Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 12 July 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

JULY 12, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart

I CHARGE YOU TO PRAY, EACH OF YOU INDIVIDUALLY, BECAUSE EACH PERSON KNOWS WHAT TO ASK AND WHAT TO GIVE.

Beloved People of My Son, the days are shortening and My true children are becoming fewer and fewer.

Man feels that he is God and has taken power over man himself in order to destroy himself.  Human beings will commit very grave sin.

Children, you know about so much that is already upon humanity, and yet you do not change …

Children, so much has been made known to you, not in order to terrify you, but so that you would prepare spiritually, and yet you do not change …

Only those who remain in My Son will retain their sanity regarding what has been taken for a personal god: money. Having clung to the god of the world, you will feel lost without economic support.

FACED WITH THE FALL OF THE ECONOMY (1), PEOPLE WILL TURN TO WHAT IS OFFERED TO YOU AND WILL FALL INTO THE HANDS OF THE ANTICHRIST. (2)

The microchip (3) in the bodies of My children is the seal for being be able to buy and sell, in exchange for losing Eternal Life, in order to feel that material security to which you are so accustomed.

DO NOT LOSE YOUR SOUL! (Lk. 9, 22-25) How My Son grieves because of it! How My Son grieves!

People of My Son, once the microchip is implanted in you, they will dominate your minds, ruling over you so that you would work and act as the power of evil commands you.

My Son does not offer power on Earth and does not offer domination over your brothers and sisters …

My Son shed His Blood for each one of you, He redeemed you from sin and gave you Eternal Life for those who desire it.

Children of My Heart:

The earth will shake forcefully, the wind will blow as it has never blown before and ice with fall in the midst of the heat of the tropics…

The moon is tinged with red and the signs will not stop, neither in the firmament nor on earth, and yet the People of My Son continue to be blindfolded, immersed in banality, without opening their eyes.

MY CHILDREN LOSE THEIR FAITH AT THE SLIGHTEST WORD THEY DO NOT LIKE TO HEAR OR READ, BUT WHATEVER OFFERS SPIRITUAL INDEPENDENCE REINFORCES THEM.

They submit to the Devil so passively that they do not discern what an event means on the path of the plans about which this Mother has spoken in advance.  My Son’s Church is shrinking and only those who discern what is to come will know what is happening with each event.

Pray and pray, discern, prepare, bend your knees.

My Maternal Heart is open to receive you: come, enter into My Heart and I will lead you to My Divine Son.

I love you, I bless you, I protect you. Do not be afraid.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Prophecies about the fall of the economy:

(2) Revelations concerning the Antichrist:

(3) About the implementation of the microchip:

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters,

Our Mother informs us that our brothers and sisters are withdrawing from the Church of Her Divine Son.

What has happened in the past is happening before our eyes: man has adopted false gods, the most relevant for the human race being that of money.

At this moment we all know that economies are about to collapse, and how will man act without God in his heart? What will become of those who do not believe in God?

Man has wanted to take God’s place, but he will never succeed because God is God and is above all people. But with its arrogance, humanity can destroy itself … We see warnings regarding New York issued by the government itself: are they intended to make inhabitants worried, or could this be why previous Messages have called us to be attentive and take measures?

These are very difficult prospects even for those of us who at this moment are striving to keep ourselves in the Divine Will.

It is very hard to face announcements concerning a worldwide food shortage, but we have to know that if the powerful want to reduce the population, this is a way to do so. At the same time we must bear in mind that the situation is being aggravated by the devastation of crops due to inclement weather.

As children of God we must maintain our faith in Divine Assistance; as has happened in the past with the People of God, so too it will happen now with His People – they will not be abandoned.

So much has been said about the seal, the microchip, with pages and pages explaining about the microchip, and our Mother tells us that many of Her children will accept it in order to be able to buy and sell.

Brothers and sisters: each person must fight against their own inner self and weigh up what the Antichrist will offer against attaining Eternal Life.

Amen.


POSOLSTVO PANNY MÁRIE SVOJEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIÍ 12. júla 2022

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca

ODPORÚČAM VÁM, ABY STE SA MODLILI, KAŽDÝ KONKRÉTNE, PODROBNE, LEBO KAŽDÝ VIE, ČO ŽIADAŤ A ČO DAROVAŤ. Milovaní ľudia Môjho Syna, dni sa skracujú a Mojich skutočných detí je každým okamihom menej. Človek cíti Boha a prevzal moc nad samotným človekom, aby sa zničil. Ľudské stvorenie sa dopustí veľmi ťažkého hriechu. Deti, viete toľko, čo je už nad ľudskosťou a nemeníte sa… Deti, toľko toho, čo vám bolo oznámené, nie preto, aby vás vystrašilo, ale preto, aby ste sa duchovne pripravili a zmenili… Iba tí, ktorí zostanú v Mojom Synovi, si zachovajú zdravý rozum pred tými, čo si vzali ako osobného boha: „peniaze“. Držali sa bohu sveta, že sa bez finančnej podpory budú cítiť stratení.

