Two Messages to Valentina Sydney Seer (English and Slovak) – 16 24 July 2022

Messages to Valentina Sydney Seer – 16 July 2022

Demons Attack Me at Night

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/16-july-2022/]

Last night I prayed to our Lord and said, “Lord, they are trying to scare us with the Coronavirus again. Please don’t let it happen again. Protect us.”

After I finished my evening prayers, I also prayed the Litany of the Most Precious Blood of Jesus and the Litany of Loreto. It was past midnight when I finished all my prayers and went to sleep.

The minute I switched off the lights, I heard the sounds of grunting coming closer and closer, and then all of a sudden, demons were surrounding my bed. There was a lady demon, who was quite large, along with six male demons of whom she was in charge. Each one of them held injection needles.

They said, “You thought you could get rid of us, but you interfered with our plans. That is why we have come to give you the needles, and you can’t run away from us. You will belong to us!”

The lady demon said, “You should respect us!’

I said, “Oh yeah! I’ll give you respect; I’ll push you off! Go away in the Name of our Lord Jesus.”

The lady demon said, “See, we will walk around amongst the public, and we will push the needle into people from the back, right through their clothing.”

I said, “Only if our Lord permits otherwise, you will do nothing, and you are nothing! Lord Jesus will not allow that.”

The lady demon responded, “Humans are dumb. They would believe anything.”

I would spray holy water at the demons, and then they would leave, but after a while, they would return. I would call upon our Lord Jesus, St Joseph and Blessed Mother, but it was not until about six-thirty in the morning when the demons left permanently.

When our Lord Jesus came, I asked, “Lord, where were you when I called you when I was attacked by the demons?”

Our Lord smiled and said, “They tried to scare you, they tried to convince you, but I will not permit anything to happen to you because I Am always with you to protect you.”

Our Lord wanted me to see how powerful the devil is right now. We must trust in our Lord to protect us.

After the demons left, the angel came and took me to console some souls in Purgatory.

There I saw an Australian lady who was familiar to me. I knew her while she was alive.

She was lying in what looked like a hospital bed, covered with terrible sores that looked like scales.

The room was all open like a warehouse, in very poor condition, and was full of beds with sickly people lying in them. There was no partitioning. The beds represent that the souls here are very sick. Each one has to suffer here and make reparation for the sins committed during their lives.

They need our help; otherwise, they will not be able to get out of those beds.

I asked the lady, “What happened to you? This is the second time I have seen you here. I thought you would be better.”

“No! I am so sick,” she replied.

Feeling pity for her, I said. “I have to pray even harder for you.”

Lord, have mercy on this poor lady and on all the poor souls in Purgatory.


Message to Valentina Sydney Seer – 24 July 2022

Be Courageous and have Hope in Me

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/24-july-2022/]

Today, as soon as I stepped into the church for Holy Mass, our Lord Jesus spoke to me. He said, “If only these people knew that you are a prophet and are seated amongst them. Be courageous because together, you and Me, we will achieve a lot of things.”

I thought to myself, “ What is going on?”

During the Communion Rite, the priest would usually stand in front of the Altar to distribute Holy Communion, but today he directed a lady to stand there, and he went to the back of the Altar.

With sadness in my heart, I said, “Lord, I have no choice but to go to the lady to receive You and let it be from Your Holy Hands.”

Our Lord Jesus was very upset when He said, “See how they sacrilege Me! The priests should never go to the back (of the Altar). They should always come and stand in front of the Altar facing the people to distribute Holy Communion, but some priests don’t do this.”

“Pray for My priests.”

“I would like you to tell them that I am not happy with them when they do this. Tell them they are not doing the right thing; they are not doing what I want them to do. They have to change.”

Lord Jesus lamented, “I Am crucified most of the time, and put back on the Cross. They are crucifying Me so badly, and My Heart is so painfully wounded.”

“In most of the churches today, they sacrilege Me, they put Me down, they push Me away, they destroy My churches. The priests and the bishops are one against another.”

