Three Messages to Valentina Sydney Seer (English and Slovak) – 5 19 21 June 2022

Message to Valentina Sydney Seer – 5 June 2022

Pentecost Sunday

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/5-june-2022/]

Today during the Holy Mass, new members of the Catholic Education Office were present.

Lord Jesus said, “There are many errors in the catholic education in catholic schools. They do not teach the children the true holy Catholic Faith as they should. A lot of the true teaching has been cut out, so the children are not taught correctly.”

Our Lord wants us to pray for this. There are errors being taught in the church, and so, for all of that, our Lord is sacrileged and offended in every way, in the church and in Holy Communion.

During the Communion Rite, when we received Holy Communion, our Lord manifested, all in white. He was walking throughout the church and amongst the people. A beautiful angel with huge golden wings was with Him.

Our Lord has no choice but to bless us and to manifest because the Holy Communion is His Holy Body.

He was sad and lamented to me, “They come to receive Me unrepentant again! They sacrilege Me so much.”

This is extremely painful for our Lord.

Then after the distribution of Holy Communion, I could see the Holy Souls coming to the altar. Most of them, after they approach the altar, I don’t see them anymore. They are taken by our Lord.

As today is the Feast of Pentecost, many souls went to Heaven. However, some are left behind. I could see a lady, a soul. She looked so confused and kept turning as if she was lost. She was wearing a black veil on her head. She kept looking around and appeared to be in a state of panic because she was left behind.”

I felt so sad for her.

I said, “Lord, I offer You this lady. I don’t know what she had done in her life.”

The black represents that the sin is still on her.

During the Mass, some souls are taken to Heaven, but the rest are left behind, and this lady was one of them. The ones left behind, I see them going back to the Holy Tabernacle to pray.

Lord, have mercy on the Holy Souls.


Message to Valentina Sydney Seer – 19 June 2022

Corpus Christi

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/19-june-2022/]

Today at the beginning of Mass, I was surprised there was no Procession for the Feast of Corpus Christi.

During the Holy Mass, our Lord Jesus said to me, “I Am very, very disappointed today in this church. In an ordinary way, they celebrate My Corpus Christi. I was expecting more since this is the Cathedral and the High Mass. There should be a much deeper reverence for Me. This is not only here but in many other churches. Less and less reverence they give Me. Less and less important I Am for them in the churches.”

“Pray for the churches and pray for the clergy, the bishops and priests. The times are coming when they will give less and less importance to Me. They don’t understand how holy and how important I Am.”

Our Lord was very upset and sad today, as the Mass was not observed with the greatest Solemnity. They think it is not necessary.

Lord, have mercy on the clergy.

After the distribution of Holy Communion, kneeling in the pew, I again saw our Lord. First, He appeared as a beautiful image, all in white. But then in front of Him appeared a crucified Lord and then appeared, just His Body. Our Lord showed me how His Body that He offers is a Precious Holy Body, and His Blood is Precious Blood, and It comes all in one.

Our Lord always manifests after Holy Communion. I watched our Lord, so beautiful all in white, as He walked through the church, passing amongst the people, and as He did so, He blessed each person. He loves people; He loves everybody. He shares His Body and Blood with people, forgiving them when they come to Him and sincerely repent and confess their sins.

I thanked our Lord so much. I said, “Lord, how beautiful You are. How graceful You are. How loving You are. You forgive us, and You are abundantly among us sinners because we are little nothings.”


Message to Valentina Sydney Seer – 21 June 2022

War in Ukraine

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/21-june-2022/]

Early this morning, about five o’clock, while I was suffering for the Holy Souls, Lord Jesus came.

He said, “My child Valentina, today I want you to come with Me so that I can show you, and reveal to you, things about the war in Ukraine.”

Suddenly our Lord Jesus and I found ourselves on the ground in a most distressed and ruined area of Ukraine. Everywhere we looked as we walked was very depressing, with the complete destruction of buildings and landscape. Our Lord Jesus was so sad. As we were walking, He was pointing in different directions. Then as He moved His Hands, an underground area opened up. I could see many people hiding in underground shelters and living in enormous fear of being killed. I saw many older people and some children and younger mothers. All huddled together, living in fear.

Our Lord lamented, “So many died unnecessarily! You know, I didn’t permit this war. I know many people still blame Me for it.”

