Message 847 (in Tagalog) – 13 August 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON AT ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-13 NG AGOSTO, 2022

MENSAHE BLG. 847

Ikaw ay mayroong ngunit napakaikling panahon na natitira sa bilangguan. – Magkakaroon ng isa pang sakit na darating sa sangkatauhan – Timog Amerika at ang mga Bansa ng Aprika, upang baguhin ang kanilang buhay – Timog Aprika, parurusahan; Nigerya at lahat ng mga bansa sa Hilaga ay nabawasan na sa kanilang paniniwala – Ang Gaza Strip at Israel ay sisiklab sa isang Malaking Digmaan; ito ay magpapasiklab sa  Iran, Lebanon, patungo sa Espanya – Ang araw ay patuloy na magdadagdag ng matinding init – Ang Banal na Monarko ay magdadala ng pagbabago sa Pransiya, na sa lalong madaling panahon ay susuko sa Digmaang Sibil – Pagkakapangkat-pangkat ay malapit na – Aking anak, ikaw ay ipatatawag upang tumulong na gumawa ng desisyon para tulungan ang inyong bansa.

WILLIAM: Sina Hesus at Maria ay dumating: Ang Aking Minamahal na Hesus ay nasa harapan ko sa isang Brilyante ng Ilaw. 3:53 pm na. Ang Ilaw ay nagniningning ng napakaliwanag at ang Puting Krus ng Banal na Lupain ay nagniningning, ng napakaliwanag. Isang liwanag ang paparating papunta sa akin at nagdadala ng isang maliit na puting krus sa loob ng aking selda at ang Imahe ni Hesus ay ikinaklalat ang Liwanag at si Hesus ay parang Siya ay nasa TV, ngunit mas maliit at napaka Maringal. Si Hesus ay nagsasalita sa akin:

ATING PANGINOON: “Binabati kita, Aking minamahal na William at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag matakot, dahil ang iyong puso ay bukas sa Aking Dekreto at ikaw ay lubos na nakalulugod sa Akin. Huwag matakot, Aking anak, dahil ikaw ay mayroong ngunit napakaikling panahon na natitira para manatili sa bilangguan.”

WILLIAM: Si Hesus ay nakasuot ng puti na may pulang Kapa na nakasabit sa Kanya.

ATING PANGINOON: “Binabati kita, Aking matamis na anak, naghihintay para sa iyong paglaya mula sa bilangguan, ngunit alamin, Aking banal na anak, ito ay sa lalong madaling panahon na.”

“Aking minamahal na mga anak, ngayon ay ang Dakilang Tatlong Araw na Kapistahan kung saan ang Aking Banal na Inang si Maria, ay nanatili sa Lupa upang hintayin ang Kanyang Kalinis-linisang pagdating sa Kanyang Tadhana, ng Kanyang Korona na ibinigay sa Kanya noong ika-15 ng Agosto. Sa panahong ito ng Tatlong Araw, ang bawat kaluluwang dumaan [sa tabing] ay iniligtas bilang gantimpala, dahil sa Kapistahan ng Aking Kabanal-banalang Ina.”

“Aking matamis na mga anak, ito ay isang napakaseryosong panahon sa kasaysayan para sa sangkatauhan, dahil ang sangkatauhan ay hindi napagtanto kung gaano kaseryoso ang oras. Mayroon na lamang Ilang taon pa ang natitira at ang sangkatauhan ay dapat mag balik-loob sa Aking Dibinong Ama na Siyang naghihintay sa Kanyang mga anak, upang tumalikod mula sa kanilang makasariling buhay at mag balik-loob sa Diyos at humingi sa Kanya ng kapatawaran, dahil ang kanilang kasalanan ay magdadala sa kanila sa walang hanggang kapahamakan. Aking mga anak, Aking mga anak: Ako ay nakikiusap sa inyo na tumalikod mula sa inyong masasamang pamamaraan ng napakaraming kasalanan. Ako ay patuloy na iaalay ang Aking buhay para sa inyo, ngunit kayo ay dapat na magbago ngayon, pakiusap. Mahal na mahal ko kayo.”

“Magkakaroon ng isa pang sakit na darating sa sangkatauhan, upang dalhin kayo pabalik sa Aking Ama. Ang mga bansa ng Timog Amerika at ang mga Bansa ng Aprika: Ako at ang Aking Kabanal-banalang Ina ay tinawag ang lahat ng Aking mga anak upang baguhin ang kanilang buhay, na bumalik sa Katotohanan at manalangin nang walang humpay para sa iyong mga kapatid, dahil marami sa iyong mga bansa ang magiging Komunista at magdadala ng matinding pagkawasak sa iyong mga bansa.”

“Ang Timog Aprika ay parurusahan at ang Nigerya at lahat ng mga bansa sa Hilaga ay nabawasan na sa kanilang paniniwala, sapagkat maraming mga bansa ang nagpalit ng kanilang paniniwala papunta sa paniniwalang Muslim. Magkakaroon, ng digmaan na mag-aapoy doon sa lalong madaling panahon. Ang Gaza Strip at Israel ay sisiklab sa isang Malaking Digmaan, na magpapasiklab sa mga bansa ng Iran at Lebanon, na susunod patungo sa Espanya, na magdadala ng matinding paghihirap at pagkakahati, Aking mga anak.”

“Dasalin ang Banal na Rosaryo at ang Rosaryo ng Dakilang Awa ng Diyos, dahil ito ay napakahalaga.”

“Ang araw ay patuloy na magdadagdag ng matinding init sa Aking mga anak, dahil ang Aking Banal na Nilikha ay kumikilos upang ipakita sa sangkatauhan na sila ay nakakasakit sa Diyos ng labis.”

