Message 846 (in Tagalog) – 15 August 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-15 NG AGOSTO, 2022

MENSAHE BLG. 846

Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Ating Mahal na Birheng Maria sa Kalangitan

Ang punto ng pagbabago ng Tagumpay ng Aking Dibinong Anak, ay nagsimula na; sa loob ng 9 na taon ito ay matutupad – pinaplano ng Rusiya na salakayin ang malayang mundo at ang Tsina ay sasalakay sa lahat ng Asya at aatakehin ang Rusiya; Ang Tsina ay nagbubuo paakyat ng pinakamalaking hukbo ng mundo – Espanya ay sasalakayin ng mga Muslim; Pransya ay magiging nasa kabuuang pagkalito na magdadala ng isang Digmaang Sibil – ang Banal na Monarko at Papa Pedro II ang magiging puwersa, na ang Rusiya at Tsina ay mararamdaman ang Lakas ng Diyos. – Inglatera: kalungkutan at digmaan ay papasok sa lupang ito – Tsina ay naghahanda na salakayin ang Australya – Magkakaroon ng isang kaganapan sa Hilagang Korea; maraming mga tao ang mamamatay; sila ay sasalakay sa Timog Korea, pagpatay sa maraming kaluluwa.

WILLIAM: Ang isang Puting Krus ay nagniningning sa harapan ko kasama ng dalawang mas maliliit na puting mga krus – isa sa bawat gilid ng Puting Krus. Si San Miguel ay nagsasabing:

SAN MIGUEL: “Huwag matakot dahil sa kahirapan ng napakaliit na kuwarto na iyong kinaroroonan.”

WILLIAM: Ako ay nasa aking seldang kulungan. Si San Miguel ay nagsasabi na magpatuloy sa pagsusulat. Isang maliwanag na ilaw ang nabubuo sa harapan ko – at lumalabas sa Puting Krus ay isang napakaliwanag na Ilaw, na may libu-libong mga Anghel at Banal na mga Santo na nakatayo sa likod ng mga Krus.

Ang ating Banal na Ina ay nakasuot lahat ng puti na may daan-daang Rosas na lumalabas sa puting damit, na suot ng Ating Banal na Ina. Hetong mga bulaklak na ito ay buhay at kumikinang ng napakaganda sa damit ng Ating Mahal na Ina. Sina San Gabriel at San Uriel ay nakatayo kasunod ng Ating Mahal na Ina at si San Miguel ay nasa harap ng Ating Mahal na Ina na nag-aalay sa Kanya ng isang magandang palumpon ng mga rosas. Siya ay Koronahan bilang Ating Mahal na Ina, Reyna ng Langit at Lupa – at aking nakikita ang Mundo sa ilalim ng mga Paa ng Ating Mahal na Ina – lahat maganda.

ATING MAHAL NA INA: “Binabati kita Aking minamahal na panghinaharap na Bikaryo ng Bahay ni Hesus sa ibabaw ng Lupa.”

WILLIAM: Aking nakikita ang aking sarili na nakatayo sa harap ng dalawang Krus habang si Papa Benedikto ay nasa tabi ng isa at ako ay nasa tabi ng isa pang Krus. Ang Ating Mahal na Ina ay binati akong muli at sinabi na manatiling payapa.

ATING MAHAL NA INA: “Ako ay pumarito ngayon sa Dakilang Kapistahan ng Aking Pag-akyat sa Langit. Lahat hetong ng mga Anghel na iyong nakikita sa likod Ko ay ang mga Anghel ng lahat ng mga kaluluwa na nailigtas ngayon, upang makasama Ako sa Langit sa Dakilang Araw ng Kapistahan na ito – at sa araw na ito ay isang dakilang araw ng kapistahan para sa iyong sarili, dahil sa loob ng taon na darating ay ika’y magkakaroon ng dakilang tagumpay, Aking Banal na anak.”

“Sa araw na ito Aking nais na makipag-usap sa lahat ng Aming mga anak na nakikipaglaban para sa Katotohanan ng Aking Dibinong Anak, si Hesukristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, sapagkat sa Araw ng Kapistahan na ito Aking nais na sabihin sa lahat ng Aking minamahal na mga anak, na ang punto ng pagbabago ng Tagumpay ng Aking Dibinong Anak, si Hesus, ay nagsimula na at sa loob ng siyam na taon, ang Tagumpay ng Aking Dibinong Anak, si Hesus, ay matutupad sa harap ng sangkatauhan.”

