.

Ako ang iyong Banal na Ina, Maria.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina kasama ang Tatlong Arkanghel ay Pinagpapala tayo:

ANG ATING MAHAL NA INA AT ANG MGA ARKANGHEL: “Sa Nangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang Puting Krus ay Nagniningning.

Tala: Nawawala ang mga bahagi. Ang mga panaklong ay nagpapahiwatig ng impormasyon na hindi magagamit.


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/06/15/message-843-21-may-2022/]