Three Messages to Luz de Maria (in Slovak) – 2 6 12 June 2022

Posolstvo Ježiša z 2. júna 2022. Skrze Luz de Mária (Argentína).

JA NEBUDEM NIKDY PORAZENÝ

Moje milované deti:

PRIKRÝVAM VÁS LÁSKOU MÔJHO DUCHA, ABY SOM VÁS OBDARIL VŠETKÝM, ČO JE NEVYHNUTNÉ, ABY MOJE DETI MOHLI PRACOVAŤ V MOJOM KRÁĽOVSTVE.

Môj ľud pôjde cestou Môjho umučenia.

Môj ľud ponesie Môj kríž – áno, Môj kríž slávy a majestátu. Bez strachu z Môjho kríža, Moje deti ho ponesú, aby na ňom zanechali všetko, čo je hriechom. Moje deti, je potrebné, aby ste pochopili, že človek, ktorý žije z tela a pre telo, nerozumie záležitostiam Ducha; bude konať a pôsobiť v tele, ďaleko od Mojej vôle. Moje deti trávia život v neustálom obrátení, usilujú sa vzďaľovať všetkému, čo je zo sveta, modlia sa a obetujú za obrátenie svojich bratov, tých, ktorí žijú svetsky. Moji ľudia, žite, idúc vpred, navigujte a usilujte sa pokračovať ruka v ruke s Mojou Blahoslavenou Matkou, aby vás Moja Matka mohla pozdvihnúť, až budete mať pocit, že už nemôžete ďalej. PRIPRAVTE SA DUCHOVNE TERAZ! V Mojich deťoch kvasí hnev a strácajú zdravý rozum, keď sa navzájom stretávajú, posadnutí diablom, ktorý v tejto chvíli postupuje s vedomím, že je už porazený Mojou Najsvätejšou Matkou.

MOJI MILOVANÍ, HLADOMOR SA BLÍŽI BEZ VAROVANIA. V niektorých krajinách už nastal nedostatok, a napriek tomu ľudia Mojimi výzvami pohŕdajú. Pri hladomore je ľudská bytosť rozrušená nedostatkom toho, čo potrebuje, a povstania sa budú šíriť z jednej krajiny do ďalšej ako mor. Mocní tohoto sveta im ponúknu pomoc výmenou za to, že sa pridajú k Antikristovi.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Stredný východ.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za svojich bratov, ktorí trpia vojnou.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa pred pohromami prírody.

Moji ľudia: USILUJTE, ABY VAŠA VIERA NEUSTÁLE RÁSTLA A BUĎTE ODBORNÍKMI V LÁSKE. MÔJ ZÁKON MUSÍ BYŤ VPÍSANÝ DO VÁŠHO SRDCA[Žid 8, 10].

Modlite sa s vedomím, že Môj Duch Svätý poráža zatvrdnuté srdcia, nepreniknuteľné srdcia z kameňa, v ktorých ich má Láska neznáma.

Moji ľudia, milujem vás: Trápim sa tým, čo sa deje, a čo sa bude diať s väčšou silou… Smútim kvôli utrpeniu Mojich detí, preto idem k nim, k jednému za druhým ako žobrák, ktorý nachádza všetku svoju potravu v láske.

Naďalej dôverujte v Moju Lásku a Moju ochranu pre každé z Mojich detí. Pre Mňa je každé z nich Mojím veľkým pokladom. UDRŽUJTE SVOJU NÁDEJ ŽIVÚ, JA NIKDY NEBUDEM PORAZENÝ. „JA SOM VÁŠ

PÁN A VÁŠ BOH A VY STE MOJE DETI. KTO VÁS MÔŽE PORAZIŤ?“ UISŤUJEM VÁS, ŽE VÁM POSKYTNEM BEZPEČNOSŤ A MOJU STÁLU OCHRANU. PRÍĎTE KU MNE! Moje požehnanie je s vami.

Váš Ježiš.


Posolstvo Matky Spásy zo 6. júna 2022. Skrze Luz de Mária (Argentína).

