Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 22 August 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

AUGUST 22, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My beloved children:

RECEIVE MY BLESSING FROM MY MOST SACRED HEART.

YOU ARE MY PEOPLE … WHOM I LOVE AND WANT TO RESCUE.

My beloved people, I invite you to come with Me. Just as a river is a single water-course and all the tributaries derived from the main river carry the same water, giving life to everything next to them, so My children must give what they carry inside – love for Me – and take it to their brothers and sisters at every moment of their lives.

WITHOUT BEING AFRAID, BE TIRELESS AND CONTINUE ON THE SURE PATH THAT LEADS YOU TO ME.

PERSONAL ENCOUNTER WITH ME IS A PRIMORDIAL NEED FOR EACH ONE OF MY CHILDREN.

My children, do not be dispersed: remain united. Events are indicating the direction of what is to come.

YOU MUST KEEP IN MIND THAT SEVERAL EVENTS CAN HAPPEN IN ONE DAY AND THUS SHORTEN THE TIMELINE.

PREPARE FOR THE WARNING: (1) examine yourselves inwardly, be humble, fulfill what I call you to fulfil and accept My Word with love.

The war continues its advance – that war that you do not see, that war that has activated the moment of the great blackout, that war which will soon bring down the world economy, (2) that war which has been planned and directed by the interests of the elite, who will then emerge in order to impose its laws, its government, its economy, its religion and its education on the peoples.

Pray My children, pray for Central America : suffering will come with the shaking of the earth.

Pray children, pray, pray, the new disease will be very serious and contagious to the point of being lethal. Protect your immune system and have calendula cream and moringa ready for you to take. (3)

Pray children, pray: the Vatican will mark the time that is approaching.

Italy, how much you will suffer!

France, how I grieve for this beloved country!

My beloved, My people, volcanoes will enter into greater activity, the intensity will be strong and My children will suffer.

MY PEOPLE, TURMOIL IS GROWING.

See how humanity is agitated, motivated by evil and creating conflicts.

See how My people suffer because of clinging to false gods made by man.

Children, a leader has global aspirations to preside over the single government, and for this reason there will be a great and fierce battle.

MY HOUSE IS COMPROMISED…

MY CHILDREN FEEL ABANDONED, EVEN THOUGH IT IS NOT THE CASE : “I AM WHO I AM” (Ex.3:14) AND I DO NOT LEAVE YOU ON YOUR OWN.

Pay attention, My children, pay attention! Without falling prey to fear, be discerning, do not anticipate the variants of diseases: it is not necessary to hurry.

HAVE FIRM FAITH. MY LOVE IS FOR EACH ONE OF YOU.

MY CHILDREN, YOU ARE AT A TIME WHEN THE DEVIL IS POUNCING UPON MY PEOPLE. YOU WILL SUFFER, BUT YOU WILL NEVER BE DEFEATED, BECAUSE I AM WITH MY PEOPLE. (Mt.28:16-20)

I bless you; My Love is powerful.  Without being afraid, love My Mother.

My Blessing is within each of you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Revelations about the WARNING:

(2) Fall of the world economy:

(3) Medicinal plants:

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

The love of Our Lord Jesus Christ is without equal and full of wonders. It is offered to us with great Divine Love, and we should welcome so much Grace at this time, treasuring it so that our Faith would lead us to be strong and true.

Brothers and sisters, it is as if nature has grown tired of giving human beings what they need: we are facing a great shortage of food, water and what is necessary to supply technology, hospital services etc. This is due to the crisis that will increase due to an Asian country. It is not possible to ignore the great shortages that the expansion of the war will unleash on a global level.

Various countries are named. It is not that only these countries will have to suffer; it is up to us all to remain spiritually alert and not to be ashamed of our Faith.

Let us heed the spiritual calls and be brothers and sisters who are united in Faith.

Our Blessed Mother is with us as Mother of the Church, she who is the Queen and Mother of the End Times.

Amen.


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA JEHO MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

22 AUGUSTA 2022

Moje milované deti:

PRIJMETE MOJE POŽEHNANIE OD MÔJHO NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA. STE MOJI ĽUDIA KTORÝCH MILUJEM A CHCEM ZACHRÁNIŤ. Moji milovaní ľudia, pozývam vás, aby ste išli so Mnou. Tak ako je rieka jediným tokom a všetky prítoky, ktoré pochádzajú z hlavnej rieky, nesú tú istú vodu, ktorá dáva život všetkému, čo je vedľa nej, tak aj Moje deti musia dať to, čo nosia vo svojom vnútri: lásku ku Mne a vziať to svojim bratia v každom okamihu života.