“This should not be,” He said.

“My Church is My Body. They don’t stand united in My Body; instead, they are divided. The good priests, who are serving Me rightly and truthfully, they are pushed out.”

“But I tell you, My Church will triumph very soon! I was not thinking of doing this sooner, but the way My Churches are leading, I will have to intervene soon. There will be no more Communion served in the hand. All will be done properly, the way it should be. There will be no more sacrilege.”

“Not everybody, but only consecrated hands, will handle Me, and they will not distribute Me to people who are without repentance and confession. They will no longer handle Me and serve Me out like I Am some kind of sweet or biscuit. They will know how holy I Am.”

“Now they sacrilege Me so much.”

“Pray for them. Pray that this will come very soon. My Church will triumph sooner than you think.”

Our Lord can no longer watch all this sacrilege, irreverence and indifference happening in churches everywhere. Thank you, Lord Jesus, for the hope and good news you give us.


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 16.07.2022 Démoni na mňa útočia v noci

Včera večer som sa modlila k nášmu Pánovi a povedala: „Pane, opäť sa nás usilujú vystrašiť koronavírusom. Prosím, nedovoľte, aby sa to opakovalo. Chráňte nás.“ Po skončení večerných modlitieb som sa pomodlila aj Litánie k Najdrahšej Ježišovej krvi a Loretánske litánie. Bolo po polnoci, keď som dokončila všetky svoje modlitby a išla som spať. V momente, keď som zhasla svetlá, počula som zvuky vrčania, ktoré sa približovali bližšie a bližšie, a potom zrazu Moju posteľ obklopili démoni. Bola tam dáma démon, ktorá bola dosť veľká, spolu so šiestimi mužskými démonmi, ktorých mala na starosti. Každý z nich držal injekčné ihly.

Povedali: „Myslela ste si, že sa nás môžete zbaviť, ale zasahovali ste do našich plánov. Preto sme vám prišli dať ihly a nemôžete od nás utiecť. Budeš patriť nám!“

Démonka povedala: „Mali by ste nás rešpektovať!“

Povedala som: „Ach áno! Dám ti úctu; Odstrčím ťa! Odíďte v mene nášho Pána Ježiša.“

Démonka povedala: „Pozri, prejdeme sa medzi verejnosťou a vrazíme ihlu do ľudí zozadu, priamo skrze ich oblečenie.“ Povedala som: „Iba ak náš Pán dovolí inak, neurobíte nič a nie ste ničím! Pán Ježiš to nedovolí.“

Démonka odpovedala: „Ľudia sú hlúpi. Uverili by čomukoľvek.“

Striekala som na démonov svätú vodu a potom odišli, ale po chvíli sa vrátili. Vzývala som nášho Pána Ježiša, Svätého Jozefa a presvätú Matku, ale nebolo to skôr ako okolo pol siedmej ráno, keď démoni natrvalo odišli.

Keď prišiel náš Pán Ježiš, spýtala som sa: Pane, kde si bol, keď som Ťa volala, keď ma napadli démoni?

Náš Pán sa usmial a povedal: „Usilovali sa ťa vystrašiť, usilovali sa ťa presvedčiť, ale nedovolím, aby sa ti niečo stalo, lebo Som vždy s Tebou, aby Som ťa chránil.“

Náš Pán chcel, aby som videla, aký mocný je diabol práve teraz. Musíme dôverovať nášmu Pánovi, že nás ochráni. Keď démoni odišli, anjel prišiel a vzal ma, aby som potešila nejaké duše v očistci. Tam som uvidela austrálsku dámu, ktorá mi bola povedomá. Poznala som ju, kým bola nažive. Ležala na niečom, čo vyzeralo ako nemocničná posteľ, pokrytá strašnými ranami, ktoré vyzerali ako šupiny. Celá miestnosť bola otvorená ako sklad, vo veľmi zlom stave a bola plná postelí, v ktorých ležali chorí ľudia. Neexistovalo nijaké rozdelenie. Postele predstavujú, že duše sú tu veľmi choré. Každý tu musí trpieť a odčiniť hriechy spáchané počas svojho života. Potrebujú našu pomoc; inak sa z tých postelí nebudú vedieť dostať.

