Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 24 July 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

JULY 24, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved People of My Son, beloved children:

I DRAW NEAR TO EACH OF MY OWN TO OFFER YOU MY HANDS AT THIS MOMENT OF BLINDNESS, WHEN THE EVIL OPPRESSOR OF SOULS HAS SENT HIS EMISSARIES TO BLINDFOLD AS MANY AS POSSIBLE.

Maintain your constant practice of the Law of God, of the Sacraments, of the Beatitudes and other pious ends.

WITHOUT GIVING THE ENEMY RESPITE, MY SON’S PEOPLE MUST CONSTANTLY GROW IN THE SPIRITUAL LIFE IN ORDER TO GO DEEPER AND TO BE MORE CLOSELY UNITED TO MY DIVINE SON.

Practise the corporal and spiritual Works of Mercy (Mt 25:31-46) so that you would aspire to the good and not fall prey to those who wish to blindfold you so that you would not fulfil them, would not act in the good and so that your hearts would be hardened.

BE ASSURED THAT EVERY ACT OF LOVE FOR YOUR NEIGHBOUR AND FOR LOVE OF GOD IS A WELLSPRING OF BLESSINGS FOR YOU, EVEN IF YOU DO NOT ASK FOR THEM.

My children are those who within themselves recognise that they are sinners, who are humble, meek of heart and who deeply love My Divine Son above all else.

Children, fight evil with good – it is the good that should flourish in you at this time; even if you are viewed with indifference and rejection, this leads you to become more like My Divine Son.

People of My Son, war is progressing and humanity does not see it…

Pray, People of My Son: war is positioning itself to pounce forcefully and unexpectedly.

Pray, People of My Son, pray: a new plague will be the cry of the powerful. Homes will again become shelters for their inhabitants and borders will be closed.

Pray, People of My Son, pray; you will be offered the mark when you are hungry. REFUSE!

Children, nature will be modified by the Powers in their struggle for supremacy: some will modify the climate and others the tectonic faults. Not everything that happens is the work of nature.

Remain attentive: do not forget that the sun is doing damage to the Earth, exacerbating suffering.

Pray: a powerful person will fall in a political betrayal; he will be killed and there will be chaos on Earth.

People of My Son, communism (1) is advancing and world hunger (2) is one of its great weapons.

The Church of My Son is in shadow….

My Son’s Church is undergoing persecution in small countries, which will later progress to the great nations.

DO NOT LOSE FAITH; CONTINUE BEING FAITHFUL TO MY DIVINE SON.

You are heading towards the Purification and some of My children are becoming tired and overwhelmed by the wait, and yet they continue in constant expectation, as in the depths of their hearts they hear: “you must bear fruit of Eternal Life”. (Jn 15:16)

I am the Mother of humanity and I suffer because of the foolishness of so many of My children who, having been called to be lighted lamps, have become conceited and do not illuminate their surroundings, becoming mixed with the things of the world.

Children:

Come to Me and walk towards the True Way, led by My hand.

Come to Me and I will lead you to My Divine Son.

GIVE ME YOUR HANDS WITHOUT FEAR AND BE READY TO WALK WITHOUT LOOKING TO THE SIDE, BUT ONLY AT MY SON.

I bless you, beloved children; do not fear.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) On communism:

(2) On world hunger: 

COMMENTARY OF LUZ DE MARÍA

Brothers and Sisters:

Our Blessed Mother, Queen and Mother of the Last Times, anticipates the Final Triumph.

For the People of God it is well known that before receiving a great Grace, a great Purification takes place, and this is what the Most Holy Trinity has decreed for this generation: famine, darkness, persecution, pestilence, war…

Be attentive, brothers and sisters, without falling into fear, but encouraged to be firm in the Faith.

We are called to grow and to recognise that there is no progress without a spiritual path, as God wills.  On which are the Corporal Works of Mercy and the Spiritual Works of Mercy.

Corporal Works of Mercy

1. To feed the hungry.

2. To give drink to the thirsty

3. To give lodging to the needy

4. To clothe the naked

5. To visit the sick

6. To help prisoners

7. To bury the dead

Spiritual Works of Mercy

1. To teach those who do not know

2. To give good counsel to those who need it

3. To correct those who are in error

4. To forgive injuries

5. To comfort the sad

6. To bear with others’ faults patiently

7. To pray to God for the living and the dead

Our Blessed Mother wants us to reemphasise what has been forgotten at this time – yes, forgotten: that we must love God and neighbour, that we must share, not only food, but knowledge, the knowledge that the Holy Spirit gives us when a person asks for it with love and humility.

Brothers and sisters, we are walking, yes, but in a field mined by the Devil and by the flesh. If we are on the path of Purification and do not want to recognise it, human folly will continue to drag human beings to perdition.

Let us not tire of doing good out of love of Our Lord Jesus Christ and Our Blessed Mother.

Amen.


POSOLSTVO PANNY MÁRIE SKRZE MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU 24. júla 2022

Milovaní ľudia Môjho Syna, milované deti:

BLÍŽIM SA KU KAŽDÉMU MÔJMU Z VÁS, ABY SOM VÁM PONÚKLA SVOJE RUKY V TOMTO ČASE SLEPOTY, KDE ZLÝ UTLAČOVATEĽ DUŠÍ POSLAL SVOJICH VYSLANCOV K NEVIDIACIM. Ustavične zachovávajte Boží zákon, sviatosti, blahoslavenstvá a iné zbožné ciele.

