Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 23 June 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

JUNE 23, 2022

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

RECEIVE FROM THE SACRED HEARTS BLESSING AND FORTITUDE FOR THOSE WHO WISH TO ACCEPT THEM.

A great part of humanity remains inert in the light of the Calls of Our King and Lord Jesus Christ. These Calls will regain value in human memory when the events which have been enumerated unfold one after the other in front of humanity.

HUMANITY’S DISOBEDIENCE IS THE WEAPON OF THE DEVIL WITH WHICH HE SUCCEEDS IN MAKING MAN RISE UP AGAINST THE MOST HOLY TRINITY.

In these times, disobedience will be almost total. Man does not wish to be subject to anything and proclaims his free will, leading him to sink into his vanity, pride and liberalism.

I HAVE TO TELL YOU THAT WHOEVER DOES NOT CHANGE THEIR WORKS AND ACTIONS IN THE DIRECTION OF FRATERNITY, WILL FALL PREY TO DARKNESS. Pride, selfishness, arrogance and superiority are small tentacles with which the Devil is causing excessive damage and I, as Prince of the Armies of Heaven, will not allow the People of My King and Lord Jesus Christ to be undermined.

THE HOLY SPIRIT POURS OUT HIS GIFTS AND VIRTUES (I COR 12:11) ON THE HUMBLE SO THAT THEY WOULD PREACH THE WORD, NOT ON THE PROUD SO THAT THEY WOULD EXALT THEIR FREE WILL.

People of Our King and Lord Jesus Christ, the day of prayer that I requested of you has reached the Paternal Throne like precious incense. I must share with you that each day of prayer has been completely pleasing to God and has succeeded in attenuating to some extent the great earthquake that humanity is going to suffer.

Without wishing to upset you, I must tell you that the coming events will occur one after another without respite. Earthquakes will be of greater intensity, causing the earth to lose its compact state and high mountains to collapse.

People of Our Lord and King Jesus Christ, the country represented by the bear will react unexpectedly, causing the world to remain anxious, and making some countries react hastily.

When you hear an unknown rumbling, do not leave your homes or places where you are; do not leave until you receive orders to move. If a strong and unknown glow appears, do not look at it; on the contrary, keep your head to the ground and do not look until the glow disappears, and do not move from the place where you are.

Store food inside your homes, without forgetting water, blessed grapes, the sacramentals and what is necessary for the small altar that at a certain moment you were asked to prepare in your homes. (1)

Attention, beloved People of God, attention. Remain attentive to the persistence of evil that wants to make you fall. Do not succumb!

I defend you with My Sword. Do not fear.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Indications from Heaven, download here (pdf) …

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/libros/en/indications_from_heaven.pdf]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

St. Michael the Archangel warns us how to act at crucial moments, which we as part of humanity have not experienced before, meaning that we cannot know or recognise them. Let us take these warnings of St. Michael very much into account for our good.

It is when humanity feels that it has a slight respite, that it will be about to face what has been announced.

Brothers and sisters, given the need to have a place of prayer in our homes, let us remember that Heaven has told to have a small altar in the house, where we can bend our knees to plead for Divine Mercy.

The useful servant does what his master commands him to do immediately. The unprofitable servant says: “I will wait”… That waiting makes all the difference.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIU 23. JÚNA 2022

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

PRIJMITE POŽEHNANIE SVÄTÝCH SŔDC A SILU PRE TÝCH, KTORÍ JÚ CHCÚ PRIJAŤ.