BEZ STRACHU BUĎTE NEÚNAVNÍ A POKRAČUJTE PO BEZPEČNEJ CESTE, KTORÁ VÁS VEDIE KU MNE. OSOBNÉ STRETNUTIE SO MNOU JE PRVOTNÁ POTREBA PRE KAŽDÉ Z MOJICH DETÍ.

Moje deti sa nerozchádzajte, zostaňte v jednote. Udalosti označujú priebeh toho, čo má prísť. MALI BY STE MAŤ NA PAMÄTI, ŽE ZA JEDEN DEŇ SA MÔŽE STAŤ NIEKOĽKO UDALOSTÍ, A PRETO JE SKRÁTENÁ DOBA ČASU. PRIPRAVTE SA NA VAROVANIE,(1) vnútorne sa skúmajte, buďte pokorní, podriaďte sa tomu, čo vás volám, aby ste naplnili, a privítajte Moje Slovo s láskou. Vojna pokračuje, to, čo nevidia, vojna, ktorá prebudila moment veľkého výpadku prúdu, vojna, ktorá čoskoro vedie ku kolapsu svetovej ekonomiky.(2) Vojna, ktorá bola naplánovaná a riadená záujmami elity a ktorá potom vyjde, aby vnútila ľuďom svoje zákony, svoju vládu, ekonomiku, náboženstvo a vzdelanie.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Strednú Ameriku, utrpenie prichádza s trasením Zeme.

Modlite sa deti, modlite sa, nová choroba je veľmi vážna a nákazlivá až smrteľná. Chráňte svoj imunitný systém a majte pripravený nechtíkový a moringový krém.(3)

Modlite sa deti, modlite sa, aby Vatikán označil blížiacu sa chvíľu.

Taliansko, koľko budete trpieť!

Francúzsko, ako smútim za touto milovanou krajinou!

Moji milovaní, Moji ľudia, sopky sa stávajú aktívnejšími, intenzita je silná a Moje deti trpia.

MOJI ĽUDIA, JE NÁRAST ZÁCHVATOV. Pozrite sa, ako veľmi je ľudstvo rozrušené, motivované zlom a vytváraním konfliktov. Pozri, ako ten Moj ľud trpí, keď sa drží falošných bohov, ktorých vytvoril človek. Deti, vodca zachováva svetové ambície predsedať jedinej vláde a z tohoto dôvodu dôjde k silnému a veľkému boju.

MÔJ DOM JE PODVEDENÝ… MOJE DETI SA CÍTIA BEZ POMOCI, HOCI TO TAK NIE JE, „SOM, KTORÝ SOM“ (Pr.3,14) A NENECHÁVAM ICH SAMI. Venujte pozornosť Moje deti, venujte pozornosť! Bez toho, aby ste sa stali obeťou strachu, rozlišujte, nepredbiehajte varianty chorôb, nie je potrebné sa ponáhľať. MAJTE PEVNÚ VIERU. MOJA LÁSKA JE PRE KAŽDÉHO Z VÁS. DETI MOJE, STE VO CHVÍĽACH, V KTORÝCH DIABOL BUDE ÚTOČIŤ NA MOJICH ĽUDÍ. BUDÚ TRPIEŤ, ALE NIKDY NEBUDÚ PORAZENÉ, LEBO JA SOM SO SVOJIMI ĽUĎMI. (Mt.28, 16-20)

Váš Ježiš.

Žehnám vám, Moja láska je mocná. Bez strachu milujte Moju Matku. Moje požehnanie je v každom z vás.

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Informácie v OZNÁMENÍ, prečítajte si…

(2) Pád svetovej ekonomiky, prečítajte si…

(3) Liečivé rastliny, prečítajte si…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia  a sestry:

Láska nášho Pána Ježiša Krista je neporovnateľná a plná zázrakov. Ponúka sa nám s veľkou Božskou Láskou a v týchto chvíľach musíme privítať toľko milosti, ceniť si ju, aby nás naša viera viedla k tomu, aby sme boli silní a pravdiví. Bratia, ako keby sa príroda unavila dávať to, čo je potrebné pre ľudské stvorenie, pred nami je veľký nedostatok jedla, vody a toho, čo je potrebné na zásobovanie technikou, nemocničnými potrebami a inými.

Dôvodom je kríza, ktorá s ázijskou krajinou narastá. Veľký nedostatok, ktorý rozpútanie vojny rozpútava na globálnej úrovni, nemožno ignorovať. Sú pomenované rôzne krajiny. Nie je to tak, že iba tieto krajiny budú musieť trpieť, ale preto, aby sme všetci zostali v stave duchovnej bdelosti a nehanbili sa za svoju vieru. Venujme sa duchovným výzvam a buďme bratia zjednotení vo viere. Naša Najsvätejšia Matka je s nami ako Matka Cirkvi, ktorou je: Kráľovná a Matka posledných čias. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/