Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 30 July 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

JULY 30, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My beloved People:

I LOVE YOU, GUIDE YOU AND GATHER YOU AS THE SHEPHERD OF SOULS.

Beloved People of My Heart:

I COME WITH MY LOVE TO BLESS YOU AND TO OFFER YOU MY CROSS OF GLORY AND MAJESTY.

My children, I continue to suffer for each one of you: I see you going further and further away from My Sheepfold, immersed in false doctrines because you do not recognise Me.

My People are accepting what is sinful, false and shameful; they accept what is wrong and are becoming familiar with evil.

I CALL YOU TO CONVERSION!

This is the precise moment for you not to be guided by your own interests, but by those of My House.

This is the time of the Signs preceding the Warning, and yet My People continue not to examine themselves, not probing within themselves and not seeing themselves without masks.

My children are acting outside of My Love. Far from the works and actions of true Christians, you allow yourselves to be attracted by those who, while knowing Me, scorn Me, seeking their own interests and not Mine. Human wretchedness has led them to taste what is sinful, loving earthly power, going so far as to submerge My Church in darkness and silencing the altars of the Eucharistic Sacrifice with the blow of a hammer.

OH, WHAT A TIME OF PAIN! I SUFFER OVER AND OVER AGAIN … and My blinded People are looking at themselves: they despise humility and are feeding their conceited and spoiled “ego” with great arrogance.

I HAVE GIVEN YOU SO MUCH, CHILDREN! …

YOU WILL LOSE SO MUCH DUE TO ARROGANCE until, not finding contentment or spiritual fulfilment, you will again prostrate yourselves before Me, so that I might free you from so much gangrene that you have allowed to befall what is Mine!

Pray My People, pray, pray: My Justice is coming as regards what belongs to Me.

Pray My People, pray: the city of lights will be extinguished, its din silenced, and My children will cry out.

Pray My People, pray for Argentina: it will suffer, to the astonishment of humanity.

Pray, My People, pray: nature will act with greater force.

My enemies will rise up against My children. Continue fearlessly in Faith: My Angelic Legions will make the oppressors flee.

My People, human pride and foolishness must be banished in preparation for chasing away the obstacles that dwell within each one of you.

SURRENDER TO ME WITHOUT PUTTING UP HUMAN RESISTANCE: IN THIS WAY I WILL BE EVERYTHING WITHIN YOU AND YOU WILL BE MY CONTENTMENT.

Hurry, children, rid yourselves of so many rags that prevent you from walking towards Me …

Be love, fraternity, charity, forgiveness, hope, and may each one of you be a support for your brothers and sisters.

Obey the Commandments, love the Sacraments, reconcile yourselves with Me and receive Me with love for those who do not love Me.  In this way you will be My Contentment: this is how My children work and act in order to taste My Love, and may My Love be a sign of My Presence within you.

I bless you and strengthen you.

MY PEOPLE, CONTINUE FEARLESSLY HOLDING MY HAND AND THE HAND OF MY MOTHER.

My Heart beats for each one of you.  I love you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Divine Love embraces everything, permeating those who devoted themselves to being more of Christ and less of the world.

This is a very profound word; let us reflect on it again and again.

Our Lord Jesus Christ reminds us that we are going to be examined by our own conscience. It is necessary to continue to prepare, to repent, to confess our sins and to remain in a constant act of reparation and love, love and prayer.

He calls us to leave behind the rags of human foolishness, the arrogance that damages the soul and prevents us from seeing ourselves as we are.

Brothers and sisters, these are urgent times, given that Our Lord Jesus Christ tells us that this is the precise moment for those who have not sought Him to seek Him.

We can understand that it is urgent for the human being to seek conversion, to seek that personal encounter with Christ in order to be a creature in whom dwells that Divine Love to which we are all called.

Attentive and spiritually alert, let us remain so given the Divine Words that tell us that this is the time of signs and fulfilment. This is why we are called to prepare ourselves, because each day that passes brings us one day closer to the Warning or a day when we can be called before the Divine Presence.

Brothers and sisters, Christ suffers continually and each of us can be a soul of reparation for the pain of our beloved Lord Jesus Christ.

Let us be attentive, lest we fall prey to the evil that is rising up against the Church of Our Lord Jesus Christ and against the Mystical Body of Christ!

Let us be attentive, as the altar of the Eucharistic Sacrifice has been struck by those who know Christ, but who want to possess the Church of Christ!

Brothers and sisters, the purification of the human race is necessary, as Our Lord has told us, but let us remember that in the midst of the purification there always remains Divine Assistance. That Assistance with which the People of God have gone on and will go on until the consummation of time.

The Church may be struck, but she remains, just as Christ remains.

Amen.


Mariánske zjavenia Luz de Mária, Argentína Sobota 30. júla 2022 Buď láska, bratstvo, láska, odpustenie, nádej a každý buďte oporou bratov. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista Jeho milovanej dcére Luz De Mária.

Moji milovaní ľudia: MILUJEM VÁS, VEDIEM VÁS A ZHROMAŽĎUJEM AKO PASTIER DUŠÍ.

Milovaní ľudia Môjho Srdca: PRICHÁDZAM S MOJOU LÁSKOU, ABY SOM VÁS POŽEHNAL A PONÚKOL VÁM SVOJ KRÍŽ SLÁVY A MAJESTÁT.