“Manalangin para sa Pransiya, dahil ito ay handa na magbago ng landas, na nag-iiwan ng pagbubukas sa isang bansa, na hindi na naniniwala sa Akin. Aking tinatawag ang Aking Banal na Monarko upang magdala ng pagbabago sa Pransiya, dahil ito sa lalong madaling panahon ay susuko sa Digmaang Sibil at Siya ay para ihahanda ang daan para sa Aking Banal na Bikaryo, si William, na kunin ang Upuan ni Pedro II. Si Papa Benedikto sa lalaong madaling panahon ay kukunin sa Langit. Aking ipinapadala ang Aking Makaamang mga Pagpapala sa kanya at sa iyo, Aking banal na anak.”

“Sa wakas, Aking nais na ang Aking mga tao sa Taywan na magbalik loob sa Akin, ang iyong Mapagmahal na Tagapagligtas, dahil ang inyong bansa ay sasalakayin sa madaling panahon, na magsasangkot ng maraming mga bansa at magdadala ng Malaking Digmaan sa Rehiyon ng Pasipiko, na magsasangkot ng Australya at ng U.S.A. Ngunit sa katapusan, ito ay magtatagumpay, dahil Ako, si Hesukristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, ay Mahal kayo. Huwag matakot, Aking mga anak, ngunit magbalik-loob sa Akin, sapagkat si Hesus lamang ang magiging inyong lakas.”

“Aking anak, napakarami ang Aking maaaring maihayag sa iyo tungkol sa mga bansa, ngunit sa ngayon Ako ay magbibigay lamang ng maliliit na bagay para sa sangkatauhan, ngunit Ako ay nakikiusap sa lahat ng Aming mga anak na mangyaring tumugon, sapagkat ang oras ay nauubos. Mahal ko kayong lahat.”

WILLIAM: Ang Ating Banal na Ina ay dumarating – Siya ay napakaganda sa tabi ni Hesus – Siya ay tumingin [sa Kanya] ng napaka lambing. Ang Ating Mahal na Ina ay nakasuot ng puti na may pulang alampay sa paligid Niya. Kasama ng Kanyang buong Pagmamahal Siya ay nagsasabing:

ATING MAHAL NA INA: “Binabati kita, Aking minamahal na anak at mga anak. Ako ay naparito sa araw na ito upang suportahan lamang si Hesus sa Kanyang Dibinong mga Salita, ngunit Ako ay babalik sa ika-15 upang bigyan ka ng higit pang mas malalim na Mensahe para sa Aking mga anak.”

“Aking mga anak; Aking Banal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, alam ko, ikaw ay nalulunkot, dahil ikaw ay nasa bilanguan pa rin, ngunit Aking tinitiyak sa iyo, katulad lamang ng sinabi sa iyo, ng Aking Dibinong Anak, si Hesus, ikaw ay magiging malaya sa lalong madaling panahon. Mahal na mahal kita, Aking panghinaharap na Santo Papa – at ang pinaka huli para sa Banal na Inang Simbahan. Manalangin Aking anak, para sa Bikaryo, dahil ang kanyang oras ay napakaikli. Manalangin, Aking mga anak, dahil ang Simbahan ay maghahati, sa lalong madaling panahon sa pinakamalaking paghihiwalay ng mga anak ng Diyos, dahil ang Pagkakapangkat-pangkat ay napakalapit na, kung saan ang mga tao ay maghahati, na iiwan ang Herarkiya ng Simbahan sa kalituhan at takot ay papasok sa mga puso ng sangkatauhan.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil mayroong wala pa sa 5% ng mundo ang nakikinig sa Banal na Salita ng Diyos. Aking mga anak, manalangin – at ito ang pinakamahalagang bagay na inyong dapat gawin ngayon, dahil ang sangkatauhan ay papalapit na sa matinding kalungkutan at digmaan. Ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay dadaloy sa buong mundo. Maraming mga bansa ang makikipagdigman, na magsasankot sa inyong bansa, Australya. Ang Gobyerno ay iniwan na ito ng huli na upang bumuo paakyat ng mga puwersang magpoprotekta sa inyo. Huwag magtaka, Aking anak, sapagkat ikaw ay ipatatawag upang tulungan sila para gumawa ng desisyon, para tulungan ang inyong bansa.”

“Sa lalong madaling panahon, Ang Tsina ay kikilos upang sakupin ang maraming bansa. Pakibasa Ang Apocalipsis, ito ay ipapakita sa inyo kung ano ang darating sa mundo, sa lalong madaling panahon. Aking mga anak, Aking hinihiling na lahat kayo na isaalang-alang ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong mundo.

“Mahal Ko kayo, matamis na mga anak at hinihiling sa inyo na manalangin – Mahal Ko kayo, matamis na mga anak at inilalagay ang Aking Banal na Kapa sa mga bumaling sa Akin at sa Aking Dibinong Anak, si Hesus. Aking ibinibigay sa inyo ang Aking Proteksiyon at Pinagpapala ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Mahal kita, Aking banal na anak. Kumuha ng lakas ng loob, dahil lahat ng Aming sinabi sa iyo sa nakalipas na 40 taon, ikaw ay puwedeing makatiyak na ito ay mangyayari. Ikaw ang Aking mahalagang anak at lahat ng Aking sinabi sa iyo tungkol sa pribadong mga bagay, ay matutupad, sa lalong madaling panahon. Mahal kita at makikita kita sa ika-15.”

“Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Si Hesus ay ipinadadala ang Kanilang Pag-ibig at Pinagpapala ako:

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Si Hesus at Maria ay umakyat sa Langit kasama ang Puting Krus, umaalis at malaking Liwanag.


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/09/01/message-847-13-august-2022/]