Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 29 June 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

JUNE 29, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My Beloved People:

I BLESS YOU WITH MY HEART, I BLESS YOU WITH MY LOVE.

My People, you are My beloved children and I share My Word with you so that you would prepare yourselves in spirit. I want you to convert and to be fraternal; this is what I want – that you would be a single heart, united to that of My Mother.

My People, at this time, you should ask the Holy Spirit for discernment at every moment. Many human beings, confused by the human ego that is filled with pride, want to move away from where I have called them, and this is not right.

THIS IS A TIME OF PREVENTION AND AT THE SAME TIME OF CHOICE:

Prevention so that you would not stray onto other paths, and choice, so that with My Holy Spirit you might be able to discern and to stand firmly with Me.  You need to work in My Vineyard (Mt. 20:4) so that, with My own Love, you might wait for My Angel of Peace, who is in My House waiting for Me to send him to My People. This is why nobody has seen him face to face. My Angel of Peace will arrive after the Antichrist appears and I do not want you to confuse the two of them.

My People, it is very important for you to be cautious….

MY ANGEL OF PEACE (1) IS NEITHER ELIJAH NOR ENOCH, HE IS NOT AN ARCHANGEL: HE IS MY MIRROR OF LOVE FOR FILLING WITH MY LOVE EVERY HUMAN BEING WHO NEEDS IT.

The Devil has left very few of his own in hell.  Most are on Earth, doing his work against souls. His war is a spiritual one against those who remain with Me.

THE WAR IS SPIRITUAL, but at the same time it harms you, elevating your human ego and infecting it, making you proud, arrogant, feeling that you know everything, that you are indispensable where you are so that your brothers and sisters would admire you, and this is not good. When you are not humble, the Devil declares himself the winner.

My People, listen to Me! It is important for you to sow humility in your hearts so that your minds and thoughts would speak of what you carry within you.

THIS IS THE ERA OF THE THIRD FIAT, THE ERA WHEN EVIL IS IN A BATTLE AGAINST MY MOTHER’S CHILDREN.

The fire of ungodliness advances; the powers are showing their might and their fury against the little ones, whom My beloved St. Michael the Archangel will defend.

My children must remain prepared to face the famine that is already looming over humanity. Shortages will be severe; in some countries the climate will be extremely hot and in others extremely cold. Nature is rebelling against the sin of the human race. The climate will vary constantly and the elements will rise up against humanity.

Prepare yourselves! The soul must be a lamp giving light (Mt. 5:14-15) in the face of the darkness that the earth will suffer for a few hours.

Fearlessly, trusting in My Protection, continue to comply with all that I ask of you so that you would be victorious. Fearlessly! I AM YOUR GOD. (Ex. 3:14)

I carry you in My Sacred Heart and you are My great Treasure. I bless you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

1. Revelations about the Angel of Peace…

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Keeping us obedient to the Divine Calls, Our beloved Jesus gives us details regarding events for humanity.

Always being called to unity as brothers and sisters, and being of one heart as God’s People, we know that we are not indispensable, but that God alone is indispensable for us.

Let us live focused on reaching the final goal, resisting within the Divine Love and Faith dictated by God’s presence at all times for humanity.

Our Lord tells us that we will face darkness, but He is not referring to the Three Days of Darkness. Therefore, with our Faith not wavering but growing in each one of us, let us wait with confidence in Divine Protection and in the knowledge that the People of God are loved and defended by their Creator.

Amen.


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE DCÉRU LUZ DE MÁRIU

29 JÚNA 2022

Moji milovaní ľudia:

ŽEHNÁM VÁS SVOJIM SRDCOM, ŽEHNÁM VÁS MOJOU LÁSKOU. Moji ľudia, vy ste Moje milované deti a zdieľam s vami svoje Slovo, aby ste sa pripravili v duchu. Chcem, aby sa obrátili a boli bratskí; Želám si to, aby boli jedno srdce spojené so srdcom Mojej Matky. Moji ľudia, v tejto chvíli proste Ducha Svätého o rozlišovanie každú chvíľu. Mnoho ľudských tvorov zmätených ľudským egom, ktoré je naplnené pýchou, sa chce dostať preč odtiaľ, kam Som ich povolal, a to nie je správne.