Turning to me, He repeated, “I didn’t permit this war. It was all the evil-doing of one evil person. He wants to possess everything because he is greedy for things that do not belong to him. Brutally he is killing innocent people and little children.”

As we continued to walk, we could see fresh pools of blood on the ground everywhere around us. Stains of blood covered the earth, and in some places, it was seeping into the dirt, combining with it.

Lord Jesus said, “Valentina, I want you to be here with Me so that you can console My Sacred Heart which grieves so much for what I can see here, and your suffering, that I permit, a part of this is to help the Holy Souls who die in this war.”

“Please pray for the people here and ask everyone to pray. If they participate and listen to My plea, I can still stop this. The Russian leader has plans to invade surrounding countries too. He wants to be victorious. But prayer from all of you can stop this. Prayer is the most powerful weapon against all evil. Spread My message across and be courageous. I Am always with You to protect You.”

Thank You, My Lord Jesus, have mercy on the people of Ukraine.

He said, “Not many people pray for the people of Ukraine.”


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 05.06.2022 Svätodušná nedeľa

Dnes počas Svätej omše nechýbali noví členovia Úradu katolíckeho školstva.

Pán Ježiš povedal: „V katolíckej výchove na katolíckych školách je veľa chýb. Neučia deti pravej Svätej katolíckej viere tak, ako by mali. Veľa zo skutočného učenia bolo vystrihnuté, preto deti sa neučia správne.“ Náš Pán chce, aby sme sa za to modlili. V Cirkvi sa učia chyby, a tak je náš Pán pre to všetko svätokrádežný a urážaný v každom smere, v kostole aj pri Svätom prijímaní. Počas obradu prijímania, keď sme prijímali Sväté prijímanie, sa náš Pán zjavil celý v bielom. Prechádzal sa po kostole a medzi ľuďmi. Bol s ním krásny anjel s obrovskými zlatými krídlami. Náš Pán nemá inú možnosť, ako nás požehnať a prejaviť sa, lebo Sväté prijímanie je Jeho Sväté Telo.

Bol smutný a nariekal za mnou: „Prichádzajú Ma znova bez pokánia prijať! Tak veľmi Ma sväto kradnú.“

Toto je pre nášho Pána nesmierne bolestivé. Potom, po rozdávaní Svätého prijímania, som mohla vidieť Sväté duše prichádzať k oltáru. Väčšina z nich, keď sa priblížia k oltáru, ich už nevidím. Berie ich náš Pán. Keďže je dnes sviatok Turíc, mnoho duší odišlo do Neba. Niektorí však zostali pozadu. Videla som dámu, dušu. Vyzerala tak zmätene a stále sa otáčala, akoby sa stratila. Na hlave mala čierny závoj. Stále sa obzerala a zdalo sa, že je v stave paniky, lebo zostala pozadu.“ Bolo mi za ňou tak smutno.

Povedala som: „Pane, ponúkam Ti túto dámu. Neviem, čo v živote urobila.“ Čierna predstavuje, že hriech je stále na nej. Počas omše sú niektoré duše vzaté do Neba, ale ostatné sú zanechané a táto dáma bola jednou z nich. Tých, ktorí tu zostali, vidím, ako sa vracajú ku Svätostánku modliť sa.

Pane, zmiluj sa nad svätými dušami. 

http://valentina-sydneyseer.com.au/5-june-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 19.06.2022 Corpus Christi

Dnes na začiatku Svätej omše som bola prekvapená, že sa nekonala procesia na sviatok Božieho Tela.

Počas Svätej omše mi náš Pán Ježiš povedal: „Som dnes veľmi, veľmi sklamaný v tomto kostole. Obyčajným spôsobom oslavujú Moje Božie Telo. Očakával Som viac, keďže toto je katedrála a Svätá omša. Mala by byť ku Mne oveľa hlbšia úcta. Nie je to iba tu, ale aj v mnohých iných kostoloch. Vzdávajú Mi čoraz menšiu úctu. Čoraz menej dôležité JA Som pre nich v kostoloch.“

„Modlite sa za kostoly a modlite sa za duchovenstvo, biskupov a kňazov. Prichádzajú časy, keď Mi budú prikladať čoraz menšiu dôležitosť. Nerozumejú, aký Som svätý a aký dôležitý Som.“ Náš Pán bol dnes veľmi rozrušený a smutný, lebo omša sa neslávila s najväčšou slávnosťou. Myslia si, že to nie je potrebné.