BEZ DÁVANIA PRAVDY NEPRIATEĽOVI MUSIA ĽUDIA MÔJHO SYNA NEUSTÁLE RÁSŤ V DUCHOVNOM ŽIVOTE ZA ÚČELOM ÍSŤ ĎALEJ A VIAC SA ZJEDNOTIŤ S MOJIM BOŽSKÝM SYNOM.

Cvičte telesné a duchovné skutky milosrdenstva (Mt 25, 31-46), aby ste sa usilovali o dobro a nestali sa korisťou tých, ktorí vám chcú zaviazať oči, aby ste nevyhoveli, nekonali v dobrom a zatvrdili sa Srdce.

UISTITE SA, ŽE KAŽDÝ ČIN LÁSKY K BLÍŽNEMU A S LÁSKY K BOHU JE PRE VÁS ZDROJOM POŽEHNANÍ, AJ KEĎ OŇ NEPROSÍTE. Moje deti sú tie, ktoré sa v sebe uznávajú ako hriešnici, sú pokorné, krotké srdcom a hlboko milujú Môjho Božského Syna nadovšetko. Deti, dobrom bojujete so zlom a dobro, ktoré vo vás musí v tejto chvíli prekvitať, aj keď sa na nich pozeráte s ľahostajnosťou a odmietaním, vás vedie k tomu, aby ste sa stali viac podobnými Môjmu Božskému Synovi.

Ľudia Môjho Syna, vojna postupuje a ľudstvo sa na to nepozerá…

Ľudia Môjho Syna sa modlia, vojna je pripravená vyskočiť silou bez očakávania.

Ľudia Môjho Syna modlite sa, nová rana je výkrik mocných. Domovy budú opäť útočiskom pre ich obyvateľov a uzavretými hranicami.

Ľudia Môjho Syna sa modlite, ponúkajú vám čip, keď ste hladní, ODMIETNITE!

Deti, príroda je zmenená Mocnosťami v ich boji o nadvládu: niektoré menia klímu a iné litosferické poruchy. Nie všetko, čo sa deje, je dielom prírody. Venujte pozornosť, nezabudnite, že slnko spôsobuje Zemi zranenia a zhoršuje utrpenie. Modlite sa, mocný tvor upadne do politickej zrady, zabijú ho a na Zemi bude chaos.

Ľudia Môjho Syna, komunizmus (1) napreduje a svetový hladomor (2) je jednou z jeho veľkých zbraní.

Cirkev Môjho Syna je v temnote a je prenasledovaná v malých krajinách a potom postúpi na veľké národy.

NESTRÁCAJTE VIERU, BUĎTE NAĎALEJ VERNÍ MÔJMU BOŽSKÉMU SYNOVI. Smerujú k Očisťovaniu a niektoré z Mojich detí sú unavené a premožené čakaním, no pokračujú v neustálom očakávaní, a to preto, že v hĺbke srdca počujú: „Musíte prinášať ovocie večného života“. (Ján 15, 16) Som Matka ľudstva a trpím za hlúposť toľkých Mojich detí, ktoré, keď boli povolané zapáliť lampy, stali sa namyslenými a neosvetľujú svoje okolie. Synovia: Poďte ku Mne a s Mojou rukou kráčajte smerom k pravej ceste. Poďte ku Mne a JA vás privediem k Môjmu Božskému Synovi.

BEZ STRACHU PODAJTE MI RUKY A PRIPRAVTE SA NA KRÁČANIE BEZ OBZERANIA DO STRANY, ALE IBA K MÔJMU SYNOVI. Žehnám vás, milované deti, nebojte sa!

Mama Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Naša Najsvätejšia Matka, Kráľovná a Matka konca Časov očakáva konečný triumf. Boží ľud dobre vie, že pred prijatím veľkej milosti nastáva veľké očistenie a Svätá Trojica ho určila pre túto generáciu: hlad, temnota, prenasledovanie, mor, vojna… Pozor bratia! Bez toho, aby ste upadli do strachu, ale povzbudzovaní, aby ste boli pevní vo viere. Sme povolaní rásť a rozpoznať, že bez duchovnej cesty nie je pokrok, ako je to vôľa Božia.

V rámci ktorých sú skutky telesného milosrdenstva a duchovné skutky milosrdenstva.

Skutky telesného milosrdenstva

1. Nakŕmte hladných

2. Dajte piť smädnému

3. Poskytnite ubytovanie núdznym

4. Oblečte nahých

5. Navštevujte chorých

6. Poskytujte pomoc väzňom

7. Pochovávajte mŕtvych

Duchovné skutky milosrdenstva

1. Učte toho, kto nevie

2. Dajte dobré rady tým, ktorí to potrebujú

3. Opravte toho, kto sa mýli

4. Odpustite zranenia

5. Utešujte smutných

6. Trpezlivo trpte nedostatky iných

7. Modlite sa k Bohu za živých a mŕtvych.

Naša Presvätá Matka chce, aby sme posilnili to, na čo sa v tejto chvíli zabudlo, áno, zabudlo sa na to: že musíme milovať Boha a blížneho, že sa musíme deliť nielen o jedlo, ale aj o poznanie, ktoré nám dáva Duch Svätý, keď to stvorenie s láskou a pokorou žiada. Bratia, áno, chodíme, ale na poli vyťaženom diablom a telom.

Keď sme na ceste očisty a nechceme to rozpoznať, ľudská hlúposť bude naďalej ťahať ľudské stvorenia do záhuby. Neunavme sa konať dobro z lásky k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi a našej Najsvätejšej Matke. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/