TENTO MOMENT JE PREVENCIOU A ZÁROVEŇ VOĽBY: Prevencia, aby sa nestratili na iných cestách a podľa vlastného výberu, aby s Mojím Svätým Duchom mohli rozoznať a pevne stáť pri Mne. Potrebujú pracovať v My Vine yard (Mt. 20,4), aby s Mojou rovnakou Láskou čakali na Môjho anjela pokoja, ktorý je v Mojom dome a čaká na mňa, aby som ho poslal s Mojimi ľuďmi. Preto ho žiadne stvorenie nevidelo tvárou v tvár. Môj anjel pokoja dorazí potom, čo sa objaví Antikrist, a nechcem, aby som sa s ním mýlil. Moji ľudia, je veľmi dôležité, aby ste boli opatrní…

MÔJ ANJEL POKOJA (1) NIE JE ANI ELIAŠ ANI ENOCH, NIE JE ARCHANJEL, JE MOJIM ZRKADLOM LÁSKY, ABY NAPLNIL MOJOU LÁSKOU KAŽDÉ ĽUDSKÉ STVORENIE, KTORÉ TO POTREBUJE. Diabol nechal v pekle veľmi málo svojich vlastných. Väčšina z nich je na Zemi, robia svoju prácu proti dušiam, ich vojna je duchovná proti tým, ktorí zostávajú so Mnou. VOJNA JE DUCHOVNÁ, no zároveň im škodí, pozdvihuje a ochorie ich ľudské ego, cítia sa hrdí, arogantní, že všetko vedia, že sú nepostrádateľní tam, kde sú, aby ich bratia obdivovali a to nie správne. Keď nie sú pokorní, diabol sa vyhlási za víťaza. Ľudia Moji, počúvajte Ma! Je dôležité, aby ste do svojho srdca zasiali pokoru, aby vaša myseľ a myšlienky hovorili o tom, čo nosíte v sebe. TOTO JE ÉRA TRETIEHO FIAT, ÉRA, KDE ZLO BOJUJE PROTI DEŤOM MOJEJ MATKY.

Oheň bezbožnosti postupuje, mocnosti začínajú prejavovať svoju silu a zúrivosť proti maličkým, ktorých bude brániť Môj milovaný Svätý Michal Archanjel. Moje deti musia zostať pripravené čeliť hladomoru, ktorý už visí nad ľudstvom. Nedostatok bude silný, podnebie v niektorých krajinách bude extrémne horúce a v iných extrémne chladné. Príroda sa búri proti hriechu ľudského stvorenia. Počasie sa neustále mení a živly sa rútia proti ľudským tvorom. Pripraviť sa! Duša musí byť lampou, ktorá osvetľuje (Mt. 5, 14-15) pred temnotou, ktorou bude Zem trpieť niekoľko hodín. Bez strachu, s dôverou v Moju ochranu, pokračujte v súlade s tým, čo od teba žiadam, aby ste mohli zvíťaziť. Nijaké strachy! JA SOM TVOJ BOH. (Pr. 3.14) Nosím ich vo svojom Najsvätejšom Srdci a sú Mojím veľkým pokladom. Žehnám vás.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Odhalenia o Anjelovi pokoja, prečítajte si…

https://www.revelacionesmarianas.com/ANGEL%20DE%20PAZ.html

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Náš milovaný Ježiš nás udržiava v poslušnosti Božím výzvam a podrobne opisuje udalosti ľudstva. Vždy s výzvou k jednote ako bratia a tým, že sme jedným srdcom ako Boží ľud, vieme, že my nie sme nepostrádateľní, ale iba Boh je pre nás nenahraditeľný. Žime sústredení na dosiahnutie konečného cieľa, vzdorujme v rámci Božskej Lásky a Viery, ktorú nám Božia prítomnosť diktuje vo všetkých časoch ľudstva. Náš Pán nám hovorí, že budeme čeliť temnote, ale nemá na mysli Tri dni temnoty. Z tohoto dôvodu, bez toho, aby viera upadala, ale skôr rástla v každom z nich, dúfajme s dôverou v Božiu ochranu a že Boží ľud je milovaný a bránený jeho Stvoriteľom. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/