PREMÝŠĽAJTE O TOM, AKÍ STE

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

ŽEHNÁM VÁM SVOJOU LÁSKOU, ŽEHNÁM VÁM SVOJOU POMOCOU. Deti, vyzývam vás na obrátenie. Niektoré si kladú otázku: Ako sa mám obrátiť? Musíte sa rozhodnúť odvrátiť sa od hriechu, od všetkého, čo kazia vaše duchovné i fyzické zmysly, vašu myseľ, vaše myšlienky a všetko, čo zatvrdzuje vaše srdce. Musíte urobiť pevné rozhodnutie, pevné predsavzatie, že v odpútaní od svetskosti, napravíte svoje prípadné poklesky v hriechu a zlých návykoch. Tyrania ľudského ja je silná, keď je jej dovolené prevziať opraty telesných a zmyslových žiadostí. Obráťte sa tým, že sa odvrátite od toho, čo vás kazí a vedie k tomu, aby ste sa pripojili k nízkemu a nižšiemu, kde sa pohybuje diabol. Hriech vás vedie k tomu, že popierate Môjho Božieho Syna, a to je veľmi vážne, lebo výsledkom je uprieť samy sebe večnú spásu, ak nebudete činiť pokánie.

HRIECH JE VSTUP NA NEBEZPEČNÚ PÔDU ZAKÁZANÉHO A NEVHODNÉHO, KDE DUŠE TRPIA.

Máte slobodnú vôľu a JA pozorujem, že toľko Mojich detí z hlúposti neustále upadajú do rovnakého hriechu.

Hovoria: „Sme slobodné, sloboda je Moja“, a tak sa potápajú do odporných vôd hriechu, z ktorých sa už nevynoria kvôli pýche, kvôli zneužívaniu slobodnej vôle. OBRÁŤTE SA! Premýšľajte o tom, aké ste, čo robíte, ako reagujete, ako sa správate k svojim bratom, ako konáte a ako sa správate [Ž 51, 4-6]. Deti, ľudstvo je v nebezpečenstve a bez obrátenia sa stanete ľahkou korisťou zla.

PRICHÁDZAJÚ VEĽKÉ ZMENY!… Prichádzajú modernizmy, ktoré ničia spiritualitu Mojich detí a vedú ich k zrade Môjho Syna. Je toľko ľudí, ktorí si myslia, že sú múdri, a nakoniec sú hlúpi a padajú do záhuby. Zmena ľudstva je naliehavá, aby nebolo oklamané. Ľudské stvorenie sa neustále obracia s túžbou byť neustále omývané od hriechu. Vyzývam vás, aby ste sa ako ľudia Môjho Syna najskôr posilnili pôstom, modlitbou, eucharistiou a bratstvom. Ako Matka by Som s vami chcela hovoriť iba o veľkosti Neba, ale v tejto chvíli musím hovoriť o tom, čo sa už blíži a môže vás priviesť k pádu.

V tomto „už“ sa musíte zmeniť a pripraviť sa na to, aby ste sa stali úplne novými bytosťami. Tvárou v tvár rozporom v ľudstve narastá násilie, ktoré v tej či onej krajine vyvoláva chaos. Preto vás vyzývam, aby ste uctievali Môjho Božieho Syna, modlili sa a boli bratskí. Nebudete schopní dať to, čo v sebe nenosíte.

DETI, JE TREBA, ABY STE ŽILY V ZBOŽŇOVANÍ MÔJHO SYNA, ABY STE HO MOHLI ODOVZDAŤ SVOJIM BRATOM SKÔR, NEŽ BUDE NESKORO. Milovaní ľudia Môjho Syna, teraz je čas pozdvihnúť svoje srdce k Môjmu Synovi, odlúčenie od Môjho Syna vám bráni v rozlišovaní. Prichádzajú ďalšie choroby, ktoré nepochádzajú z Božej vôle, ale zo zneužitia vedy. Modlite sa a používajte to, čo vám bolo naznačené. BUĎTE BRATSKEJŠÍ A NEDOPUSŤTE SVÁR… JEDNOTA JE NALIEHAVÁ. KTO ŽIJE VO SVÁRE, SÁM SA OCITNE TVÁROU V TVÁRE NEBEZPEČENSTVA ZLA. Žehnám vám svojou Láskou, poďte do Môjho Lona. Zostávam s ľuďmi Môjho Syna. Nebojte sa, chránim vás.

Matka Mária.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIU 12. JÚN 2022

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

ŽITE PODĽA BOŽEJ VÔLE, TAK PRÁCA A ČINY BUDÚ PODĽA USTANOVENÍ NÁŠHO KRÁĽA A NIE PODĽA USTANOVENÍ SVETOVÝCH MOCÍ. Ako knieža Nebeských Légií vás žiadam, aby ste v každom okamihu odovzdali všetku svoju prácu a činy Nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi V NÁPRAVE ZA PREČINY ĽUDSTVA A ZA SPÁSU DUŠÍ. Čím viac ľudí sa k tejto ponuke pripojí, tým silnejšia a vyššia je stena a tým je odolnejšia ku útokom diabla. Sú šťastní, že vopred vedia, čo Nebo očakáva a čo si želá od Jeho detí… Sú šťastní, keď vedia, ako sa majú správať a modliť sa za to, a tak zostávajú v Božej vôli.