Veľká časť ľudstva zostáva nečinná pred výzvami nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Tieto výzvy znovu nadobudnú hodnotu v pamäti ľudských tvorov, keď sa udalosti, ktoré boli vymenované, ukážu jedna po druhej pred ľudstvom. NEPOSLUŠNOSŤ ĽUDSTVA JE DIABLOVOU ZBRAŇOU, KTORÁ UMOŽŇUJE ČLOVEKU REBELOVAŤ PROTI SVÄTEJ TROJICE. V tomto čase bude neposlušnosť takmer úplná. Človek sa nechce k ničomu viazať a hlása svoju slobodnú vôľu, čo ho vedie k tomu, že sa ponorí do svojej márnivosti, arogancie a liberalizmu. MUSÍM VÁM POVEDAŤ, ŽE TÍ, KTORÍ NEZMENIA SVOJE ČINY A KONAJÚ PROTI BRATSTVU, UPADNÚ DO TMY. Pýcha, sebectvo, impozantnosť a arogancia sú menšie chápadlá, ktorými Diabol spôsobuje príliš veľa škody a ja ako princ Nebeských milícií nedovolím ľudu Môjho Kráľa a Pána Ježiša Krista, aby ho podkopali. DUCH SVÄTÝ ROZLIEVA SVOJE DARY A CNOSTI (I KOR 12,11) V POKORNÝCH, ABY KÁZALI SLOVO, NIE V HRDÝCH, ABY SI NEZVYŠOVALI SVOJU SLOBODNÚ VÔĽU.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, deň modlitby, o ktorý Som vás žiadal, prišiel na Otcovský trón ako vzácne kadidlo. Musím sa s vami podeliť o to, že každý deň modlitby sa Bohu úplne páčil a podarilo sa im do určitej miery zmierniť veľké zemetrasenie, ktoré ľudstvo postihne. Bez toho, aby Som vás znepokojoval, musím spomenúť, že nadchádzajúce udalosti budú prebiehať jedna za druhou bez oddychu. Zemetrasenia budú mať väčšiu intenzitu a spôsobia, že Zem stratí svoj kompaktný stav a vysoké hory sa zrútia.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, krajina reprezentovaná medveďom, (Rusko) bude mať neočakávanú reakciu, ktorá povedie svet k tomu, že zostane v úzkosti a niektoré krajiny sa ponáhľajú do reakcie. Keď počujete neznámy hluk, neopúšťajte svoje domovy ani miesta, kde sa nachádzate, neodchádzajte, kým nedostanete príkaz na mobilizáciu. Ak sa objaví silné a neznáme svetlo, nepozerajte sa naň, naopak, držte hlavu smerom k Zemi a nepozerajte sa, kým svetlo nezmizne a nehýbte sa z miesta, kde sa nachádzate. Uchovávajte jedlo vo svojich domovoch, bez toho, aby ste zabudli na vodu, požehnané hrozno, sviatosti a na to, čo je potrebné pre malý oltár, ktorý mali v určitom okamihu pripraviť vo svojich domovoch. (1) Pozor milovaný Boží ľud, pozor! Dávajte pozor na naliehanie zla, ktoré vás chce zraziť. Nepodľahnite! Bránim vás svojím mečom. Nebojte sa!

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Prečítajte si Pokyny z Neba… (pdf)

[See link: https://www.revelacionesmarianas.com/libros/en/indications_from_heaven.pdf]

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Svätý Michal Archanjel nás varuje, ako konať v rozhodujúcich chvíľach, ktoré sme ako súčasť ľudstva predtým nežili, preto ich nepoznáme a nevieme čo robiť. Berme tieto varovania Svätého Michala veľmi do úvahy pre naše vlastné dobro. Keď ľudstvo cíti, že má mierny oddych, bude to vtedy, keď bude najbližšie čeliť tomu, čo bolo oznámené. Bratia, vzhľadom na potrebu mať v našom dome miesto na zhromažďovanie, pamätajme, že Nebo nám naznačilo, aby sme mali v dome malý oltár, kde by sme si mohli zohnúť kolená a prosiť o Božie milosrdenstvo. Užitočný sluha urobí to, čo mu jeho pán povie, aby urobil okamžite. Neužitočný sluha hovorí: Ja počkám… To čakanie je veľký rozdiel. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/