Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 7 August 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

AUGUST 7, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My Beloved People:

WITH MY LOVE I CONSTANTLY BLESS YOU AND CALL YOU TO LOVE ME SO THAT YOU MIGHT LIVE IN MY LOVE AND GIVE LOVE TO YOUR BROTHERS AND SISTERS.

Without love you are like dry trees that do not bear fruit: their leaves fall off and they do not bear fruit. So it is with those who refuse My Love, they are like the dry tree (Mt. 7:19).   Therefore, I call you to conversion and to ask My Holy Spirit for the Gift of Love so that you may be that crystalline water, that fruit which are the testimony of those who work and act in My Will.

My children, the Gift of Life must be a constant act of gratitude to Me, and for this reason you must refuse to offend Me.

My children, looking at the daily events in which the tentacles of evil are advancing with great determination, among them being war, the persecution of My People and disease, you must change your actions and collaborate with the Plan of Salvation, which is that all My children would be saved (1 Tim. 2,4).

How do you collaborate?

By being lovers of My Will, you will find joy in being My children, thereby being able to face whatever happens to you.

MY WILL IS THAT ALL WOULD BE SAVED, but instead My children are disinterestedly going away from Me more and more, not believing in what I tell them in advance, until they will face the events without having decided to grow spiritually, without obeying Me and without deciding to enter into Sacred Scripture in order to know Me. (Jn. 5:39-40)

This generation mocks Me, My Mother, My Cross and My consecrated ones who work and act in My Will.

This generation does not understand the moment in which it is living because it does not love Me and does not believe.

This generation rejects My Peace, content to immerse itself in that which causes confrontations, rebellions, conflicts and strife, because this is the environment in which Satan is to be found, and he envelops them in all that noise which does not allow peace, love, tranquility, discernment, self-giving and My Love to reign within My children.  Therefore, exposed to the storms of evil, they go down wrong paths that lead them to be unbelievers, to not love their neighbor, to taste pride and vanity, regarding their brothers and sisters as so small that they do not take them into account.

My beloved People:

HOW PROUDLY YOU ARE LIVING!

HOW MUCH PRIDE YOU CARRY WITH YOU, NOT OBEYING ME AS A RESULT!

I have tasked many My own with working in My Vineyard, and yet they do not accept it or scorn Me again and again, leading Me to knock on other doors where humility and love for Me reign.

I OFFER MYSELF AND YET AM SCORNED … I knock at the door of My children’s hearts (Rev. 3:20) and yet I must withdraw without being heeded until they need Me for human reasons and seek Me out of necessity.

My People:

Hasten, come to My Heart! Humanity has become indifferent to its own brothers and sisters and reacts violently to the slightest problem.   Humanity is burning with intolerance and lovelessness, and Satan is taking advantage of this to graft his poison into you, multiplying this indifference, mockery and violence.

CONVERT: DO NOT BE AFRAID OF CONVERSION! IN THIS WAY YOU WILL FIND PEACE AND YOU WILL LOOK FEARLESSLY AT ALL THAT HAPPENS IN THE CERTAINTY THAT I AM WITH MY PEOPLE.

War is dispersed in various hotbeds of tension. This is the strategy of the powers for attacking without warning, without being seen.

Food and medicines are becoming more expensive throughout the Earth. The powerful nations believe they possess what the rest of humanity will lack, but it is not so. The great nations have been plundered before.

My People, you will hear the roar of war in the Balkans: treachery and death are coming to these lands. The struggles now and later will be for water, which will become exceedingly scarce. The human race has not appreciated it and the high temperatures will cause it to evaporate.

Pray for India, My children: it will suffer from invasion and due to nature.

Pray, My children, pray: Argentina will fall and her people rebel.

Pray My children, pray for Chile: it will suffer due to nature.

Pray, My children, Indonesia will be shaken and will be diminished by water.

Pray, My children, pray for America and Russia: they are spreading conflicts.

My beloved People, wake up: it is necessary for you to be cautious – strife will flare up without warning and My children will be strangers in foreign lands. Be cautious.

Pray: it is necessary to pray from the heart.

I PROTECT YOU, I ASK YOU TO CONVERT, I BLESS YOU.

EACH ONE OF MY CHILDREN MUST REFLECT.

Do not be afraid, My people: increase your faith.  Do not fear, I am with you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

With His Divine Love, Our Lord Jesus Christ invites us to be love, He invites us to work and act like Him.  He tells us very clearly that he who does not love God and his neighbour is like a dry tree, he does not bear fruit … dying spiritually.

We are shown the importance of love, from which the gifts and virtues are derived, the way in which each one of us should work and act. This is the teaching of Our Lord, the inheritance that He gives to us His children: Divine Love.

Let us be experts in love and the rest will be given to us in addition. It is easy to do that which everyone likes and which makes our way easier, but what we need to do, brothers and sisters, is to be charitable towards our neighbour and to take on our brothers’ spiritual and material difficulties.