Deti Moje, trpím za každého z vás, vidím vás, ako sa stále viac a viac vzďaľujete od Môjho ovčinca, ponorené do falošných doktrínou, lebo nepoznáte. Môj ľud prijíma hriešnych, falošných a hanebných; objímajú nevhodné a oboznamujú sa tak zlom. VYZÝVAM VÁS NA KONVERZIU! Je presný čas, aby ste sa neriadili svojimi záujmami, ale záujmami Môjho domu. Je to čas Znamení, ktoré predvídajú Varovanie a Moji ľudia pokračujú bez toho, aby sa skúmali, bez toho, aby išli do seba a bez toho, aby sa na seba pozerali bez masiek.

Moje deti konajú mimo Mojej lásky. Ďaleko od činov a skutkov pravého kresťana, nechávajú sa priťahovať tými, ktorí Mňa nepoznajú, Mnou pohŕdajú a hľadajú svoje vlastné záujmy a nie Moje. Ľudské nešťastia ich priviedli k tomu, aby okúsili hriešnu, milujúcu pozemskú moc, a to až tak ďaleko, že Moju Cirkev ponorili do temnoty a kladivom umlčali oltáre eucharistickej obety. Ó, CHVÍLE BOLESTI! TRPÍM ZNOVA A ZNOVA…

A Moji zaslepení Ľudia sa pozerajú na seba, pohŕdajú pokorou a s veľkou pýchou živia svoje namyslené a rozmaznané „ego“. DAL SOM VÁM VEĽA, DETI!… TAK VEĽA STE STRATILI PÝCHOU, kým bez nájdenia spokojnosti alebo duchovnej plnosti si predo Mnou opäť pokľaknete, aby Som vás mohol oslobodiť od toľkej gangrény, ktorú ste nechali padnúť na to, čo je Moje!

Modlite sa, Môj ľud, modlite sa, Moja spravodlivosť prichádza za to, čo je Mojím vlastníctvom.

Modlite sa, Môj ľud, modlite sa, aby mesto svetiel zhaslo, hluk utíchol a Moje deti kričali.

Modlite sa ľud Môj, modlite sa za Argentínu, trpíte pred užasnutým ľudstvom.

Modlite sa, ľud Môj, modlite sa, príroda koná s väčšou silou.

Moji nepriatelia povstanú proti Mojim deťom. Bez strachu pokračujte s Vierou, Moje anjelské légie prinútia utláčateľov utiecť. Moji ľudia, ľudská pýcha a hlúposť musia byť vyhnané v rámci prípravy na upustenie od zadržiavania ODDAJTE SA MI BEZ ĽUDSKÉHO ODPORU, TAK BUDE VŠETKO VO VÁS A BUDETE ŠŤASTNÍ. Ponáhľajte sa deti, zbavte sa toľkých handier, ktoré vám bránia kráčať ku Mne… Buďte láska, bratstvo, láska a odpustenie, nádej a každý buďte oporou bratov.

Plňte prikázania, milujte sviatosti, zmierte sa so Mnou a prijmite Ma s láskou k tým, ktorí Ma nemilujú. Takto budete Mojou spokojnosťou, takto Moje deti pracujú a konajú, aby okúsili Moju lásku a aby bola Moja láska vo vás znamením Mojej prítomnosti. Žehnám vás a získavam. MOJI ĽUDIA BEZ STRACHU POKRAČUJTE MOJOU RUKOU A RUKOU MOJEJ MATKY. Moje Srdce bije pre každého z vás. Ľúbim vás.

Váš Ježiš.

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia:

Božská láska zahŕňa všetko, čo sa oplodňuje v tých, ktorí sa dávajú, aby boli viac z Krista a menej zo sveta.

Toto je veľmi hlboké slovo, zamyslime sa nad ním znova a znova. Náš Pán Ježiš Kristus nám pripomína, že budeme skúmaní vlastným svedomím. Je potrebné pokračovať v príprave, pokání, vyznávaní svojich hriechov a zotrvávať v neustálom akte nápravy a lásky, lásky a modlitby. Vyzýva nás, aby sme opustili handry ľudskej hlúposti, tú pýchu, ktorá poškodzuje dušu a bráni nám vidieť sa takých, akí sme. Bratia, toto sú naliehavé momenty, lebo náš Pán Ježiš Kristus nám hovorí, že toto je presne ten moment, kedy ho majú hľadať tí, ktorí Ho nehľadali. Môžeme pochopiť, že ľudské stvorenie naliehavo potrebuje hľadať obrátenie, hľadať osobné stretnutie s Kristom, aby bolo stvorením, kde prebýva tá Božská Láska, ku ktorej sme všetci povolaní. Pozorní a duchovne bdelí, aby sme zostali pred Božími slovami, ktoré nám hovoria: je to moment znamení a naplnenia. Preto sme povolaní pripraviť sa, pretože každý deň, ktorý uplynie, je dňom bližšie k Varovaniu alebo dňom, v ktorom môžeme byť povolaní pred Božou Prítomnosťou. Bratia, Kristus neustále trpí a každý z nás môže byť nápravnou dušou za bolesť nášho milovaného Pána Ježiša Krista. Dávajte si pozor, aby ste sa nestali obeťou zla, ktoré povstáva proti Cirkvi Nášho Pána Ježiša Krista a proti Tajomnému Telu Kristovmu! Pozor, na oltár eucharistickej obety udreli tí, ktorí poznajú Krista, ale chcú vlastniť Kristovu Cirkev! Bratia, očistenie ľudského stvorenia je nevyhnutné, ako už spomenul Náš Pán, ale pamätajme, že uprostred očisty vždy zostáva Božia Pomoc. Tá pomoc, s ktorou Boží ľud pokračoval a bude pokračovať až do konca vekov. Cirkev môže byť porazená, ale zostáva ako Kristus. Amen.

Zdroj: www.revelacionesmarianas.com