Keď sa okamih skráti, zlo sa v ľudstve stáva prítomnejším a viditeľnejším rôznymi spôsobmi. Toto sa stalo v histórii ľudstva. V tomto čase sa diabol a jeho prisluhovači začlenili do inštitúcií spoločnosti, očiernili ich a umožnili im odbočiť ďaleko od Božej vôle. Ako princ Nebeských légií vás vyzývam, aby ste sa zjednotili v modlitbe, aby sa intenzita veľkého zemetrasenia, ktoré čoskoro nastane na Zemi, v miestach, kde sa zbiehajú veľké tektonické zlomy.

VYZÝVAM VÁS, ABY STE SA MODLILI SVÄTÝ RUŽENEC 7 DNÍ A ZBOŽŇOVALI A CHVÁLILI NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA PRÍTOMNÉHO V NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ.

Tieto skutky lásky ponúkajú: Ochránia celé ľudstvo zaslepené diablom, uzdravia ľudské tvory choré na tele alebo na duchu, aby bola viera pevná v každom Božom dieťati. Tento spôsob modlitby bude bojovať proti zlu a zjednotí Božie deti v bratstve, posilní vieru a dôveru v Božiu ochranu.

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Hovorím k vám, k vám, ktorí ste počuli a zavreli ste si uši ako väčšina ľudstva, k vám, ktorí ste boli poučení Božím kráľovstvom a odmietate pochopiť, HOVORÍM K VÁM… Sú konfrontovaní s pohromou jedla, ekonomiky, lásky k blížnemu, dobročinnosti a nedostatku viery. Vyzývajte deti našu Kráľovnú a Matku! Nabádajte Boží ľud, aby bol pripravený v duchu aj v materiáli, živnosti potravinách. Veľké krajiny budú ukrižované a malé krajiny budú trpieť. Musia si skladovať potraviny podľa možností pre každého jedného člena, musia byť diskrétni, aby sa nestali korisťou vlkov.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Argentínu, prichádza nepokoj spoločnosti, jej pôda je otrasená.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Čile, jeho pôda sa silno otriasa.

Modlite sa za Strednú Ameriku, trasie sa, modlite sa.

Modlite sa za nešťastné udalosti v Spojených štátoch.

Modlite sa deti Božie, modlite sa za Japonsko, jeho pôda sa trasie.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Španielsko, je otrasené.

Modlite sa, Boží ľud, Francúzsko je zachvátené terorom.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za celé ľudstvo, aby viera zvíťazila a strach sa nezmocnil nijakého dieťaťa Božieho ľudu.

SO ZDVIHNUTÝM MEČOM UTEKÁM OD PRISLUHOVAČOV ZLA A CHRÁNIM ĽUD NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA, AKO MI BOLO PRIKÁZANÉ. Pokračujte v jednote, nevracajte sa, modlite sa, deti, modlite sa, neubližujte blížnemu a buďte poslami lásky. Žehnám vás, chránim a pozývam v Láske nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia vo viere:

Svätý Michal Archanjel, ochranca Božieho ľudu, nám svojimi slovami umožňuje vidieť vážne udalosti, ktoré sa stanú na Zemi a ktoré budú ľudstvu spôsobovať bolesť. Nikdy nie je neskoro, nikdy. Máme čas, kým máme život, čas na nápravu a návrat na Božiu cestu. Svätý Michal nám jemne vysvetľuje, že táto generácia, podobne ako predchádzajúce generácie, mala požehnanie, že bola upozornená z Neba a ako predchádzajúce generácie, tí, ktorí videli, neveria a tí, ktorí počuli, neveria… Povzbudením, ktoré ako Boží ľud nachádzame, je, že Svätý Michal Archanjel z Božieho rozkazu nám hovorí, akú modlitbu máme v tomto čase predniesť, a hovorí nám, aby sme sa 7 dní klaňali Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Pripomína to zničenie hradieb Jericha (Porov. Joz 6, 15-27). Tak isto sme povolaní zbúrať múry, ktoré Diabol umiestnil okolo Božích detí, aby sa lampa neskrývala, ale dávala svetlo, ktoré musí vydávať na slávu Božiu. Bratia, oznamujeme v deň, kedy sa začne modlitba posvätného ruženca a adorácia Ježiša v Najsvätejšej sviatosti na YouTube kanáli Mariánske zjavenia. Amen.

https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

https://www.revelacionesmarianas.com/