Divine Love is sublime; it wants humanity to look inside itself so that it would progress and make its ego to set aside actions that make it regress, although this is difficult while constantly keeping Christ in the state of His Sorrowful Passion, because the human race is actualising the Sorrowful Passion, with humanity crowning Him again with thorns and crucifying Him anew. That is why He tells us: you My People, offer up, make reparation, sacrifice yourselves… This is My sorrow over the scorn of humanity, the rejections, the denials, heresies, sacrileges and works and acts contrary to Divine Love.

Brothers and sisters, at the present time we are living closer to war than we have experienced in our generation. It is sad, hard and unthinkable that man should want to destroy himself knowing the magnitude of the weapons that we now possess through technological progress.

Let us pray and offer ourselves, brothers and sisters: prayer can do everything when this prayer is born of the heart and the Sacrament of Reconciliation has been sought previously.

The final struggles will be due to the scarcity of water on the planet, this will motivate the human race to look for different ways to collect some water for its survival.

Brothers and sisters, life will not go back to being as it was.  In God I can do all things.

Blessings,

Luz de Maria


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SVOJEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

7. AUGUSTA 2022

Moji milovaní ľudia:

S MOJOU LÁSKOU VÁS NEUSTÁLE ŽEHNÁM A VYZÝVAM VÁS MILOVAŤ MA TAK, ABY STE ŽILI V MOJEJ LÁSKE A DÁVALI LÁSKU SVOJIM BRATOM.

Bez lásky sú ako suché stromy, ktoré neprinášajú ovocie, opadávajú im listy a neprinášajú ovocie. Toto je ten, kto popiera Moju lásku, je ako suchý strom (Mt. 7,19). Preto vás pozývam k obráteniu a prosiť Môjho Ducha Svätého o Dar Lásky, aby ste boli tou krištáľovou vodou, tým ovocím, ktoré je svedectvom toho, kto pracuje a koná v Mojej Vôli. Moje deti, Dar života musí byť pre Mňa neustálym aktom vďačnosti, a preto Ma musíte odmietnuť uraziť. Moje deti, pri pohľade na každodenné udalosti, v ktorých nastupujú chápadlá zla, medzi nimi s veľkou pevnosťou: vojna, prenasledovanie Môjho ľudu a choroba, musia zmeniť svoje činy a konať a spolupracovať na pláne spásy, tj. všetky Moje deti budú spasené (1 Tim 2,4). Ako spolupracujú? Keďže ste milovníci Mojej vôle, nájdete radosť z toho, že ste Mojimi deťmi, aj keď budete čeliť čomukoľvek, čo vám príde do cesty.

MOJOU VÔĽOU JE, ABY BOL KAŽDÝ ZACHRÁNENÝ, namiesto toho sa Moje deti stále viac a viac vzďaľujú odo Mňa bez záujmu, bez toho, aby uverili v príbeh, ktorý im vopred rozprávam, až kým nebudú čeliť udalostiam bez toho, aby sa rozhodli duchovne rásť, bez toho, aby Ma poslúchali a bez toho, aby rozhodnúť sa ísť do Svätého písma, aby Ma spoznal. (Ján 5, 39-40)

Táto generácia sa vysmieva Mne, Mojej Matke, Môjmu krížu a Mojim zasväteným, ktorí pracujú a konajú v Mojej vôli. Táto generácia nerozumie okamihu, v ktorom žije, lebo Ma nemiluje a neverí. Táto generácia odmieta Môj pokoj a je spokojná s tým, že sa ponorí do toho, čo spôsobuje konfrontácie, rebélie, konflikty a spory, lebo toto je médium, v ktorom sa satan nachádza a obklopuje ich vo všetkom tom hluku, ktorý do vnútra Mojich detí nepripúšťa pokoj, lásku, pokoj. vládne rozlišovanie, darovanie a Moja láska. Z tohoto dôvodu, vystavení nepriazni zla, kráčajú po nesprávnych cestách, ktoré ich vedú k tomu, že sú neveriaci, nemilujú blížneho, majú radi pýchu a márnomyseľný pohľad na tak malých bratov, že ich neberú do úvahy.

Moji milovaní ľudia:

S AKOU PÝCHOU ŽIJÚ! KOĽKO PÝCHY NOSIA SO SEBOU A PRETO MA NEPOSLÚCHAJÚ!

Zveril Som toľkých svojich, aby pracovali na Mojej Vinici, a oni Ma neprijímajú a Mnou pohŕdajú znova a znova, čo Ma vedie k tomu, aby Som klopal na iné dvere, kde vládne pokora a láska ku Mne.