Spýtala som sa pani: „Čo sa vám stalo? Toto je druhýkrát, čo vás tu vidím. Myslela som, že vám bude lepšie.“

„Nie! Je mi tak zle,“ odpovedala.

Ľutujem ju, povedala som. „Musím sa za teba modliť ešte viac.“

Pane, zmiluj sa nad touto úbohou pani a nad všetkými úbohými dušami v očistci.

https://valentina-sydneyseer.com.au/16-july-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 24.07.2022 Buďte odvážni a majte vo Mňa nádej

Dnes, hneď ako som vstúpila do kostola na Svätú omšu, sa mi prihovoril náš Pán Ježiš.

Povedal: „Keby iba títo ľudia vedeli, že si prorok a sedíš medzi nimi. Buď odvážna, lebo spolu, ty a JA, dosiahneme veľa vecí.“

Pomyslela som si: „Čo sa deje?“ Počas obradu prijímania kňaz zvyčajne stál pred oltárom, aby rozdával Sväté prijímanie, ale dnes prikázal dáme, aby tam stála, a on odišiel do zadnej časti oltára.

So smútkom v srdci som povedala: „Pane, nemám inú možnosť, ako ísť za dámou, aby som Ťa prijala a nechala to byť z Tvojich svätých rúk.

Náš Pán Ježiš bol veľmi rozrušený, keď povedal: „Pozri, ako Ma sväto kradnú! Kňazi by nikdy nemali ísť dozadu (k oltáru). Mali by vždy prísť a postaviť sa pred oltár tvárou k ľuďom, aby rozdávali Sväté prijímanie, ale niektorí kňazi to nerobia. Modlite sa za Mojich kňazov. Chcel by Som, aby ste im povedali, že s nimi nie Som spokojný, keď to robia. Povedzte im, že nerobia správnu vec; nerobia to, čo chcem, aby robili. Musia sa zmeniť.“

Pán Ježiš nariekal: „Väčšinu času Som ukrižovaný a pribíjaný späť na kríž. Tak strašne Ma ukrižujú a Moje Srdce je tak bolestivo zranené. Vo väčšine dnešných cirkví Ma sväto kradnú, dávajú Ma dole, odtláčajú Ma preč, ničia Moje kostoly. Kňazi a biskupi sú jeden proti druhému.“

Povedal: „Toto by nemalo byť. Moja Cirkev je Moje Telo. Nestoja zjednotení v Mojom tele; namiesto toho sú rozdelené. Dobrí kňazi, ktorí Mi slúžia správne a pravdivo, sú vytlačení. Ale hovorím vám, Moja Cirkev veľmi skoro zvíťazí! Nemyslel Som, že to urobím skôr, ale ako vedú Moje Cirkvi, budem musieť čoskoro zasiahnuť. Už sa nebude podávať Sväté prijímanie na ruku. Všetko bude urobené správne, tak ako má byť. Už nebude nijaká svätokrádež. Nie všetci, ale iba posvätené ruky budú so Mnou manipulovať a nebudú Ma rozdávať ľuďom, ktorí sú bez pokánia a vyznania. Už so Mnou nebudú manipulovať a nebudú Ma podávať, ako keby Som JA bol nejaký druh sladkosti alebo sušienky. Budú vedieť, aký Som Svätý. Teraz Ma tak sväto kradnú. Modlite sa za nich. Modlite sa, aby to prišlo veľmi skoro. Moja Cirkev zvíťazí skôr, ako si myslíte.“

Náš Pán sa už nemôže pozerať na všetku túto svätokrádež, neúctu a ľahostajnosť, ktorá sa deje v kostoloch všade.

Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za nádej a dobrú správu, ktorú nám dávaš.

https://valentina-sydneyseer.com.au/24-july-2022/