Pane, zmiluj sa nad duchovenstvom.

Po rozdávaní Svätého prijímania som kľačiac v lavici opäť uvidela nášho Pána. Najprv sa zjavil ako krásny obraz, celý v bielom. Ale potom sa pred Ním objavil ukrižovaný Pán a potom sa zjavilo iba Jeho Telo. Náš Pán mi ukázal, že Jeho Telo, ktoré ponúka, je vzácne Sväté Telo a Jeho Krv je vzácna Krv a všetko prichádza v jednom.

Náš Pán sa vždy prejavuje po Svätom prijímaní. Sledovala som nášho Pána, takého krásneho v bielom, ako kráčal kostolom, prechádzal medzi ľuďmi, a keď to robil, požehnal každého človeka. Miluje ľudí; On miluje všetkých. Delí sa o svoje Telo a Krv s ľuďmi, odpúšťa im, keď k Nemu prídu a úprimne sa kajajú a vyznávajú svoje hriechy. Veľmi som ďakovala nášmu Pánovi.

Povedala som: „Pane, aký si krásny. Aký si pôvabný. Aký si milujúci. Ty nám odpúšťaš a si v hojnosti medzi nami hriešnikmi, lebo sme maličkí.“

http://valentina-sydneyseer.com.au/19-june-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 21.06.2022 Vojna na Ukrajine

Dnes skoro ráno, asi o piatej, keď som trpela za sväté duše, prišiel Pán Ježiš.

Povedal: „Dieťa Moje Valentína, dnes chcem, aby si išla so Mnou, aby Som ti mohol ukázať a odhaliť ti veci o vojne na Ukrajine.“ Zrazu sme sa s naším Pánom Ježišom ocitli na Zemi v najviac utrápenej a zničenej oblasti Ukrajiny. Všade, kam sme sa pri chôdzi pozreli, bolo veľmi deprimujúce, s úplným zničením budov a krajiny. Náš Pán Ježiš bol taký smutný. Ako sme kráčali, On ukazoval rôznymi smermi. Potom, keď pohol Rukami, otvorila sa podzemná oblasť. Videla som veľa ľudí skrývajúcich sa v podzemných úkrytoch a žijúcich v obrovskom strachu zo zabitia. Videla som veľa starších ľudí a niekoľko detí a mladších mamičiek. Všetci sa k sebe tlačili a žili v strachu.

Náš Pán nariekal: „Toľko ľudí zomrelo zbytočne! Viete, túto vojnu Som nedovolil. Viem, že veľa ľudí Ma za to stále obviňuje.“

Obrátil sa ku mne a zopakoval: „Nedovolil Som túto vojnu. Všetko to bolo zlé páchanie jedného zlého človeka. Chce vlastniť všetko, lebo je chamtivý po veciach, ktoré mu nepatria. Brutálne zabíja nevinných ľudí a malé deti.“

Ako sme pokračovali v chôdzi, všade okolo nás sme videli čerstvé kaluže krvi na Zemi. Škvrny krvi pokrývali Zem a na niektorých miestach presakovala do hliny a spájala sa s ňou.

Pán Ježiš povedal: „Valentína, chcem, aby si tu bola so Mnou, aby si mohla utešiť Moje Najsvätejšie Srdce, ktoré tak veľmi smúti pre to, čo tu vidím, a tvoje utrpenie, ak dovolím, súčasťou toho je pomôcť Sväté duše, ktoré zomierajú v tejto vojne.“

„Prosím, modlite sa za ľudí tu a požiadajte všetkých, aby sa modlili. Ak sa zúčastnia a vypočujú Moju prosbu, stále to môžem zastaviť. Ruský vodca má v pláne napadnúť aj okolité krajiny. Chce byť víťazný. Ale modlitba vás všetkých to môže zastaviť. Modlitba je najsilnejšou zbraňou proti všetkému zlu. Šírte Moje posolstvo a buďte odvážni. Vždy Som s vami, aby Som vás chránil.“

Ďakujem Ti, môj Pane Ježišu, zmiluj sa nad ľudom Ukrajiny.

Povedal: „Nie veľa ľudí sa modlí za ľudí na Ukrajine.“ 

http://valentina-sydneyseer.com.au/21-june-2022/