“Aking minamahal na mga anak, ang mundo ay patungo sa matinding panganib, dahil ang Rusiya, bagaman tila sa publiko, ay natatalo sa labanan ng digmaan sa Krimea at ang bansang kahalintulad nito – na siyang bansa ng Ukraina – ngunit huwag magpaloko, Aking mga anak, iyon ay upang ipakita ang kahinaan upang ang sangkatauhan ay malinlang na maniwala. Sila ay nananalo. Ngunit ang dahilan ang Rusiya ay pinahihintulutan ito, ay upang alisin ang Katotohanan, dahil ito ay para lokohin ang Aking mga anak ng Europa na payagan ang Rusiya na salakayin sila, kung kaylan hindi nila inaasahan. Ang pinaplano ng Rusiya ay magpadala ng isang kulupon ng mga eroplano sa ibayong linya upang salakayin ang malayang mundo kasama ang mga bansa sa Hilaga ng Europa; ang mga bansa ng Norwega, Sweden at Denmark, gayon din ang lahat ng mga Bansa na ang lupa ay nasa mga hangganan ng Rusiya. Ito ay mangyayari kapag ang digmaan ay lumala.”

“Aking nais na bigyan ng babala ang lahat ng mga bansa ng Europa na maging gising mula sa inyong pagtulog, dahil ang Rusiya ay sasalakayin kayo ng isang sandata, na aling nakatago mula sa inyong paningin. Ang Tsina, din, ay sasalakay sa lahat ng Asya kasama ang 200-milyong mga tauhan nito at aatakehin ang Rusiya, dahil ang Tsina ay nagbubuo paakyat ng pinakamalaking hukbo ng mundo at ang Aking mga anak ay nakatulog na. Ang Espanya ay sasalakayin ng mga Muslim at ang Pransya ay magiging nasa kabuuang pagkalito na magdadala ng isang Digmaang Sibil sa loob ng lupain.”

“Aking tainatawag lahat ng mga anak na pag-aralan ang mga Makalangit na Mensahe na ibinigay sa iyong lupain nang maraming, maraming taon at magbalik-loob sa Diyos, sapagkat oras na upang ang Aming mga anak na sila ay lumuhod at humingi sa Diyos ng awa. Oras na para ang Aming mga anak ay magsumamo sa Diyos ng tulong at ng Kanyang Banal na Awa.”

“Si Papa Benedikto sa lalong madaling panahon ay kukunin at ang Aming Banal na anak, si William, ay magiging inyong Huling Bikaryo. Manalangin para sa kanilang dalawa, Aking mga anak, sapagkat ang Diyos ay hindi nakalimutan ang Kanyang mga anak. Manalangin matamis na mga anak, dahil ang sangkatauhan kasama ang mabuting mga teleskopyo, ay nanonood sa Kalangitan, sapagkat mayroong mga malalaking mga Asteroid na dumadaan sa Mundo at nagpapakita ng mga palatandaan na ang ilan ay maaaring bumangga sa Mundo, sa lalong madaling panahon. Sa napakaikling sandali, ang Media ay sasabihin sa inyo na tayo ay nasa panganib.”

“Aking mga anak, tulad ng inyong nakikita, ang mundo at ang mga kaganapan nito ay napakalapit na, para ang sangkatauhan ay maramdaman ang kalungkutan ng kung ano ang Aking sinabi sa inyo ng higit sa 100 taon.”

Amerika, Amerika, na nagkaroon ng higit sa 100 na mga Pampublikong Tagakita sa huling 50 taon, Aking binalaan kayo ng muling paulit-ulit upang ihanda ang iyong mga sarili. Ang Hawaii at ang Baybayin ng Kalipornya ay binalaan ng matagal na ng mga kaganapan na darating sa inyo. Mga Bulkan: At ang lupain ay lilipat, sa lalong madaling panahon. Aking hiningi sa sangkatauhan na ihanda ang kanilang mga sarili at lumipat mula sa lupain, sa isang lugar kung saan kayo ay maproprotektahan. Hilingin sa iyong Mga Anghel na Tagapag-alaga na tulungan kayo ngayon, dahil sila ay kayang maprotektahan kayo.”