PRED PÁDOM HOSPODÁRSTVA (1) OBRÁTIA K SA K TOMU, ČO IM PONÚKAJÚ A PADNÚ DO RÚK ANTIKRISTA. (2) Mikročip (3) v tele Mojich detí je pečaťou, aby ste mohli nakupovať a predávať výmenou za stratu Večného Života a pocit obvyklého materiálneho zabezpečenia. NESTRAŤTE SVOJU DUŠU! (Lk. 9, 22-25) Ako Môjho Syna to bolí! Ako to Môjho Syna bolí! Ľudia Môjho Syna, po implantovaní mikročipu, ovládnu vašu myseľ, budú vás riadiť, aby ste pracovali a konali v prospech toho, čo vám nariaďuje moc zla. Môj Syn vám neponúka moc na Zemi a neponúka vám vládnuť nad svojimi bratmi… Môj Syn vylial svoju krv za každého z vás, vykúpil vás z hriechu a dal vám večný život pre každého, kto ho chce.

Deti Môjho Srdca:

Zem sa silno trasie, vietor fúka ako ešte nie a ľad padá uprostred horúčav trópov… Mesiac je zafarbený do červena a znamenia sa nezastavia na oblohe ani na Zemi a ľudia Môjho Syna pokračujú so zaviazanými očami, ponorení do banálnej vody bez toho, aby otvorili oči.

MOJE DETI STRÁCAJÚ VIERU PRI SLOVÍČKU, KTORÉ NERADÝ POČUJÚ ALEBO ČÍTAJÚ, ALE POSILŇUJÚ TO, ČO IM PONÚKA DUCHOVNÚ NEZÁVISLOSŤ.

Podriaďujú sa diablovi s takou pasivitou, že nerozoznajú, čo znamená udalosť na ceste návrhov, ktoré táto Matka predkladá. Cirkev Môjho Syna je zredukovaná a iba tí, ktorí rozpoznajú, čo príde, budú vedieť, čo sa deje s každou udalosťou. Modlite sa a modlite sa, rozlišujte, pripravujte sa, pokrčte kolená. Moje Materinské Srdce je otvorené, aby vás prijalo, príďte, vstúpte do Môjho Srdca a JA vás vediem k Môjmu Božskému Synovi. Milujem vás, žehnám vás, chránim vás. Neboj sa!

Mama Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Proroctvá o páde ekonomiky si prečítajte…

(2) Zjavenia o Antikristovi, prečítajte si…

(3) O implementácii mikročipu si prečítajte…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Príkladná Matka nás upozorňuje na odchod našich bratov z Cirkvi Jeho Božského Syna. To, čo sa stalo v minulosti, sa deje pred našimi očami: človek si osvojil falošných bohov, medzi ktorými je pre človeka najdôležitejší: „peniaze“. V tejto chvíli to všetci vieme, ekonomiky sú na spadnutie a ako bude človek konať bez Boha vo svojom srdci, čo sa stane s tým, kto v Boha neverí? Človek chcel nahradiť Boha, ale nikdy sa mu to nepodarí, lebo Boh je Boh a je nad všetkým. Ale s aroganciou ľudstva sa môže zničiť… Vidíme upozornenia na New York, ktoré vytvorila samotná vláda, má to znepokojovať obyvateľov? Alebo sme v predchádzajúcich posolstvách vyzvaní, aby sme boli bdelí a konali? Sú to veľmi chúlostivé scenáre aj pre tých z nás, ktorí sa v tejto chvíli usilujú zostať v Božej vôli. Je veľmi ťažké čeliť vyhláseniam o celosvetovom nedostatku potravín, ale musíme vedieť, že ak chcú mocní znížiť populáciu, je to spôsob, ako to dosiahnuť. Niekedy si musíme myslieť, že situáciu zhoršuje úroda zdevastovaná nepriazňou počasia. Ako Božie deti si musíme zachovať vieru v Božiu pomoc, ako sa to stalo v minulosti s Božím ľudom, teraz sa to stane s Jeho ľudom: nebude opustená. O pečati, mikročipe, stránkach a stránkach vysvetľujúcich mikročip sa toho už popísalo toľko a naša matka nám hovorí, koľko z jej detí ho prijme, aby ho mohli kupovať a predávať. Bratia: každý musí bojovať proti svojmu vlastnému vnútru a zvážiť, čo Antikrist ponúkne alebo čo dosiahne večný život. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/