PONÚKAM SA A SOM ODPORÚČANÝ … Klopem na dvere srdca svojich detí (Zj. 3,20) a musím sa stiahnuť bez toho, aby Som sa o Mňa staral, kým Ma nebudú potrebovať v mene ľudského stvorenia a keď budú čeliť potrebe, hľadajte Ma.

Moji ľudia:

Ponáhľajte sa, príďte do Môjho Srdca! Ľudstvo sa stalo ľahostajným ku vlastným bratom a pri najmenšom probléme reaguje násilím. Ľudstvo horí netoleranciou, nedostatkom lásky a satan to využíva, aby do vás implantoval svoj jed, ktorý znásobuje tú ľahostajnosť, výsmech a násilie.

OBRÁŤTE SA, NEBOJTE SA KONVERZIE! TAKTO NÁJDETE POKOJ A SLEDUJETE, ČO SA DEJE BEZ STRACHU, S BEZPEČNOSŤOU, ŽE SOM PRI SVOJICH ĽUĎOCH. Vojna je rozptýlená v niekoľkých ohniskách napätia. Toto je stratégia mocností útočiť bez varovania, bez toho, aby boli videní. Potraviny a lieky sú na celej Zemi čoraz drahšie. Mocné národy veria, že vlastnia to, čo bude zvyšku ľudstva chýbať, a nie je to tak.

Veľké národy boli už predtým vyplienené.

Moji ľudia, počujte hukot vojny na Balkáne, do týchto krajín prichádza zrada a smrť. Boje teraz aj v budúcnosti budú o vodu, ktorej bude príliš málo. Ľudský tvor ním pohrdol a vysoké teploty ho odparujú.

Modlite sa za Indiu Deti Moje, trpí inváziou a prírodou.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa, Argentína padá a jej ľudia sa búria.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Čile trpiace prírodou.

Modlite sa, deti Moje, Indonézia sa otriasa a zmenšuje vodou.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Spojené štáty a Rusko, šíria konflikty.

Moji milovaní ľudia, prebuďte sa! Je potrebné, aby ste boli opatrní, bez varovania sa boje zintenzívnia a Moje deti budú cudzincami v cudzích krajinách. Buďte opatrní.

Modlite sa, modlitba srdcom je potrebná. CHRÁNIM VÁS, PROSÍM VÁS, ABY STE SA OBRÁTILI, ŽEHNÁM VÁM. KAŽDÉ Z MOJE DETI MUSÍ ROZUMIEŤ. Nebojte sa Môjho ľudu, rozmnožujte svoju vieru, nebojte sa, JA Som s vami.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Náš Pán Ježiš Kristus nás svojou Božskou Láskou pozýva byť láskou, pozýva nás pracovať a konať ako On. Veľmi jasne nám hovorí: Kto nemiluje Boha a blížneho Ale je ako suchý strom, neprináša ovocie… duchovne odumiera. Hovorí sa nám o dôležitosti lásky, z ktorej vychádzajú dary a cnosti, o tom, ako každý z nás pracuje a koná. Toto je učenie Nášho Pána, dedičstvo, ktoré nám dáva svojim deťom: Božská Láska. Buďme odborníkmi v láske a ostatné nám bude dané navyše, keďže je ľahké žiť to, čo sa každému páči a uľahčuje mu cestu, ale byť dobročinný voči druhým a vykonávať duchovné a materiálne povinnosti s bratom, bratia je to, čo musíme prekonať. Božská Láska je vznešená, chce, aby sa ľudské stvorenie pozrelo do seba, aby napredovalo a viedlo svoje „ego“ k opusteniu činov, ktoré ho nútia ísť späť, hoci je to ťažké, keď je Kristus neustále udržiavaný vo svojom bolestnom umučení. Lebo ľudské stvorenie udržuje Bolestnú vášeň v jej súčasnom stave, ľudstvo ho korunuje tŕňmi a znovu ukrižuje. Preto nám hovorí: vy, ľud Môj, obetujte, opravte, obetujte… To je Moja bolesť za pohŕdanie ľudstvom, za odmietnutia, za popieranie, herézy, svätokrádeže a skutky a činy, ktoré sú v rozpore s Božskou láskou. Bratia, dnes žijeme blízko vojny, akú sme ako generácia nezažili. Je smutné, ťažké, nemysliteľné, že sa človek chce zničiť, lebo pozná veľkosť zbraní s technologickým pokrokom, ktoré má teraz k dispozícii.

Modlime sa a obetujme bratia, modlitba dokáže všetko, keď sa táto modlitba rodí zo srdca a predtým bola vyhľadaná sviatosť zmierenia. Posledné boje budú kvôli nedostatku vody na planéte, to bude motivovať ľudské stvorenie hľadať rôzne spôsoby, ako nazbierať trochu vody pre svoje prežitie. Bratia, život už nikdy nebude ako predtým. V Bohu môžem všetko.

https://www.revelacionesmarianas.com/