“Aking mga anak, ano pa ba ang puwedeng Aking sabihin sa inyo? Sa madaling panahon ang Simbahan ay maghihiwalay at mahahati sa libu-libong mga pangkat, dahil kapag si Papa Benedikto ay tinangal, gayon ang Simbahan ay magiging napaka dilim, ngunit, ang Aking mga anak ng liwanag ay dapat malaman na ang mga tao ay hahanpin ang Tunay na Papa, na siyang ikaw, Aking banal na anak, ngunit maraming mga tao ang malilito.”

“Manalangin para sa mga bansa na pumapalibot sa Tsina, hanggang sa Europa, dahil maraming mga anak ang matatakot dahil ang Tsina ay gumalaw nang napakabilis – at alamin ito, magkakaroon ng milyun-milyong mga tao na mamamatay. Ang Amerika ay aatakehin at ang Tsina at Rusiya ang sasalakay rito. Alamin ito, Aking minamahal na mga anak, na ang kaaway ay hindi magtatagumpay, sapagkat nasa sandaling ito kung kaylan ang Rusiya at Tsina ay isisigaw na sila ay nagtagumpay, nasa panahon na yun na ang Banal na Monarko at Papa Pedro II ang magiging puwersa, na ang Rusiya at Tsina ay mararamdaman ang Lakas ng Diyos.”

“Aking minamahal na mga anak, Aking hiniling sa inyo na manalangin at humingi sa Diyos ng tulong at para sa kalakasan, dahil kayo ay pumapasok sa Dakilang Labanan ng Katotohanan. Tandaan na pumunta sa Misa tuwing makakaya ninyo at dasalin ang Aking mga dasal na Aking hiniling sa Aking mga anak na dasalin. Mahal na mahal ko kayo.”

“Manalangin para sa Inglatera, Aking mga anak, sapagkat labis na kalungkutan ang papasok sa kanyang lupain at digmaan ay kukunin ang lupang ito, na nila’y hindi pinaniniwalaan na mangyayari.”

‘Manalangin din para sa Australya, dahil ang Tsina ay naghahanda na salakayin ang lupain nito, ngunit kung ang Aking mga anak ay tumalima sa Akin, Ang Tsina ay sasalakay lamang sa bahagi nito.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil magkakaroon ng isang kaganapan na magsisimula sa Hilagang Korea; maraming mga tao ang mamamatay, ngunit sila ay sasalakay sa kanilang kapatid na babae, Timog Korea – sa Timog – pagpatay sa maraming kaluluwa.”

“Aking mga anak, ito ay kalungkutan sa Akin na Aking kailangang patuloy na babalaanan kayo, ngunit kung Aking hindi, sino ang maliligtas. Ang orasan ay nasa 12, at ang katapusan ng makasalanang Rusiya ay nasa mundo, ngunit ito ay nangangahulugan ng matinding pagkawasak para sa mundo, ngunit sa katapusan ang Aking Kalinis-linisang Puso ay magtatagumpay.”

“Mahal ko kayo, Aking minamahal na mga anak. Makinig sa Aming Banal na Bikaryo, si Papa Pedro II, sa lalong madaling panahon. Mahal ko kayo. Ang Aking Anak na si Hesus – Ang Aking Dibinong Anak – ay dumarating upang ibigay ang Kanyang Pagpapala.”

WILLIAM: Si Hesus ay dumating, lahat ng kanyang suot ay maliwanag na puti. Siya ay dumating kasama ang milyun-milyong mga anghel at Pinagpapala tayo:

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Binabati kita, Aking banal na anak, William, at lahat ng Aking minamahal na mga anak. Binabati ko kayo, Aking minamahal na mga anak ng Katapusan ng Panahon. Ako ay pumarito lamang upang Pagpalain ang lahat ng Aking mga anak. Magingat at makinig sa Aking Ina – Banal na Ina. Pinagpapala kita Aking banal na Anak at Aking Pinagpapala ang iyong araw at ang mga anak ng mundo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay Pinagpapala tayo:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Siya ay may napakahalagang mga bagay na ipakikita sa akin sa lalong madaling panahon.

ATING MAHAL NA INA: “Kumuha ng lakas ng loob. Pinagpapala kita at Mahal kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

Ang Reyna ng Langit


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/08/28/message-846-15-august-2022/]